Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “nước” theo hướng phát triển NL giải quyết vấn đề thực tiễn của HS lớp 10 THPT (tt)

12 146 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2018, 15:06

... chức dạy học tích hợp chủ đề “Nước” theo hướng phát triển NL giải vấn đề thực tiễn HS Giả thuyết khoa học đề tài Nếu xây dựng đƣợc nội dung tích hợp chủ đề “Nƣớc” sử dụng PP hình thức tổ chức dạy. .. dạy học tích cực để tổ chức dạy học chủ đề “Nƣớc” phát triển NL giải vấn đề thực tiễn HS lớp 10 THPT nâng cao chất lƣợng dạy học Đối tƣợng nghiên cứu đề tài - Các nội dung kiến thức chủ đề “Nước”. .. Xuất phát từ lý trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài: Xây Version SDK theo hƣớng phát triển NL dựng tổ Demo chức dạy học tích- Select.Pdf hợp chủ đề “Nƣớc” giải vấn đề thực tiễn HS lớp 10 THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “nước” theo hướng phát triển NL giải quyết vấn đề thực tiễn của HS lớp 10 THPT (tt) , Xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp chủ đề “nước” theo hướng phát triển NL giải quyết vấn đề thực tiễn của HS lớp 10 THPT (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn