Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự hòa nhập trong chính sách xã hội

14 72 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 14:27

Hòa nhập xã hội: bao gồm một quá trình mà đảm bảo rằng những người có nguy cơ đói nghèo và những người “tách biệt xã hội” được những cơ hội và nguồn lực cần thiết để tham gia đầy đủ kinh tế, xã hội và đời sống văn hóa và tận hưởng một tiêu chuẩn sống và hạnh phúc đó là coi là bình thường trong xã hội mà họ đang sống. Và đảm bảo rằng họ có cơ hội lớn hơn tham gia vào quá trình ra quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền cơ bản của họ ... khác biệt trình độ văn hóa Nghèo đói: nghèo: sống đói nghèo thu nhập nguồn lực họ khơng đầy đủ khi n cho người có tiêu chuẩn sống coi chấp nhận xã hội mà họ sống Vì nghèo đói họ, họ gặp nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự hòa nhập trong chính sách xã hội, Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự hòa nhập trong chính sách xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn