HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Vĩnh Phúc (có lời giải chi tiết) Nguồn VẬT LÝ PHỔ THÔNG

14 161 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2018, 08:16

SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC THPT YÊN LẠC 2 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018Môn: Vật Lý Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ2 cm. Vật nhỏ của con lắc cókhối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 Nm. Khi vật nhỏ có vận tốc 10cms thì gia tốc của nó có độ lớn làA. 2 ms2.B. 4 ms2.C. 5 ms2.D. 10 ms2.Câu 2: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao độngA. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.C. mà không chịu ngoại lực tác dụng.D. với tần số bằng tần số dao động riêng.Câu 3: Tính vận tốc của electron chuyển động tới cực dương của đèn chân không? Biết hiệu điện hiệu điện thế UAK của đèn chân không là 30 V, điện tích của electron là e  1,6.1019 C, khối lượng của nó là 9,1.10– 31 Kg. Coi rằng vận tốc của electron nhiệt phát ra từ Katốt là nhỏ không đáng kể.A. 1,62.10 6 ms.B. 2,30.10 6 msC. 4,59.10 12 msD. 3,25.10 6 msCâu 4: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽA. dao động với biên độ cực đạiB. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đạiC. dao động với biên độ cực tiểuD. không dao độngCâu 5: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch làA. 7,5 2 A.B. 7,5 2 mA.C. 0,15 A.D. 15 mA.Câu 6: Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 1,33). Điều kiện của góc tới I để có tia đi vào nước làA. i 62o44’B. i < 62o44’C. i < 41o48’D. i < 51o39’Câu 7: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằngA. 0,5.B. 1.C.3 .D.222Câu 8: Cho 4 vật A, B, C, D kích thước nhỏ ,nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy vật C .Vật C đẩy vật D, khẳng định nào sau đây là không đúng ?A. Điện tích của vật B và D trái dấuB. Điện tích của vật A và C cùng dấuC. Điện tích của vật A và D trái dấuD. Điện tích của vật A và D cùng dấuCâu 9: Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế u 100 2 sin100tdụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng thì hiệu điện thế hiệu A. 10 V.B. 20 V.C. 50 V.D. 500 VCâu 10: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạchA. sớm pha 0,5π so với cường độ dòng điện.B. sớm pha 0,25π so với cường độ dòng điện.C. trễ pha 0,5π so với cường độ dòng điện.D. trễ pha 0,25π so với cường độ dòng điện.Câu 11: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?A.Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.B.Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.C.Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.D.Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.Câu 12: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?A.Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.B.Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.C.Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau 0,5π.D.Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.Câu 13: Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?A.Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc biên độ của ngoại lực cưỡng bức.B.Biên độ của hệ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật Thời gian làm bài: 50 phút SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC THPT YÊN LẠC Câu 1: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s gia tốc có độ lớn A m/s2 B m/s2 C m/s2 D 10 m/s2 Câu 2: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động A với tần số lớn tần số dao động riêng B với tần số nhỏ tần số dao động riêng C mà không chịu ngoại lực tác dụng D với tần số tần số dao động riêng Câu 3: Tính vận tốc electron chuyển động tới cực dương đèn chân không? Biết hiệu điện hiệu điện U AK đèn chân không 30 V, điện tích electron e  1,6.1019 C, khối lượng 9,1.10– 31 Kg Coi vận tốc electron nhiệt phát từ Katốt nhỏ không đáng kể A 1,62.10 m/s B 2,30.10 m/s C 4,59.10 12 m/s D 3,25.10 m/s Câu 4: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 A dao động với biên độ cực đại B dao động với biên độ nửa biên độ cực đại C dao động với biên độ cực tiểu D không dao động Câu 5: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 0,125 μF cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH Điện trở mạch không đáng kể Hiệu điện cực đại hai tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 7,5 A B 7,5 mA C 0,15 A D 15 mA Câu 6: Tia sáng từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 1,33) Điều kiện góc tới I để có tia vào nước A i 62o44’ B i < 62o44’ C i < 41o48’ D i < 51o39’ Câu 7: Đặt hiệu điện u = U0sinωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết độ tự cảm điện dung giữ không đổi Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Khi hệ số công suất đoạn mạch A 0,5 B C D 2 Câu 8: Cho vật A, B, C, D kích thước nhỏ ,nhiễm điện Biết vật A hút vật B lại đẩy vật C Vật C đẩy vật D, khẳng định sau khơng ? A Điện tích vật B D trái dấu B Điện tích vật A C dấu C Điện tích vật A D trái dấu D Điện tích vật A D dấu Câu 9: Một máy biến dùng làm máy giảm (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng cuộn dây 500 vòng Bỏ qua hiệu điện hiệu hao phí máy biến Khi nối hai đầu cuộn cấp với hiệu điện u 100 sin100t dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 10 V B 20 V C 50 V D 500 V Câu 10: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A sớm pha 0,5π so với cường độ dòng điện B sớm pha 0,25π so với cường độ dòng điện C trễ pha 0,5π so với cường độ dòng điện D trễ pha 0,25π so với cường độ dòng điện Câu 11: Đặt hiệu điện u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở mạch khơng đổi Khi có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sau sai? A Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn B Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R C Cảm kháng dung kháng đoạn mạch D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 12: Sóng điện từ trình lan truyền điện từ trường biến thiên, khơng gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A Véctơ cường độ điện trường cảm ứng từ phương độ lớn B Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha C Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha 0,5π D Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì Câu 13: Khi nói hệ dao động cưỡng giai đoạn ổn định, phát biểu sai? A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng B Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực cưỡng Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 C Tần số hệ dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ D Tần số hệ dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng Câu 14: Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A bước sóng giảm B chu kì tăng C bước sóng khơng thay đổi D tần số khơng thay đổi Câu 15: Trên sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng C 2v v v v B D l 2l l 4l Câu 16: Một mạch dao động LC có điện trở gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với tần số f Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch C tụ điện có điện dung tần số dao động điện từ tự (riêng) mạch lúc A 2f B 0,5f C 0,25f D 4f A Câu 17: Đặt hiệu điện u = U0sinωt với ω , U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 140 V B 260 V C 100 V D 220 V Câu 18: Dây dẫn thẳng dài có dòng điện 5A chạy qua Cảm ứng từ M có độ lớn 10-5 T Điểm M cách dây khoảng A 20 cm B 10 cm C cm D cm Câu 19: Qua thấu kính, ảnh thật vật thật cao vật lần cách vật 36 cm Tính tiêu cự thấu kính A 12 cm B 24 cm C cm D 18 cm Câu 20: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, thời điểm ban đầu t = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = 0,25T A A D Câu 21: Trong mạch dao động LC khơng có điện trở thuần, có dao động điện từ tự (dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch U0 I0 Tại thời điểm cường độ I dòng điện mạch có giá trị độ lớn hiệu điện hai tụ điện 3 A U B U C U D U 2 Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, khoảng thời gian giây vật quãng đường lớn 5A Tính chu kì dao động vật 47 43 38 s B s C s D s A 7 Câu 23: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt Pha dao động ban đâu ( thời điểm t = s)   A  B   C D 2 Câu 24: Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao A A B 2A C động điều hồ A tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường B tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm C khơng đổi chu kỳ dao động điều hồ không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 D giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao Câu 25: Hai điện tích Q1 =10-9 C, Q2 = 2.10-9 C đặt A B khơng khí Xác định điểm C mà véctơ cường độ điện trường không Cho AB = 20 cm A AC = 8,3 cm ; BC = 11,7cm B AC = 48,3 cm ;BC = 68,3 cm C AC = 11,7 cm ; BC = 8,3 cm D AC = 7,3 cm ; BC = 17,3 cm Câu 26: Điều kiện để có hồ quang điện thực tế cần có hiệu điện khơng thay đổi vào khoảng A 40 V B 106 V C 103 V D 109 V Câu 27: Đặt điện áp u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết dung kháng tụ điện R Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, đó: A mạch có cộng hưởng điện B điện áp hai đầu điện trở lệch pha 300 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 C điện áp hai đầu cuộn cảm lệch pha 300 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D điện áp hai đầu tụ điện lệch pha 300 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 28: Độ lớn cảm ứng từ điểm bên lòng ống dây có dòng điện qua tăng hay giảm lần số vòng dây chiều dài ống dây tăng lên hai lần cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần: A không đổi B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 29: Sóng có tần số 80 Hz lan truyền môi trường với vận tốc m/s Dao động phần tử vật chất hai điểm phương truyền sóng cách nguồn sóng đoạn 31 cm 33,5 cm, lệch pha góc A  rad B  rad C 2 rad D  rad Câu 30: Tại đỉnh tam giác ABC vuông A cạnh BC = 50 cm ; AC = 40 cm ; AB = 30 cm ta đặt điện tích Q1 = Q2 = Q3 = 10-9 C Xác định cường độ điện trường H với H chân đường cao kẻ từ A A 400 V/m B 246 V/m C 254 V/m D 175 V/m Câu 31: Trong mạch dao động LC có điện trở khơng lượng A điện trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch B từ trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch C điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch D từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch Câu 32: Lăng kính phản xạ toàn phần khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện thẳng A tam giác vng cân B hình vng C tam giác D tam giác Câu 33: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm, vật sáng AB = cm đặt vng góc với trục cách thấu kính 20cm cho ảnh A’B’ A ảnh thật đối xứng với vật qua quang tâm O B ảnh ảo cao 1cm, cách thấu kính 20 cm C ảnh vơ D ảnh thật cao 2cm cách thấu kính 15 cm Câu 34: Khi cho hiệu điện hai đầu bóng đèn sợi đốt có ghi 12V – 6W biến thiên từ V đến 12 V đo vẽ đường đặc trưng V – A đèn đồ thị có dạng đường A cong lên với hệ số góc tăng dần U tăng B đường thẳng song song với trục OU C cong lên với hệ số góc giảm dần U tăng D thẳng qua gốc tọa độ Câu 35: Nếu vòng dây quay từ trường đều, dòng điện cảm ứng vòng dây A đổi chiều sau vòng quay B đổi chiều sau nửa vòng quay C đổi chiều sau phần tư vòng quay D khơng đổi chiều Câu 36: Hai nguồn sóng kết hợp A, B cách 16cm có phương trình sóng uA = uB = 2cos100t mm Tốc độ truyền sóng 70 cm/s Điểm C vùng giao thoa cho tam giác ABC vng cân A Tính số điểm dao động pha với nguồn đoạn BC A B C D Câu 37: Cho mạch điện hình vẽ, cuộn dây khơng cảm, Hiệu điện hai đầu đoạn mạch uAB  200 cos100t V Điện áp uAM vuông pha với uAB, uAN nhanh pha uMB góc 1200 UNB = 245 V Hệ số công suất đoạn mạch AB gần giá trị nhất? A 0,7 B 0,5 C 0,8 D 0,6 Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 38: Mạch điện gồm điện trở R nối tiếp với hộp đen X hộp đen Y Biết X, Y hai hộp có trở kháng phụ thuộc vào tần số hình vẽ Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch không đổi 210 V Khi thay đổi tần số dòng điện cơng suất tiêu thụ điện lớn mạch điện 200 W điện áp X 60V Khi đưa tần số mạch điện tới giá trị 50 Hz cơng suất mạch gần giá trị nhất? A 164,3 W B 173,3 W C 143,6 W D 179,4 W Câu 39: Hai chất điểm dao động điều hòa tần số, biên độ hai đoạn thẳng gần chung gốc tọa độ Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng vị trí Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa Từ thời điểm t = đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ trung bình chất điểm hai cm/s Tốc độ trung bình chất điểm (1) chu kỳ gần giá trị ? A 4,6 cm Môn thi: Vật B 5,1 cm C 3,8 cm/s D 2,3 cm/s ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 40: Chiếu chùm sáng hẹp song song đơn sắc từ khơng vào chất lỏng có chiết suất n góc tới i = 600 chất lỏng đặt gương phẳng song song với chùm tia tới vng góc với mặt phẳng tới (mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến) Tìm điều kiện chiết suất n để tia phản xạ gương khơng ló khơng khí A n  1,08 Mơn thi: Vật B n ≤ 1,15 C n ≤ 1,35 D n  1,35 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu D Câu 11 D Câu 21 B Câu 31 C Câu D Câu 12 D Câu 22 B Câu 32 A Câu D Câu 13 C Câu 23 B Câu 33 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C B Câu 15 Câu 16 A A Câu 25 Câu 26 A A Câu 35 Câu 36 B C Câu A Câu 14 D Câu 24 D Câu 34 D Câu D Câu 17 C Câu 27 B Câu 37 A Câu C Câu 18 B Câu 28 C Câu 38 D Câu B Câu 19 C Câu 29 B Câu 39 C Câu 10 C Câu 20 A Câu 30 B Câu 40 A ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Tần số góc dao động   k 100   10 10 rad/s m 0,1  v  → Li độ lắc có tốc độ v xác định x  A            2  10 10    10 10   1cm   → Gia tốc vật có độ lớn a  2 x  10 10  10 m/s2  Đáp án D Câu 2: + Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động với tần số tần số dao động riêng  Đáp án D Câu 3: + Động electron đến cực dương bóng đèn công lực điện: 19 mv  qUAK → v  2qU AK  2.1,6.10 30  3, 25.106 m/s m 9,1.1031  Đáp án D Câu 4: + Với hai nguồn sóng pha, điểm thuộc trung trực dao động với biên độ cực đại  Đáp án A Câu 5: C 0,125.106 U  + Cường độ dòng điện cực đại mạch LC: I0   0,15 A L0 50.106  Đáp án C Câu 6: + Để tia sáng vào nước góc tới phải nhỏ góc tới giới hạn cho phản xạ tồn phần n 1,33 → igh = 62044' Ta có sin igh   n1 1,5  Đáp án B Câu 7: + Cơng suất tiêu thụ tồn mạch cực đại R  R0  ZL  ZC R0 R  → Hệ số công suất mạch cos    Z R 20  R 20  Đáp án D Câu 8: + Vật A hút vật B → A B ngược dấu Vật A lại đẩy vật C → A C dấu, C lại đẩy D → C D dấu → A, C D dấu với ngược dấu với B → C sai  Đáp án A Câu 9: Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Máy hạ lần điện áp cấp → U2 = 20 V  Đáp án B Câu 10: + Với đoạn mạch chứa tụ điện điện áp hai đầu mạch trễ pha 0,5π so với dòng điện mạch  Đáp án C Mơn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 11: + Khi xảy tượng cộng hưởng hiệu điện hai đầu đoạn mạch hiệu điện hai đầu R → D sai  Đáp án D Câu 12: + Trong trình lan truyền sóng điện từ điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì  Đáp án D Câu 13: + Dao động cưỡng có tần số ln tần số ngoại lực cưỡng → C sai  Đáp án C Câu 14: + Khi sóng âm truyền qua mơi trường khác tần số sóng không đổi  Đáp án D Câu 15: + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n v 2f với n số bụng sóng v → sóng hình thành dây với bụng sóng → n = → f  2l  Đáp án A Câu 16: + Ta có f C C C C 3C → Ghép nối tiếp hai tụ điện có điện dung C → C  b C C Với Cb giảm lần f tăng lần → f' = 2f  Đáp án A Câu 17: + Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U  U 2R ULU  C  802  120  60 100 V  Đáp án C Câu 18: + Cảm ứng từ gây dòng điện thẳng dài xác định biểu thức: 2.107.I 2.107.5 7 I B  2.10 → r   10 cm  B 105 r  Đáp án B Câu 19: + Ảnh thật cao vật thật lần → d' = 2d d  12 Kết hợp với d' + d = 36 cm →  cm d  24 1 1 → Áp dụng cơng thức thấu kính   ↔   → f = cm 12 24 f d d f  Đáp án C Câu 20: + Ban đầu vật vị trí biên, sau khoảng thời gian Δt = 0,25T vật đến vị trí cân → S = A  Đáp án A Câu 21: + Quãng đường vật S = 5A = 4A + A + Hiệu điện hai tụ i = 0,5I0 u   Đáp án B Câu 22: Môn thi: Vật 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 U → Trong chu kì quãng đường vật 4A, quãng đường A vật ứng với thời gian nhỏ T t  Môn thi: Vật 11 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 →T T  s → T = s  Đáp án B Câu 23: + Biễn diễn phương trình dao động dạng cos: x = Asinωt = Acos(ωt – 0,5π) → φ0 = – 0,5π  Đáp án B Câu 24: + Ta có f g → đưa lắc lên cao gia tốc trọng trường giảm → tần số dao động lắc giảm  Đáp án D Câu 25: + Để cường độ điện trường C cường độ điện trường E1 gây Q1 ngược chiều với cường độ điện trường E2 gây Q2 → C phải nằm AB + Và E = E ↔ k Q1  k Q2 → r  2r 2 r12 r22 Mặc khác r1 + r2 = 20 cm → r1 = 8,3 cm, r2 = 11,7 cm  Đáp án A Câu 26: + Để có hồ quang điện, ta cần trì hiệu điện cỡ vài chục vôn  Đáp án A Câu 27: + Khi xảy cực đại điện áp hiệu dụng cuộn dây, ta có u vng pha với uRC Z Mặc khác tan    C   →   600 RC RC R + Từ hình vẽ, ta thấu điện áp hai đầu điện trở lệch pha 300 so với điện áp hai đầu mạch  Đáp án B Câu 28: + Cảm ứng từ lòng ống dây có dòng điện B  4.107 NI l → N l tăng gấp đơi, I giảm lần B giảm lần  Đáp án C Câu 29: v 400 + Bước sóng sóng     cm f 80 2d 233,5  31 → Độ lệch pha Δφ hai phần tử       Đáp án B Câu 30: Môn thi: Vật 12 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Áp dụng hệ thức lượng tam giác vng, ta có: HC = 32 cm, HB = 18 cm, AH = 24 cm + Cường độ điện trường điện tích gây H có chiều hình vẽ có độ lớn là: 9 9 Q Q 10 10  87,9 V/m EA  k  9.10  156, 25 V/m; EC  k  9.10 AH2 0, 242 CH2 0,322 9 Q 10  277,8 V/m EB  k  9.10 BH2 0,182 + Cường độ điện trường tổng hợp H: EH  E2A E   E C   246 V/m B  Đáp án B Câu 31: + Trong mạch dao động LC lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch  Đáp án C Câu 32: + Lăng kính phản xạ tồn phần khối lăng trụ thủy tinh có tiết diện tam giác vuông cân  Đáp án A Câu 33: 1 1 1 → d' = ∞ + Áp dụng cơng thức thấu kính   ↔   d d f 20 d 20  Đáp án C Câu 34: U + Với I  → đường đặc trưng V – A có dạng đường thẳng qua gốc tọa độ R  Đáp án D Câu 35: + Khi khung dây quay từ trường dòng điện cảm ứng đổi chiều sau nửa vòng quay  Đáp án B Câu 36: 2v 2.70 + Bước sóng sóng     1, cm  100 + Gọi M điểm dtrên → M dao động với phương trình  dBC   u  A cos t   cm M M      d  d2 → Để M pha với nguồn   2k → d  d  2k  2,8k cm  + Với khoảng giá trị tổng d1 + d2 : AB  d1  d2  AC  BC 16 16 16 → Ta thu được:  k  ↔ 5,7  k 13,8 → có điểm 2,8 2,8  Đáp án C Câu 37: Biễu diễn vecto điện áp + Ta thấy MAB  MNB  900 → M N nằm đường tròn nhận MB đường kính → AMB  ANB  0 chắn cung AB + Áp dụng định sin ΔANB, ta có: 200 245  với NAB  1800  600  ABM sin  sin NAB Xét ΔAMB, ta có ABM  900   → NAB  300   245 200 → → α = 540 → NAB  300  540  840  sin  sin  30      → ABN 1800  540  840  420 →   900  ABN  900  420  480 → cosφ = 0,67 Môn thi: Vật 13 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án A Câu 38: + Ta thấy đồ thi X có dạng đường thẳng xiên góc → X chứa cuộn dây ZX = L2πf Đồ thị Y có dạng hypebol → Y chứa tụ điện ZY  C2f + ZX = ZY → mạch xảy cộng hưởng, f  f0  50 Hz 2102 U2 ↔ 200  → R = 220,5 Ω → Cường độ dòng điện mạch + Công suất tiêu thụ cực đại mạch Pmax  R R U 210 20 I   A R 220,5 21 U 60 → Cảm kháng dung kháng tương ứng Z  Z    63 Ω X Y I 20 21  Z  Z  110, 25  X 4X Ω + Khi f  f0  50 Hz dung kháng cảm kháng tương ứng   Z  Z  36  Y Y U2R 2102.220,5 → Công suất tiêu thụ mạch P    180 W R   ZY  ZX 220,52   36 110, 25  Đáp án D Câu 39: + Biểu diễn dao động hai chất điểm tương ứng đường tròn + Tại t = 0, hai chất điểm vị trí → 12  Ox (ta không xét đền trường hợp t = 0, hai chất điểm vị trí chuyển động chiều, hai chất điểm chuyển động thời điểm → khơng có khoảng cách lớn đề đưa ra) + Tại thời điểm t = Δt khoảng cách hai chất điểm lớn → 12 song song với Ox → Δt = 0,25T → Δt = 0,5T → Tốc độ trung bình chất điểm (2) nửa chu kì tốc độ trung bình chất điểm (1) chu kì vtb = cm/s  Đáp án C Câu 40: + Ta có: → cos r  1 sin2 r  1 sin 60  nsin r → sin r  4n2 2n Kết hợp với: i1  r  300 0  i  30  i → i2 = 60 + r 2 với sin i  + Để xảy phản xạ tồn phần i ≥ i → gh gh n ↔ sin 60  r   n 3 1   → n = 1,08 4n 4n n  Đáp án A Môn thi: Vật 14 ... Vật lý B n ≤ 1,15 C n ≤ 1 ,35 D n  1 ,35 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu D Câu 11 D Câu 21 B Câu 31 C Câu D Câu 12 D Câu 22 B Câu 32 A Câu D Câu 13 C Câu 23 B Câu 33 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu... sóng đoạn 31 cm 33 ,5 cm, lệch pha góc A  rad B  rad C 2 rad D  rad Câu 30 : Tại đỉnh tam giác ABC vuông A cạnh BC = 50 cm ; AC = 40 cm ; AB = 30 cm ta đặt điện tích Q1 = Q2 = Q3 = 1 0-9 C Xác... 26 A A Câu 35 Câu 36 B C Câu A Câu 14 D Câu 24 D Câu 34 D Câu D Câu 17 C Câu 27 B Câu 37 A Câu C Câu 18 B Câu 28 C Câu 38 D Câu B Câu 19 C Câu 29 B Câu 39 C Câu 10 C Câu 20 A Câu 30 B Câu 40
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Vĩnh Phúc (có lời giải chi tiết) Nguồn VẬT LÝ PHỔ THÔNG, HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Vĩnh Phúc (có lời giải chi tiết) Nguồn VẬT LÝ PHỔ THÔNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn