CÁCH làm ĐỒNG hồ đếm NGƯỢC TRONG POWERPOINT

2 174 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2018, 19:17

CÁCH LÀM ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRONG POWERPOINT Bước 1: Chọn hình (hình tròn, hình vng…hình được…) viết số thời gian lên hình theo mẫu: 00 : 00 (mm : ss) Bước 2: Gán animation cho hình làm Vẽ thêm hình có chữ “Bắt đầu” đồng thời gán Animation cho hình Bước 3: Nhấn tổ hợp phím: Alt + F11 để xuất trình VBA, chọn Insert sau chọn Module Ở Module, dán đoạn code sau vào Module đó: Sub Time_Me() Dim oshp As Shape Dim oshpRng As ShapeRange Dim osld As Slide Dim oeff As Effect Dim i As Integer Dim Iduration As Integer Dim Istep As Integer Dim dText As Date Dim texttoshow As String On Error GoTo errhandler If ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Count > Then MsgBox "Please just select ONE shape!" Exit Sub End If Set osld = ActiveWindow.Selection.SlideRange(1) Set oshp = ActiveWindow.Selection.ShapeRange(1) oshp.Copy 'change to suit Istep = Iduration = 120 'in seconds For i = Iduration To Step -Istep Set oshpRng = osld.Shapes.Paste With oshpRng Left = oshp.Left Top = oshp.Top End With dText = CDate(i \ 3600 & ":" & ((i Mod 3600) \ 60) & ":" & (i Mod 60)) If Iduration < 3600 Then texttoshow = Format(dText, "Nn:Ss") Else texttoshow = Format(dText, "Hh:Nn:Ss") End If oshpRng(1).TextFrame.TextRange = texttoshow Set oeff = osld.TimeLine.MainSequence _ AddEffect(oshpRng(1), msoAnimEffectFlashOnce, , msoAnimTriggerAfterPrevious) oeff.Timing.Duration = Istep Next i oshp.Delete Exit Sub errhandler: MsgBox "**ERROR** - Maybe nothing is selected?" End Sub * Trong đó: Ta muốn thay đổi giây thay đổi số ta sửa phần “Istep = ???” Ta muốn thay đổi số mà ta cần đếm ngược ta sửa phần “Iduration = ???” 'change to suit Istep = Iduration = 120 'in seconds Bước 4: Sau dán đoạn code vào VBA, ta chọn nút quay trở lại slide Powerpoint Bước 5: Ta chọn hình chứa đồng hồ, vào mục View, chọn Macros, gán tên đoạn code vừa dán vào Bấm “Ok” Bước 6: Quay trở lại với hình chứa đồng hồ, ta thu nhiều hình có chứa số thứ tự giảm dần xếp chồng lên Ta chọn hết tất hình Rồi vào mục Option bên Animation Chọn “After previous” + chọn thời gian “1 second (fast) + (nếu muốn thêm tiếng tích tắc, ta chọn bên mục Sound) Sau đặt thuộc tính xong Ta chọn Triggle với hình có chữ “Bắt đầu” Sau làm hết tất thao tác trên, ta “Đồng hồ đếm ngược” Bật hình, cho đồng hồ chạy thử ... thuộc tính xong Ta chọn Triggle với hình có chữ “Bắt đầu” Sau làm hết tất thao tác trên, ta Đồng hồ đếm ngược Bật hình, cho đồng hồ chạy thử ... chọn hình chứa đồng hồ, vào mục View, chọn Macros, gán tên đoạn code vừa dán vào Bấm “Ok” Bước 6: Quay trở lại với hình chứa đồng hồ, ta thu nhiều hình có chứa số thứ tự giảm dần xếp chồng lên Ta... đổi số mà ta cần đếm ngược ta sửa phần “Iduration = ???” 'change to suit Istep = Iduration = 120 'in seconds Bước 4: Sau dán đoạn code vào VBA, ta chọn nút quay trở lại slide Powerpoint Bước 5:
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH làm ĐỒNG hồ đếm NGƯỢC TRONG POWERPOINT, CÁCH làm ĐỒNG hồ đếm NGƯỢC TRONG POWERPOINT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn