Báo cáo sơ kết Công đoàn HK1 (2008-2009)

4 204 0 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:26

Sồ Kótỳ Hoaỷt õọỹng Cọng oaỡn Hoỹc Kyỡ 1 _____________Nm hoỹc 2008-2009 CễNG ON GD TRIU PHONG CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM CễNG ON TIU HC TRIU SN c lp - T do - Hnh phỳc S KT HOT NG CễNG ON HC K I NM HC 2008-2009 I./ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng A./T tng Chớnh tr: 1./Ton th Cụng on viờn (CV) ó tớch cc hng ng t phỏt ng trong ton ngnh vi cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh, lng ghộp vi ni dung cỏc cuc vn ng: hai khụng, Cuc vn ng Mi thy, cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc v sỏng to, Dõn ch- K cng- Tỡnh thng- Trỏch nhim. 2./Giỏo dc vn ng on viờn thc hin tt cỏc ch th ngh quyt ca ng, cỏc ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut ca nh nc, cỏc qui nh ca ngnh, khc phc cỏc yu kộm tiờu cc trong vic dy v hc. B./Ni dung hot ng: Nm hc 2008-2009 l nm u tiờn thc hin Ngh quyt i hi X Cụng on Vit Nam v Ngh quyt i hi XIII Cụng on Giỏo dc Vit Nam v cng l nm thc hin Ch th s 06 ca B chớnh tr v vic t chc cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh. Trờn c s quỏn trit Ch th nhim v nm hc ca B trng B Giỏo dc v o to vi ch trng tõm nm hc l: Nm ng dng cụng ngh thụng tin, i mi qun lớ ti chớnh v trin khai phong tro Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc. Cụng on nh trng ó hot ng ch yu da vo 4 chng trỡnh cụng tỏc Cụng on ca Ban Thng V Cụng on Giỏo dc huyn Triu Phong ra v cn c c im tỡnh hỡnh hot ng ti Cụng on c s ca nh trng ra nhng nhim v v gii phỏp thc hin phự hp vi thc t. 1./ Bo v quyn, li ớch hp phỏp, chớnh ỏng v chm lo i sng ca cụng on viờn v lao ng to ng lc nõng cao cht lng hiu qu giỏo dc v o to. a./Chm lo i sng ca cụng on viờn: -Thc hin y cỏc ch chớnh sỏch ca nh nc kp thi nh: Ch thai sn, m au; ch ngh dng sc hng k hng nm; gii quyt cho CV ngh phộp trong vic: Sinh , ci xin, tang l, gia ỡnh hon cnh khú khn b./Thc hin tt Ch BHXH (thai sn, m au, con mn): Gii quyt kinh phớ BHXH kp thi. Hon thnh c bn vic cht s BHXH nm 2008 cho ton th CV. c./Ch ngh dng sc hng k hng nm: Thc hin theo quy nh ca BHXH d./Chỳ trng cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin, giỏo dc phỏp lut cho i ng CB-GV-CNV trong ngnh bo v quyn v li ớch hp phỏp ca mỡnh. Cọng oaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn _________________________ Trang 1 Sồ Kótỳ Hoaỷt õọỹng Cọng oaỡn Hoỹc Kyỡ 1 _____________Nm hoỹc 2008-2009 e./Tng cng cỏc hot ng vn húa, vn ngh, th dc th thao, tham quan du lch, giao lu trao i kinh nghim trong hot ng cụng on. 2./Nõng cao phm cht o c ngh nghip, trỡnh chuyờn mụn nghip v ca i ng giỏo viờn v cỏn b qun lớ giỏo dc nhm thc hin nhim v i mi, phỏt trin, nõng cao cht lng giỏo dc v o to. a./Quỏn trit sõu sc Ch th 40/CT ca Ban Bớ th v phi hp vi nh trng XD k hoch v cụng tỏc o to v bi dng i ng nhm nõng cao o c, nng lc v trỡnh ngh nghip ca i ng GV v cỏn b QLGD nõng mc TCMNV trờn chun o to: 10/25/c v 12 /c ang theo hc i hc t xa ti Hu. -Phn u t chun v trờn chun v trỡnh o to gúp phn thc hin cú hiu qu Ch th 40 ca Ban Bớ th v Quyt nh 09 ca Th tng Chớnh ph v Xõy dng, nõng cao cht lng i ng nh giỏo v cỏn b qun lớ giỏo dc. b./Cụng tỏc chuyờn mụn v bi dng nghip v nõng cao tay ngh: -ng viờn ton th cụng on viờn phỏt huy tinh thn trỏch nhim ý thc ngh nghip phn u nõng cao cht lng vn húa v cỏc hot ng giỏo dc trng hc. -To iu kin thun li CB-GV tham gia hc tp, bi dng chun húa trỡnh chớnh tr, chuyờn mụn nghip v, tin hc, ngoi ng. -Tt c CV chp hnh tt quy ch chuyờn mụn, chp hnh k lut lao ng, chp hnh s phõn cụng ca t chc v hon thnh tt nhim v c giao. 3./T chc thc hin tt cỏc phong tro thi ua, cỏc cuc vn ng mang tớnh xó hi rng ln ca ngnh . -Thc hin tt cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Chớ Minh, lng ghộp vi ni dung cỏc cuc vn ng: hai khụng, Cuc vn ng Mi thy, cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc v sỏng to, Dõn ch- K cng- Tỡnh thng- Trỏch nhim. -y mnh cỏc hot ng xó hi, tỡnh ngha ca cụng on. ng viờn CB-GV hng ngcỏc cuc vn ng: Ngy vỡ ngi nghốo; Qu n n ỏp ngha; Qu khuyn hc v phong tro quyờn gúp ng h giỏo dc min nỳi, vựng sõu vựng xa, ng h nhng ni cú bóo lt thiờn tai, quyờn gúp h tr CB-GV mc bnh him nghốo . -Phỏt huy vai trũ ca cụng on trong vic tham gia qun lý, tham gia cỏc hi ng trong nh trng. -Tham gia hi din Ting hỏt hc ng cp cm trng t gii nht. -Xõy dng mụ hỡnh hot ng n cụng cú hiu qu, thc hin tt phong tro Gii vic trng-m vic nh. Phong tro ph n tớch cc hc tp, lao ng sỏng to, xõy dng gia ỡnh hnh phỳc. -Trin khai cú hiu qu phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc v ch nm hc ng dng cụng ngh thụng tin, i mi qun lớ ti chớnh. -Vn ng cụng on viờn tớch cc i mi phng phỏp ging dy vi vic ng dng cụng ngh thụng tin trong ging dy v qun lớ giỏo dc, s dng v t lm dựng dy hc nhm nõng cao cht lng gi dy. Cọng oaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn _________________________ Trang 2 Sồ Kótỳ Hoaỷt õọỹng Cọng oaỡn Hoỹc Kyỡ 1 _____________Nm hoỹc 2008-2009 4./Tớch cc xõy dng t chc CCS vng mnh, tham gia xõy dng ng, chớnh quyn trong sch vng mnh. Tip tc i mi t duy v hot ng thc tin ca Cụng on nhm xõy dng t chc cụng on vng mnh, tham gia xõy dng v phỏt trin ng, xõy dng nh nc trong sch vng mnh. a./Cụng tỏc phỏt trin ng: Phn u trong nm hc ca cụng on gii thiu cho Chi b xem xột v kt np c t 1-2 /c vo ng Cng sn Vit Nam. b./Thc hin cụng tỏc dõn ch hoỏ trong nh trng: -Tng cng cụng tỏc phi kt hp vi chớnh quyn nh trng, cỏc on th gii quyt mi vng mc cú th phỏt sinh trong nh trng. -Chm lo tt cụng tỏc hot ng ngoi gi v tham gia tớch cc cụng tỏc c sỏch, bỏo chớ, ti liu CMNV ti th vin nh trng mt cỏch thng xuyờn. Cụng tỏc ny thc ra CV thc hin cũn rt nhiu hn ch, C nh trng v B phn TV trng s tng kt cụng tỏc ny mt cỏch c th vo cui nm hc i vi tng cỏ nhõn CV. -Vn ng nhiu CV tham gia phong tro thi giỏo viờn dy gii cp huyn, tnh nhm rốn luyn tay ngh v nõng cao cht lng dy hc. c./Thc hin cuc vn ng k hoch hoỏ gia ỡnh ng viờn ton th CV tip tc thc hin tt cuc vn ng k hoch hoỏ gia ỡnh do ng v Nh nc ra . d./Cụng tỏc xõy dng ngun qu : -CV trong nh trng cng ó úng gúp nhiu ngy lng xõy dng Qu vỡ ngi nghốo, Qu n n ỏp ngha, Qu TNTT, úng gúp tin giỳp GD min nỳi . *Qu Thm ving, tang l: Mi CV úng gúp thng nht chung vi Cụng on GD huyn Triu Phong. e./y mnh hot ng n cụng Gii vic trng, m vic nh . -Tham gia tt cỏc phong tro qun chỳng do cp trờn phỏt ng. -Cụng on ó phỏt huy vai trũ ca mỡnh trong vic tham gia qun lý, tham gia cỏc hi ng trong nh trng. g./Cụng on ó ch o hot ng ca Ban thanh tra nhõn dõn, Ban kim tra cụng on cựng tham gia hot ng ch mụn, thi ua v hot ng khỏc ca nh trng . Mi hot ng ca cụng on phi nhm thc hin tt ng li chớnh tr ca ng, mc tiờu nhim v v chng trỡnh hot ng ca cụng on nhm gúp phn thc hin nhim v chớnh tr ca ngnh v chm lo xõy dng, bi dng i ng CB-GV. K HOCH HOT NG CễNG ON HC K II NM HC 2008-2009 1./Cụng tỏc t tng chớnh tr: -Thc hin ỳng quan im v ng li ca ng v nh nc. -100% Cụng on viờn cú t tng lp trng chớnh tr vng vng. 2./Cụng tỏc chuyờn mụn: -Cụng on viờn chp hnh tt quy ch chuyờn mụn v k lut lao ng, tớch cc trong cụng tỏc son, ging Cọng oaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn _________________________ Trang 3 Sồ Kótỳ Hoaỷt õọỹng Cọng oaỡn Hoỹc Kyỡ 1 _____________Nm hoỹc 2008-2009 -Chm lo cụng tỏc hot ng ngoi gi, tham gia tớch cc cụng tỏc c sỏch, bỏo chớ, ti liu chuyờn mụn ti th vin nh trng mt cỏch thng xuyờn. -Phn u trong nm hc cú 2 n 3 CV t giỏo viờn dy gii cp huyn, . 3./Cụng tỏc phỏt trin ng: -Phn u trong nm hc ny cụng on gii thiu cho Chi b xem xột v kt np t 1-2 /c vo ng Cng sn Vit Nam. -Gii thiu CV tham gia hc lp i tng ng t 01-02 /c to ngun phỏt trin ng cho nhng nm sau ny. 4./Cụng tỏc vn th v xó hi -Tich cc xõy dng c quan vn hoỏ, gia ỡnh vn húa, tớch cc phũng chng hnh vi bo hnh, bo lc trong gia ỡnh. -Tham gia tớch cc cỏc hi thi do cp trờn phỏt ng. -Chp hnh tt ni quy ca c quan v a phng ni c trỳ. 5./Thc hin cuc vn ng k hoch hoỏ gia ỡnh ng viờn CV thc hin tt cuc vn ng ny; nu cỏ nhõn, tp th vi phm thỡ cn c vo quy nh ca t chc x lý k lut. 6./Thc hin thng xuyờn cụng tỏc thm ving m au, hiu h -Thc hin thm ving m au, tang l, ci xin theo quy nh ca C trng. 7./Cụng tỏc dõn ch hoỏ trong trng hc: -Gii quyt nhng tn ng, vng mc dt im ti c s. -Cụng khai dõn ch hoỏ ca cỏc hot ng vo hng k v cui nm hc. -Xõy dng ni b on kt, dõn ch khụng ngng vn lờn v mi mt. 8./Xõy dng qu tham quan: -CV tip tc úng gúp xõy dng qu (20.000ng/ngi/thỏng) . -Xõy dng v thng nht k hoch i tham quan trong hố 2009. -Bt u t thỏng 3/2009 C s tin hnh thu hi qu tham quan ó cho cỏc CV vay (Thu 1/3 tng vn vay t thỏng 3/2009 cho n ht thỏng 5/2009) 9./ Phn u thi ua C cui nm t: CễNG ON VNG MNH. Bn s kt HK1 ca cụng on nm hc 2008-2009 ó c thụng qua trc ton th cụng on. Rt mong cỏc cụng on viờn v quý v i biu gúp ý cho bn s kt hot ng hc k 1 nm hc 2008-2009 ca cụng on c hon thin hn. Triu Sn, ngy 15 thỏng 01 nm 2009 TM.BCH CễNG ON CH TCH Cọng oaỡn Trổồỡng Tióứu hoỹc Trióỷu Sồn _________________________ Trang 4 . cho n ht thỏng 5/2009) 9./ Phn u thi ua C cui nm t: CễNG ON VNG MNH. Bn s kt HK1 ca cụng on nm hc 2008-2009 ó c thụng qua trc ton th cụng on. Rt mong cỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo sơ kết Công đoàn HK1 (2008-2009), Báo cáo sơ kết Công đoàn HK1 (2008-2009), Báo cáo sơ kết Công đoàn HK1 (2008-2009)

Bình luận về tài liệu bao-cao-so-ket-cong-doan-hk1-2008-2009

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP