Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh đắk nông

95 188 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2018, 21:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ MINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẮK NÔNG – NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HỒNG THỊ MINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK NƠNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Bá Thanh ĐẮK NÔNG – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Hồng Thị Minh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT NHTM TMCP TCTD RRTD NH KHDN XHTD XHTD NB DN DNVV BCTC KD TD CBTD VN NHCT NHNN TDNH CIC CB CĐTD TSĐB GHTD Vietinbank Ngân hàng Thương mại Thương mại cổ phần Tổ chức tín dụng Rủi to tín dụng Ngân hàng Khách hàng Doanh nghiệp Xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng nội Doanh nghiệp Doanh nghiệp vay vốn Báo cáo tài Kinh doanh Tín dụng Cán tín dụng Việt Nam Ngân hàng Cơng thương Ngân hàng Nhà nước Tín dụng ngân hàng Trung tâm thơng tin tín dụng Cán chấm điểm tín dụng Tài sản đảm bảo Giới hạn tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu tiếp cận Kết cấu luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp 1.2.4 Mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng 10 1.2 CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 13 1.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng nội .13 1.2.2 Ý nghĩa công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 14 1.2.3 Phương pháp xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 15 1.2.4 Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 16 1.2.5 Tiêu chí đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại .18 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 26 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 26 2.1.2 Chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý .28 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông 31 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 35 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông 35 2.2.2 Thực trạng cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 38 2.2.3 Đánh giá cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 70 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 70 3.1.1 Định hướng phát triển Vietinbank – Chi nhánh Đắk Nông 70 3.1.2 Định hướng cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Vietinbank – Chi nhánh Đắk Nông 71 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG .72 3.2.1 Hồn thiện mơi trường pháp lý .72 3.2.2 Nâng cao chất lượng thu thập xử lý thông tin cho cơng tác xếp hạng tín dụng nội .73 3.2.3 Hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích tín dụng xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp vay vốn 74 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 77 3.2.5 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin .80 3.2.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .82 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .82 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 84 3.3.3 Đối với quan, ngành có liên quan 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Tên bảng Trang Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2011 -2013 Nguồn vốn huy động giai đoạn năm 2011 -2013 Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn năm 2011 -2013 Dư nợ cho vay giai đoạn năm 2011 – 2013 Kết xếp loại quy mô doanh nghiệp Trọng số điểm tài chính, phi tài dùng XHTD Thang điểm xếp hạng Đánh giá rủi ro tín dụng theo kết xếp hạng DNVV Kết xếp hạng doanh nghiệp số lượng khách hàng 31 32 33 34 44 46 46 47 phát sinh nợ xấu tương ứng với kết xếp hạng giai đoạn 55 năm 2011 – 2013 Kết xếp hạng doanh nghiệp dư nợ phát sinh nợ xấu 2.10 tương ứng với kết xếp hạng giai đoạn năm 2011 – 56 2.11 2013 Giới hạn tín dụng tối đa cấp cho khách hàng Số lượng doanh nghiệp dư nợ thực xếp hạng 57 2.12 2.13 2.14 phân theo ngành kinh tế giai đoạn năm 2011 - 2013 Rủi ro tín dụng cho vay Khách hàng doanh nghiệp giai đoạn năm 2011 -2013 Mức trích lập dự phòng RRTD giai đoạn 2011 -2013 58 59 60 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tín dụng lĩnh vực có nhiều rủi ro máy hoạt động Ngân hàng thương mại (NHTM), hồn thiện cơng cụ quản lý rủi ro tín dụng vấn đề quan trọng hàng đầu NHTM Một biện pháp quản trị Ngân hàng Thương mại sử dụng mơ hình phân tích để chấm điểm chất lượng, uy tín tín dụng Khách hàng; từ chọn lọc Khách hàng tốt có sách phù hợp đối tượng khách hàng nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Xếp hạng tín dụng nội sở để quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế giới hạn rủi ro mức mục tiêu; đồng thời hỗ trợ ngân hàng việc phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro, tiến tới mục đích tối đa hóa lợi nhuận bảo vệ ổn định hệ thống ngân hàng Trong thị trường tài Việt Nam nay, cơng tác xếp hạng tín dụng nội dần thể vai trò quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng Khá nhiều mơ hình đánh giá xếp hạng tín dụng sử dụng ngân hàng thương mại với tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín có mặt thị trường Việt Nam Fitch Ratings, Moody’s, S&P… Tuy nhiên, hiệu việc xếp hạng tín dụng thực tế nhiều tồn thị trường tài Việt Nam sơ khai, chất lượng độ tin cậy thông tin chưa cao Bên cạnh đó, số mơ hình tài đòi hỏi bề dày sở liệu hệ thống lưu trữ thông tin Việt Nam chí khơng có hệ thống lọc thơng tin Do đó, việc nghiên cứu hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội cần thiết đề tài cần quan tâm đầu tư Ngân hàng Thương mại 2 Mục tiêu nghiên cứu - Làm sáng tỏ lý luận chung Cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác Xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông; - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu Những nghiên cứu đề tài nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu chủ yếu sau: - Nội dung công tác xếp hạng tín dụng nội gì? Xuất phát từ nêu tiêu chí chủ yếu đánh giá kết xếp hạng tín dụng nội bộ? - Nhân tố chủ yếu có tác động đến cơng tác xếp hạng tín dụng nội bộ? - Ngân hàng thương mại cần làm hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội bộ? - Cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nơng có điểm phù hợp chưa phù hợp? - Để hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông cần thực biện pháp nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ giới hạn đề tài, đối tượng nghiên cứu cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông giai đoạn từ năm 2011 73 Thứ tư, tăng cường hợp tác khai thác hiệu thông tin doanh nghiệp từ CIC (Trung tâm thông tin Ngân hàng Nhà nước) ngân hàng địa bàn 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác tổ chức phân tích tín dụng xếp hạng tín dụng nội doanh nghiệp vay vốn Việc nâng cao cơng tác phân tích, đánh giá DN yếu tố quan trọng định trực tiếp tới thành công kết XHTD DNVV Do NH cần sớm có giải pháp khắc phục tồn khâu thực công tác để tạo thuận lợi cho cơng việc CBTD, từ nâng cao chất lượng XHTD Thứ nhất, chun mơn hố quản lý DN theo ngành, lĩnh vực kinh doanh, theo thời hạn khoản vay theo khâu quy trình TD Việc CBTD phải thực tồn giai đoạn trình thẩm định khách hàng trừ thẩm định TSBĐ Vietinbank Đắk Nông bất lợi NH lẽ loại hình DN, đặc biệt DN nhỏ, đa dạng ngành nghề lĩnh vực hoạt động với thuận lợi, khó khăn riêng mức độ xác phức tạp BCTC khác Một CBTD dù có lực tới đâu khơng thể hiểu sâu tất lĩnh vực, ngành nghề Do để công việc đạt hiệu cao, phải phân công cán theo hướng chun mơn hố - Phân cơng CBTD theo ngành, lĩnh vực hoạt động Trước tiên, để thực giải pháp NH cần thống kê lại tất loại hình DN mà NH có quan hệ TD Sau đó, tiến hành phân loại theo ngành nghề như: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ Trong ngành lớn lại phân thành nhóm ngành kinh doanh nhỏ may mặc, giầy da, giao thông vận tải, xây dựng Đối với loại nhóm DN, NH phân cơng một nhóm CBTD trực tiếp quản lý tuỳ theo quy mô 74 DN lớn hay nhỏ Nếu thực phân cơng theo mơ hình này, CBTD am hiểu tình hình hoạt động kinh doanh xu phát triển loại hình DN mà phụ trách, biết rõ quy định, sách, ưu tiên Nhà nước địa phương ngành Điều khơng thuận lợi cho CBTD trình thẩm định DN, nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá DN mà tạo thuận lợi cho cán quản lý việc quản lý tình trạng khoản vay - Phân công CBTD theo thời hạn khoản vay Việc phân công theo thời hạn khoản vay cần thiết, khoản vay ngắn hạn, trung dài hạn có độ phức tạp khác Khoản vay dài hạn thường nhằm để thực dự án đầu tư có thời gian dài, có đến hàng chục năm, nên mức độ phức tạp rủi ro tiềm tàng lớn Điều đòi hỏi CBTD phải có kinh nghiệm lâu năm, với khả nhạy bén tốt để lường trước biến động bất thường gây bất lợi cho dự án trình thực hiện, để từ giảm thiểu rủi ro cho NH Vì vậy, NH cần thực phân công cán giỏi, giàu kinh nhiệm quản lý khoản vay trung dài hạn, cán trẻ, trình độ chuyên môn chưa thật vững vàng đảm nhiệm khoản vay ngắn hạn thực phương án kinh doanh hay TD trả góp Với giải pháp này, NH tận dụng tối đa chất xám CBTD, đồng thời giúp CBTD trẻ bước nâng cao khả kinh nghiệm - Chun mơn hố CBTD theo khâu quy trình TD NH NH thực chun mơn hố phân cơng CBTD phụ trách khâu quy trình cấp TD cho DN Cụ thể, CBTD phụ trách nội dung Maketing, tiếp xúc DN, hướng dẫn DN lập hồ sơ vay vốn; thẩm định DN mặt; kiểm tra xử lý sau vay; quản lý hồ sơ TD DN Bên cạnh đó, NH phân công CBTD phụ trách theo mảng 75 chuyên môn riêng chuyên viên pháp lý chuyên thẩm định nội dung hồ sơ pháp lý DN, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên thẩm định phương án dự án Ưu điểm phương pháp tính chun mơn hố cao, khả phân tích nội dung khâu sâu sắc hơn, CBTD giám sát lẫn nhau, giảm thiểu nguy rủi ro đạo đức Bên cạnh đó, mơ hình đòi hỏi phải có kết hợp đồng bộ, thống CBTD, phòng ban để đảm bảo công tác thẩm định DN diễn chặt chẽ kịp thời Tuy nhiên, nhược điểm mơ hình chỗ việc chun mơn hoá theo nội dung dẫn đến CBTD bị thiên lệch cơng việc mà phụ trách, họ biết sâu sắc công việc họ đảm nhận mà khơng có hiểu biết nghiệp vụ lại Song, NH giải vấn đề cách sau thời gian hoán đổi CBTD nhóm, lĩnh vực nội dung họ phụ trách Như suốt trình cơng tác, CBTD có điều kiện tìm hiểu nhiều lĩnh vực kinh tế nhiều nội dung công việc với khối lượng công việc hợp lý, trau dồi kiến thức nghiệp vụ nhiều kinh nghiệm để giải cơng việc vị trí hay lĩnh vực Tóm lại, để nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho CBTD nâng cao chất lượng cơng tác phân tích, đánh giá DN, chi nhánh Vietinbank Đắk Nông nên chọn lựa phương pháp tối ưu để triển khai theo biện pháp Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực phân tích, đánh giá, XHTD NB DNVV Những tồn cơng tác phân tích, đánh giá khách hàng, XHTD NB phần chế quản lý giám sát NH cơng tác nhiều hạn chế Hoạt động tín dụng ngày mở rộng đòi hỏi 76 cơng tác kiểm tra, kiểm sốt cơng tác đánh giá khách hàng ngày cao Để đáp ứng đòi hỏi này, NH nên thành lập chi nhánh phận chuyên kiểm soát hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác phân tích, đánh giá, XHTD hoạt động tín dụng nói riêng Ngồi ra, hàng năm chi nhánh nên tổ chức buổi tổng kết việc thực cơng tác phân tích, đánh giá, XHTD DN năm Từ buổi tổng kết này, NH thấy kết đạt được, vướng mắc, khó khăn cơng tác thực hiện, từ rút kinh nghiệm, có biện pháp tiếp tục phát huy điểm hạn chế, khắc phục nhược điểm tồn đọng Dựa sở đó, NH xây dựng hồn thiện chương trình hoạt động, thực mục tiêu đề cần hoàn thành năm tới định hướng lớn cho công tác thẩm định, XHTD khách hàng tương lai Thứ ba, tiến hành XHTD NB cho DNVV cách thường xuyên Việc thu thập thông tin, tiến hành XHTD phải thực định kì thường xuyên trước, sau vay để phát huy hết tác dụng phòng ngừa RRTD sách quản trị khác NH 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Hiện nay, với phát triển không ngừng kinh tế lớn mạnh ngành NH, việc cạnh tranh gay gắt NH điều tránh khỏi Cạnh tranh NH thực chất cạnh tranh chất xám công nghệ đại Hơn nữa, xu tồn cầu hố khơng có cạnh tranh nước mà NH Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh liệt với NH nước Trong điều kiện đó, muốn tồn đứng vững thương trường, giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vấn đề mà NH quan tâm hàng đầu 77 Để làm tốt công tác XHTD, cán quản lý CBTD lực chun mơn cao thể kỹ phân tích, có am hiểu tường tận lĩnh vực kinh tế, nắm bắt luật pháp, tập quán thực tiễn hoạt động DN mà phải có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, trung thực, có khả làm việc nhiều áp lực Chiến lược quản trị nguồn nhân lực gồm: - Xây dựng hệ thống phương pháp luận, công cụ, phương tiện đánh giá tuyển dụng nhân minh bạch khoa học - Xây dựng chế đãi ngộ minh bạch có tác dụng khuyến khích nhân tố tích cực giảm thiểu rủi ro - Xây dựng chiến lược đào tạo đào tạo lại nhân viên thường xuyên, liên tục Để làm điều đó, Vietinbank Đắk Nơng cần thực biện pháp sau: Thứ nhất, NH cần thực tốt công tác tuyển dụng nhân viên, xây dựng sách tuyển dụng hợp lý, phải đặt điều kiện yêu cầu tối thiểu trình độ kinh nghiệm nhằm tuyển ứng cử viên có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức để đảm nhiệm tốt công việc giao Việc tuyển dụng thiết phải thực cách nghiêm túc, đảm bảo chất lượng Thứ hai, NH có kế hoạch đào tạo đào tạo lại CBTD, hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cử cán học lớp nghiệp vụ trung tâm đào tạo có uy tín nhằm giúp CBTD nắm bắt kĩ kiến thức kiến thức phân tích tài cách đầy đủ, vững Ngồi ra, phải tạo điều kiện cho họ tự nâng cao trình độ, lực kinh nghiệm làm việc Hơn nữa, NH phải đặt điều kiện bắt buộc chuyên môn, kiến thức chuyên sâu lĩnh vực tài DN, tài 78 NH, có khả phân tích tài chính, phân tích dự án đầu tư, phương án kinh doanh, nắm bắt hiểu rõ văn pháp quy, quy định, hướng dẫn NHNN, quan ngành NHCT Trong trình làm việc, NH phải thường xuyên đánh giá khả làm việc nhân viên kiên sàng lọc nhân viên không đủ lực tư cách để đáp ứng nhu cầu công việc Thứ ba, chi nhánh Vietinbank Đắk Nông cần thực công tác phân công công việc theo lực sở trường cán để phát huy hết khả cán nhằm đem lại hiệu cao cơng việc Những cán có trình độ cao, làm việc lâu năm phân cơng đảm nhiệm khoản vay khó, có giá trị lớn, có thời hạn dài rủi ro cao, cán trẻ đảm nhiệm khoản vay nhỏ, độ rủi ro thấp Để thực phân công công việc hợp lý NH cần tìm hiểu lực, sở trường CBTD, thực đề bạt cán giỏi Đồng thời, NH cử cán giỏi, giàu kinh nghiệm hướng dẫn kèm cặp cán trẻ để bước nâng cao trình độ đội ngũ cán Thứ tư, Vietinbank Đắk Nông nên quy định nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng cho nhân viên cán NH, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động họ để có biện pháp kịp thời phát sai sót có biện pháp xử lý Những trường hợp vi phạm quy định, khơng hồn thành cơng việc giao phải kiên xử lý, thưởng phạt phân minh Chính điều kích thích cán phấn đấu hồn thành cơng việc giao Thứ năm, NH phải có chế độ lương bổng, khen thưởng, trợ cấp hợp lý dành cho cán hồn thành tốt cơng việc, chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng Để thực tốt cơng việc phân tích XHTD DN, CBTD phải có gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng vay, kiểm tra thực tế DN, thu thập tìm hiểu thơng tin nên phát sinh chi phí lại hay 79 quan hệ Do vậy, NH cần có chế độ trợ cấp riêng chi phí nhằm giảm bớt khó khăn cho CBTD, khuyến khích tinh thần trách nhiệm lòng hăng say làm việc họ Ngồi cần xây dựng văn hóa NH thân thiện: Môi trường làm việc ngày trở thành điều quan trọng yếu tố lựa chọn đơn vị công tác người lao động bên cạnh yếu tố thu nhập, hội thăng tiến Một NH có mơi trường văn hóa thân thiện giúp cho người lao động trở nên vui vẻ, tự hào cơng việc sẵn sàng cống hiến, nỗ lực lao động cam kết gắn bó lâu dài 3.2.5 Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin Công tác XHTD muốn đạt hiệu cao việc có hệ thống quản lý thơng tin nội chuyên nghiệp, đại, cập nhật đáp ứng đầy đủ thông tin mà CBTD cần vấn đề đặc biệt quan tâm Việc thực sở công nghệ thông tin đại Hiện nay, công nghệ thơng tin góp phần quan trọng khơng thể thiếu hoạt động XHTD DNVV NHTM lẽ: Quy mô khách hàng DN NH ngày tăng lên Nên việc lưu trữ thông tin khách hàng, kể thông tin cập nhật hàng ngày tình hình hoạt động hàng quý, BCTC khối lượng công việc khổng lồ, khơng thể làm thủ cơng tốn kém, lãng phí khơng hiệu Thực tế chi nhánh Vietinbank Đắk Nông làm bán thủ cơng, việc áp dụng cơng nghệ tin học giúp lưu trữ, bảo quản, cập nhật hệ thống thơng tin khổng lồ cách khoa học, xác, nhanh chóng, nâng cao suất lao động lên nhiều lần qua giúp hạ giá thành thông tin Vietinbank Đắk Nông cần xây dựng cho chiến lược cơng nghệ dài hạn sở chiến lược kinh doanh nhằm phát huy tối đa hiệu công nghệ mang lại Các định đầu tư đại hóa cơng nghệ 80 thơng tin khơng đòi hỏi nguồn lực tài lớn mà đòi hỏi đầu tư lớn chất xám nhằm đảm bảo công nghệ lựa chọn phù hợp có khả nâng cấp, phát triển để thích ứng với thay đổi nhanh chóng cơng nghệ thơng tin Khóa luận đề xuất thành lập phần mềm XHTD cho chi nhánh, sở liệu khung xếp hạng, tiêu chí, thang điểm có sẵn Cán tín dụng nhập số liệu tài chính, phi tài DN vào phần mềm, đồng thời đưa ý kiến đánh giá mình, phần mềm tự động chấm điểm DN Đây cách thức mà số ngân hàng áp dụng thành công Việc ứng dụng thông tin làm giảm nhiều thời gian đánh giá xếp hạng, đồng thời tránh xảy sai sót tính tốn, nâng cao hiệu hoạt động XHTD 3.2.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Chi nhánh Vietinbank Đắk Nông cần trọng việc cải thiện chất lượng hoạt động trực tiếp với KH, đảm bảo tất KH có cảm giác hài lòng với NH Từ tạo mối liên hệ thường xuyên, liên tục với KH KH sẵn sàng cung cấp thông tin NH cần NH dễ dàng thu thập thông tin cần thiết KH, tổ chức lưu giữ thông tin cách có hệ thống, khoa học phục vụ đắc lực cho công tác XHTD DNVV Không thế, NH xây dựng nên tranh đầy đủ nhu cầu KH trong tương lai Từ đó, NH xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, tăng cường mối quan hệ gắn bó NH với KH mục tiêu Nếu Vietinbank sở hữu hệ thống sở liệu KH đầy đủ yếu tố quan trọng hỗ trợ cho công tác XHTD DNVV 81 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Hệ thống XHTD nội công cụ quan trọng giúp NHTM đánh giá, thẩm định khách hàng toàn diện trước, sau cấp tín dụng, công cụ để phân loại nợ theo chuẩn quốc tế làm để định giá theo rủi ro Vì việc hồn thiện XHTDNB cần tập trung vào giải pháp sau: Thứ nhất: Hồn thiện mơ hình tổ chức nhân Chất lượng XHTDNB phụ thuộc lớn vào mơ hình tổ chức đội ngũ nhân NHTM NHTM cần hồn thiện mơ hình tổ chức theo hướng tn thủ ngun lý quản trị doanh nghiệp (corporate governance) đảm bảo phân tách rõ trách nhiệm phận liên quan việc quản lý rủi ro tránh xung đột lợi ích (phân tách chức frontmiddle-back) Mơ hình tổ chức phải đặc biệt lưu ý việc phân quyền chức (độc lập kiểm soát chéo) tách biệt vòng kiểm sốt (vòng 1: đơn vị kinh doanh; vòng 2: phận kiểm sốt rủi ro vòng 3: phận kiểm tốn nội bộ) đảm bảo tính độc lập, khách quan cơng tác XHTDNB Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu mới, hướng tới chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng theo Basel ( Basel II), cán thực XHTD phải chuyên sâu nghiệp vụ am hiểu tốn kinh tế để ứng dụng mơ hình kinh tế lượng phân tích, quản lý rủi ro Thứ hai: Hồn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo phương pháp tiếp cận nội nâng cao (FIRB AIRB) theo chuẩn Basel II Việc xếp hạng tín dụng phải (i) số liệu thống kê lịch sử ngân hàng cho đối tượng khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, để tính tốn thước đo rủi ro PD, LGD, EAD cho đối tượng (hiện số NHTM triển khai theo cách này) đồng thời (ii) áp dụng điều chỉnh 82 cần thiết sở ý kiến chun gia (đòi hỏi có cán chuyên sâu, am hiểu nghiệp vụ) Có việc XHTD thực công cụ hạn chế rủi ro hữu dụng hoạt động tín dụng để định giá theo rủi ro (risk based pricing) NHTM Thứ ba: Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin sở liệu đồng Hệ thống XHTDNB theo thơng lệ quốc tế đòi hỏi đồng hạ tầng công nghệ thông tin sở liệu NHTM cần xây dựng hệ thống thơng tin khách hàng đồng bộ, có khả lưu trữ liệu đa chiều theo lịch sử Một điểm lưu ý quan trọng chất lượng thơng tin/dữ liệu phải tốt Muốn vậy, ngồi việc tăng cường quản lý nhà nước minh bạch thông tin doanh nghiệp, công tác nhập liệu phận liên quan (chủ yếu từ Chi nhánh Ngân hàng) phải cập nhật lưu đầy đủ, chuẩn xác Đây tiền đề để NHTM đẩy mạnh cung cấp dịch vụ ngân hàng đến khách hàng tiềm tốt hơn, chuyên nghiệp Thứ tư: Giám sát việc triển khai ứng dụng XHTD hoạt động tín dụng Để đảm bảo hệ thống XHTDNB khơng ngừng hồn thiện nâng cao chất lượng đòi hỏi NHTM khơng làm tốt cơng tác chuyển đổi mơ hình tổ chức, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin mà để đảm bảo hệ thống vận hành có hiệu phải làm tốt công tác giám sát triển khai đảm bảo phận liên quan nghiêm túc tuân thủ quy trình, trách nhiệm phân cơng Vì để quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả, NHTM cần định kỳ đột xuất kiểm tra việc tuân thủ quy định XHTD, đảm bảo chất lượng thông tin đầu vào nhằm ngăn ngừa sai sót vơ tình hay cố ý đánh giá khách hàng theo ý kiến chủ quan một, hay nhóm người, làm sai lệch tình hình thực tế khách hàng 83 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Hoàn thiện khung pháp lý đầy đủ để Ngân hàng Thương mại có thực xếp hạng tín dụng nội hướng theo thông lệ quốc tế; đưa lộ trình rõ ràng đảm bảo tất Ngân hàng phải tn thủ, qua thúc đẩy cơng tác hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng Đưa quy định hệ thống XHTDNB NHTM phải trình NHNN áp dụng thức nhận phê duyệt để đảm bảo tính đồng hệ thống xếp hạng ngân hàng Nâng cao vai trò CIC phát triển hệ thống tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập: Tạo mơi trường thơng tin công khai, minh bạch, độc lập khách quan cho thị trường Bên cạnh đó, tiếp tục hồn thiện phát triển CIC trở thành trung tâm lưu trữ liệu tập trung thống để sở liệu ngân hàng khai thác đánh giá kịp thời, hiệu tương lai 3.3.3 Đối với quan, ngành có liên quan Nhà nước cần có sách phát triển đơn vị xếp hạng tín dụng độc lập làm sở tham chiếu chung cơng tác xếp hạng tín dụng Kinh nghiệm nhiều nước khu vực cho thấy, cần phải hình thành tổ chức định mức tín dụng khơng nhà nước quản lý, tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp cổ phần, để hạn chế việc chi phối tổ chức hay cá nhân, làm sai lệch kết xếp hạng Nhà nước cần xây dựng tiêu bình quân ngành để làm sở cho Ngân hàng so sánh, đánh giá, xếp hạng khách hàng Các quan có thẩm quyền cần kiểm sốt việc thực chế độ thông tin báo cáo tài doanh nghiệp (hầu hết doanh nghiệp vừa nhỏ khơng qua kiểm tốn thơng tin báo cáo thuế chưa phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng) 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG Dựa thực trạng công tác XHTD NB khách hàng Doanh nghiệp Vietinbank Đắk Nông với định hướng Chi nhánh hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác XHTD NB nói riêng Luận văn đưa số đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác XHTD NB khách hàng doanh nghiệp Đồng thời luận văn nêu lên kiến nghị, đề xuất với quan quản lý cấp biện pháp hằm hồn thiện mơi trường pháp lý, góp phần tạo điều kiện cho cơng tác XHTD NB ngày hoàn thiện 85 KẾT LUẬN Hiện nay, việc nâng cao chất lượng tín dụng giảm thiểu rủi ro tín dụng nhân tố sống tồn phát triển NHTM Công tác XHTD NB sử dụng công cụ tự động công tác quản trị rủi ro tín dụng, kết công tác sử dụng nhằm đề xuất cấp tín dụng sách khách hàng phù hợp với mức rủi ro khoản vay Có thể nói Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngân hàng đầu việc đổi công nghệ, việc xây dựng hệ thống XHTD NB, hệ thống tiêu tài phi tài phục vụ việc chấm điểm khách hàng ln Ngân hàng Công thương trọng đổi nhằm đem lại kết sát thực phục vụ cho công tác quản trị rủi ro Trong trình làm việc Vietinbank giúp tác giả hiểu sâu sắc công tác XHTD NB Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói chung Chi nhánh Ngân hàng Cơng thương Đắk Nơng nói riêng Luận văn nêu lên lý luận Công tác XHTD NB ý nghĩa công tác việc quản trị rủi ro hoạch định sách khách hàng Từ đó, phân tích thực trang Cơng tác XHTD nội Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đắk Nơng; đồng thời rút mặt tích cực hạn chế công tác Nhằm đưa giải pháp kiến nghị hồn thiện cơng tác XHTD NB triển khai chi nhánh Ngân hàng Công thương Đắk Nông Tuy nhiên, giới hạn nghiên cứu luận văn xét mặt thời gian (giai đoạn từ năm 2011 đến 2013) luận văn chưa đánh giá tổng qt q trình đổi cơng tác XHTD NB giai đoạn sau Giai đoạn đánh giá giai đoạn chuyển cơng đổi công nghệ thông tin Vietinbank lĩnh vực bao gồm công tác XHTD nội 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng kết kinh doanh (2011, 2012, 2013), Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh Đắk Nơng [2] Thái Vĩnh Chí (2013), Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [3] Trương Thị Anh Đào (2013), Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] PGS, TS Nguyễn Văn Hiệu (2014), “Cơ chế điều chỉnh tự động/bán tự động cho mục đích quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại“, Tạp chí Ngân hàng, (số 5/2014), 15-17 [5] Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh (2013), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam [6]ThS Đinh Thu Hương, ThS Phan Đăng Lưu (2014), “Hoàn thiện mơ hình tổ chức Quản trị rủi ro tín dụng Agribank nhằm nâng cao lực cạnh tranh hội nhập quốc tế“, Tạp chí Ngân hàng, số 3/2014, tr 24-26 [7] Luật doanh nghiệp năm 2005 [8] Luật tổ chức tín dụng 2010 [9] TS Nguyễn Minh Phong (2014), “Kinh tế Việt Nam năm 2014 chuyển sang hơn“, Tạp chí Ngân hàng, số 1+2 01/2014, tr.19-21 [10] Nhật Trung, Hà Lan Phương (2013), “Các nguyên tắc chung hoạt động hệ thống thông tin tín dụng“, Tạp chí Ngân hàng, số 22 11/2013, tr 58-60 87 [11] Quý Long – Kim Thư (2012), Quản trị rủi ro Ngân hàng Quy định kỹ quản lý tiền tệ, ngoại tệ ngoại hối, NXB Tài [12] Quyết định số 208/QĐ-HĐQT-NHCT35 ngày 24/02/2010 Ngân hàng Công thương Việt Nam việc ban hành quy định giới hạn tín dụng thẩm quyền định giới hạn tín dụng [13] Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 NHNN việc phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động TCTD [14] Sổ tay tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam [15] TS Phạm Tiến Thành ThS Dương Thanh Hà (2012), “Quản trị công ty quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam“, Tạp chí Ngân hàng, số 17 9/2012, tr.48-53 [16] Thông tư số 02/2013/TT – NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro [17] Nguyễn Thị Việt (2013), Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [18] Lê Minh Vương (2012), Hồn thiện cơng tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kon Tum, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng ... hạng tín dụng nội khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 38 2.2.3 Đánh giá công tác xếp hạng tín dụng nội khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi. .. kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông 31 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI. .. CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG 26 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh đắk nông, Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh đắk nông, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, b. Mô hình điểm số Z (Z - Credit scoring model), g. Các nhân tố khác, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG, b. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nông, Bảng 2.4: Dư nợ cho vay giai đoạn năm 2011 – 2013, a. Tổng quan về hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, b. Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Bảng 2.8: Đánh giá rủi ro tín dụng theo kết quả xếp hạng DNVV, b. Những mặt còn hạn chế, c. Nguyên nhân của những tồn tại trên, CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn