HOT 2 Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Bắc Ninh và Sở Thái Nguyên (có lời giải chi tiết)

18 148 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 15:33

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến đổi với tần số 6 Hz thì li độ của nó biến đổi với tần số làA. 12 HzB. 3 HzC. 6 HzD. 8 HzCâu 2: Số chỉ của ampe kế nhiệt khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điệnA. cực đạiB. trung bìnhC. hiệu dụngD. tức thờiCâu 3: Tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ. Biết khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2 mm và khoảng cách từ hai khe sáng đến màn quan sát là 1 m. Trên màn quan sát thu được hệ vân giao thoa với khoảng vân là 3 mm. Bước sóng λ của ánh sáng làA. 0,6 µmB. 6 µmC. 0,6 mmD. 0,4 µmCâu 4: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz lan truyền trong chân không. Biết c = 3.108 ms. Sóng này có bước sóng làA. 300 mB. 0,3 mC. 30 mD. 3 mCâu 5: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng O. Ở thời điểm độ lớn vận tốc của vật bằng 50 % vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là A.1 4 B.3 4 C.3 2 D.1 2 Câu 6: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với tốc độ v, bước sóng λ. Tần số f của sóng thỏa mãn hệ thức nào sau đây ? A. f = vλB. f  vCâu 7: Điều kiện để có giao thoa sóng là C.f  v D.f  2v A.hai sóng có cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gianB.hai sóng chuyển động ngược chiều giao thoaC.hai sóng có cùng bước sóng giao nhauD.hai sóng có cùng tần số và có hiệu số pha không đổi giao nhauCâu 8: Khi nói về sóng điện từ, điều nào sau đây sai ?A.Sóng điện từ là sóng dọcB.Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, vecto cường độ điện trường luôn vuông góc với vecto cảm ứng từC.Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, vecto cường độ điện trường luôn cùng pha với vecto cảm ứng từD.Sóng điện từ lan truyền được trong chân khôngCâu 9: Đặt điện áp xoay chiều u  220 2 cos100t V vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây bằng 2,2 A. Cảm kháng của cuộn dây đó có giá trị làA. 100 ΩB. 110 ΩC. 100ΩD. 110ΩCâu 10: Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với chu kì dao động là 10π µs. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10‒8 C. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch làA. 0,4 AB. 4 mAC. 4 µAD. 0,8 mACâu 11: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng nào sau đây luôn giảm theo thời gian ?A. Biên độ và tần sốB. Li độ và thế năngC. Cơ năng và gia tốcD. Biên độ và động năng cực đạix   Câu 12: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình dao động làbằng s). Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật khi có li độ bằng 3 cm là 4cos 2t  cm (t tính A. ‒12 cms2B. 120 cms2C. ‒1,2 ms2D. ‒60 cms2Câu 13: Đường biểu diễn sự biến đổi của động năng của vật nặng dao động điều hòa theo li độ có dạngA. đường elipB. đoạn thẳngC. đường parabolD. đường hình cosCâu 14: Một sóng cơ học có chu kì 2 s lan truyền trong một môi trường với tốc độ 100 cms. Sóng này có bước sóng làA. 0,5 mB. 1,0 mC. 2,0 mD. 20 cmCâu 15: Một dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì 2 s và biên độ 5 cm. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí biên âm. Vật dao động với phương trìnhA. x = 5cosπt cmB. x = 5cos(πt + π) cmC. x = 5cos(2πt + π) cmD. x = 5cos(4πt + π) cm Câu 16: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C thay đổi và cuộn dây có hệ số tự cảm L. Khi tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động của mạch là 6 kHz. Khi tụ điện có điện dung C2 thì tần số dao động của mạch là 16 kHz. Khi tụ điện có điện dung C3 = C1 + 4C2 thì tần số dao động của mạch làA. 4,8 kHzB. 7 kHzC. 10 kHzD. 14 kHzCâu 17: Sóng điện từ có bước sóng 115 m thuộc dải sóngA. ngắnB. cực ngắnC. trungD. dàiCâu 18: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto với số cặp cực là p. Khi rôt quay đều với tốc độ n vòngs thì từ thông qua mỗi cuộn dây của stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) là A.pn 60 B.n p C.60pnD. pn Câu 19: Tại cùng một nơi trên Trái đất, con lắc đơn có chiều dài 1 dao động với chu kì 5 s, con lắc đơn có chiều dài2 dao động với chu kì 3 s. Tại nơi đó, con lắc đơn có chiều dài 3 = 1 ‒ 2 dao động với chu kì làA. 2 sB. 4 sC. 8 sD. 5,83 sCâu 20: Điều kiện để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với một đầu dây cố định, một đầu tự do làA.chiều dài dây bằng số nguyên lần một nửa bước sóngB.chiều dài dây bằng số lẻ lần một phần tư bước sóngC.chiều dài dây bằng số nguyên lần một phần tư bước sóngD.chiều dài dây bằng số lẻ lần một nửa bước sóngCâu 21: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Nếu tăng số vòng dây của cuộn thứ cấp thêm 20% thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở tăng thêm 40 V so với lúc đầu. Điện áp hiệu dụng ban đầu của cuộn thứ cấp để hở làA. 220 VB. 200 VC. 60 VD. 48 VCâu 22: Hiện tượng chùm sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượngA. phản xạ toàn phầnB. nhiễu xạ ánh sángC. tán sắc ánh sángD. giao thoa ánh sángCâu 23: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5 µF. Dao động điện từ tự do của mạch LC với hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6 V. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện là 4 V thì năng lượng từ trường trong mạch bằngA. 40.10‒6 JB. 50.10‒6 JC. 90.10‒6 JD. 10.10‒6 JCâu 24: Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L với L = 12π H. Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị u = 100 cường độ dòng điện trong mạch là i = 2 A. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị làA. 100 2 VB. 100 VC. 200 2 VD. 200 V V thì Câu 25: Trong thí nghiệm sóng dừng trên dây đàn hồi với hai đầu dây cố định, khi tần số sóng là 60 Hz thì trên dây có 5 nút sóng (tính cả hai đầu dây). Để trên dây có thêm 4 nút sóng cần phải tăng thêm tần số sóng một lượng làA.60 HzB. 120 HzC. 45 HzD. 48 Hzu   Câu 26: Đặt điện áp U cos100t  V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm và tụ điện i   có cường độ dòng điện qua mạch là I0 cos100t  12  A. Hệ số công suất của đoạn mạch là A. 1B. 0,87C. 0,71D. 0,50Câu 27: Khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc, phát biểu nào sau đây sai ?A.Ánh sáng trắng là tổng hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tímB.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kínhC.Khi chùm ánh sáng trắng đi qua một lăng kính bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhauD.Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vị nó có màu trắngCâu 28: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp thì hệ số công suất của mạch có giá trị 0,8. Dung kháng của tụ điện đó làA. 40 ΩB. 80 ΩC. 37,5 ΩD. 62,5 ΩCâu 29: Người ta đo được mức cường độ âm tại điểm A là 76 dB và tại điểm B là 56 dB. Hệ thức liên hệ giữa cường độ âm tại A (IA) với cường độ âm tại B (IB) làA. IA = 19IBB. IA = 20IBC. IA = 0,01IBD. IA = 100IBCâu 30: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi. Điểm M trên dây là một bụng sóng và điểm N trên dây có vị trí cân bằng cách vị trí cân bằng của M một phần tám bước sóng. Dao động của M và N làA. cùng phaB. ngược phaC. vuông phaD. lệch pha 450Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây, điện trở và tụ điện mắc nối tiếp. Điểm M nằm giữa cuộn dây và điện trở, điểm N nằm giữa điện trở và tụ điện. Biết R là một biến trở, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L  1 H và tụ điện có điện dung C  104F. Điều chỉnh R bằng bao nhiêu thì4 điện áp giữa hai đầu AN vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB ?A. 100 ΩB. 400 ΩC. 200 ΩD. 50 ΩCâu 32: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω1 thì cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng 4 lần dung kháng của tụ điện. Khi ω = ω2 thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Hệ thức nào sau đây đúng ?A. ω1 = 2ω2B. ω1 = 0,5ω2C. ω1 = 4ω2D. ω1 = 0,25ω2Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt + 0,25π) V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có R = 100 Ω và tụ104điện có điện dung C   F ghép nối tiếp. Biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện khi đó là A. u  100 2 cos 100 100 2 cos100t  V C4 C C. uC = 100cos100πt VD. u 100 2 cos 100t V C2 Câu 34: Tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y‒âng với nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm. Biết khoảng cách giữa hai khe sáng là 2 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, tại một điểm cách vân trung tâm một khoảng 2,25 mm làA. vân tối thứ 5B. vân tối thứ 4C. vân sáng bậc 5D. vân sáng bậc 4 Câu 35: Con lắc lò xo lý tưởng treo thẳng đứng, vật nhỏ m dao động với phương trình x  12,5cos 4 t    cm (t6 tính bằng s). Lấy g = π2 ms2. Thời gian từ lúc vật bắt đầu dao động đến khi lực đàn hồi triệt tiêu lần đầu tiên là A. 0,5 sB. 724 sC. 0,25 sD. 5 s24 Câu 36: Quả nặng của một con lắc đơn có khối lượng m = 40 g đặt trong một điện trường đều có vecto cường độ điện trường thẳng đứng, hướng lên và có độ lớn E = 2400 Vm. Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 ms2, khi chưa tích điện cho quả nặng thì chu kì dao động của con lắc là T0 = 2 s và khi quả nặng tích điện q = +6.10‒5 C thì chu kì dao động của con lắc làA. 2,33 sB. 1,72 sC. 2,5 sD. 1,54 sCâu 37: Trong thí nghiệm giao thoa sóng tren mặt thoáng chất lỏng, hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt thoáng có phương trình uA = uB = 8cos20πt mm. Biết tốc độ truyền sóng v = 30 cms. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có BM1 ‒ AM1 = 1 cm và AM2 ‒ BM2 = 3,5 cm. Tại thời điểm li độ của M1 là 6 mm thì li độ của M2 làA. 6 mmB. ‒6 mmC. 6mmD. ‒6mmx  Câu 38: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 SỞ GD & ĐT BẮC NINH THPT LƯƠNG THẾ VINH  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật – Lần Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Một lắc lò xo dao động điều hòa có vận tốc biến đổi với tần số Hz li độ biến đổi với tần số A 12 Hz B Hz C Hz D Hz Câu 2: Số ampe kế nhiệt mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điện A cực đại B trung bình C hiệu dụng D tức thời Câu 3: Tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ Biết khoảng cách hai khe sáng 0,2 mm khoảng cách từ hai khe sáng đến quan sát m Trên quan sát thu hệ vân giao thoa với khoảng vân mm Bước sóng λ ánh sáng A 0,6 µm B µm C 0,6 mm D 0,4 µm Câu 4: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz lan truyền chân không Biết c = 3.108 m/s Sóng có bước sóng A 300 m B 0,3 m C 30 m D m Câu 5: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân O Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50 % vận tốc cực đại tỉ số động vật 3 A B C D 4 2 Câu 6: Một sóng học lan truyền mơi trường với tốc độ v, bước sóng λ Tần số f sóng thỏa mãn hệ thức sau ? 2v v  D f  C f  A f = vλ B f   v   Câu 7: Điều kiện để có giao thoa sóng A hai sóng có biên độ có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B hai sóng chuyển động ngược chiều giao thoa C hai sóng có bước sóng giao D hai sóng có tần số có hiệu số pha khơng đổi giao Câu 8: Khi nói sóng điện từ, điều sau sai ? A Sóng điện từ sóng dọc B Tại điểm có sóng điện từ truyền qua, vecto cường độ điện trường ln vng góc với vecto cảm ứng từ C Tại điểm có sóng điện từ truyền qua, vecto cường độ điện trường pha với vecto cảm ứng từ D Sóng điện từ lan truyền chân không Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u  220 cos100t V vào hai đầu cuộn dây cảm cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây 2,2 A Cảm kháng cuộn dây có giá trị A 100 Ω B 110 Ω C 100 Ω D 110 Ω Câu 10: Một mạch dao động LC có dao động điện từ tự với chu kì dao động 10π µs Biết điện tích cực đại tụ 2.10‒8 C Cường độ dòng điện cực đại mạch A 0,4 A B mA C µA D 0,8 mA Câu 11: Một vật dao động tắt dần có đại lượng sau giảm theo thời gian ? A Biên độ tần số B Li độ C Cơ gia tốc D Biên độ động cực đại    x Câu 12: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình dao động 4cos 2t   cm (t tính   s) Lấy π2 = 10 Gia tốc vật có li độ cm A ‒12 cm/s2 B 120 cm/s2 C ‒1,2 m/s2 D ‒60 cm/s2 Câu 13: Đường biểu diễn biến đổi động vật nặng dao động điều hòa theo li độ có dạng A đường elip B đoạn thẳng C đường parabol D đường hình cos Câu 14: Một sóng học có chu kì s lan truyền môi trường với tốc độ 100 cm/s Sóng có bước sóng A 0,5 m B 1,0 m C 2,0 m D 20 cm Câu 15: Một dao động điều hòa dọc theo trục Ox với chu kì s biên độ cm Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí biên âm Vật dao động với phương trình A x = 5cosπt cm B x = 5cos(πt + π) cm C x = 5cos(2πt + π) cm D x = 5cos(4πt + π) cm ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 16: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C thay đổi cuộn dây có hệ số tự cảm L Khi tụ điện có điện dung C1 tần số dao động mạch kHz Khi tụ điện có điện dung C2 tần số dao động mạch 16 kHz Khi tụ điện có điện dung C3 = C1 + 4C2 tần số dao động mạch A 4,8 kHz B kHz C 10 kHz D 14 kHz Câu 17: Sóng điện từ có bước sóng 115 m thuộc dải sóng A ngắn B cực ngắn C trung D dài Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm roto với số cặp cực p Khi rôt quay với tốc độ n vòng/s từ thơng qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số (tính theo đơn vị Hz) pn n A 60 60pn D pn B p C Câu 19: Tại nơi Trái đất, lắc đơn có chiều dài dao động với chu kì s Tại nơi đó, lắc đơn có chiều dài   3= dao động với chu kì s, lắc đơn có chiều dài 1‒ dao động với chu kì A s B s C s D 5,83 s Câu 20: Điều kiện để có sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi với đầu dây cố định, đầu tự A chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng B chiều dài dây số lẻ lần phần tư bước sóng C chiều dài dây số nguyên lần phần tư bước sóng D chiều dài dây số lẻ lần nửa bước sóng Câu 21: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi Nếu tăng số vòng dây cuộn thứ cấp thêm 20% điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở tăng thêm 40 V so với lúc đầu Điện áp hiệu dụng ban đầu cuộn thứ cấp để hở A 220 V B 200 V C 60 V D 48 V Câu 22: Hiện tượng chùm sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng A phản xạ toàn phần B nhiễu xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 23: Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, tụ điện có điện dung µF Dao động điện từ tự mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện V Khi hiệu điện hai đầu tụ điện V lượng từ trường mạch A 40.10‒6 J B 50.10‒6 J C 90.10‒6 J D 10.10‒6 J Câu 24: Cho đoạn mạch điện xoay chiều có cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L với L = 1/2π H Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị u = 100 V cường độ dòng điện mạch i = A Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị A 100 V B 100 V C 200 V D 200 V Câu 25: Trong thí nghiệm sóng dừng dây đàn hồi với hai đầu dây cố định, tần số sóng 60 Hz dây có nút sóng (tính hai đầu dây) Để dây có thêm nút sóng cần phải tăng thêm tần số sóng lượng A 60 Hz B 120 Hz C 45 Hz D 48 Hz    u Câu 26: Đặt điện áp U cos100t   V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện      i có cường độ dòng điện qua mạch I0 cos100t  A Hệ số công suất đoạn mạch 12 A B 0,87 C 0,71 D 0,50 Câu 27: Khi nói ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau sai ? A Ánh sáng trắng tổng hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Khi chùm ánh sáng trắng qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác D Ánh sáng Mặt Trời phát ánh sáng đơn sắc vị có màu trắng Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C điện trở R = 50 Ω mắc nối tiếp hệ số cơng suất mạch có giá trị 0,8 Dung kháng tụ điện A 40 Ω B 80 Ω C 37,5 Ω D 62,5 Ω Câu 29: Người ta đo mức cường độ âm điểm A 76 dB điểm B 56 dB Hệ thức liên hệ cường độ âm A (IA) với cường độ âm B (IB) A IA = 19IB B IA = 20IB C IA = 0,01IB D IA = 100IB Câu 30: Quan sát sóng dừng sợi dây đàn hồi Điểm M dây bụng sóng điểm N dây có vị trí cân cách vị trí cân M phần tám bước sóng Dao động M N A pha B ngược pha C vuông pha D lệch pha 450 Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây, điện trở tụ điện mắc nối tiếp Điểm M nằm cuộn dây điện trở, điểm N nằm điện trở tụ điện Biết R biến ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 4 H tụ điện có điện dung C  10 F Điều chỉnh R 4  điện áp hai đầu AN vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch MB ? A 100 Ω B 400 Ω C 200 Ω D 50 Ω Câu 32: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω cảm kháng cuộn cảm lần dung kháng tụ điện Khi ω = ω2 mạch xảy cộng hưởng điện Hệ thức sau ? A ω1 = 2ω2 B ω1 = 0,5ω2 C ω1 = 4ω2 D ω1 = 0,25ω2 Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt + 0,25π) V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có R = 100 Ω tụ 104 điện có điện dung C  F ghép nối tiếp Biểu thức điện áp hai đầu tụ điện    100 cos100t  V  A u 100 cos 100 V B u t C C       C uC = 100cos100πt V D u 100 cos 100t  V  C     Câu 34: Tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y‒âng với nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm Biết khoảng cách hai khe sáng mm khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Trên quan sát, điểm cách vân trung tâm khoảng 2,25 mm A vân tối thứ B vân tối thứ C vân sáng bậc D vân sáng bậc   Câu 35: Con lắc lò xo tưởng treo thẳng đứng, vật nhỏ m dao động với phương trình x  12,5cos t  cm (t    2 tính s) Lấy g = π m/s Thời gian từ lúc vật bắt đầu dao động đến lực đàn hồi triệt tiêu lần A 0,5 s B s C 0,25 s D s 24 24 Câu 36: Quả nặng lắc đơn có khối lượng m = 40 g đặt điện trường có vecto cường độ điện trường thẳng đứng, hướng lên có độ lớn E = 2400 V/m Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2, chưa tích điện cho nặng chu kì dao động lắc T0 = s nặng tích điện q = +6.10‒5 C chu kì dao động lắc A 2,33 s B 1,72 s C 2,5 s D 1,54 s Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa sóng tren mặt thống chất lỏng, hai nguồn sóng A, B dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt thống có phương trình uA = uB = 8cos20πt mm Biết tốc độ truyền sóng v = 30 cm/s Hai điểm M1, M2 nằm elip nhận A, B làm tiêu điểm có BM1 ‒ AM1 = cm AM2 ‒ BM2 = 3,5 cm Tại thời điểm li độ M1 mm li độ M2 A mm B ‒6 mm C mm D ‒6 mm    x Câu 38: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình 6cos 4t   cm Kể từ lúc t = đến   vật qua vị trí x = ‒3 cm theo chiều âm lần thứ 2017 lực kéo sinh công âm khoảng thời gian A 2016,25 s B 504,125 s C 252,25 s D 504,25 s Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft V (trong U0 khơng đổi, f thay đổi t tính s) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn dây cảm mắc nối tiếp Khi tần số 20 Hz cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 170 W Khi tần số 40 Hz cơng suất tiêu thụ đoạn mạch 127,5 W Khi tần số 60 Hz cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A 120 W B 90 W C 72,85 W D 107 W Câu 40: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20 µH, điện trở r = Ω tụ điện có điện dung C = nF Để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện U = V, người ta dùng pin có suất điện động e = V có điện lượng dự trữ ban đầu q = 30 C Biết hiệu suất sử dụng pin H = 80% Pin trì dao động mạch thời gian tối đa A 48000 phút B 300 phút C 800 phút D 12500 phút trở, cuộn dây cảm có độ tự cảm L   ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu C Câu 11 D Câu 21 B Câu 31 C Câu C Câu 12 C Câu 22 C Câu 32 A Câu A Câu 13 C Câu 23 B Câu 33 B Câu D Câu 14 C Câu 24 A Câu 34 A BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu A C Câu 15 Câu 16 B A Câu 25 Câu 26 A C Câu 35 Câu 36 D C Câu D Câu 17 C Câu 27 D Câu 37 D Câu A Câu 18 D Câu 28 C Câu 38 B Câu A Câu 19 B Câu 29 D Câu 39 B Câu 10 B Câu 20 B Câu 30 A Câu 40 C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu + Vận tốc li độ vật dao động điều hòa biến đổi với tần số f = Hz  Đáp án C Câu 2: + Chỉ số ampe kế nhiệt cho ta biết giá trị hiệu dụng dòng điện  Đáp án C Câu 3: D 0, 2.103.3.103 + Khoảng vân giao thoa i  →    0,6 μm a D  Đáp án A Câu 4: c 3.108 + Bước sóng sóng     m f 100.106  Đáp án D Câu 5: Ed  v  + Tỉ số động    E  vmax   Đáp án A Câu 6: v + Biểu thức liên hệ f    Đáp án C Câu 7: + Điều kiện để có giao thoa sóng hai sóng có tần số có hiệu số pha không đổi giao  Đáp án D Câu 8: + Sóng điện từ sóng ngang → A sai  Đáp án A Câu 9: U 220  100 Ω + Cảm kháng cuộn dây ZL   I 2,  Đáp án A Câu 10: 2 2 + Tần số góc mạch dao động LC     2.105 rad/s 6 T 10.10 → Cường độ dòng điện cực đại I0 = ωq0 = 2.105.2.10-8 = mA  Đáp án B Câu 11: + Vật dao động tắt dần có biên độ động cực đại (cơ năng) giảm dần theo thời gian  Đáp án D Câu 12: + Gia tốc vật theo li độ a = –ω2x = –(2π)2.3 = –1,2 m/s2  Đáp án C Câu 13: + Đồ thị biễu diễn động theo li độ có dạng parabol  Đáp án C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 14: + Bước sóng sóng λ = vT = 100.2 = m  Đáp án C Câu 15: 2 2 + Tần số góc dao động      rad/s T + Gốc thời gian chọn lúc vật qua vị trí biên âm → φ0 = π → x = 5cos(πt + π) cm  Đáp án B Câu 16: 1 → với C3 = C1 + 4C2 ta có   → f3 = 4,8 kHz + Ta có f f3 f1 f C  Đáp án A Câu 17: + Sóng có bước sóng 115m thuộc dãi sóng trung  Đáp án C Câu 18: + Tần số từ thông f = pn  Đáp án D Câu 19: + Ta có T l → với l3 = l1 – l2 ta có T3  T12  T22  s  Đáp án B Câu 20: + Điều kiện để có sóng dừng dây đầu cố định, đầu tự chiều dài dây số lẻ lần phần tư bước sóng  Đáp án B Câu 21: + Áp dụng công thức máy biến áp  N2 U2   N1 U Ta có N  0, 2N → U2 = 200 V U  40  2  N1 U1  Đáp án B Câu 22: + Hiện tượng chùm sáng trắng qua lăng kính, bị phân tách thành chùm sáng đơn sắc tượng tán sắc ánh sáng  Đáp án C Câu 23: 1 2 6 2 6 + Năng lượng từ trường mạch E  E  E  C U  u  5.10   50.10 J L C 2  Đáp án B Câu 24: + Cảm kháng đoạn mạch ZL = 50 Ω Với đoạn mạch chứa cuộn cảm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch vuông pha với cường độ dòng điện mạch 2 2  u   i   u   iZL   → U  2   200 V →   1↔   u 2 iZ 100   2.50   L  U   U           U0   I  → U 100 V  Đáp án A Câu 25: v + Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định l  n với n số bụng sóng Trên dây có nút ứng với n = 2f n =        ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  l4 v 2f1  → f2 = 2f1 = 120 Hz → cần tăng thêm 60 Hz →  l  v 2f2   Đáp án A Câu 26:   + Hệ số công suất cos  cos   0, 71  12   6  Đáp án C Câu 27: + Ánh sáng mặt trời phát ánh sáng trắng → D sai  Đáp án D Câu 28: 50 R + Ta có cos  ↔ 0,8  → ZC = 37,5 Ω 2 R  Z C 502  Z2C  Đáp án C Câu 29:    LA LB I I + Ta có LA  LB  10log A → A  10 10  100 IB IB  Đáp án D Câu 30: + Điểm cách M phần tám bước sóng → bó với M → dao động pha với M  Đáp án A Câu 31: + Cảm kháng dung kháng mạch ZL = 100Ω, ZC = 400 Ω tan AN  tan MB Ta có tan     AN MB  1 tan  tan  AN MB Z  Z  → Khi uAN vuông pha với uMB ta có tan AN tan MB  1 ↔ RL RC  1→ R  Z Z  200 Ω L C      Đáp án C Câu 32: + Khi ω = ω1, ta có ZL = 4ZC → 1  LC → ω1 = 2ω2 + Khi ω = ω2, mạch xảy cộng hưởng 2  LC  Đáp án A Câu 33: + Dung kháng tụ điện ZC = 100 Ω u → Phức hóa điện áp hai đầu tụ điện u  iZ  Z  20045 100i  100 20 → u 100 cos100t  A C C C Z C 100 100i  Đáp án B Câu 34: D 2.0,5.106 + Khoảng vân giao thoa i    0,5 mm 2.103 a x 2, 25 + Xét tỉ số   4,5 → vân tối bậc i 0,5  Đáp án A Câu 35: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Độ biến dạng lò xo vị trí cân l0  g 10   6, 25 cm 2  4 A theo chiều dương, lực đàn hồi lò xo bị triệt tiêu vị trí lò xo khơng biến dạng (tương ứng với vị trí x  l0 ) 150 → Biểu diễn dao động vật tương ứng đường tròn → t  T  s 360 24 + Tại t = vật qua vị trí x    Đáp án D Câu 36: + Chu kì dao l động lắc có điện trường khơng có điện trường: T  2  10 g → T  g   2,5 s T  l qE 6.105.2400 T  2 g 10  qE  m 40.103 g m   Đáp án C Câu 37: 2v 2.30 + Bước sóng sóng     cm  20 + Li độ điểm M2 tương ứng với thời điểm li3,5 độ M1 mm   AM2  BM2   2.8cos   2a cos        u     6 u  M1 mm AM  BM M2  2     2a cos  2.8cos          Đáp án D Câu 38: + Tại t = vật qua vị trí x = cm theo chiều dương, vật qua vị trí x = ‒3 cm theo chiều âm lần sau nửa chu kì + Trong chu kì vật qua vị trí x = ‒3 cm theo chiều âm lần + Để ý chu kì có nửa chu kì lực kéo sinh cơng âm, nửa chu kì lực kéo sinh cơng âm 0,25T (ứng với chuyển động từ vị trí cân biên) → Tổng thời gian lực kéo sinh công âm 1008T + 0,25T = 504,125 s      Đáp án B Câu 39 + Khi f = 20 Hz, ta chọn R = 1, ZL1 = x → Khi tần số mạch f = 40 Hz ZL2 = 2ZL1 = 2x P Z2 170 12  4x2 → x  + Lập tỉ số  ↔  P2 Z12 127,5 1 x2 + Khi f = 60 Hz ZL3 = 3ZL1 = 3x  2 12    Z  2  90 W → P3  P1 1Z2 170  3 12       Đáp án B Câu 40: C 9 + Dòng điện hiệu dụng mạch LC: I  U  2.10 6 2,5  0,025 A 20.10 L → Công suất tỏa nhiệt P = I r = 2,5 mJ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Công tối đa mà pin sinh A = qξ = 30.5 = 150 J → với hiệu suất 0,8 → Att = 0,8.150 = 120 J A 120 → Thời gia trì t  tt   48000 s = 800 phút 3 P 2,5.10  Đáp án C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 SỞ GD & ĐT THÁI NGYÊN THPT CHUYÊN THÁI NGUN KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA Mơn: Vật – Lần Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C cuộn dây có độ tự cảm L, mắc nối thứ tự Biết tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện áp hai đầu đoạn mạch 62,5 u 150 cos100t V, C  C1  μF mạch tiêu thụ cơng suất cực đại P max = 93,75 W Khi C  C2   9  mF điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R tụ điện C (uRC) cuộn dây (ud) vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây : A 75 V B 120 V C 90 V D 75 V Câu 2: Để tích điện cho tụ điện lượng 10 μC phải đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V Để tụ tích điện điện lượng 0,05 mC phải thay đổi hiệu điện cách A Tăng thêm 20 V B Giảm V C Giảm V D Tăng thêm 25 V 0,8 μF Tìm tần số riêng dao động Câu 3: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L  mH tụ C    mạch A 12,5 kHz B 10 kHz C 20 kHz D 7,5 kHz Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang Khi vật nặng lắc qua vị trí cân va chạm dính vào vật nhỏ đứng yên Sau : A Biên độ dao động lắc tăng B Chu kì dao động lắc giảm C Tần số dao động lắc giảm D Năng lượng dao động lắc tăng Câu 5: Độ to âm đặc trưng A Cường độ âm B Biên độ dao động âm C Tần số âm D Mức cường độ âm Câu 6: Hai bóng đèn có điện trở Ω mắc song song nối vào nguồn có điện trở Ω cường độ dòng 12 điện mạch A Khi tháo đèn cường độ dòng điện mạch A 1,2 A B A C 0,83 A D A Câu 7: Một tụ điện có điện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu ? 1 s B s C s D s A 1200 300 60 400 Câu 8: Tại nơi, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kỳ dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 98 cm C 99 cm D 100 cm Câu 9: Nguồn sóng O dao động với tần số 10 Hz truyền với vận tốc 0,4 m/s theo phương Ox Trên phương có điểm P Q theo thứ tự PQ = 15 cm Cho biên độ sóng a = cm biên độ khơng thay đổi sóng truyền Nếu thời điểm P có li độ cm li độ Q A cm B –1 cm C 0,5 cm D cm Câu 10: Chiếu tia sáng với góc tới i = 300 từ thủy tinh ngồi khơng khí Cho biết suất thủy tinh n 2 Góc khúc xạ tia sáng A 20,70 B 27,50 C 450 D Giá trị khác Câu 11: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kW xa đường dây pha Mạch điện có hệ số cơng suất 0,8 Muốn cho tỉ lệ cơng suất hao phí đường dây khơng q 5% cơng suất truyền điện trở R đường dây phải có giá trị A R ≤ 3,2 Ω B R ≤ 6,4 Ω C R ≤ 3,2 kΩ D R ≤ 6,4 kΩ Câu 12: Trong tượng sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định, bước sóng dài A Hai lân khoảng cách hai nút hai bụng B Khoảng cách hai bụng C Hai lần độ dài dây D Độ dài dây Câu 13: Một lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy π2 = 10 Lò xo lắc có độ cứng A 50 N/m B 200 N/m C 100 N/m D 25 N/m Câu 14: Trong mạch dao động LC, hiệu điện cực đại hai tụ U0, cường độ dòng điện mạch có giá trị 0,25 giá trị cực đại hiệu điện hai tụ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 U 12 U 15 U0 U0 10 C D B 4 Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung C 104 104 đến giá trị F F cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị Giá trị L 4 2 A H B H C H D H 3   2 Câu 16: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình   13    x   3cos10t   cm x  cos10t   cm Dao động tổng hợp có phương trình        7    x  A 4cos10t   cm B x  10cos10t   cm 6          x  C 10cos 20t   cm D x  10cos10t   cm 6    Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi với hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R  R1 hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 A R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω B R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω C R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω D R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức 2 B 12  D 1  2  A 12  C 1  2  LC LC LC LC Câu 19: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A m/s B 150 m/s C m/s D 20 m/s Câu 20: Một lắc đơn gồm dây treo có chiều dài m, vật nặng có khối lượng 100 g, dao động nhỏ nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Cho lắc dao động với biên độ góc 0,2 rad mơi trường có lực cản khơng đổi dao động thời gian 150 s dừng hẳn Người ta trì dao động cách dùng hệ thống lên dây cót, biết 70% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh Lấy π = 10 Cơng cần thiết tác dụng lên dây cót để trì lắc dao động tuần với biên độ 0,2 rad A 522,25 J B 230,4 J C 161,28 J D 537,6 J Câu 21: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s Phương trình sóng điểm O phương truyền uO = 2cos2πt cm Phương trình sóng điểm N nằm trước O cách O đoạn 10 cm       u   B u N  2cos 2t   cm A N 2cos 2t   cm 2           u   D u N  2cos 2t   cm C N 2cos 2t   cm 4    Câu 22: Dao động vật tổng hợp hai dao động thành phần phương, tần số có phương trình   x1  4,8cos10 2t   cm x2  A2 cos 10 2t   cm Biết tốc độ vật thời điểm động lần   0,3 m/s Biên độ A2 A 6,4 cm B 3,2 cm C 3,6 cm D 7,2 cm Câu 23: Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận công 10 J, dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài quãng đường nhận cơng 53 A 7,5 J B J C J D J A             10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 24: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài Người ta thấy dây có điểm cách khoảng d1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng d (d2 > d1) điểm có biên độ a Giá trị a : 11 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A 2 cm B cm C cm D cm Câu 25: Công suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình 10 W Cho truyền khoảng cách m, lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 1012 W/m2 Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m A 89 dB B 98 dB C 107 dB D 102 dB 5 Câu 26: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10 W/m Biết cường độ âm chuẩn I  1012 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 80 dB B 70 dB C 50 dB D 60 dB Câu 27: Nhận xét sau tụ điện không đúng? A Để tăng điện dung tụ, tăng hiệu điện hai tụ B Tụ điện hệ thống vật dẫn đặt gần cách điện với C Để tích điện cho tụ, cần nối hai tụ với hiệu điện D Tụ xoay thay đổi điện dung cách thay đổi phần diện tích đối diện tụ Câu 28: Cho nguồn âm nguồn điểm, phát âm đẳng hướng không gian Giả sử khơng có hấp thụ phản xạ âm, điểm cách nguồn âm m, mức cường độ âm L = 50 dB Biết âm có tần số f = 1000 Hz, cường độ âm chuẩn I 0 1012 W/m2 Hỏi điểm B cách nguồn 10 m, mức cường độ âm ? A 40 dB B 30 B C dB D 30 dB Câu 29: Một chùm tia sáng từ khơng khí nghiêng góc vào mặt nước, góc tới tăng dần góc khúc xạ A Khơng đổi B Tăng dần ln nhỏ góc tới C Giảm dần D Tăng dần lớn góc tới Câu 30: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C1 mạch thu sóng điện từ có tần số f1, thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ có tần số f2 Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng có tần số bao nhiêu? A  f1  f  B f  f  f C f   f f  21 D f   f  f  21 2 Câu 31: Một máy biến áp tưởng có cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1, điện áp hiệu dụng hai dầu cuộn thứ cấp để hở U2 Nếu tăng thêm n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U3 Số vòng dây cuộn sơ cấp U  U2 U  U2 nU1 nU1 A D B C U3  U2 U3  U2 nU1 nU1 Câu 32: Từ thông xuyên qua khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hòa theo thời gian theo quy luật   0 cost  1  làm cho khung dây xuất suất điện động cảm ứng e = E0cos(ωt + φ2) Hiệu số 2  1 nhận giá trị A π B –0,5π C D 0,5π Câu 33: Mạch dao động LC tưởng gồm cuộn cảm L = 50 mH tụ điện C Biết giá trị cực đại cường độ J cường độ dòng điện mạch I0 = 0,1 A Tại thời điểm lượng điện trường mạch 1,6.104 dòng điện tức thời có độ lớn A 0,10 A B 0,04 A C 0,06 A D 0,08 A Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B giống có tần số f = Hz, pha hai sóng lan truyền với v = 16 cm/s Hai điểm M, N nằm đường nối A B cách trung điểm O AB đoạn OM = 3,75 cm, ON = 2,25 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại cực tiểu đoạn MN : A cực đại cực tiểu B cực đại cực tiểu C cực đại cực tiểu D cực đại cực tiểu Câu 35: Con lắc lò xo dao động với chu kỳ T = π s, li độ x = cm có vận tốc v = cm/s biên độ dao động : A cm B 2 cm C cm D Không phải kết Câu 36: Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt uB = 2cos(40πt + π) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thống chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 18 B 20 C 19 D 17 Câu 37: Cho hai điện tích điểm độ lớn trái dấu đặt cố định đường thẳng nằm ngang cách m chân không Cường độ điện trường trung điểm hai điện tích có chiều hướng sang phải có độ lớn 18 kV/m Điện tích dương nằm phía bên A Trái có độ lớn μC B Phải có độ lớn μC C Phải có độ lớn μC D Trái có độ lớn μC 12 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 38: Cho điện tích q dịch chuyển điểm cố định điện trường với cường độ điện trường 150 V/m cơng lực điện trường 60 mJ Nếu cường độ điện trường 200 V/m cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích q hai điểm A 40 J B 40 mJ C 80 J D 80 mJ Câu 39: Vận tốc truyền sóng mơi trường : A Phụ thuộc vào chất môi trường tần số sóng B Chỉ phụ thuộc vào chất môi trường C Phụ thuộc vào chất môi trường biên độ sóng D Tăng theo cường độ sóng Câu 40: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kỳ T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kỳ T’ T D A 2T B 0,5T C T 13 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu B Câu 11 A Câu 21 B Câu 31 B Câu A Câu 12 C Câu 22 C Câu 32 B Câu A Câu 13 A Câu 23 C Câu 33 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu D B Câu 15 Câu 16 B D Câu 25 Câu 26 D B Câu 35 Câu 36 B C Câu C Câu 14 C Câu 24 C Câu 34 D Câu B Câu 17 B Câu 27 A Câu 37 D Câu D Câu 18 B Câu 28 D Câu 38 D Câu A Câu 19 C Câu 29 B Câu 39 B Câu 10 C Câu 20 D Câu 30 B Câu 40 C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Ta có ZC1 = ZL = 160 Ω (mạch xảy cộng hưởng) → công suất tiêu thụ mạch cực đại 1502 U2 → R  r  U2  240 Ω Pmax  Pmax 93,75 Rr + Khi ZC = ZC2 = 90 Ω, điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch RC: Z Z → L C2  → Rr = Z Z = 160.90 = 14400 L C2 r R + Từ hai phương trình trên, ta tìm R = r = 120 Ω 150 1202 1602 → Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Ud  IZd   120 V 2 120 120  160  90      Đáp án B Câu 2: + Ta có q ~ U → để tích lượng điện tích gấp lần ta cần tăng thêm 20 V  Đáp án A Câu 3: 1   12,5 kHz + Tần số dao động riêng mạch f  0,8 2 LC 2 103 106    Đáp án A Câu 4: + Sau va chạm khối lượng vật tăng → tần số dao động vật giảm  Đáp án C Câu 5: + Độ to âm đặc trưng mức cường độ âm  Đáp án D Câu 6:   + Khi mắc hai bóng đèn I   ↔ 12  → ξ = V 2R  r 0,5.5 1  Cường độ dòng điện mạch có bóng đèn I    1A R  r 1  Đáp án B Câu 7:  + Chu kì dao động riêng mạch T  2 LC  2 1.10.106  0,02 s Khoảng thời gian ngắn để điện tích giảm từ cực đại đến nửa giá trị cực đại t  T  0,02  s 300  Đáp án B Câu 8:  l l  21  2, 2 T  2 g + Ta có: → l    → l = 100 cm    T  2 l  21   g   Đáp án D 14 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 9: + Độ lệch pha hai điểm P Q:   2xPQf  2.0,15.10  7,5 rad PQ v 0, → P Q dao động vng pha → P có li độ biên độ Q có li độ  Đáp án A Câu 10: + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sinr = nsini → sin r  sin 300 → r = 450  Đáp án C Câu 11: P 106 + Dòng điện mạch P = UIcosφ → I    125 A U cos  10.103.0,8 0,05P 0,05.10 Với ΔP ≤ 0,05P → R    3, Ω I2 125  Đáp án A Câu 12: + Bước sóng dài ứng với sóng dừng dây có bó → λ = 2l  Đáp án C Câu 13: + Động vật lại sau khoảng thời gian Δt = 0,25T = 0,05 s → T = 0,2 s 0,05 m → k = 50 N/m → Độ cứng lò xo T  2 ↔ 0,  2 k k  Đáp án A Câu 14: + Hiện điện hai tụ u  U0 i  0, 25I  15  U0 1    U0 1 0     I0   I0   Đáp án C Câu 15: Dung kháng mạch hai trường hợp ZC1 = 400 Ω, ZC2 = 200 Ω + Hai giá trị Z cho công suất tiêu thụ mạch Z  Z  2Z → Z = 300 Ω → L  H L C C1 C2 L   Đáp án B Câu 16: + Dao động tổng hợp x  x  x  10cos 10t  cm      Đáp án D Câu 17: + Hai giá trị của R cho công suất tiêu thụ mạch thõa mãn R R  R2  Z2 C  + Kết hợp với U C1  2UC2    2  R  100 R  1002 R12  ZC2 R12  ZC2 1 → Từ hai phương trình trên, ta thu R1 = 50 , R2 = 200   Đáp án B Câu 18: + Hai giá trị tần số góc cho dòng điện hiệu dụng mạch thoã mãn 12  LC  Đáp án B Câu 19: + Từ phương trình truyền sóng, ta có:   4 T  0,5   → v   m/s  2 →  0, 02   T 0,5    Đáp án C Câu 20: 15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Năng lượng dao động E  mgl2  0,1.10.1.0, 22  20 mJ → Lượng lượng trung bình mà dao động giây E  E t → Năng lượng cần để thắng lực cản 14 ngày E  Et  → Năng lượng cần cung cấp E   Đáp án D Câu 21: 100 70 E 100  20.103  150 102 J 75 102 1209600  161, 28 J 75 161.28  537,6 J 30 2ON  2.10       + Phương trình sóng N uN  2cos  2t  cos 2t  cos 2t  cm 2 2     40      Đáp án B Câu 22: A  0,3 , với 10 + Tốc độ vật thời điểm động ba lần v  cm rad/s → A = → hai dao động vng pha, ta có A2  A2  A12  62  4,82  3,6 cm  Đáp án C Câu 23: + Thành phần lực theo hướng dịch chuyển giảm cos600 = 0,5 lần → cơng giảm J  Đáp án C Câu 24: + Trên dây xả sóng dừng có hai dãy điểm dao động với biên độ cách tương ứng với a → a  cm điểm bụng điểm dao động với biên độ   Đáp án C Câu 25: + Công suất nguồn âm sau truyền m P  1 0,05 P  7,35 W P 7,35 → Mức cường độ âm tương ứng L  10log  10log 12  102 dB I0 4r 10 4.62  Đáp án D Câu 26: I 105 + Mức cường độ âm vị trí có cường độ âm I: L  10log  10log 12  70 dB 10 I0  Đáp án B Câu 27: + Điện dung tụ phụ thuộc vào chất tụ điện → A sai  Đáp án A Câu 28: + Mức cường độ âm B: L B  LA  20log  30 dB 10  Đáp án D Câu 29: + Khi chiếu nghiêng góc tia sáng đơn sắc vào nước, tăng góc tới góc khúc xạ tăng dần ln nhỏ góc tới  Đáp án B Câu 30: với hai tụ mắc song song 1 →f2f2f2 + Ta có f   C C C1 C2  Đáp án B Câu 31: + Áp dụng công thức máy biến áp: 16 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 U   U2 N2 N2  N  U1 nU   U1 N1  → N1  U1  U N n ↔ U N n U  3  3  U1  U1 N1 N1  Đáp án B Câu 32: + Hiệu số φ2 – φ1 = –0,5π  Đáp án B Câu 33: 1 + Năng lượng mạch E  LI2  50.103.0,12  2,5.104 J 2 + Khi EC = 0,64E → u = 0,8U0 → i  I0 u 1    0,1   0,8   0,06 A U    Đáp án C Câu 34: v 16 + Bước sóng sóng     cm f Trên đoạn thẳng nối hai nguồn cực đại cực tiểu liên tiếp nửa bước sóng 0,5λ = cm  OM  3, 75  3, 75 0,5 → Xét tỉ số  ON 2, 25 → Với O cực đại thứ (hai nguồn pha), bên M cực đại thứ 3,   2, 25   0,5 bên N cực đại thứ → MN có cực đại + Tương tự ta xác định có cực tiểu  Đáp án D Câu 35: + Tần số góc dao động ω = rad/s  v 2  2 → Biên độ dao động vật A  x2     22     2 cm       Đáp án B Câu 36: + Gọi Hlà điểm nằm BM Tương tự, để H cực đại thì: d  d  k       + Từ hình vẽ ta thấy khoảng giá trị hiệu số d1 – d2: AM  2AM  d1  d2  AB + Kết hợp hai phương trình ta thu AM 1  AB  k    → –6,02 ≤ k ≤ 12,8 Vậy có 19 điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM  Đáp án C Câu 37: + Điện tích dương nằm bên trái (cường độ điện trường hướng xa → hướng sang phải) E q Er 18.103.12  → Độ lớn điện tích  k → q   μC 2k 2.9.109 r  Đáp án D Câu 38: 4 + Ta có A ~ E → với E tăng lên lần cơng lực điện tăng lần A' = 80 mJ 3  Đáp án D Câu 39:   17 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Vận tốc truyền sóng mơi trường phụ thuộc vào chất mơi trường truyền sóng  Đáp án B Câu 40: + Chu kì lắc thang máy đứng yên thang máy chuyển động lên chậm dần đều:  l T  2  g → T  T  l T  2  g  0,5g   Đáp án C 18 ... Hz vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây, điện trở tụ điện mắc nối tiếp Điểm M nằm cuộn dây điện trở, điểm N nằm điện trở tụ điện Biết R biến ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 4 H... v + Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định l  n với n số bụng sóng Trên dây có nút ứng với n = 2f n =        ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  l4 v 2f1  → f2 = 2f1 = 120 Hz... Dòng điện hiệu dụng mạch LC: I  U  2.10 6 2,5  0 ,025 A 20.10 L → Công suất tỏa nhiệt P = I r = 2,5 mJ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Công tối đa mà pin sinh A = qξ = 30.5 = 150 J →
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT 2 Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Bắc Ninh và Sở Thái Nguyên (có lời giải chi tiết), HOT 2 Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Bắc Ninh và Sở Thái Nguyên (có lời giải chi tiết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn