TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VÀ HD PT MŨ VÀ LÔGA

2 139 5 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2013, 01:25

ph ơng trình và bất ph ơng trình mũ chứa tham số I) ứng dụng của định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai: (So sánh số với các nghiệm của phơng trình bậc hai) 1) Giải và biện luận phơng trình: ( ) ( ) ( ) 0122.52.2 =++ mmm xx 2) Giải và biện luận phơng trình: ( ) ( ) 3 25353 + =++ x xx a 3) Xác định m để phơng trình sau có nghiệm: ( ) ( ) ( ) 0622.1222 112 22 =++ ++ mmm xx 4) Tìm m để phơng trình: ( ) ( ) 014.1216.3 =++++ mmm xx có hai nghiệm trái dấu 5) Cho phơng trình: 022.4 1 =+ + mm xx a) Giải phơng trình khi m = 2. b) Tìm m để phơng trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x 1 , x 2 sao cho x 1 + x 2 = 3 6) Giải và biện luận phơng trình: a) 83.3. =+ xx mm b) ( ) 02.2.2 =++ mmm xx 7) Xác định m để các phơng trình sau có nghiệm: a) ( ) ( ) 0333231 2 =+++ mmm xx b) ( ) ( ) 0122244 =+ mmm xx 8) Cho phơng trình: xxx m 36.581.216. =+ a) Giải phơng trình với m = 3 b) Tìm m để phơng trình có nghiệm duy nhất. 9) Cho phơng trình: ( ) ( ) m tgxtgx =++ 223223 a) Giải phơng trình với m = 6. b) Tìm m để phơng trình có đúng hai nghiệm 2 ; 2 . 10) Xác định m để bất phơng trình: ( ) 052.124. <++ mmm xx nghiệm đúng với x < 0 11) Cho bất phơng trình: ( ) 0411669. 32323 222 <+ ++ xxxxxx mm (1) a) Xác định m để mọi nghiệm của (1) thoả mãn bất phơng trình 1 < x < 2 (2) b) Xác định m để mọi nghiệm của (2) đều là nghiệm của (1). 12) Xác định các giá trị của m để bất phơng trình: ( ) ( ) xxxxxx mm ++ 222 222 416129 0 nghiệm đúng với mọi x thoả mãn điều kiện 2 1 x 13) Cho bất phơng trình: ( ) 01241 1 >+++ + mm xx a) Giải bất phơng trình khi m = -1. b) Tìm m để bất phơng trình nghiệm đúng với mọi x. 14) Cho bất phơng trình: ( ) 0124 1 >+ xx m a) Giải bất phơng trình khi m = 9 16 . b) Tìm m để bất phơng trình nghiệm đúng với mọi x. 15) Xác định m để bất phơng trình: a) ( ) 01214. 2 >++ + mmm xx nghiệm đúng với x. b) 32.4 ++ mm xx 0 có nghiệm. c) ( ) xxx mmm 4.6129. ++ 0 nghiệm đúng với x [0; 1] 16) Cho bất phơng trình: 12 3 1 3 1 12 > + xx (1) a) Giải bất phơng trình (1) b) Xác định m để mọi nghiệm của (1) cũng là nghiệm của bất phơng trình: 2x 2 + (m + 2)x + 2 - 3m < 0 II) ph ơng pháp điều kiện cần và đủ giải các bài toán mũ chứa tham số: 1) T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm duy nhÊt: 12 3 1 2 −= − m x 2) T×m m ®Ó hai ph¬ng tr×nh sau t¬ng ®¬ng: 0439 1 22 =−+ + xx 14.2.4 12 =+− −− xx mm 3) T×m m ®Ó hai ph¬ng tr×nh sau t¬ng ®¬ng: 16224 241 +=+ +++ xxx 19.3.9 12 =+− −− xx mm 4) T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm duy nhÊt: 23 2 1 2 −= − m x . trình: 2x 2 + (m + 2)x + 2 - 3m < 0 II) ph ơng pháp điều kiện cần và đủ giải các bài toán mũ chứa tham số: 1) T×m m ®Ó ph¬ng tr×nh sau cã nghiÖm duy nhÊt:. ph ơng trình và bất ph ơng trình mũ chứa tham số I) ứng dụng của định lý đảo về dấu của tam thức bậc hai: (So sánh số với các nghiệm của phơng
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VÀ HD PT MŨ VÀ LÔGA, TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VÀ HD PT MŨ VÀ LÔGA, TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN VÀ HD PT MŨ VÀ LÔGA

Bình luận về tài liệu tuyen-tap-cac-bai-toan-va-hd-pt-mu-va-loga

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP