Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác

Paul Allen
Paul Allen(9834 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 204
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 30 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:25

Mô tả: Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Môn Toán lớp 5 Giáo viên thực hiện Dương Kim Nhung Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thị x Hoà Bình tỉnh Hoà Bìnhã TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c? Em h·y cho biÕt: DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? Em h·y cho biÕt: A C D B h1 - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD gåm bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng 15 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng 5 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng 3 h×nh vu«ng h1? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - Sè h×nh vu«ng trong h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng sè h×nh vu«ng chiÒu dµi nh©n víi sè h×nh vu«ng chiÒu réng: ( 5 x 3 = 15). VËy diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng chiÒu dµi (AB) nh©n víi chiÒu réng (CD). A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c II- Néi dung bµi míi: - DiÖn tÝch cña tam gi¸c ABC sÏ ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? §ã lµ néi dung bµI häc h«m nay cña chóng ta. H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - VÒ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? E D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o NhËn xÐt: - VÒ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - ChiÒu cao cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? A E B C D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C h i Ò u c a o C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - C¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? . h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c?. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC.

— Xem thêm —

Xem thêm: Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác, Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác, Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.180057048798 s. Memory usage = 17.56 MB