Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác

Paul Allen
Paul Allen(10260 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 479
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 30 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2013, 01:25

Mô tả: Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Môn Toán lớp 5 Giáo viên thực hiện Dương Kim Nhung Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thị x Hoà Bình tỉnh Hoà Bìnhã TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c TiÕt 80. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c? Em h·y cho biÕt: DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? Em h·y cho biÕt: A C D B h1 - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu g× cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD gåm bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng bao nhiªu h×nh vu«ng h1? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - §o¹n AB vµ CD lµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - §o¹n AC vµ BD lµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ABCD? - H×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng 15 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AB b»ng 5 h×nh vu«ng h1? - §o¹n AC b»ng 3 h×nh vu«ng h1? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - Sè h×nh vu«ng trong h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng sè h×nh vu«ng chiÒu dµi nh©n víi sè h×nh vu«ng chiÒu réng: ( 5 x 3 = 15). VËy diÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt ABCD b»ng chiÒu dµi (AB) nh©n víi chiÒu réng (CD). A C D B h1 ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c II- Néi dung bµi míi: - DiÖn tÝch cña tam gi¸c ABC sÏ ®­îc tÝnh nh­ thÕ nµo? §ã lµ néi dung bµI häc h«m nay cña chóng ta. H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - VÒ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? E D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C¹nh ®¸y B C A C h i Ò u c a o NhËn xÐt: - VÒ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC vµ chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c - ChiÒu cao cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? A E B C D ChiÒu dµi C h i Ò u r é n g H C h i Ò u c a o C¹nh ®¸y NhËn xÐt: - C¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC b»ng chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt EDBC? . h×nh tam gi¸c I- KiÓm tra bµi cò: B A C H h a - §o¹n BC trong tam gi¸c ABC lµ c¹nh g× cña tam gi¸c? - §o¹n AH trong tam gi¸c ABC lµ ®­êng g× trong tam gi¸c?. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c B A C H ChiÒu cao C¹nh ®¸y - §o¹n BC lµ c¹nh ®¸y cña tam gi¸c ABC. - §o¹n AH lµ chiÒu cao cña tam gi¸c ABC.

— Xem thêm —

Xem thêm: Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác, Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác, Toán Lớp 5 - Diện tích hình tam giác

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toan-lop-5-dien-tich-hinh-tam-giac

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.110414981842 s. Memory usage = 17.7 MB