Tiet 19 bài 13: phòng chống tệ nạn xã hội

13 338 3
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:26

TIÃÚT 19, BAÌI 13: TIÃÚT 19, BAÌI 13: PHOÌNG, CHÄÚNG TÃÛ NAÛN XAÎ PHOÌNG, CHÄÚNG TÃÛ NAÛN XAÎ HÄÜI HÄÜI Em có suy nghĩ gì về các hành vi trên? NHÆÎNG BAÌN TAY- NHÆÎNG VIÃÛC LAÌM KHAÏC BIÃÛT I. t vỏỳn õóử : 1. Sau dởp tóỳt nguyón õaùn, caùc baỷn lồùp 8H hay chồi tuù-lồ-khồ trong giồỡ nghố. Luùc õỏửu laỡ chồi vui, ai thua chố bở phaỷt buùng tai hoỷc nhaớy loỡ coỡ. Mọỹt lỏửn, Tuù õóử nghở: Chồi thóỳ naỡy maợi chaùn lừm, chồi phaới coù thổ ồớng mồùi thờch!. a s ọỳ ọử lón hổ ồớng ổ ùng vaỡ s ụn coù tióửn mổ ỡng tuọứi, caùc baỷn lỏỳy tióửn laỡm phỏửn thổ ồớng, thỏỳy thóỳ An can ngn caùc baỷn vaỡ noùi: caùc baỷn õổ ỡng laỡm thóỳ, vi phaỷm phaùp luỏỷt õỏỳy!. Caùc baỷn cổ ồỡi cho rũng An noùi quaù lón. Cỏu hoới: 1. Em coù õọửng yù vồùi yù kióỳn cuớa An khọng?. Vỗ s ao?. 2. Em s eợ laỡm gỗ nóỳu caùc baỷn lồùp em cuợng chồi nhổ vỏỷy?. I. t vỏỳn õóử : 2. P vaỡ H mồùi 14 tuọứi nhổ ng õaợ ham mó cồỡ baỷc vaỡ thổ ồỡng s ang nhaỡ baỡ Tỏm õaùnh baỷc. õỏy P vaỡ H bở baỡ Tỏm duỷ dọự huùt thuọỳc phióỷn vaỡ trồớ thaỡnh nghióỷn. Mọỹt lỏửn, cọng an bừt quaớ tang P vaỡ H õang huùt thuọỳc phióỷn taỷi nhaỡ baỡ Tỏm. Caớ 3 ngổ ồỡi õóửu bở lỏỷp bión baớn vaỡ õổ a vóử truỷ s ồớ cọng an phổ ồỡng cuỡng vồùi tang vỏỷt. Coù ngổ ồỡi noùi: baỡ tỏm bở lỏỷp bión baớn vaỡ cồ quan cọng an bừt giổ ợ laỡ õuùng, coỡn P vaỡ H chố vi phaỷm õaỷo õổ ùc thọi, hồn nổ ợa chuùng coỡn laỡ treớ con. Cỏu hoới: Theo em P , H vaỡ baỡ Tỏm coù vi phaỷm phaùp luỏỷt khọng?. ( Nóỳu coù thỗ phaỷm tọỹi gỗ?). 1. Em thổ ớ õoaùn xem P,H vaỡ baỡ Tỏm s eợ bở xổ ớ lờ nhổ thóỳ naỡo?. NĩI DUNG BAèI HOĩC: NĩI DUNG BAèI HOĩC: TNXH laỡ hióỷn tổ ồỹng xaợ họỹi bao gọửm nhổ ợng haỡnh vi s ai lóỷch chuỏứn mổ ỷc xaợ họỹi, vi phaỷm õaỷo õổ ùc vaỡ phaùp luỏỷt, gỏy hỏỷu quaớ xỏỳu vóử moỹi mỷt õọỳi vồùi õồỡi s ọỳng xaợ họỹi. Em haợy kóứ mọỹt vaỡi haỡnh vi s ai lóỷch chuỏứn mổ ỷc xaợ họỹi, vi phaỷm õaỷo õổ ùc, phaùp luỏỷt ?. 1. Tóỷ naỷn xaợ họỹi laỡ gỗ?. * Coù nhióửu tóỷ naỷn xaợ họỹi nhổ ng nguy hióứm nhỏỳt laỡ caùc tóỷ naỷn: Rổ ồỹu cheỡ, cồỡ baỷc, ma tuyù, maỷi dỏm. THAO LUN NHOẽM: THAO LUN NHOẽM: Nhoùm 1 Nhoùm 1 : : 1 1 Nóu caùc taùc haỷi cuớa tóỷ naỷn rổ ồỹu cheỡ?. Nóu caùc taùc haỷi cuớa tóỷ naỷn rổ ồỹu cheỡ?. ( õọỳi vồùi baớn thỏn, gia õỗnh vaỡ xaợ họỹi) ( õọỳi vồùi baớn thỏn, gia õỗnh vaỡ xaợ họỹi) Nhoùm 2 Nhoùm 2 : : 2. 2. Nóu caùc taùc haỷi cuớa tóỷ naỷn cồỡ baỷc?. Nóu caùc taùc haỷi cuớa tóỷ naỷn cồỡ baỷc?. ( õọỳi vồùi baớn thỏn, gia õỗnh vaỡ xaợ họỹi) ( õọỳi vồùi baớn thỏn, gia õỗnh vaỡ xaợ họỹi) Nhoùm 3 Nhoùm 3 3. 3. Nóu caùc taùc haỷi cuớa tóỷ naỷn Ma tuyù?. Nóu caùc taùc haỷi cuớa tóỷ naỷn Ma tuyù?. ( õọỳi vồùi baớn thỏn, gia õỗnh vaỡ xaợ họỹi) ( õọỳi vồùi baớn thỏn, gia õỗnh vaỡ xaợ họỹi) Nhoùm 4 Nhoùm 4 1 1 Nóu caùc taùc haỷi cuớa tóỷ naỷn maỷi dỏm?. Nóu caùc taùc haỷi cuớa tóỷ naỷn maỷi dỏm?. ( õọỳi vồùi baớn thỏn, gia õỗnh vaỡ xaợ họỹi) ( õọỳi vồùi baớn thỏn, gia õỗnh vaỡ xaợ họỹi) Mọỹt thồỡi lỏửm lồợ NĩI DUNG BAèI HOĩC: NĩI DUNG BAèI HOĩC: 2. Taùc haỷi cuớa caùc tóỷ naỷn xaợ họỹi - Anh hổ ồớng xỏỳu õóỳn s ổ ùc khoeớ, tinh thỏửn vaỡ õaỷo õổ ùc cuớa con ngổ ồỡi. - Laỡm tan vồợ haỷnh phuùc gia õỗnh - Laỡm s uy thoaùi noỡi giọỳng cuớa dỏn tọỹc. - Suy giaớm s ổ ùc lao õọỹng, aớnh hổ ồớng õóỳn kinh tóỳ. - Rọỳi loaỷn trỏỷt tổ ỷ xaợ họỹi. * Caùc TNXH luọn coù mọỳi quan hóỷ chỷt cheợ vồùi nhau. Ma tuyù, maỷi dỏm laỡ con õổ ồỡng ngừn nhỏỳt laỡm lỏy truyóửn HIV/AIDS, mọỹt cn bóỷnh vọ cuỡng nguy hióứm. Cè BAC RặĩU CHEè MA TUYẽ MAI DM [...]... xaợ họỹi laỡ gỗ?.* Coù nhióửu tóỷ naỷn xaợ họỹi nhổ ng nguy hiãøm nháút l cạc tãû nản: Rỉ åüu ch, cåì baûc, ma tuyï, maûi dám. NHặẻNG BAèN TAY- NHặẻNG VIC LAèM KHAẽC BIT TIÃÚT 19, BAÌI 13: TIÃÚT 19, BAÌI 13: PHOÌNG, CHÄÚNG TÃÛ NAN XAẻ PHOèNG, CHNG T NAN XAẻ HĩI HĩI I. Âàt váún âãö :1. Sau dëp tãút ngun âạn, cạc bản låïp 8H hay chåi tụ-lå-khå trong giåì nghè. Lục âáưu l chåi . TIÃÚT 19, BAÌI 13: TIÃÚT 19, BAÌI 13: PHOÌNG, CHÄÚNG TÃÛ NAÛN XAÎ PHOÌNG, CHÄÚNG TÃÛ NAÛN XAÎ HÄÜI
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 19 bài 13: phòng chống tệ nạn xã hội, Tiet 19 bài 13: phòng chống tệ nạn xã hội, Tiet 19 bài 13: phòng chống tệ nạn xã hội

Bình luận về tài liệu tiet-19-bai-13-phong-chong-te-nan-xa-hoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP