NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH MYTV ủa KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại THÀNH PHỐ đà NẴNG

146 108 0
  • Loading ...
1/146 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2018, 21:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG HOÀNG THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV ỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO ÐẠI HỌC ÐÀ NẴNG - HOÀNG THỊ NGỌC HÀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS ĐƯỜNG THỊ LIÊN HÀ Ðà Nẵng – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Hồng Thị Ngọc Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT E-CAM : E-Commerce Acceptance Model EFA : Exploratory Factor Analysis IDT : Information Diffusion Theory IPTV : Internet Protocol Television MPCU : Model of Personal Computer Utilization PRT : Theory of Perceived Risk SCT : Social Cognitive Theory TAM : Technology Acceptance Model TPB : Theory of Planned Action TRA : Theory of Reasoned Action UTAUT : Unified Technology Acceptance and Use Technology MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG 11 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MƠ HÌNH CHẤP NHẬN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IPTV 1.1 TIẾN TRÌNH MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 1.2 THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG .9 1.2.1 Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) 1.2.2 Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour - TPB) 10 1.2.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (Technology Acceptance Model -TAM) .11 1.2.4 Mô hình hợp chấp nhận sử dụng cơng nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology – UTAUT) 13 1.3 TỔNG QUAN VỀ CƠNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH IPTV 16 1.3.1 Khái niệm đặc điểm cơng nghệ truyền hình IPTV 16 1.3.2 Các dịch vụ cung cấp IPTV 17 1.3.4 Khái quát tình hình thị trường dịch vụ truyền hình tương tác IPTV Việt Nam .18 1.4 TỔNG THUẬT KHẢO CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ IPTV 25 CHƯƠNG 35 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 2.1 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .35 2.1.1 Cơ sở xây dựnghình nghiên cứu 35 2.1.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 36 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 47 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 47 2.2.2 Xây dựng thang đo sơ 48 2.2.3 Nghiên cứu định tính 52 2.2.4 Tiền kiểm định thang đo 57 2.2.5 Nghiên cứu định lượng 63 CHƯƠNG 70 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 70 3.1 MÔ TẢ MẪU 70 3.1.1 Phương pháp thu thập liệu tỷ lệ hồi đáp 70 3.1.2 Mô tả thông tin mẫu 70 3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA 72 3.2.2 Phân tích Cronbach’s Alpha 75 3.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 77 3.4 KIỂM ĐỊNHHÌNHCÁC GIẢ THUYẾT 77 3.4.1 Phân tích tương quan 77 3.4.2 Phân tích hồi quy 78 3.4.3 Kiểm định giả thuyết 80 3.5 PHÂN TÍCH ANOVA .81 TÓM TẮT CHƯƠNG 85 Chương trình bày kết kiểm định thang đo thông qua đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA, kiểm định phù hợp mơ hình giả thuyết kèm việc đánh giá thành phần theo thuộc tính đối tượng nghiên cứu Phần mềm SPSS 16.0 sử dụng để phân tích liệu khảo sát Từ kết này, mơ hình nghiên cứu giả thuyết hiệu chỉnh Sau đó, phù hợp mơ hình nghiên cứu kiểm định phân tích hồi quy đa biến cuối kiểm định giả thuyết 85 CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 4.1 TĨM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHÍNH .86 4.2 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 86 4.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ .87 4.4 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 34 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN .35 PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA 36 DANH MỤC HÌNH Số hiệu Tên hình hình Sơ đồ tiến trình mua người tiêu dùng Trang Error: Refere nce 1.1 source not Thuyết hành động hợp lý TRA (Nguồn: Fishbein Ajzen, found Error: 1975) Refere nce 1.2 source not Thuyết hành vi dự định TPB (Nguồn: Ajzen, 1985) found Error: Refere nce 1.3 source not Mơ hình chấp nhận cơng nghệ TAM (Nguồn: Fred D Davis, found Error: 1989) Refere nce 1.4 source not 1.5 Mơ hình hợp chấp nhận sử dụng công nghệ found Error: (UTAUT) Refere nce source not Thị phần dịch vụ truyền hình IPTV Đà Nẵng năm 2014 found Error: Refere nce 1.6 source not Biểu đồ số lượng thuê bao MyTV phát triển Đà found Error: Nẵng giai đoạn 2010 – 2014 Refere nce 1.7 source not 1.8 Mô hình ý định sử dụng IPTV (Satoshi KINUGASA, found Error: Kazuyuki MOTOHASHI, Yeong-Wha SAWNG Shin- Refere ichiro TERADA, 2010) nce source not 1.9 Mơ hình thực nghiệm ý định khách hàng việc chấp found Error: nhận, sử dụng dịch vụ Mobile TV Hà Lan (M.G.J van Refere Vianen, 2012) nce source not Mơ hình Dự báo ý định sử dụng IPTV (Matthias W found Error: Kampmann, 2009) Refere nce 1.10 source not Mơ hình Ý định khách hàng việc sử dụng dịch vụ found Error: IPTV (Sandra Weniger, 2010) Refere nce 1.11 source not Mơ hình Chấp nhận nhận khách hàng chất lượng dịch found Error: vụ IPTV (Hyeong Yu Janga, Mi Jin Nohb, 2011) Refere nce 1.12 source not 1.13 Mô hình Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử found Error: dụng dịch vụ mua hàng điện tử qua mạng (Hoàng Quốc Refere Cường, 2010) nce source not 2.1 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử found Error: dụng dịch vụ MyTV khách hàng nhân thành phố Refere Đà Nẵng nce source not Sơ đồ quy trình nghiên cứu found Error: Refere 2.2 nce source not found Thời gian sd MyTV Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 211 67.2 67.2 67.2 Dưới năm 19 6.1 6.1 73.2 Từ - năm 41 13.1 13.1 86.3 Từ - năm 30 9.6 9.6 95.9 Trên năm 13 4.1 4.1 100.0 314 100.0 100.0 Total PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Phân tích cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 843 Approx Chi-Square 4102.276 df 231 Sig .000 Communalities Initial Extraction HQ1-tiết kiệm thời gian sống 1.000 549 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 1.000 583 HQ3-dv cung cấp hữu ích 1.000 668 HQ4-Dv có chất lượng cao 1.000 693 HQ5-có tính giải trí cao 1.000 694 HQ6-dv làm sống vui 1.000 652 NL1-Thủ tục đăng kí, tốn đơn giản 1.000 641 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 1.000 688 NL3-chức dịch vụ dễ hiểu 1.000 668 NL4-Dv linh hoạt tương tác 1.000 676 NL5-Tương tác với dv đơn giản 1.000 487 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 1.000 535 NL7-Dv dễ sử dụng 1.000 506 XH1-Gia đình khuyến khích 1.000 534 XH2-Bạn bè khuyến khích 1.000 836 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 1.000 793 XH4-Người quen khuyến khích 1.000 765 ĐK1-Tơi có đủ nguồn lực cần thiết 1.000 624 ĐK2-Tôi có đủ kiến thức cần thiết 1.000 749 ĐK3-Dễ dàng sử dụng có đủ điều kiện 1.000 783 ĐK4-Dịch vụ tương thích 1.000 687 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 1.000 685 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Componen t Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 6.297 28.623 28.623 6.297 28.623 28.623 4.181 19.005 19.005 3.723 16.922 45.545 3.723 16.922 45.545 3.856 17.529 36.534 2.697 12.260 57.805 2.697 12.260 57.805 3.597 16.351 52.886 1.779 8.086 65.891 1.779 8.086 65.891 2.861 13.006 65.891 918 4.173 70.064 790 3.589 73.653 699 3.177 76.829 608 2.762 79.591 554 2.520 82.111 10 521 2.366 84.477 11 454 2.064 86.541 12 413 1.876 88.417 13 390 1.771 90.189 14 356 1.620 91.809 15 296 1.347 93.156 16 279 1.267 94.423 17 263 1.196 95.620 18 240 1.092 96.712 19 205 932 97.644 20 186 847 98.491 21 169 770 99.261 22 163 739 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HQ4-Dv có chất lượng cao 631 NL3-chức dịch vụ dễ hiểu 616 NL4-Dv linh hoạt tương tác 609 NL1-Thủ tục đăng kí, tốn đơn giản 595 HQ5-có tính giải trí cao 593 NL5-Tương tác với dv đơn giản 593 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 591 HQ6-dv làm sống vui 591 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 590 HQ3-dv cung cấp hữu ích 578 XH1-Gia đình khuyến khích 555 HQ1-tiết kiệm thời gian sống 550 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 543 XH4-Người quen khuyến khích 535 -.520 -.567 -.544 -.554 521 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 720 ĐK3-Dễ dàng sử dụng có đủ điều kiện 706 ĐK4-Dịch vụ tương thích 690 ĐK2-Tơi có đủ kiến thức cần thiết 668 ĐK1-Tôi có đủ nguồn lực cần thiết 634 NL7-Dv dễ sử dụng -.513 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 558 -.587 XH2-Bạn bè khuyến khích 527 -.547 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 813 NL4-Dv linh hoạt tương tác 807 NL1-Thủ tục đăng kí, toán đơn giản 781 NL3-chức dịch vụ dễ hiểu 779 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 716 NL7-Dv dễ sử dụng 685 NL5-Tương tác với dv đơn giản 646 HQ5-có tính giải trí cao 820 HQ4-Dv có chất lượng cao 807 HQ3-dv cung cấp hữu ích 801 HQ6-dv làm sống vui 785 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 725 HQ1-tiết kiệm thời gian sống 723 ĐK3-Dễ dàng sử dụng có đủ điều kiện 871 ĐK2-Tôi có đủ kiến thức cần thiết 862 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 806 ĐK4-Dịch vụ tương thích 805 ĐK1-Tơi có đủ nguồn lực cần thiết 772 XH2-Bạn bè khuyến khích 893 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 862 XH4-Người quen khuyến khích 806 XH1-Gia đình khuyến khích 665 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Componen t 606 576 349 424 -.579 015 801 148 317 -.792 152 499 444 -.201 462 -.741 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 804 Approx Chi-Square 598.100 df 10 Sig .000 Communalities Initial Extraction YD1-Sử dụng dịch vụ ý tưởng hay 1.000 627 YD2-Dự định sử dụng 1.000 646 YD3-Dự định sử dụng thường xuyên 1.000 559 YD4-Tìm hiểu để sử dụng thành thạo 1.000 518 YD5-Giới thiệu cho người 1.000 698 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone nt Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.047 60.946 60.946 681 13.612 74.558 507 10.147 84.705 470 9.408 94.113 294 5.887 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YD5-Giới thiệu cho người 835 YD2-Dự định sử dụng 804 YD1-Sử dụng dịch vụ ý tưởng hay 792 YD3-Dự định sử dụng thường xuyên 748 YD4-Tìm hiểu để sử dụng thành thạo 720 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total % of Variance 3.047 60.946 Cumulative % 60.946 PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY Hiệu mong đợi Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 314 a Total 100.0 0 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 885 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted HQ1-tiết kiệm thời gian sống 19.05 5.620 638 874 HQ2-cung cấp tiện ích thơng tin 18.95 5.605 659 871 HQ3-dv cung cấp hữu ích 18.95 5.100 717 862 HQ4-Dv có chất lượng cao 19.10 5.192 733 859 HQ5-có tính giải trí cao 18.96 5.244 740 858 HQ6-dv làm sống vui 19.01 5.157 705 864 Nỗ lực mong đợi Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 314 a Total 100.0 0 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 883 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted NL1-Thủ tục đăng kí, tốn đơn giản 21.48 5.605 709 862 NL2-Học cách sử dụng dv dễ dàng 21.48 5.592 736 858 NL3-chức dịch vụ dễ hiểu 21.49 5.471 725 859 NL4-Dv linh hoạt tương tác 21.54 5.566 740 858 NL5-Tương tác với dv đơn giản 21.47 5.956 582 877 NL6-Sử dụng dv không cần hỗ trợ 21.44 5.889 621 873 NL7-Dv dễ sử dụng 21.43 6.022 586 877 Ảnh hưởng xã hội Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 314 a Total 100.0 0 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 864 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted XH1-Gia đình khuyến khích 10.28 2.405 571 883 XH2-Bạn bè khuyến khích 10.66 2.066 806 786 XH3-Đồng nghiệp khuyến khích 10.67 2.255 752 811 XH4-Người quen khuyến khích 10.60 2.228 734 817 Các điều kiện thuận tiện Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 314 a Total 100.0 0 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha 890 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted ĐK1-Tôi có đủ nguồn lực cần thiết 12.97 5.194 680 878 ĐK2-Tôi có đủ kiến thức cần thiết 12.93 4.235 755 865 ĐK3-Dễ dàng sử dụng có đủ điều kiện 13.11 4.614 811 848 ĐK4-Dịch vụ tương thích 12.85 4.690 727 867 ĐK5-Sẵn sàng hỗ trợ 12.80 5.149 726 870 Ý định sử dụng Case Processing Summary N Cases Valid Excluded % 314 a Total 100.0 0 314 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 836 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted YD1-Sử dụng dịch vụ ý tưởng hay 14.97 3.271 646 800 YD2-Dự định sử dụng 14.99 3.195 675 791 YD3-Dự định sử dụng thường xuyên 14.99 3.345 601 813 YD4-Tìm hiểu để sử dụng thành thạo 14.98 3.396 563 823 YD5-Giới thiệu cho người 14.80 3.422 716 785 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations HQ HQ Pearson Correlation NL Sig (2-tailed) N NL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N XH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ĐK Pearson Correlation Sig (2-tailed) N YD XH 338 ** 000 ĐK 235 ** 000 YD ** 599** 000 000 222 314 314 314 314 314 338** 356** 051 480** 000 371 000 000 314 314 314 314 314 235** 356** 303** 525** 000 000 000 000 314 314 314 314 314 222** 051 303** 315** 000 371 000 000 314 314 314 314 314 599** 480** 525** 315** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 314 314 314 314 Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 314 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Model Summaryb Model R R Square 749a Std Error of the Estimate Adjusted R Square 560 555 Durbin-Watson 29817 2.082 a Predictors: (Constant), ĐK, NL, HQ, XH b Dependent Variable: YD ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 35.015 8.754 Residual 27.471 309 089 Total 62.486 313 F Sig .000a 98.465 a Predictors: (Constant), ĐK, NL, HQ, XH b Dependent Variable: YD Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -.018 196 HQ 417 040 NL 239 XH 286 ĐK 095 a Dependent Variable: YD Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.092 927 426 10.337 000 840 1.191 046 219 5.178 000 794 1.259 039 313 7.358 000 788 1.269 033 115 2.844 005 872 1.147 PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA Bảng điều khiển “Giới tính” Descriptives N HQ NL XH Mean Std Deviation 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Nam 139 3.8153 39811 03377 3.7486 3.8821 3.00 5.00 Nữ 175 3.7886 49814 03766 3.7143 3.8629 2.83 5.00 Total 314 3.8004 45607 02574 3.7498 3.8511 2.83 5.00 Nam 139 3.5072 40122 03403 3.4399 3.5745 2.67 4.33 Nữ 175 3.6219 40910 03093 3.5609 3.6829 3.00 4.50 Total 314 3.5711 40899 02308 3.5257 3.6165 2.67 4.50 Nam 139 3.3129 32006 02715 3.2593 3.3666 3.00 5.00 Nữ 175 3.6786 53596 04051 3.5986 3.7585 3.00 5.00 Total 314 3.5167 48779 02753 3.4626 3.5709 3.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig HQ 7.486 312 007 NL 234 312 629 XH 52.280 312 000 ANOVA Sum of Squares HQ NL XH Between Groups df Mean Square 056 056 Within Groups 65.049 312 208 Total 65.104 313 Between Groups 1.019 1.019 Within Groups 51.337 312 165 Total 52.356 313 Between Groups 10.356 10.356 Within Groups 64.119 312 206 Total 74.475 313 Bảng điều khiển “Độ tuổi” F Sig .266 606 6.195 013 50.391 000 Descriptives N HQ Dưới 22 tuổi Upper Bound Minimum Maximum 39915 07543 3.5833 3.8929 3.00 4.50 Từ 22 - 27 tuổi 96 3.7031 40624 04146 3.6208 3.7854 3.00 5.00 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.7766 43041 03625 3.7049 3.8483 2.83 5.00 49 4.0952 53684 07669 3.9410 4.2494 3.00 5.00 314 3.8004 45607 02574 3.7498 3.8511 2.83 5.00 Dưới 22 tuổi 28 3.4762 39988 07557 3.3211 3.6312 3.00 4.00 Từ 22 - 27 tuổi 96 3.5764 39950 04077 3.4954 3.6573 3.00 4.50 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.5650 41727 03514 3.4955 3.6345 2.67 4.33 Trên 40 tuổi 49 3.6327 40963 05852 3.5150 3.7503 3.00 4.33 314 3.5711 40899 02308 3.5257 3.6165 2.67 4.50 28 3.4196 47655 09006 3.2349 3.6044 3.00 5.00 Từ 22 - 27 tuổi 96 3.4401 41318 04217 3.3564 3.5238 3.00 5.00 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.5089 51531 04340 3.4231 3.5947 3.00 5.00 49 3.7449 49077 07011 3.6039 3.8859 3.00 4.25 Total Dưới 22 tuổi Trên 40 tuổi Total ĐK Lower Bound 3.7381 Total XH Std Error 28 Trên 40 tuổi NL Std Deviation Mean 95% Confidence Interval for Mean 314 3.5167 48779 02753 3.4626 3.5709 3.00 5.00 Dưới 22 tuổi 28 3.1429 54394 10280 2.9319 3.3538 2.20 4.00 Từ 22 - 27 tuổi 96 3.3167 38789 03959 3.2381 3.3953 2.40 4.00 Từ 28 - 40 tuổi 141 3.0525 56702 04775 2.9581 3.1469 2.00 4.00 49 3.6408 45640 06520 3.5097 3.7719 2.40 4.20 314 3.2331 53901 03042 3.1733 3.2930 2.00 4.20 Trên 40 tuổi Total Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig HQ 1.807 310 146 NL 462 310 709 XH 1.663 310 175 ĐK 7.564 310 002 ANOVA Sum of Squares HQ Between Groups NL 5.357 1.786 59.748 310 193 Total 65.104 313 446 149 Within Groups 51.910 310 167 Total 52.356 313 Between Groups ĐK Mean Square Within Groups Between Groups XH df 3.387 1.129 Within Groups 71.087 310 229 Total 74.475 313 Between Groups 13.644 4.548 Within Groups 77.292 310 249 Total 90.936 313 F Sig 9.264 000 887 448 4.924 002 18.240 000 Bảng điều khiển “Kinh nghiệm” Descriptives N NL XH ĐK Mean Std Deviation 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Chưa có kinh nghiệm 159 3.5273 40037 03175 3.4645 3.5900 2.67 4.33 Đã có kinh nghiệm 155 3.6161 41412 03326 3.5504 3.6818 3.00 4.50 Total 314 3.5711 40899 02308 3.5257 3.6165 2.67 4.50 Chưa có kinh nghiệm 159 3.4953 48512 03847 3.4193 3.5713 3.00 5.00 Đã có kinh nghiệm 155 3.5387 49111 03945 3.4608 3.6166 3.00 5.00 Total 314 3.5167 48779 02753 3.4626 3.5709 3.00 5.00 Chưa có kinh nghiệm 159 3.1560 56194 04456 3.0680 3.2440 2.00 4.20 Đã có kinh nghiệm 155 3.3123 50405 04049 3.2323 3.3922 2.00 4.20 Total 314 3.2331 53901 03042 3.1733 3.2930 2.00 4.20 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig NL 1.292 312 257 XH 001 312 970 ĐK 4.905 312 057 ANOVA Sum of Squares NL XH ĐK Between Groups df Mean Square F 620 620 Within Groups 51.736 312 166 Total 52.356 313 Between Groups 148 148 Within Groups 74.327 312 238 Total 74.475 313 Between Groups 1.917 1.917 Within Groups 89.019 312 285 Total 90.936 313 Sig 3.739 049 621 431 6.719 010 Bảng điều khiển “Thu nhập” Descriptives ĐK N Std Deviation Mean 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum Dưới triệu 85 2.9435 57785 06268 2.8189 3.0682 2.00 4.00 Từ - triệu 96 3.2229 39563 04038 3.1428 3.3031 2.40 4.00 Từ - 10 triệu 116 3.3793 51373 04770 3.2848 3.4738 2.20 4.20 17 3.7412 47836 11602 3.4952 3.9871 2.40 4.00 314 3.2331 53901 03042 3.1733 3.2930 2.00 4.20 Trên 10 triệu Total Test of Homogeneity of Variances ĐK Levene Statistic 7.105 df1 df2 Sig 310 060 ANOVA ĐK Sum of Squares df Mean Square Between Groups 14.005 4.668 Within Groups 76.930 310 248 Total 90.936 313 F 18.812 Sig .002 ... ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu: − Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng? − Các nhân tố. .. mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ truyền hình tương tác MyTV khách hàng cá nhân. .. tố ảnh hưởng với mức độ, chiều hướng khác đến ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách hàng cá nhân thành phố Đà Nẵng? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Ý định sử dụng dịch vụ MyTV khách
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH MYTV ủa KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại THÀNH PHỐ đà NẴNG, NGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG đến ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ TRUYỀN HÌNH MYTV ủa KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại THÀNH PHỐ đà NẴNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn