Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước có sự tham gia của cộng đồng tại thành phố bắc ninh (tt)

23 116 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2018, 21:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN TUẤN ĐAN GIẢI PHÁP QUẢN HỆ THỐNG THỐT NƯỚCSỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH HÀ NỘI, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN TUẤN ĐAN KHÓA: 2012 - 2014 GIẢI PHÁP QUẢN HỆ THỐNG THỐT NƯỚCSỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH Chuyên ngành: Quản đô thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM TRỌNG MẠNH HÀ NỘI, NĂM 2014 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy PGS.TS Phạm Trọng Mạnh tận tình hướng dẫn động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Xây dựng, Ban Giám hiệu, Khoa sau đại học - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội quan tâm giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu trường Xin chân thành cảm ơn Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, Phòng Quản thị UBND thành phố Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh cung cấp tài liệu q báu tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn./ TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Tuấn Đan LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Tuấn Đan DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ BOD (Biochemical Oxygen Demand) Nhu cầu ơxy sinh hố BQL Ban Quản CBCNV Cán Công nhân viên COD (Chemical Oxygen Demand) Nhu cầu ơxy hố học DO (Dissolved Oxygen) Hàm lượng ơxy hồ tan GDP Tổng sản phẩm nội địa HTKT Hạ tầng kỹ thuật HTTN Hệ thống nước KCN Khu cơng nghiệp NTBV Nước thải bệnh viện NTCN Nước thải công nghiệp NTSH Nước thải sinh hoạt QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn thành viên UBND Ủy ban Nhân dân VSMT Vệ sinh môi trường XLNT Xử nước thải MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình MỞ ĐẦU chọn đề tài…………………………………………… ………… Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu………………………… …….… Đối tượng phạm vi nghiên cứu…………………… …… … ……… Nội dung nghiên cứu……………………………………….… …… … Phương pháp nghiên cứu…………………………… …… ………… Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài……………… ….………… NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TẠI THÀNH PHỒ BẮC NINH……………… … … 1.1 Thực trạng hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh….… …… 1.1.1 Khái quát Thành phố Bắc Ninh……………………… ……… 1.1.2 Thực trạng hệ thống thoát nước mưa………………… ….……… 12 1.1.3 Thực trạng hệ thống thoát nước thải…………………… … …… 17 1.1.4 Hiện trạng ngập úng Thành phố Bắc Ninh……… ….….… … 24 1.2 Thực trạng công tác quản tham gia cộng đồng quản hệ thống thoát nước……………………………….………… 26 1.2.1 cấu tổ chức quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh……………………………………………………………………… 26 1.2.2 Thực trạng quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh… 31 1.2.3 Sự tham gia cộng đồng cơng tác quản hệ thống nước Thành phố Bắc Ninh…………………………………………… 32 1.3 Đánh giá chung thực trạng cơng tác quản hệ thống nước Thành phố Bắc Ninh………………………………………………… 32 1.3.1 Quản kỹ thuật…………………………………………………… 32 1.3.2 chế quản hệ thống thoát nước…………………….… …… 33 1.3.3 Đánh giá hạn chế tham gia cộng đồng quản hệ thống thoát nước……………………………………………………… 36 CHƯƠNG 2: SỞ KHOA HỌC TRONG QUẢN HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG………………………………………….… …… 39 2.1 Một số khái niệm bản………………………………………… … 39 2.1.1 Khái niệm hạ tầng kỹ thuật đô thị……………….……….….….… 39 2.1.2 Những kỹ thuật quản hệ thống HTKT đô thị.… 40 2.1.3 Khái niệm hệ thống thoát nước…………….…….………….… 43 2.1.4 Khái niệm cộng đồng thị…………………… …………… 44 2.1.5 Vai trò tham gia cộng đồng…………… ………… … 45 2.1.6 Nguyên tắc huy động tham gia cộng đồng …… .… 46 2.2 Yêu cầu kỹ thuật quản hệ thống nước thị……… 46 2.2.1 Đặc tính hệ thống nước…………………….…… …… 46 2.2.2 Yêu cầu kỹ thuật hệ thống thoát nước……………… … 47 2.3 sở pháp quản hệ thống nước thị…….…… ….… 48 2.3.1 Văn pháp luật quan Nhà nước trung ương ban hành … 48 2.3.2 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng hệ thống thoát nước……………………………………………………… …………… 49 2.3.3 chế sách quản hệ thống thoát nước……… … 49 2.3.4 Định hướng phát triển nước thị khu cơng nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050……………… ….…… 50 2.4 Vai trò cộng đồng quản hệ thống thoát nước….… … 58 2.4.1 Sự tham gia cộng đồng trình khai thác vận hành hệ thống nước……………………………………… …………… 58 2.4.2 Các hình thức tham gia cộng đồng………………… ….…… 59 2.4.3 Phạm vi tham gia cộng đồng……………………………… 60 2.5 Kinh nghiệm Việt Nam giới quản hệ thống nước tham gia cộng đồng…………………… ……………… 61 2.5.1 Kinh nghiệm quản hệ thống thoát nước Việt Nam… …… 61 2.5.2 Kinh nghiệm quản hệ thống thoát nước giới……… …………………………………………………………… 63 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN HỆ THỐNG THỐT NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINHSỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG…………………………………………………… …… 67 3.1 Giải pháp quản kỹ thuật theo hướng đồng hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh………………………………………………….… 67 3.1.1 Đề xuất giải pháp kỹ thuật quản hệ thống thoát nước ……… 67 3.1.2 Giải pháp thoát nước theo khu vực hệ thống thoát nước thành phố……………………………………………………….……… 68 3.2 Đề xuất chế quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh……………………………………………………………… …… 77 3.2.1 Đề xuất bổ sung quy định chung quản lý………….….…… … 77 3.2.2 Đề xuất bổ sung phí nước phí bảo vệ mơi trường nước thải…………………………………………………….……… 78 3.2.3 Một số giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư xây dựng hệ thống nước thị……………………………………………………….……… 81 3.2.4 Bổ sung quy chế nội quản hệ thống nước thị Thành phố Bắc Ninh……………………………….………… …… 83 3.3 Đề xuất giải pháp huy động tham gia cộng đồng quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh………………… ….… 85 3.3.1 Đề xuất sơ đồ tổ chức quản nước tham gia cộng đồng……………………………………………………………………… 85 3.3.2 Sự giám sát cộng đồng quản chất lượng cơng trình nước…………………………………………………… 86 3.3.3 Sự phối hợp bên liên quan quản hệ thống thoát nước………………………… …………………………………… … 88 3.3.4 Cải tiến phương thức mơ hình quản tham gia cộng đồng …………………………………………… ……………………… 91 3.3.5 Hình thành tổ tự quản cụm dân cư tổ dân phố…… 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận…………………………………… ………………………… 95 Kiến nghị………………………………… ……………………… … 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Tên bảng, biểu Bảng 1.1 Các phường chọn nghiên cứu với số liệu thống kê số đặc điểm cần xem xét nghiên cứu Bảng 1.2 Tiêu thoát nước thải từ hộ dân Bảng 1.3 Trình độ CBCNV Cơng ty qua năm 2012, 2013 Bảng 1.4 Tổng hợp kết sản xuất kinh doanh Công ty Bảng 1.5 Điều tra xã hội Bảng 3.1 Bảng quy định hàm lượng COD Hệ số K DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh nằm đường quốc lộ 18 Hình 1.2 Vị trí thành phố Bắc Ninh vùng kinh tế Hình Sơ đồ phân chia lưu vực thoát nước mưa Thành phố Bắc Ninh Hình 1.4 Trạm bơm tiêu khu vực ngã tư đường Thái Tổ Nguyễn Trãi Hình 1.5 Phối cảnh Hồ điều hòa Văn Miếu sau hồn thiện Hình 1.6 Tuyến cống hộp đường Huyền Quang kéo dài xây dựng để thoát nước Thành phố Hồ Văn Miếu Hình 1.7 Nước thải xả phố Hình 1.8 Nước thải trực tiếp kênh mương thủy lợi Hình 1.9 Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải đô thị Hình1.10 Vị trí điểm ngập úng trạm bơm xây dựng Hình 1.11 Một điểm ngập úng Hình 1.12 Sơ đồ Bộ máy tổ chức Cơng ty TNHH MTV Cấp nước Bắc Ninh Hình 1.13 Bơm nước nạo vét rác thải điểm kênh mương nước Hình 3.1 Áp dụng xử nước theo mơ hình phân tán cho khu thị Hình 3.2 Sơ đồ Bộ máy tổ chức Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh theo đề xuất tác giả Hình 3.3 Sơ đồ Chi tiết nội dung tham gia cộng đồng quản hệ thống thoát nước Hình 3.4 Đề xuất sơ đồ phối hợp chủ thể quản hệ thống thoát nước đô thị MỞ ĐẦU chọn đề tài Thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng phát triển sở hạ tầng vấn đề tiêu thoát nước nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Đảng ta khẳng định cần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng sở hạ tầng Thực mục tiêu xây dựng sở hạ tầng việc nâng cấp hệ thống nước nước thải, mối quan tâm hàng đầu tỉnh thành nước nhằm giải vấn đề ngập úng vệ sinh môi trường Vì chủ quan khách quan mà đô thị thường xuyên gây lụt lội, tốc độ thị hóa cao làm tăng nhanh lượng nước thải thành phố khu dân cư Xuất phát từ nguyên nhân trên, hàng loạt dự án cải tạo môi trường nâng cấp đô thị xây dựng hệ thống thoát nước triển khai Tuy nhiên cần phải phương pháp quản hệ thống thoát nước cách đồng hệ thống Quản hệ thống thoát nước cần đề giải pháp cụ thể nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ sức khoẻ, nâng cao chất lượng sống nhân dân bảo vệ tài nguyên môi trường Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cách thủ đô Hà Nội 30km phía Đơng Bắc, nằm giao điểm quốc lộ 18 Thành phố Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ quan trọng phía Bắc tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng Quảng Ninh; tương lai thành phố nhận ảnh hưởng tích cực thương mại, dịch vụ, khoa học kỹ thuật văn hoá mà vùng kinh tế trọng điểm đem lại Sau tái lập tỉnh Bắc Ninh năm 1997, vị trí chiến lược mình, Thành phố Bắc Ninh Chính phủ đạo lập điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 2 Hệ thống thoát nước thành phố dùng hệ thống nửa riêng, nâng cấp, cải tạo; nhiên thiếu quy hoạch tổng thể, đấu nối đồng bộ, công tác quản chưa khoa học, kịp thời mưa thường xảy tình trạng úng ngập cục bộ, nước thải ứ đọng, tắc nghẽn cống chảy gây ô nhiễm môi trường trầm trọng Trong năm tiếp theo, Hệ thống thoát nước thành phố bước đầu tư nâng cấp chưa đồng phương pháp quản hợp khó khăn cho cơng tác tiêu nước, gây nhiễm trường thành phố, ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế trị Thành phố Bắc Ninh Để tương xứng với vị trí chiến lược mình, Thành phố Bắc Ninh cần giải pháp quản hệ thống nước cách đồng tham gia cộng đồng hướng tới phát triển bền vững Vì đề tài đặt đáp ứng yêu cầu thực tiễn ý nghĩa khoa học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đánh giá thực trạng hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh Đánh giá cơng tác quản hệ thống nước Đánh giá tham gia cộng đồng Đề xuất giải pháp quản hệ thống nước tham gia cộng đồng Thành phố Bắc Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp quản hệ thống nước tham gia cộng đồng + Phạm vi nghiên cứu: Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 3 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh; văn bản, định hướng phát triển đô thị, sở luận phục vụ công tác quản hệ thống thoát nước Đề xuất giải pháp quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh với tham gia cộng đồng hướng đến phát triển đồng hiệu Phương pháp nghiên cứu + Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu + Hệ thống hố kế thừa tư liệu + Phân tích, đánh giá, tiếp thu kinh nghiệm quản hệ thống nước số thị Việt Nam xu quản thoát nước giới Trên sở đó, đề xuất giải pháp tổ chức quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Trên sở phân tích khoa học, đánh giá xác thực trạng cơng tác quản hệ thống thoát nước, đưa giải pháp quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh tham gia cộng đồng hướng tới phát triển bền vững Đây đề tài thiết thực giai đoạn nay, thành phố đà phát triển cao kinh tế xã hội THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 95 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thốt nước thị giữ vai trò quan trọng kết cấu hạ tầng thị, nước yếu tố tạo nên hoạt động thị Quản nước đô thị giải pháp quản môi trường đô thị nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng sống nhân dân bảo vệ nguồn tài nguyên nước Giải pháp cải tạo quản tuyến cống thoát nước thải nước mưa số tuyến đường cần thiết để đảm bảo đồng hệ thống thoát nước khu nâng cao cải tạo với khu vực cũ Thành phố Bắc Ninh Điều tạo thuận lợi cho việc quản trình khai thác sử dụng giúp cho thành phố tránh tượng ngập úng mùa mưa đến, giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh mơi trường an tồn cho nhân dân - Hệ thống quản hệ thống thoát nước bao gồm nhiều ngành, lĩnh vực kết hợp theo yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn bắt buộc, đòi hỏi cấp quyền, đơn vị liên quan cộng đồng dân cư phải tuân thủ đầy đủ theo quy định pháp luật xây dựng Quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh đạt kết ban đầu, song cần nghiên cứu mơ hình quản tốt ngồi nước - Cơng tác quản HTKT cần phối hợp chặt chẽ quan quản nhà nước, quan quản chuyên môn, tham gia cộng đồng địa phương, quyền sở chủ đầu tư dự án sở tuân thủ văn pháp lý, tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm khác Do đòi hỏi cơng tác quản hệ thống nước phải mang tính đồng tổng hợp, trước bước đáp ứng phát triển thị đại 96 Đó sở, tiền đề để đề xuất giải pháp cơng tác quản hệ thống nước Thành phố Bắc Ninh - Việc thực sách xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống nước thị nhiều yếu điểm, chưa quy định riêng, phù hợp cho đối tượng, nên q trình thực đóng góp nhân dân gặp nhiều khó khăn Đồng thời, thành phố chưa sách để tạo vốn cho q trình tu, bảo dưỡng, sửa chữa mà chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, chưa chế để thu hút tham gia nhân dân vào q trình - Các tổ chức quản tham gia cộng đồng mang tính hình thức, khơng kết nối, liên kết chặt chẽ chưa phát huy hết nội lực dân - Những tồn bất cập hệ thống quản mà chưa quan tâm giải mức dẫn đến sai sót quy trình vận hành khai thác sử dụng, tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước Điều đòi hỏi quyền, nhà quản lý, nhà đầu tư cộng đồng dân cư cần xem xét, bàn bạc để đưa nội dung, quy định, biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo tốt công tác quản hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh Kiến nghị - Thành phố cần tiến hành lắp đặt xây dựng hào kỹ thuật tuyến phố giúp cho việc quản lý, lắp đặt hệ thống HTKT cáp điện thông tin, cáp điện chiếu sáng, đường ống cấp nước, nước thuận tiện khơng bị chồng chéo, đào lên lấp xuống đặc biệt làm cho diện mạo đô thị khang trang đại - Cần giải pháp chế sách, quản hệ thống nước để giúp cho UBND, đơn vị quản chuyên ngành xây dựng chiến lược đào tạo đội ngũ cán phẩm chất, trình độ chun mơn tốt để quản hệ thống 97 thoát nước thành phố theo hướng phát triển đồng bộ, bền vững Đồng thời xây dựng chế, sách xã hội hóa tham gia nhiều thành phần kinh tế, đặc biệt kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống nước thị, giảm phần việc đầu tư trực tiếp ngân sách nhà nước - Cần khuyến khích tham gia cộng đồng dân cư sống thị tham gia, đóng góp vào q trình vận hành, khai thác quản hiệu hệ thống nước Điều đảm bảo đồn kết trí, nâng cao ý thức người dân, đảm bảo tính khách quan quản TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc VN (2006), Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT- KHĐT- UBTUWMTTQVN- TC Hướng dẫn thực Quyết định số 80/2005/QĐTTG ngày 18 tháng 04 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư cộng đồng Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Các Quy định xử phạt hành tổ chức, cá nhân xả nước thải độc hại không qua xử vào môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), QCVN 09:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm Bộ Tài nguyên Môi trường (2008), QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải siinh hoạt Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), QCVN 24:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Bộ Xây dựng (2005), Hệ thống văn pháp quy kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị xây dựng kết cấu hạ tầng, NXB Xây dựng, Hà Nội Bộ Xây dựng (2010), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN07: 2010/BXD, Hà Nội Bộ Xây dựng (2008), QCVN: 01/2008/BXD , Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng - (chương 6: Quy hoạch thoát nước, quản chất thải rắn nghĩa trang) 10 Bộ Xây dựng (2008), QCVN 07:2010 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 11 Bộ Xây dựng (2008), TCVN 7958:2008 - Thốt nước, mạng lưới cơng trình bên ngồi - Tiêu chuẩn thiết kế 12 Chính phủ (2007), Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 thoát nước thị khu cơng nghiệp 13 Chính phủ (2007), Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/05/2007 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình nước (BOT, BTO, BT,…) 14 Chính phủ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP số 83/2009/NĐ-CP quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình 15 Chính phủ (2007), Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 Chính phủ phí bảo vệ mơi trường nước thải sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước 16 Chính phủ (2008), Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, 14/2008/NĐ-CP 17/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ quản hạ tầng kỹ thuật BXD, tỉnh, UBND cấp 17 Hoàng Huệ (1998), Xử nước thải, NXB Xây dựng 18 Hồng Huệ chủ biên, (2000), Thốt nước - Mạng lưới thoát nước, NXB Khoa học kỹ thuật 19 Phạm Trọng Mạnh (1998), Khoa học quản lý, NXB Xây dựng 20 Phạm Trọng Mạnh (2006), Quản hạ tầng kỹ thuật, NXB Xây dựng 21 Thủ tướng (2009), Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 22 Thủ tướng (2009), Quyết định số 228/QĐ-TTg ngày 25/1/2013 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt quy hoạch hệ thống thoát nước xử nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp thuộc lưu vưc sông cầu đến năm 2030 23 UBND Tỉnh Bắc Ninh (2010), chế tài chi tiêu nội Tỉnh Bắc Ninh 24 UBND Tỉnh Bắc Ninh (2007), chế hoạt động cơng ty TNHH MTV cấp nước Bắc Ninh 25 UBND Tỉnh Bắc Ninh (2008), chế kinh doanh cấp nước vệ sinh môi trường rác thải 26 UBND Tỉnh Bắc Ninh (2012), Quyết định số 48/2012QĐ-UBND ngày 31/7/2012 UBND Tỉnh Bắc Ninh việc ban hành quy chế quản thoát nước địa bàn thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 27 UBND Tỉnh Bắc Ninh (2012), Quyết định số 605/2012QĐ-UBND ngày 27/5/2013 UBND Tỉnh Bắc Ninh Về việc phê duyệt quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050 28 UBND Tỉnh Bắc Ninh (2010), Văn hướng dẫn công tác nạo vét cống sửa chữa hệ thống cống, hố ga thoát nước 29 UBND Tỉnh Bắc Ninh (2010), Văn hướng dẫn vệ sinh môi trường xí nghiệp, đơn vị phường xã ... XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG…………………………………………………… …… 67 3.1 Giải pháp quản lý kỹ thuật theo hướng đồng hệ thống thoát nước Thành phố. .. phố Bắc Ninh …………………………………………………………………… 26 1.2.2 Thực trạng quản lý hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh 31 1.2.3 Sự tham gia cộng đồng công tác quản lý hệ thống thoát nước Thành phố Bắc Ninh …………………………………………... xuất giải pháp quản lý hệ thống nước có tham gia cộng đồng Thành phố Bắc Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp quản lý hệ thống nước có tham gia cộng đồng + Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước có sự tham gia của cộng đồng tại thành phố bắc ninh (tt) , Giải pháp quản lý hệ thống thoát nước có sự tham gia của cộng đồng tại thành phố bắc ninh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn