Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

32 890 7
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:25

Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ 1 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm )       + = −  a.  b. !"#$"%&"'"()* − + − ,-./-01230%&" "405  Câu II ( 3,0 điểm ) a. 67%8"#9      ,"   ,"    + − − = b. :;97<)=* 0 sin2x dx 2 (2 sin x) /2 + −π ∫ c. >7%8"#97-? 2 x 3x 1 (C) : y x 2 − + = − @#$"7-""? %&"'"() 5x 4y 4 0− + =  Câu III ( 1,0 điểm ) 97A@BC 6DE,12-1FAB0EA*EB :;G2;30 047E ACE BC II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) :;D%8"#99,G%H,7I(#"%8"#9 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : :#"4.""0?JD01KL@0"BCGB@C@,I,%H$##M K@K@KL#D"<6NN 1 − OP;(J;0"BC  Câu V.a ( 1,0 điểm ) : 97'"O"?FQ%&")* 2 x @()* − 6 x #M :;(J; 3097'"O  2. Theo chương trình nâng cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : :#"4.""0 ?  J D0 1 KL@   9 ,R77%8" BCS BTCTTST CBTUNUNU@ CT0NUNU@STUN0NU@BUNUN0?0VU 6DE@W,I,%H,#-"2FBCCTT 0 >7%8"#9X7'"Y/-0E""?0%&"'"BWCST  :;"4""Z00%&"'"BWCST Câu V.b ( 1,0 điểm ) : :9J0@070#0,Y) = + + 2 y 2x ax b 7[?7\,O) = 1 y x :F2 EN - 1 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 HƯỚNG DẪN I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) 0  b) 1 :0)* − + −  ⇔ − − − =m(x 2) 4 y 0 (*) OJ!]["?D − = =   ⇔ ⇔   − − = = −   x 2 0 x 2 4 y 0 y 4 ^%&"'"* − + − ,-./-0 2BN − +-1 >9D012B_0P7%8"#9      + = −  Câu II ( 3,0 điểm ) 0^`-4J)V  2 2 x x pt log (2 1).[1 log (2 1)] 12 0 (1)⇔ − + − − = ^X) 2 x t log (2 1)= − 9 2 (1) t t 12 0 t 3 t 4⇔ + − = ⇔ = ∨ = −  2 2 x x t = 3 log (2 1) 3 2 9 x log 9 2 17 17 x x t = 4 log (2 1) 4 2 x log 2 16 16 ⇔ − = ⇔ = ⇔ = − ⇔ − = − ⇔ = ⇔ = ® ® ^X t 2 sin x dt cosxdx= + ⇒ =  x = 0 t = 2 , x = t 1 2 2 2 2 2 2 2(t 2) 1 1 1 4 I = dt 2 dt 4 dt 2 ln t 4 ln 4 2 ln 1 2 2 2 t t t t e 1 1 1 1 π ⇒ − ⇒ = − = − = + = − = ∫ ∫ ∫ ® ® ^%&"'"( 5 5x 4y 4 0 y x 1 4 − + = ⇔ = +  6D ∆ ,7-I9@9 ∆ ""?(7-J"4* 5 4 S) 5 ( ): y x b 4 ∆ = +  - 2 - x −∞ 1 +∞ y ′ + + y +∞ 1− 1− −∞ Ôn Thi TNPT Năm 2009  ∆ ,7-30 ⇔ J0-"J 2 x 3x 1 5 x b (1) x 2 4 x 2 : 2 x 4x 5 5 (2) 2 4 (x 2)  − +  = + −  ≠  − +  =  −   2 (2) x 4x 0 x 0 x 4 1 5 1 (1) x = 0 b tt( ) : y x 1 2 4 2 5 5 5 (1) x = 4 b tt( ) : y x 2 2 4 2 ⇔ − = ⇔ = ∨ = → = − ⇒ ∆ = − → = − ⇒ ∆ = − ® ® Câu III ( 1,0 điểm ) :0) V SM 2 2 S.MBC V .V (1) S.MBC S.ABC V SA 3 3 S.ABC = = ⇒ = 2 1 V V V V .V .V (2) M.ABC S.ABC S.MBC S.ABC S.ABC S.ABC 3 3 = − = − = :a@-#0) V V M.SBC S.MBC 2 V V M.ABC M.ABC = = II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : >9GB@C@,I,%H$##MK@K@KL0"DBNUNU@CUNNU@ UNUNL :\`) 6NN 1 − ,#D"<0"BC  =  =     ⇔ = ⇔ =     = −   = −   x 1 3 x 3 y 2 y 6 3 z 3 z 1 3 U@b >RD0130G,BcNUNU@CUNdNU@UNUN 3− U@b EX4) = ⇒ = 3.V 1 OABC V .d(O,(ABC).S S OABC ABC ABC 3 d(O,(ABC) U@b Y%8"#9X7'"BC) + + = − x y z 1 3 6 3 U@b  = = + + 1 d(O,(ABC)) 2 1 1 1 9 36 9 U@b EX4) = = = 1 1 V .OA.OB.OC .3.6.3 9 OABC 6 6 U@b >R) = 27 S ABC 2 U@b Câu V.a ( 1,0 điểm ) : Y%8"#9e1"0230()  =  = − ⇔ + − = ⇔  = −  x 2 2 2 x 6 x x x 6 0 x 3 = + − = + − = ∫ ∫ 2 6 2 1 x 26 2 3 2 6 S x dx (6 x)dx [x ] [6x ] 0 2 3 2 3 0 2 - 3 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 2. Theo chương trình nâng cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : 0:a"0;%H)C0NUN0@ SUN0NU@BUNUN0@E a ;0;a) 2 @W0N a 2 NU  = − = − = − − = − − uuur uuuur a a AN (a; ; a) (2;1; 2) 2 2 BD' ( a;a; a) a(1; 1;1) EX7'"Y/-0E""? BWCST>:Y:, = = − uuur uuuur r 2 a n [AN,BD'] (1;4;3) 2 A-#0) ) − + − + − = ⇔ + + − = a 7a (P) :1(x ) 4(y 0) 3(z a) 0 x 4y 3z 0 2 2 6D ϕ ,""Z0 uuur AN  uuuur BD'  :0)  − + + ϕ = = = = ⇒ ϕ = = = = uuur uuuur uuuur uuuur uuur uuuur uuur 2 a 2 2 a a 2 AN.BD' 1 3 3 cos arccos 3a 9 9 3 3 AN . BD' .a 3 2 2 a [AN,BD'] (1;4;3),AB (a;0;0) a(1;0;0) 2 S) = = = uuur uuuur uuur uuur uuuur 3 a [AN,BD'].AB a 2 d(AN,BD') 2 26 [AN,BD'] a . 26 2 Câu V.b ( 1,0 điểm ) : :72E1;,"J30J7%8"#9)    + + = + + =    ⇔   + = −   + + =    1 1 2 2 2x ax b 2x ax b x x 1 1 2 4x a (2x ax b)' ( )' 2 x x = :01302EJ7%8"#9=@0%H)  + + = + = − = −    ⇔ ⇔    + = − = − =    2 a b 1 a b 1 a 5 4 a 1 a 5 b 4 >R"#I9, = − =a 5,b 4 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] - 4 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ SỐ 2 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) )*f c gcf,    :92F2-F*f    !"?*f c >7%8"#97-?  7--.""?%&"'"7    d = +  Câu II ( 3,0 điểm )  6h7%8"#9)  U@ U@ ,"  ,"  d U− − ≤  :;;7< + U  0   = ∫ I dx x π c * c     c − , :;2;R2#e0(97'""?FQ %&"'"*U@*U@*c/-0/-0U Câu III ( 1,0 điểm ) c 9-."BCSF0 AB-.""?X7'"BCS@AB*0 0 :;(J;XI-"F797A BCS  >BO-.""A !"i2O@B@C@@S$#1XI- II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) :;D%8"#99G%H,7I(#"%8"#9 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : SjcNNX7'" α /-002BNUN@CUNNU@NNk  >7%8"#9030%&"'"B  >7%8"#95"/-30X7'" α  c >7%8"#9XI-<S4;l*b !"XI-m α  Câu V.a ( 1,0 điểm ) : nR7H722-(27!o#X7'"D01_0P`-4J) c ++ + =Z Z 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb/. B@@@C@@N@@NS@@ 0 :;2;!(JBCS  >7%8"#9%&"'"-.""-"30BCC  >7%8"#9XI-A"F7!(JBCS Câu Vb/. 0p 60 q  r 7%8"#s t 0-)    c +  ,"   ,"    x y x y x y  − =  + − − =  p E t C"?FQ r 30 1x 1x y + − = 0#MD01  :s u (Js u 30 t C  :s u 2s u 4#e0#04/-0C/-0#MK@#MK ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] - 5 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ SỐ 3 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) * c gc  ggf ,0  :92F2-  4*c Câu II ( 3,0 điểm )  :;(J;97'""?FQ*\  @*%&"'"*  :;;7<   U   +  x I dx x π = − ∫ c 6h7%8"#9,"  fjv,"cj Câu III ( 1,0 điểm ) C+ 94;,l@GA 6FQ%&"0%&",dU U  OP;(J;(Jm9\0%&"-.""0-  :;(J;-"/-030X2;304 II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) :;D%8"#99G%H,7I(#"%8"#9 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : :#"4.""0?JD01KL02) BNUNjNCNNNUNNU 6D6,#D"<300"BC  >7%8"#9%&"'"K6  >7%8"#9XI-A/-02K@B@C@ c >7%8"#9X7'"-.""?%&"'"K67[?XI-A Câu V.a ( 1,0 điểm ) :907!5"30["$";30["$"c 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb/. :#"4.""0?J#MD01KL2B@C@@S ?BNN@CjNNj@ >−>−>−>−−−−>−>−>−>−−−− ++−=−+= kjiODkjiOC dNd   !"#$"BCS,9!(J u X7F$"0-  :s u 4""Z00%&"'"BCS c > u 7%8"#9XI-A"F u 79!(JBCS Câu Vb/.) 4 y x 1 x = + +     >7%8"#97-307--.""?%&"'" 1 y x 2008 3 = + ******************************************* - 6 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ SỐ 4 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) *j c gc   f@"D,  30  >7%8"#97-?F21,"J307%8"#9 pp *U Câu II ( 3,0 điểm )  :9"#,?h_h30 0 + w      = − + − + # [ ] N−  w*g# c UN  π        :;;7< ( )  U =    ( π = + ∫ c 67%8"#9) + k  b c + c x U x x+ + − + = Câu III ( 1,0 điểm ) E19#M(J;-"/-0,A@(J;$"(J;1XI-4;$"0 OP ; 0:2;304#M SJ;(J/-0#M9#M II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) :;D%8"#99,G%H,7I(#"%8"#9 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : :#"4.""0?JD01KLXI- A)  g  gL  fgg+Lfc*U0%&"'" ( )     U )  L U + − =  ∆  − =   ( )     L )    − ∆ = = − −  !" ( )  ∆  ( )  ∆ y0-  >7%8"#97(J30XI-A7(J""?0%&"'" ( )  ∆  ( )  ∆ Câu V.a ( 1,0 điểm ).:92;30R2#e0-%H4/-097'""?FQ %&"*   * c -"/-0#MK 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb/. :#"4.""0?J#MD01KLX7'"Y   ) c UP x y z+ + − = 0 t %&"'"(  u 7%8"#9,0 t "0- u - q 00i r 7i q ") c Ux z+ − = 0 t jcL*U  > u 7%8"#9X7'"z!0ENUNj/-0(  > u 7%8"#9s u m%&"'"(T,9 u --."" u 30(,X7'"Y Câu Vb/. :s t 7< t % r 0 t 7< t 0 q - q 0. u 7% u 0-)g c jcj c - 7 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ 5 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm )       + = −  0 >7%8"#97-?/-02ENk  Câu II ( 3,0 điểm ) 06h7%8"#9   ,"    + c  − + > :;97<)=* + ∫ 1 x (3 cos2x)dx 0 67%8"#9 2 x 4x 7 0− + = #R77! Câu III ( 1,0 điểm ) M19#M4;l*@`-0* 2  E19-."G$#0%&" #e0;h1F4."""4."-.""?#M309#M :; F309-." II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) :;D%8"#99,G%H,7I(#"%8"#9  1. Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : :#"4.""0?JD01KL@2ENUNb0X7'"Y)  − + + =2x y 3z 1 0 z) + − + =x y z 5 0  0 :;4"aEX7'"z  >7%8"#9X7'"l/-0"0-(30Yz"&-.""?X 7'":) − + =3x y 1 0   Câu V.a ( 1,0 điểm ) : 97'"O"?FQ%&"* − + 2 x 2x #M :;2;304#e0 F4/-09O/-0#M  2. Theo chương trình nâng cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : :#"4.""0?JD01KL@%&"'"() x 3 y 1 z 3 2 1 1 + + − = = X 7'"Y) x 2y z 5 0+ − + =  0 :9D01"0230%&"'"(X7'"Y  :;""Z0%&"'"(X7'"Y  >7%8"#9%&"'" ∆ ,9-30%&"'"(,X7'"Y Câu V.b ( 1,0 điểm ) : 6J7%8"#90-) −  =   − + =   y 4 .log x 4 2 2y log x 2 4 2  - 8 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 HƯỚNG DẪN I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) 0 ( b. 6D ( )∆ ,7-/-0ENkJ"4 ) ( )∆  y 8 k(x 1) y k(x 1) 8− = − ⇔ = − + Y%8"#912-"30 ( )∆ )  2x 1 2 k(x 1) 8 kx 2(3 k)x 9 k 0 (1) x 1 + = − + ⇔ + − − + = −  ( )∆ ,7-30 ⇔ 7%8"#9"J4y7  k 0 k 3 2 ' (3 k) k(k 9) 0  ≠  ⇔ ⇔ = −  ∆ = − − − =   >R7%8"#97-I9, y 3x 11= − + Câu II ( 3,0 điểm ) a. 7 ⇔   ,"    + − + VU ⇔  x 2 0 1 x 4 − < < + 9Uvv  x 2 x 2 x 2 0 0 0 x 4 x 4 x 4 x 2 x 2 6 1 1 0 0 x 4 x 4 x 4    − − − < < <       + + + ⇔ ⇔ ⇔    − − −    < − < <    + + +   x 2 0 x 2 x 2 x 4 0 x 4   − > > ⇔ ⇔ ⇔ >   + > > −   - 9 - x −∞ 1 +∞ y ′ − − y 2 −∞ +∞ 2 Ôn Thi TNPT Năm 2009 b. =* 1 x (3 cos2x)dx 0 + ∫ * x 3 1 3 1 1 1 2 1 1 [ sin2x] [ sin2] [ sin0] sin2 0 ln3 2 ln3 2 ln3 2 ln 3 2 + = + − + = + c.  2 ' 3 3i∆ = − =  ' i 3∆ = Y%8"#90"J) x 2 i 3 , x 2 i 3 1 2 = − = + Câu III ( 1,0 điểm ) ny9-."FBS4."""-." "?#MKKT309#M >%&"BBT :0)S ⊥ BBTS ⇒ ⊥CD A 'D BT,%&" 4;30%&"#e S)BT*+ :0"-." BBT)  = + = + = 2 2 AC AA' A'C 16 2 3 2 >9B*BC 2  A-#0)BC*c >RF9-."$"c II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) 1, Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : a. U@b(ENz* 1 3  @b>9 { − − + + = ≠ ≠ ⇒ = ∩ + − + = − 2 1 3 2x y 3z 1 0 (d) (P) (Q) : x y z 5 0 1 1 1 {h02B − N − cNU@CUN − kN − c-1( gEX7'":>:Y:, = − r n (3; 1;0) T gEX7'"l>:Y:, = = − uuur r r n [n ,AB] (3;9; 13) R T gl) +  ⇒ + − + =  = −  r Qua M(1;0;5) (R) : 3x 9y 13z 33 0 + vtpt : n (3;9; 13) R Câu V.a ( 1,0 điểm ) : + Y%8"#9 "02) − + = ⇔ = = 2 x 2x 0 x 0,x 2 g:2;) π = π − + = π − + = ∫ 2 4 1 16 2 2 2 4 5 2 V ( x 2x) dx [ x x x ] Ox 0 3 5 5 0 2. Theo chương trình nâng cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : a. U@b602= − NUN+ b. U@b( 2 2 1 1 sin 2 6 4 1 1. 1 4 1 + − π ϕ = = ⇒ ϕ = + + + + c. @U{h2B − cN − Nc ∈ ( >7%&"'"/-0B-.""?Y 9) = − + = − + = −x 3 t ,y 1 2t ,z 3 t  A-#0) ∩ = − 5 5 (P) A'( ;0; ) 2 2  ∆ ≡ = − + = = +( ) (IA ') : x 1 t,y 0,z 4 t @/-0= − NUN+7, = − uuur 3 IA' (1 ;0; 1) 2 Câu V.b ( 1,0 điểm ) : ^X) − = > = 2y u 2 0,v log x 2  :9 { = ⇔ ⇔ = = ⇒ = = − + = 1 uv 4 hpt u v 2 x 4;y u v 4 2 - 1 0 - [...]... = lim 1 x→ ± ∞ x→ ± ∞ x→ − ∞ x→ + ∞ x 1+ 2 x Bảng biến thi n : x −∞ y′ y −1 + 1 0 − +∞ 2 1 Vậy : Hàm số đã cho đạt : ¡ M = max y = y(1) = 2 ¡ ¡ Không có GTNN Câu III ( 1,0 điểm ) Nếu hình lập phương có cạnh là a thì thể tích của nó là V1 = a3 Hình trụ ngoại tiếp hình lập phương đó có bán a 2 kính R = và chiều cao h = a nên có thể 2 - 24 - Ơn Thi TNPT Năm 2009 3 tích là V = πa Khi đó tỉ số thể tích... m Hai tiếp tuyến vng góc với nhau thì - 13 - Ơn Thi TNPT Năm 2009 y′(x A ).y′(x B ) = −1 ⇔ 5x A x B − 3(x A + x B ) + 2 = 0 ⇔ 5m − 1 = 0 ⇔ m = Vậy giá trị cần tìm là m = 1 thỏa mãn (*) 5 1 5 ĐỀ 7 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x 3 − 3x + 1 có đồ thị (C) a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) b) Viết phương trình tiếp... = = ⇒ϕ= 2 2 4 2 2 3π 3π Vậy : z = 2(cos + i sin ) 4 4 ************************************** cos ϕ = − - 17 - Ơn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ 8 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) x −3 Cho hàm số y = có đồ thị (C) x−2 a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng (d) : y = mx + 1 cắt đồ thị của hàm... cho :  2ab = − b  1 3 1 3 Giải hệ trên ta được các nghiệm (0;0) , (1;0) , (− ; ) , (− ; − ) 2 2 2 2 - 21 - Ơn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ 9 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) 4 2 có đồ thị (C) Cho hàm số y = − x + 2x c Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) d Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) đi qua điểm M ( 2 ;0) Câu II ( 3,0 điểm...Ơn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ 6 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7điểm) Câu I (3,0 điểm) Cho hàm số y = x 4 − 2x 2 − 1 có đồ thị (C) a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) b) Dùng đồ thị (C ) , hãy biện luận theo m số nghiệm thực của phương trình x 4 − 2x 2 − m... 3x) ≥ 0 2 x x ∫ (1 + sin 2 ) cos 2 dx 0 c) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ex trên đoạn [ ln 2 ; ln 4 ] ex + e Câu III ( 1,0 điểm ) Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có tất cà các cạnh đều bằng a Tính thể tích của hình lăng trụ và diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ theo a II PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) Thí sinh học chương trình nào thì làm chỉ được làm phần dành... 3 = 4 4 ¡ Gọi O , O’ lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC , ∆A 'B'C' thí tâm của mặt cầu (S) ngoại tiếp hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ là trung điểm I của OO’ ¡ Vlt = AA '.SABC = a a a 3 2 a 2 a 21 ) +( ) = 3 2 6 2 Diện tích : Smc = 4πR 2 = 4π( a 21 )2 = 7πa 6 3 Bán kính R = IA = AO2 + OI 2 = ( II PHẦN RIÊNG ( 3 điểm ) Thí sinh học chương trình nào thì làm chỉ được làm phần dành riêng cho... trình có 3 nghiệm x = −2 , x = 1 − i 3 , x = 1 + i 3 - 16 - Ơn Thi TNPT Năm 2009 2 Theo chương trình nâng cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : x = 2 + t + + Qua M(2;3;0)  Qua M(2;3;0)  ⇒ (d) :  ⇒ (d) : y = 3 + t r r a 0,5đ Gọi (d) :  + VTCP a = n P = (1;1;2) + ⊥ (P)  z = 2t  N = d ∩ (P) ⇒ N(1;2; −2) Khi đó : b 1,5đ + Tâm I(1; −2;3) , bán kính R = 6 + (Q) // (P) nên (Q) : x + y + 2z + m = 0 (m ≠... Câu III ( 1,0 điểm ) - 12 - Ơn Thi TNPT Năm 2009 Gọi I là trung điểm của AB Từ I kẻ đường thằng ∆ vng góc với mp(SAB) thì ∆ là trục của ∆SAB vng Trong mp(SCI) , gọi J là trung điểm SC , dựng đường trung trực của cạnh SC của ∆SCI cắt ∆ tại O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện SABC Khi đó : Tứ giác SJOI là hình chữ nhật 3 1 5 Ta tính được : SI = AB = , OI = JS = 1 , bán kính R = OS = 2 2 2 Diện tích... C) và (G) 1 4 Khi đó : V = V2 − V1 = π ∫ (x − x )dx = π[ 0 x 2 x5 1 3π − ]0 = 2 5 10 ******************************** ĐỀ 10 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x 3 + 3x 2 − 4 có đồ thị (C) a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) b) Cho họ đường thẳng (d m ) : y = mx − 2m + 16 với m là tham số Chứng minh rằng (d m ) ln cắt . Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ 1 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ. >R"#I9, = − =a 5,b 4 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] - 4 - Ôn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ SỐ 2 ( Thời gian làm bài 150 phút ) I . PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án, Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án, Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn