Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học việt nam ( Luận án tiến sĩ)

214 129 2
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2018, 16:14

Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt NamQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt NamQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt NamQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt NamQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI ĐẶNG LỘC THỌ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM TRUNG ƢƠNG THEO YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC... cứu luận án Quản lí hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương theo yêu cầu đổi giáo dục đại học Việt Nam MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn hoạt. .. CB: Cán CĐ: Cao đẳng CĐSP: Cao đẳng Sƣ phạm CNH-HĐH: Cơng nghiệp hố – Hiện đại hố GD: Giáo dục GDĐH: Giáo dục Đại học GDĐT: Giáo dục Đào tạo GV: Giảng viên ĐG: Đánh giá ĐGGD: Đánh giá Giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học việt nam ( Luận án tiến sĩ), Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm theo yêu cầu đổi mới giáo dục đại học việt nam ( Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn