Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ và sự tham gia của Việt Nam

85 29 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2018, 17:11

... PHÁP LÝ CỦA VIỆT NAM VỀ KHOẢNG KHÔNG VŨ TRỤ VÀ SỰ CẦN THIẾT THAM GIA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG KHOẢNG KHÔNG VŨ TRỤ 3.1 Một số hoạt động chinh phục khoảng không vũ trụ Việt Nam 50... THÀNH VÀ NỘI DUNG CỦA BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG KHOẢNG KHÔNG VŨ TRỤ 2.1 Sự cần thiết Bộ Quy tắc ứng xử hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ 2.1.1 Tầm quan trọng chiến lược không gian... pháp luật Việt Nam hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ; tổng quan cơng nghệ vũ trụ Việt Nam Từ rút cần thiết việc tham gia Bộ Quy tắc ứng xử hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ Việt Nam PHẠM
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ và sự tham gia của Việt Nam, Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động sử dụng khoảng không vũ trụ và sự tham gia của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn