đề cương ÔN tập học kì 2 toán 6

3 115 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2018, 15:20

ƠN TẬP HỌC - MƠN: TỐN Năm học: 2017 – 2018 I PHẦN SỐ HỌC Dạng 1: Thực phép tính (tính hợp lý có thể) Bài 1: Thực phép tính (tính nhanh có) 1 7 64 3 4     :   10 49 24 13 13 1) 2) 3) 4) 5) Bài 2: Thực phép tính  5   5 5 20 21 A     D 13 41 13 41 11 11 1) 4) 5 12 5 20 8 21 B   E     11 11 11 13 41 13 41 2) 5) C  2    5    2  12 12 17 F   11 11 11 6) 7 3) Bài 3: Tính cách hợp lý �3 3� �5 1� 1 A  � 4 � C  11  � 5 � E  13  0, 25.6 �5 8� �7 4� 11 11 a) c) e) 3� 5� �1� �1� � �5 B� 13  � D�  � F  :�  � : �  � 4� � 11 �7� �7� � �11 b) d) f) Bài 4: Tính 1�  1,11  0,19  2,6  :  2,06  0,54   � �  �: �2 � a) c) 15,5.20,8  3,5.9,  15,5.9,  3,5.20,8 1� �1 ��  3,5 �� : 4  � 7,5 � 7� �� b) � Dạng 2: Tìm x �1 �2 1)   �  2x �  �2 �3 2)    x  x  2 11 11 3)   x    23 7 23 23 10)   2  x  1    3x   x  5 � 94 38 �  � 11 6 �: 6 1591 1517 � � 43 d) �� � �5 4)   �  0,75  �� : 2 � 12 �� � �24 � 1� 5)     �x  � � 4� �3 � 6)   � x  1�:  4    28 �7 � x 1 13)      10 14)   0,5  x  1,5  0, 11)  1   x   7x 2 �2 � x 1 12)   � x  1�:  5   15)     �5 � x 1 Dạng 3: Ba toán phân số �2 �2 7)   � x  32 �:  3 �3 �3 �3 � 8)   �   �: x  15% �7 14 � � 1� 9)     �x  � � 4� 5� �4 �� 16)   �  x �� : 0,5  � 21 � �7 �� 3 17)     : x  2 7 1) Lớp 6A làm kiểm tra học I mơn tốn có số loại giỏi chiếm tổng số, số chiếm 30% tổng số lại loại trung bình a) Hỏi lớp 6A có học sinh b) Tính số phần trăm số học sinh giỏi số học sinh trung bình so với lớp 2) Số học sinh giỏi lớp 7A chiếm tổng số học sinh lớp Số học sinh trung bình chiếm 14 số học sinh lớp, số học sinh 12 em Biết lớp 7A khơng có học sinh yếu a) Tính số học sinh giỏi học sinh trung bình lớp 7A b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với số học sinh lớp 3) Lớp 6A có số học sinh giỏi tổng số học sinh lớp, số học sinh số học sinh 4) a) b) 5) giỏi em tổng số học sinh lớp Tính số học sinh lớp 6A số học sinh giỏi, khá, trung bình, biết lớp 6A khơng có học sinh yếu Một lớp có số học sinh đạt loại giỏi, số học sinh đạt loại khá, lại học sinh trung bình, khơng có học sinh yếu, Biết số học sinh nhiều số học sinh trung bình bạn Tính tổng số học sinh lớp Tính số học sinh giỏi lớp Lớp 6A, số học sinh giỏi I số học sinh lớp Cuối năm có thêm học sinh giỏi, nên số học sinh giỏi số học sinh lớp Tính số học sinh lớp 6A? 6) Số học sinh giỏi lớp 6C chiếm tổng số học sinh lớp Số học sinh trung bình chiếm 14 số học sinh lớp, sosohcoj sinh 14 em Biết lớp 6C khơng có học sinh yếu 7) Lớp 6A có 50 học sinh, 30% số học sinh xếp loại giỏi, số học sinh xếp loại Còn lại học sinh trung bình Tính số học sinh trung bình? 8) Hại bạn Hải Bình có số viên bi Biết số bi Hải tổng số bi, số bi Bình tổng số bi Hải có nhiều Bình viên Hỏi: a) Cả hai bạn có viên bi? b) Mỗi bạn có viên bi? 9) Một thùng dầu chứa 75 lít Lần I người ta lấy thùng dầu Lần II lấy số dầu lại thùng, cuối lấy thêm 18 lít Hỏi thùng lại lít dầu? 10) Lớp 6C có 48 học sinh Số học sinh giỏi 18,75% số học sinh lớp Số học sinh trung bình 300% số học sinh giỏi Còn lại số học sinh a) Tính số học sinh loại b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình số học sinh so với số học sinh lớp, ... có học sinh b) Tính số phần trăm số học sinh giỏi số học sinh trung bình so với lớp 2) Số học sinh giỏi lớp 7A chiếm tổng số học sinh lớp Số học sinh trung bình chiếm 14 số học sinh lớp, số học. .. sinh giỏi kì I số học sinh lớp Cuối năm có thêm học sinh giỏi, nên số học sinh giỏi số học sinh lớp Tính số học sinh lớp 6A? 6) Số học sinh giỏi lớp 6C chiếm tổng số học sinh lớp Số học sinh trung... 48 học sinh Số học sinh giỏi 18,75% số học sinh lớp Số học sinh trung bình 300% số học sinh giỏi Còn lại số học sinh a) Tính số học sinh loại b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình số học
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương ÔN tập học kì 2 toán 6, đề cương ÔN tập học kì 2 toán 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn