Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác

30 672 2 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:25

Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Môn Toán lớp 5 Giáo viên thực hiện Dương Kim Nhung Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thị x Hoà Bình tỉnh Hoà Bìnhã TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c? Em h·y cho biÕt: DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? Em h·y cho biÕt: A C D B h1 - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD gåm bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng 15 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng 5 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng 3 h×nh vu«ng h1? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - Sè h×nh vu«ng trong h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng sè h×nh vu«ng chiÒu dµi nh©n víi sè h×nh vu«ng chiÒu réng: ( 5 x 3 = 15). VËy diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng chiÒu dµi (AB) nh©n víi chiÒu réng (CD). A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c II- Néi dung bµi míi: - DiÖn tÝch cña tam gi¸c ABC sÏ ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? §ã lµ néi dung bµI häc h«m nay cña chóng ta. H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - VÒ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? E D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o NhËn xÐt: - VÒ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - ChiÒu cao cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? A E B C D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C h i Ò u c a o C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - C¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? [...]... đáyMPNLQChiều dàiChiều rộngKCạnh đáy1 Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Nhận xét: - Em có nhận xét gì về hai hình trên?22 Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Nhận xét: - Diện tích tam giác ABC (màu xanh) bằng diện tích tam giác MNL (màu vàng). Vậy diện tích hình chữ nhật EDBD có phải chính bằng 2 lần diện tích tam giác ABC (màu xanh) không?MPNLQChiều dàiChiều... dàiChiều rộng21KM Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác - Chiều cao của tam giác ABC bằng chiều rộng của hình chữ nhật EDBC?AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáyNhận xét: - Cạnh đáy của tam giác ABC bằng chiều dài của hình chữ nhật EDBC? Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Nhận xét: - Vậy diện tích của tam giác được tính như thế nào?MPNLQChiều... đáy21 - Chiều rộng của hình chữ nhật EDBC là chiều cao của tam giác ABC. Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác - Số hình vuông trong hình chữ nhật ABCD bằng số hình vuông chiều dài nhân với số hình vuông chiều réng: ( 5 x 3 = 15) . VËy diÖn tÝch của hình chữ nhật ABCD được tính như thế nào?ACDBh1Chiều dàiChiều rộng Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác BACHChiều... cao của tam giác ABC hay không? Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác II- Nội dung bài mới: - Diện tích của tam giác ABC sẽ được tính như thế nào? Đó là nội dung bàI học hôm nay của chúng ta.HCạnh đáyBCAChiều cao Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Nhận xét: - Hình 2 của tam giác MNL đ được cắt theo chiều cao và Ãghép sang hình chữ nhật EDBC.AEBCDChiều... rộngK12 Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Diện tích của hình chữ nhật ABCD bằng chiều dài (AB) nhân với chiều rộng (CD).ACDBh1Chiều dàiChiều rộng Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác - Về chiều cao của tam giác ABC và chiều rộng của hình chữ nhật EDBC?EDChiều dàiChiều rộngHCạnh đáyBCAChiều caoNhận xét: - Về cạnh đáy của tam giác. .. caoCạnh đáy - Đoạn BC là cạnh đáy của tam giác ABC. - Đoạn AH là chiều cao của tam giác ABC. AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáyMPNLQChiều dàiChiều rộngK2 Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Nhận xét: - Em có nhận xét gì về hai hình trên?11 Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác - Đoạn AB và CD là chiều dài của hình chữ nhật... Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Nhận xét: - Em có nhận xét gì về 2 tam giác ABC (màu xanh) và tam giác MNL (màu vàng)AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáyMPNLQChiều dàiChiều rộngKChiều caoCạnh đáy12 - Em có nhận xét gì về 2 hình chữ nhật EDBC và PQNL Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác - Đoạn AB và... gì của hình chữ nhật ABCD? Em hÃy cho biết:ACDBh1 - Đoạn AC và BD là chiều gì của hình chữ nhật ABCD? - Hình chữ nhật ABCD gồm bao nhiêu hình vuông h1? - Đoạn AB bằng bao nhiêu hình vuông h1? - Đoạn AC bằng bao nhiêu hình vuông h1? Tiết 80. Diện tích hình tam giác Tiết 80. Diện tích hình tam giác I- Kiểm tra bài cũ:BACHha - Đoạn BC trong tam giác ABC là cạnh gì của tam giác? - Đoạn... dài của hình chữ nhật EDBC? Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Nhận xét: - Em có nhận xét gì về hình chữ nhật EDBD?MPNLQChiều dàiChiều rộngKChiều caoCạnh đáy12AEBCDChiều dàiChiều rộngHChiều caoCạnh đáy21 Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Nhận xét: - Chiều dài của hình chữ nhật EDBC là cạnh đáy của tam giác ABC.MPNLQChiều... chiều dài của hình chữ nhật ABCD? - Đoạn AC và BD là chiều rộng của hình chữ nhật ABCD? - Hình chữ nhật ABCD bằng 15 hình vuông h1? - Đoạn AB bằng 5 hình vuông h1? - Đoạn AC bằng 3 hình vuông h1? ACDBh1Chiều dàiChiều rộng Diện tích hình tam giác Diện tích hình tam giác Nhận xét: - Hình 1 của tam giác MNL đ được cắt theo chiều cao và Ãghép sang hình chữ nhật EDBC.AEBCDChiều . h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c?. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC.
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác, Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác, Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác

Bình luận về tài liệu toan-lop-5-dien-tich-hinh-tam-giac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP