BỆNH TIÊN MAO TRÙNG DO TRYPANOSOMA EVANSI Ở TRÂU, BÒ NUÔI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

159 699 0
Kira

Kira Gửi tin nhắn

Tải lên: 23,798 tài liệu

  • Loading...
1/159 trang
Tải xuống 15,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 16:27

BỆNH TIÊN MAO TRÙNG DO TRYPANOSOMA EVANSI Ở TRÂU, BÒ NUÔI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------i BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP I ---------- PHAN VĂN CHINH BỆNH TIÊN MAO TRÙNG DO TRYPANOSOMA EVANSI Ở TRÂU, BÒ NUÔI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ CHUYÊN NGÀNH : KÝ SINH TRÙNG THÚ Y Mà Số : 4. 03. 06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS. TS KH. HỒ VĂN NAM HÀ NỘI, 2006 Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------ii LỜI CẢM ƠN --------------*------------- Hoàn thành luận án này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi luôn nhận ñược sự giúp ñỡ chân tình, ñầy trách nhiệm, hết lòng vì khoa học của thầy GS. TS KH Hồ Văn Nam. Cùng với những kiến thức, kinh nghiệm mà các thầy ñã truyền ñạt, hướng dẫn, tôi còn nhận ñược sự ñộng viên, giúp ñỡ thường xuyên của Bộ môn Thú y, Trường ðại Học Nông Lâm Huế; Bộ môn Nội Chẩn Dược ðộc Chất Trường ðại Học Nông Nghiệp I, Phân Viện Thú y miền Trung, Bộ môn Gia súc Nhiệt ñới Trường ðại Học Tổng Hợp Utrach Hà Lan, các Chi cục Thú y từ Nghệ An ñến Lâm ðồng. Nhân dịp hoàn thành luận án, tôi xin ñược bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới các thầy, các cơ quan, các nhà khoa học cùng các ñồng nghiệp xa gần trong cả nước ñã giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của hội ñồng ñánh giá luận án cấp bộ môn và hội ñồng bảo vệ luận án nhà nước. Khoa Sau ñại học, Trường ðại học Nông nghiệp I, các cơ quan quản lý, Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñối với luận án này. Nghiên cứu sinh Phan Văn Chinh Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------iii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng ñược tác giả nào công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Hà nội, ngày 20 tháng 1 năm 2006 Nghiên cứu sinh Phan Văn Chinh Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CATT Card Agglutination Test for Trypanosomiasis CHMT Haematocrit ðL ðắk Lắk ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay GL Gia Lai MI Mouse Inoculation KH Khánh Hòa KST Ký sinh trùng LATEX Latex agglutination test NNN Novy MacNeal and Nicole T Tabanus TT Thứ tự T. evansi Trypanosoma evansi TMT Tiên mao trùng SAT Slide Agglutination test VAT Variant Antigennic Types Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------v MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam ñoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu, các ñồ thị Danh mục các hình minh họa ðẶT VẤN ðỀ . 1 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4 1.1. LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU TIÊN MAO TRÙNG, BỆNH TIÊN MAO TRÙNG DO TRYPANOSOMA EVANSI . 4 1.2. Nguyên nhân gây bệnh Tiên mao trùng ở trâu, bò 6 1.3. ðặc ñiểm hình thái phân loại T. evansi . 7 1.4. Phân bố ñịa lý Tiên mao trùng 14 1.5. Nghiên cứu về ñặc ñiểm nuôi cấy Tiên mao trùng 18 1.6. Những nghiên cứu về miển dịch Tiên mao trùng 18 1.7. Những nghiên cứu về loài ñộng vật mắc bệnh, tỷ lệ nhiễm Tiên mao trùng . 28 1.8. Các nghiên cứu về côn trùng môi giới truyền bệnh Tiên mao Trùng 30 1.9. Nghiên cứu về bệnh lý lâm sàng trâu, bò 32 1.10. Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa trâu, bò nhiễm Tiên mao trùng do T. evansi . 35 1.11. Những nghiên cứu về tính kháng thuốc của TMT . 38 1.12. Các nghiên cứu về phòng trị bệnh Tiên mao trùng . 39 CHƯƠNG II. ðỊA ðIỂM, ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 2.1. ðịa ñiểm nghiên cứu 47 2.2. ðối tượng nghiên cứu 47 2.3. Nội dung nghiên cứu . 47 2.4. Vật liệu nghiên cứu 49 2.5. Phương pháp nghiên cứu 49 2.6. Phương pháp kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý trâu, bò 53 2.9. Phương pháp xử lý số liệu . 55 2.10. ðặc ñiểm tự nhiên và khí hậu tại một số ñịa ñiểm ñiều tra. 55 CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 57 3.1. TÌNH HÌNH ðÀN TRÂU, BÒ CÁC TỈNH MIỀN TRUNG NHIỄM TIÊN MAO TRÙNG DO TRYPANOSOMA EVANSI 57 3.1.1. Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu, bò nuôi tại các tỉnh Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------vi miền Trung . 57 3.1.2. Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu, bò các vùng ñịa lý ở các tỉnh miền Trung . 61 3.1.3. Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu, bò các lứa tuổi khác nhau nuôi tại các tỉnh miền Trung 65 3.1.4. Tình hình nhiễm T. evansi ở các giống bò nuôi tại các tỉnh miền Trung 69 3.1.5. Hình thái của T. evansi chẩn ñoán từ trâu, bò các tỉnh miền Trung 73 3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ RUỒI, MÒNG MÔI GIỚI TRUNG GIAN TRUYỀN BỆNH TIÊN MAO TRÙNG Ở TRÂU, BÒ NUÔI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG 75 3.2.1. Các loài ruồi, mòng phổ biến ở miền Trung . 75 3.2.2. Biến ñộng thành phần các loài ruồi, mòng ở miền Trung 77 3.2.3. Biến ñộng thành phần loài ruồi, mòng theo vùng ñịa lý ở miền Trung . 78 3.2.4. Hoạt ñộng của các loài mòng Tabanidae hút máu trâu, Bò các tỉnh miền Trung . 80 3.2.6. Kết quả quan sát hình thái T. evansi trong mòng Tabanus rubidus . 84 3.3. ðẶC TÍNH GÂY BỆNH TRÊN ðỘNG VẬT CỦA T. EVANSI CHẨN ðOÁN TỪ TRÂU, BÒ NUÔI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG . 94 3.3.1. Triệu chứng lâm sàng trâu, bò nhiễm T. evansi . 94 3.3.2. Thời gian phát hiện T. evansi ở bò gây nhiễm bằng một số phương phương pháp chẩn ñoán . 96 3.3.3. Kết qủa kiểm tra T. evansi bằng một số phương pháp chẩn ñoán 99 3.3.4. Một số chỉ tiêu sinh lý của bò gây nhiếm T. evansi 102 3.3.5. Một số biến ñổi về chỉ tiêu huyết học của trâu, bò nhiễm T. evansi tự nhiên . 104 3.3.6. Kết quả quan sát triệu chứng lâm sàng, bệnh tích thỏ gây nhiễm T. evansi 113 3.3.7. Kết quả quan sát triệu chứng lâm sàng, bệnh tích ở chuột lang gây nhiễm T. evansi 117 3.3.8. ðặc tính gây bệnh của T. evansi cho chuột bạch, chuột lang và thỏ . 121 3.3.9. Kết quả theo dõi sự phát triển của T. evansi trong máu chuột bạch, chuột lang 125 3.3.10. Kết qủa quan sát hình thái, kích thước của T. evansi Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------vii trong máu chuột bạch, chuột lang, thỏ và bò gây nhiễm 126 3. 4. XÁC ðỊNH HIỆU LỰC CỦA TRYPAMIDIUM VÀ BERENIL ðỐI VỚI TRYPANOSOMA EVANSI CHẨN ðOÁN TỪ TRÂU, BÒ NUÔI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG 128 3.4.1. Xác ñịnh ñộ mẫn cảm của T. evansi với Trypamidium, Berenil 128 3.4.2. Hiệu lực của thuốc Trypamidium và Berenil ñối với T. evansi ở trâu, bò các tỉnh miền Trung . 130 3.4.3. Một số biến ñổi về chỉ tiêu sinh lý của trâu trước và sau ñiều trị T. evansi 134 3.4.4. Biện pháp phòng trị T. evansi ở trâu, bò các tỉnh miền Trung . 135 KẾT LUẬN 136 CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ðẾN LUẬN ÁN ðà CÔNG BÔ 138 TÀI LIỆU THAM KHẢO 139 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang 1. Bảng 3.1. Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu, bò nuôi tại các tỉnh miền Trung 58 2. Bảng 3.2. Biến ñộng nhiễm T. evansi của trâu ở các vùng ñịa lý 63 3. Bảng 3.3. Biến ñộng nhiễm T. evansi của bò ở các vùng ñịa lý 63 Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------viii 4. Bảng 3.4. Biến ñộng nhiễm T. evansi ở trâu các lứa tuổi . 66 5. Bảng 3.5. Biến ñộng nhiễm T. evansi ở bò các lứa tuổi . 67 6. Bảng 3.6. Biến ñộng nhiễm T. evansi ở các giống bò 70 7. Bảng 3.7. Các loài ruồi, mòng phổ biến ở miền Trung 76 8. Bảng 3.8. Triệu chứng lâm sàng trâu, bò nhiễm T. evansi . 94 9. Bảng 3.9. Thời gian phát hiện T. evansi ở 3 bò gây nhiễm bằng một số phương pháp chẩn ñoán . 97 10. Bảng 3.10. Kết quả chẩn ñoán T. evansi ở bò bằng một số phương pháp . 100 11. Bảng 3.11. Một số chỉ tiêu sinh lý của bò gây nhiễm T. evansi 103 12. Bảng 3.12. Biến ñộng về chỉ tiêu huyết học của trâu, bò nhiễm, không nhiễm T. evansi . 105 13. Bảng 3.13. Công thức bạch cầu bò nhiễm, không nhiễn T. evansi 106 14. Bảng 3.14. Một số chỉ tiêu về huyết học khác của trâu nhiễm, không nhiễm T. evansi 106 15. Bảng 3.15. Một số chỉ tiêu về huyết học khác của bò nhiễm, Không nhiễm T. evansi 108 16. Bảng 3.16. Triệu chứng lâm sàng, bệnh tích của thỏ gây nhiễm T. evansi . 114 17. Bảng 3.17. Triệu chứng lâm sàng, bệnh tích chuột lang gây nhiễm T. evansi . 118 18. Bảng 3.18. ðặc tính gây bệnh của T. evansi cho chuột bạch, chuột lang, thỏ 122 19. Bảng 3.19. Sự phát triển của T. evansi ở trong máu chuột bạch, chuột lang (nghìn/mm 3 ) . 124 20. Bảng 3.20. Kích thước của T. evansi ở trong máu chuột bạch, chuột lang, thỏ và bò (micromét) . 127 21. Bảng 3.21. Kết quả kiểm tra sự mẫn cảm của T. evansi với Trypamidium và Berenil ở trâu, bò 129 22. Bảng 3.22. Kết quả ñiều trị T. evansi ở trâu, bò các tỉnh miền Trung 131 23. Bảng 3.23. Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh lý trâu trước và sau ñiều trị T. evansi . 134 DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ 1. Biểu ñồ 3.1. Tình hình nhiễm T. evansi ở trâu, bò ở các tỉnh miền Trung 59 2. Biểu ñồ 3.2. Biến ñộng T. evansi ở trâu ở các vùng ñịa lý 63 3. Biểu ñồ 3.3. Biến ñộng nhiễm T. evansi ở bò ở các vùng ñịa lý 63 4. Biểu ñồ 3.4. Biến ñộng nhiễm T. evansi ở trâu các lứa tuổi 66 Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------ix 5. Biểu ñồ 3.5. Biến ñộng nhiễm T. evansi ở bò các lứa tuổi . 67 6. Biểu ñồ 3.6. Biến ñộng nhiễm T. evansi ở các giống bò . 70 7. Biểu ñồ 3.7. Thời gian phát hiện T. evansi trên bò gây nhiễm bằng một số phương pháp chẩn ñoán . 98 8. Biểu ñồ 3.8. Một số biến ñổi về chỉ tiêu huyết học trâu, bò nhiễm, không nhiễm T. evansi . 105 9. Biểu ñồ 3.9. Một số chỉ tiêu huyết học khác của trâu . 107 10. Biểu ñồ 3.10. Một số chỉ tiêu huyết học khác của bò . 108 11. Biểu ñồ 3.11. Tỷ lệ an toàn trong ñiều trị T. evansi trâu, bò các tỉnh miền Trung . 131 Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Luận án Tiến sỹ khoa họ.c Nông nghiệp -------- -----------------------x DANH MỤC CÁC HÌNH MINH HỌA Trang 1. Hình 1. Cấu tạo của T. evansi 10 2. Hình 2. Lấy mẫu máu bò Khánh Hòa 51 3. Hình 3. T. evansi quan sát trên kính hiển vi huỳnh quang . 73 4. Hình 4. T. evansi trong máu trâu ñộ phóng ñại (15x100) 74 5. Hình 5. T. evansi trong máu bò ñộ phóng ñại (15x100) 74 6. Hình 6. Tabanus rubidus . 84 7. Hình 7. Tabanus kiangsuensis 88 8. Hình 8. Tabanus striatus . 88 9. Hình 9. Tabanus pseuedorufiventus 92 10. Hình 10. Chrysops dispar 92 11. Hình 11. Gan bò bị nhiễm T. evansi , hoại tử 110 12. Hình 12. Phổi của trâu bị thoái hoá do nhiễm T. evansi 110 13. Hình 13. Trâu nhiễm T. evansi mắt thuỷ thũng, gầy 112 14. Hình 14. Bò nhiễm T. evansi hầu thủy thũng, bê liệt chân trước 112 15. Hình 15. Gan, mật thỏ gây nhiễm T. evansi sưng . 115 16. Hình 16. Lách thỏ gây nhiễm T. evansi sưng màu nhạt, xuất huyết 115 17. Hình 17. Dịch hoàn thỏ gây nhiễm T. evansi sưng, viêm loét . 116 18. Hình 18. Tim thỏ gây nhiễm T. evansi nhảo, xuất huyết ở tâm thất 116 19. Hình 19. Lách chuột lang gây nhiễm T. evansi sưng, xuất huyết 119 20. Hình 20. Gan chuột lang gây nhiễm T. evansi sưng, xuất huyết . 119 21. Hình 21. Phổi chuột lang gây nhiễm T. evansi, xuất huyết 120 22. Hình 22. Tim chuột lang gây nhiễm T. evansi tâm thất xuất huyết 120 23. Hình 23. Hình thái T. evansi ở trong máu chuột lang . 123 24. Hình 24. Chẩn ñoán, ñiều trị bò bị nhiễm T. evansi 133 25. Hình 25. ðàn bò nông trường Dốc Mỹ tỉnh Khánh Hòa sau khi ñiều trị T. evansi . 133 . tài:" ;Bệnh Tiên mao trùng do Trypanosoma evansi ở trâu, bò nuôi tại các tỉnh miền Trung và biện pháp phòng trị, " nhằm giúp cho nông dân các tỉnh miền Trung. từ trâu, bò các tỉnh miền Trung bằng Trypamidium, Berenil, ñưa ra biện pháp phòng trị bệnh Tiên mao trùng trâu, bò cho nông dân ở các tỉnh miền Trung.
- Xem thêm -

Xem thêm: BỆNH TIÊN MAO TRÙNG DO TRYPANOSOMA EVANSI Ở TRÂU, BÒ NUÔI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ, BỆNH TIÊN MAO TRÙNG DO TRYPANOSOMA EVANSI Ở TRÂU, BÒ NUÔI TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ

Bình luận về tài liệu benh-tien-mao-trung-do-trypanosoma-evansi-o-trau-bo-nuoi-tai-cac-tinh-mien-trung-va-bien-phap-phong-tri

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP