HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Ninh Bình (có lời giải chi tiết)

13 189 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 15:04

Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC. Tổng trở của đoạn mạch làA.B.C.D.Câu 2: Đặt điện áp u  200 2 cos100t V vào hai đầu một mạch điện. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch làA. 400 VB. 200 VC. 200VD.100 2 VCâu 3: Sóng dừng trên dây hai đầu cố định có chiều dài ℓ = 10 cm; bước sóng λ = 2 cm số bụng sóng làA. 5B. 11C. 10D. 6Câu 4: Một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực Lorenxơ có độ lớn 1,6.1014 N. Vận tốc của electron làA. 1,6.106 ms.B. 109 ms.C. 1,6.109 ms.D. 106 ms.Câu 5: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường g bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc làm. Chu kì dao động nhỏ của nó là T  T  T s, bỏ qua sai số của số π. Sai số của gia tốc trọng trường g làA. g  T B.gT g  T C.gT g  2T D.gT g  2T gT Câu 6: Sóng ngang truyền trong một môi trường thì phương dao động của các phần tử môi trường:A.là phương ngangB. vuông góc với phương truyền sóngC. là phương thẳng đứngD. trùng với phương truyền sóngCâu 7: Một người có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Mắt người đó bị tậtA. lão thịB. loạn thịC. viễn thịD. cận thịCâu 8: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,85. Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 9 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) làA. 92,5%B. 90,4%C. 87,5%D. 80%Câu 9: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:A. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới .B. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới .C. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.D. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới .Câu 10: Máy biến áp lý tưởng có A.U1  N  N B.U1  N  N C.U1  N2 D.U1  N1 121222 U2N1 U2N2 Câu 11: Giao thoa ở mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai vị trí S1 và S2. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 6 cm. Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu giao thoa gần nhất làA. 6 cm.B. 3 cm.C. 1,2 cm.D. 1,5 cm.Câu 12: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng  . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng A. k  với k  0,1,2,...C. (k + 0,5)  với k  0,1,2,... B. 2k  với k  0,1,2,...D. (2k +1 )  với k  0,1,2,... Câu 13: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài đang dao động điều hòa. Chu kỳ dao động của con lắc là A. 2πgB. C. 2πD.Câu 14: Một sóng hình sin truyền trên một sợi dây dài. Ở thời điểm t, hình dạng của một đoạn dây như hình vẽ. Các vị trí cân bằng của các phần tử trên dây cùng nằm trên trục Ox. Bước sóng của sóng này bằngA. 16 cm.B. 4 cm.C. 8 cm.D. 32 cm.Câu 15: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với tần số góc là A.1k B.mC. D.k 2mkmCâu 16: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 A ; Cho AAg = 108 đvc, nAg = 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây làA. 1,09 g.B. 1,08 kg.C. 0,54 g.D. 1,08 mg.Câu 17: Mức cường độ âm L của một âm có cường độ âm là I được xác định bởi công thức A.P 4R2 B.PR 2 C.10log II0 D.10log I0I Câu 18: Một con lắc đơn dao động điều hòa. Nếu tăng khối lượng của quả nặng hai lần và giữ nguyên biên độ dao động thìA. chu kì giảm 2 lần, cơ năng không đổi.B. chu kì không đổi, cơ năng tăng 2 lần.C. chu kì và cơ năng của con lắc có giá trị không đổi.D. chu kì tăng 2 lần, cơ năng tăng 2 lần.Câu 19: Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảngA. từ 16 kHz đến 20000 kHz.B. từ 16 kHz đến 20000 Hz.C. từ 16 Hz đến 20000 kHz.D. từ 16 Hz đến 20000 Hz.Câu 20: Một mạch điện có nguồn là 1 pin 9 V, điện trở trong 0,5 Ω và mạch ngoài gồm 2 điện trở 8 Ω mắc song song. Cường độ dòng điện trong mạch chính làA. 2 AB. 4,5 AC. 1 AD. 0,5 ACâu 21: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt cm. Phát biểu không đúng làA. Chu kì T = 1 s .B. Pha ban đầu φ = 2πt rad.C. Biên độ A = 10 cm .D. Pha ban đầu φ = 0 rad.Câu 22: Khi truyền điện năng có công suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ thì công suất hao phí trên đường dây là ∆P. Để cho công suất hao phí trên đường dây chỉ còn là P (với n > 1), ở nơi phát điện người ta sử dụngn một máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là A.1 n B.nC. 1 D. n Câu 23: Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng không đổi làA. Biên độ sóng.B. Tốc độ truyền sóng.C. Tần số của sóng.D. Bước sóng.Câu 24: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng choA. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.B. khả năng thực hiện công của nguồn điện.C. khả năng tích điện cho hai cực của nó.D. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.Câu 25: Điện tích điểm Q gây ra tại M một cường độ điện trường có độ lớn E. Nếu tăng khoảng cách từ điện tích tới M lên 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường tại MA. giảm 4 lần.B. tăng 2 lần.C. giảm 2 lần.D. tăng 4 lần.Câu 26: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 Nm dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm. Khi vật cách vị trí biên 3 cm thì động năng của vật làA. 0,075 J.B. 0,0375 J.C. 0,035 J.D. 0,045 J.Câu 27: Đặt điện áp u 100 2 cos100t V vào hai đầu một điện trở thuần 50 . Công suất tiêu thụ của điện trở bằngA. 500 W.B. 400 W.C. 200 W.D. 100 W.Câu 28: Một con lắc đơn dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 1%. Phần năng lượng của con lắc mất đi sau một dao động toàn phần làA. 1%.B. 2%.C. 3%.D. 1,5%.Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi đó, cảm kháng của cuộn cảm có giá trị bằng 2R. Hệ số công suất của đoạn mạch làA. 0,71.B. 1.C. 0,5.D. 0,45.Câu 30: Hàng ngày chúng ta đi trên đường nghe được âm do các phương tiện giao thông gây ra làA. nhạc âm.B. tạp âm.C. hạ âm.D. siêu âm.Câu 31: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượngA. giao thoa sóng điện.B. cộng hưởng điện.C. cảm ứng điện từ.D. tự cảm.Câu 32: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,08 rad. Biên độ dài của vật dao động làA. 4 cm.B. 6 cm.C. 8 cm.D. 5 cm.Câu 33: Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: L là một ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, không có lõi, được đặt trong không khí; điện trở R = 5 Ω; nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r = 1 Ω. Biết đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống dây. Bỏ qua điện trở của ống dây và dây nối. Khi dòng điện trong mạch ổn định thì cảm ứng từ trong ống dây có độ lớn là 2,51.102 T. Giá trị của E làA. 8 V.B. 24 V.C. 6 V.D. 12 V.Câu 34: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n1 vòngphút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I A; hệ số công suất của đoạn mạch AB là22 . Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n2 vòngphút thì cường độ dòng điện hiệu dụng tro ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 SỞ GD & ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn: Vật – Lần Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cuộn cảm có cảm kháng ZL tụ điện có dung kháng ZC Tổng trở đoạn mạch A R2  Z L  ZC  B R2  Z L  ZC  C R2  Z L  ZC  D R2  Z L  ZC  Câu 2: Đặt điện áp u  200 cos100t V vào hai đầu mạch điện Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 400 V B 200 V C 200 V D.100 V Câu 3: Sóng dừng dây hai đầu cố định có chiều dài ℓ = 10 cm; bước sóng λ = cm số bụng sóng A B 11 C 10 D Câu 4: Một electron bay vng góc với đường sức vào từ trường độ lớn 100 mT chịu lực Lorenxơ có độ lớn 1,6.10-14 N Vận tốc electron A 1,6.106 m/s B 109 m/s C 1,6.109 m/s D 106 m/s Câu 5: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường g lắc đơn, học sinh đo chiều dài lắc    m Chu kì dao động nhỏ T  T  T s, bỏ qua sai số số π Sai số gia tốc trọng trường g g T 2 g 2T 2 g 2T   A   B g  T   C   D   g T g T g T g T Câu 6: Sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường: A phương ngang B vng góc với phương truyền sóng C phương thẳng đứng D trùng với phương truyền sóng Câu 7: Một người có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm Mắt người bị tật A lão thị B loạn thị C viễn thị D cận thị Câu 8: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A hệ số công suất động 0,85 Biết cơng suất hao phí động W Hiệu suất động (tỉ số cơng suất hữu ích cơng suất tiêu thụ tồn phần) A 92,5% B 90,4% C 87,5% D 80% Câu 9: Trong tượng khúc xạ ánh sáng: A góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới B góc khúc xạ ln bé góc tới C góc tới tăng góc khúc xạ tăng D góc khúc xạ ln lớn góc tới Câu 10: Máy biến áp tưởng có U U U N U N A  N  N B  N  N C  D  1 2 U2 U2 U2 N1 U2 N2 Câu 11: Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S1 S2 Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu giao thoa gần A cm B cm C 1,2 cm D 1,5 cm Câu 12: Giao thoa mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt A B dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng Sóng truyền mặt nước có bước sóng  Cực tiểu giao thoa nằm điểm có hiệu đường hai sóng từ hai nguồn tới A k  với k  0,1,2, B 2k  với k  0,1,2, C (k + 0,5)  với k  0,1,2, D (2k +1 )  với k  0,1,2, Câu 13: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn có sợi dây dài dao động điều hòa Chu kỳ dao động lắc g g A 2π B C 2π D g g Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 14: Một sóng hình sin truyền sợi dây dài Ở thời điểm t, hình dạng đoạn dây hình vẽ Các vị trí cân phần tử dây nằm trục Ox Bước sóng sóng A 16 cm B cm C cm D 32 cm Câu 15: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo có độ cứng k Con lắc dao động điều hòa với tần số góc m k k C m D A B 2 k 2 m k m Câu 16: Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân I = A ; Cho AAg = 108 đvc, nAg = Lượng Ag bám vào catốt thời gian 16 phút giây A 1,09 g B 1,08 kg C 0,54 g D 1,08 mg Câu 17: Mức cường độ âm L âm có cường độ âm I xác định công thức P I I P B C 10log D 10log A 2 4R I R I Câu 18: Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ nguyên biên độ dao động A chu kì giảm lần, khơng đổi B chu kì khơng đổi, tăng lần C chu kì lắc có giá trị khơng đổi D chu kì tăng lần, tăng lần Câu 19: Tai người nghe âm có tần số nằm khoảng A từ 16 kHz đến 20000 kHz B từ 16 kHz đến 20000 Hz C từ 16 Hz đến 20000 kHz D từ 16 Hz đến 20000 Hz Câu 20: Một mạch điện có nguồn pin V, điện trở 0,5 Ω mạch gồm điện trở Ω mắc song song Cường độ dòng điện mạch A A B 4,5 A C A D 0,5 A Câu 21: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt cm Phát biểu không A Chu kì T = s B Pha ban đầu φ = 2πt rad C Biên độ A = 10 cm D Pha ban đầu φ = rad Câu 22: Khi truyền điện có cơng suất P từ nơi phát điện xoay chiều đến nơi tiêu thụ cơng suất hao phí P (với n > 1), nơi phát điện người ta sử dụng n máy biến áp (lí tưởng) có tỉ số số vòng dây cuộn cấp số vòng dây cuộn thứ cấp 1 B n C A D n n Môn thi: Vật đường dây ∆P Để cho cơng suất hao phí đường dây ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 23: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng khơng đổi A Biên độ sóng B Tốc độ truyền sóng C Tần số sóng D Bước sóng Câu 24: Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho A khả tác dụng lực nguồn điện B khả thực công nguồn điện C khả tích điện cho hai cực D khả dự trữ điện tích nguồn điện Câu 25: Điện tích điểm Q gây M cường độ điện trường có độ lớn E Nếu tăng khoảng cách từ điện tích tới M lên lần độ lớn cường độ điện trường M A giảm lần B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu 26: Con lắc lò xo đặt nằm ngang, gồm vật nặng có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m dao động điều hòa Trong q trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 22 cm đến 30 cm Khi vật cách vị trí biên cm động vật A 0,075 J B 0,0375 J C 0,035 J D 0,045 J Câu 27: Đặt điện áp u 100 cos100t V vào hai đầu điện trở 50  Công suất tiêu thụ điện trở A 500 W B 400 W C 200 W D 100 W Câu 28: Một lắc đơn dao động tắt dần Cứ sau chu kì, biên độ giảm 1% Phần lượng lắc sau dao động toàn phần A 1% B 2% C 3% D 1,5% Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm có giá trị 2R Hệ số công suất đoạn mạch A 0,71 B C 0,5 D 0,45 Câu 30: Hàng ngày đường nghe âm phương tiện giao thông gây Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A nhạc âm B tạp âm C hạ âm D siêu âm Câu 31: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A giao thoa sóng điện B cộng hưởng điện C cảm ứng điện từ D tự cảm Câu 32: Một lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm, dao động điều hòa với biên độ góc 0,08 rad Biên độ dài vật dao động A cm B cm C cm D cm Câu 33: Cho mạch điện có đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R = Ω; nguồn điện có suất điện động E điện trở r = Ω Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10-2 T Giá trị E A V B 24 V C V D 12 V Câu 34: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy quay với tốc độ n1 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch I A; hệ số công suất đoạn mạch AB 2 rôto máy quay với tốc độ n2 vòng/phút cường độ dòng điện hiệu dụng đoạn mạch 2I Khi Mối liên hệ n2 so với n1 2 A n  n B n  n C n  n D n  n 2 2 3 Câu 35: Một sợi dây đàn hồi có chiều dài 72 cm với hai đầu cố định có sóng dừng Trong phần tử dây  mà có sóng tới sóng phản xạ lệch pha   2k ( k số nguyên) hai phần tử dao động ngược pha cách gần cm Trên dây, khoảng cách xa hai phần tử dao động pha với biên độ nửa biên độ bụng sóng A 60 cm B 56 cm C 64 cm D 68 cm Câu 36: Cho vật m = 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số với phương trình   5    x     sin  20t  cm x2  2cos 20t  cm Độ lớn hợp lực tác dụng lên vật thời điểm 2     t   s 120 A N B 0,2 N C 0,4 N D N Câu 37: Ở mặt nước, hai điểm A B có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết AB có 15 vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại Số vị trí CD tối đa dao động với biên độ cực đại A B C D Câu 38: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m kg lò xo có độ cứng k N/m Chọn trục Ox có gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Tại thời điểm lò xo dãn a m tốc độ vật b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 2a m tốc độ vật b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 3a m tốc độ vật b m/s Tỉ số thời gian giãn thời gian nén chu kì gần với giá trị sau đây: A 0,8 Môn thi: Vật B 1,25 C 0,75 D ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ ( tụ điện có C thay đổi được) Điều chỉnh C đến giá trị C0 để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, điện áp tức thời A M có giá trị cực đại 84,5 V Giữ nguyên giá trị C0 tụ điện Ở thời điểm t0, điện áp hai đầu: tụ điện; cuộn cảm điện trở có độ lớn 202,8 V; 30 V uR Giá trị uR A 50 V Môn thi: Vật B 60 V C 30 V D 40 V ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 40: Cho mạch điện RLC không phân nhánh, cuộn dây có điện trở r Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số f = 50 Hz Cho điện dung C thay đổi người ta thu đồ thị liên hệ điện áp hai đầu phần mạch chứa cuộn dây tụ điện hình vẽ bên Điện trở r có giá trị A 80 Ω B 100 Ω C 50 Ω D 60 Ω Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu A Câu 11 D Câu 21 B Câu 31 C Câu B Câu 12 C Câu 22 A Câu 32 A Câu C Câu 13 C Câu 23 C Câu 33 D Câu D Câu 14 A Câu 24 B Câu 34 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu D B Câu 15 Câu 16 D A Câu 25 Câu 26 A A Câu 35 Câu 36 B C Câu D Câu 17 C Câu 27 C Câu 37 A Câu B Câu 18 B Câu 28 B Câu 38 B Câu C Câu 19 D Câu 29 D Câu 39 C Câu 10 D Câu 20 A Câu 30 Câu 40 C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Tổng trở mạch RLC xác định Z  R2  Z L  ZC   Đáp án A Câu 2: + Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 200 V  Đáp án B Câu 3:  + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n  với n số bó sóng số bụng sóng 2l 2.10 →n   10  Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 → Trên dây có sóng dừng với 10 bụng sóng  Đáp án C Câu 4: + Lực Lorenxo tác dụng lên điện14tích chuyển động từ trường xác định biểu thức f 1,6.10 f = vqB → v   19 3  10 m/s qB 1,6.10 100.10  Đáp án D Câu 5:  2  g T l l 2  + Chu kì dao động lắc đơn T  2 → g   l → g g T l  T   Đáp án D Câu 6: + Sóng ngang truyền mơi trường phương dao động phần tử mơi trường vng góc với phương truyền sóng  Đáp án B Câu 7: + Mắt người bình thường có điểm cực viễn vơ cùng, mắt người có cực viễn OCC = 50 cm → mắt cận thị  Đáp án D Câu 8: + Công suất động P = UIcosφ = 220.0,5.0,85 = 93,5 W P  A 93,5  → Hiệu suất động H    0,904 P 93,5  Đáp án B Câu 9: + Trong tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới tăng góc khúc xạ tăng  Đáp án C Câu 10: + Máy biến áp lí tưởng có U1  N1 U2 N2  Đáp án D Câu 11: + Khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu gần đoạn thẳng nối hai nguồn phần từ bước sóng Δd = 0,25λ = 0,25.6 = 1,5 cm  Đáp án D Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn thi: Vật ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 12: + Các vị trí có cực tiểu giao thoa với hai nguồn pha Δd = (k + 0,5)λ với k = 0, ± 1, ±  Đáp án B Câu 13: l + Chu kì dao động lắc đơn T  2 g  Đáp án C Câu 14: + Từ đồ thị, ta thấy độ chia trục Ox tương ứng với 36 cm → độ chia tương ứng với cm Một bước sóng ứng với độ chia → λ = 4.4 = 16 cm  Đáp án A Câu 15: k + Tần số góc lắc lò xo  m  Đáp án D Câu 16: AIt 108.1.965 + Khối lượng Ag bám vào Catot m    1,09 g Fn 96500.1  Đáp án A Câu 17: I + Mức cường độ âm L nơi có cường độ âm I xác định biểu thức L  10log I0  Đáp án C Câu 18: + Chu kì lắc đơn khơng phụ thuộc vào khối lượng vật nặng → tăng gấp đôi khối lượng khơng làm thay đổi chu kì + Cơ lắc đơn tỉ lệ thuận với khối lượng vật nặng → tăng gấp đôi khối lượng tăng gấp đơi  Đáp án B Câu 19: + Tai người nghe âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz  Đáp án D Câu 20: R + Điện trở mạch R N    Ω 2  → Cường độ dòng điện chạy mạch I    A R N  r  0,5  Đáp án A Câu 21: + Pha ban đầu dao động φ = rad → B sai  Đáp án B Câu 22: + Để hao phí truyền tải giảm n lần điện áp truyền tăng lên n lần N → máy tăng áp có  N2 n  Đáp án A Câu 23: + Khi sóng truyền qua mơi trường tần số sóng khơng đổi  Đáp án C Câu 24: + Suất điện động ξ nguồn đại lượng đặc trưng cho khả thực công nguồn điện  Đáp án B Câu 25: + Cường độ điện trường điện tích Q gây M cách đoạn r: E r2 → tăng khoảng cách lên lần cường độ điện trường giảm lần Môn thi: Vật 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án A Câu 26: lmax  lmin 30  22   cm 2 + Khi vật cách biên cm → cách vị trí cân – =1 cm 1 → Động tương ứng E  k  A  x   100  0,042  0,012   0,075 J 2  Đáp án A Câu 27: U2 1002 + Công suất tiêu thụ điện trở P    200 W R 50  Đáp án C Câu 28: 2    A2  0,99A  + Năng lượng sau chu kì E  E E1  A A1    0,0199 E0 E0 A0 A0  Đáp án B Câu 29: R R + Hệ số công suất đoạn mạch cos     0, 45 2 Z R   2R  + Biên độ dao động lắc A   Đáp án D Câu 30: + Âm phương tiện giao thông gây tạp âm  Đáp án B Câu 31: + Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ  Đáp án C Câu 32: + Biên độ dài lắc đơn s0 = lα0 = 50.0,08 = cm  Đáp án A Câu 33: + Cảm ứng từ lòng ống dây có dòng điện I chạy qua xác định biểu thức: NI Bl 2,51.102.0,1 B  4.107 → I    A 4.107 N 4.107.1000 l → Suất điện động nguồn ξ = I(R + r) = 2.(5 + 1) = 12 V  Đáp án D Câu 34: + Khi roto quay với tốc độ n1 ta chuẩn hóa R1 = ZL1 = x 2 R1  ↔  → x = → Hệ số công suất mạch cos 1  2 12  x2 R21  Z2L1 + Khi roto quay với tốc độ n2 = kn1 → ZL2 = kx = k 2 I kZ 2 → Lập tỉ số  ↔  k 1 → k  I1 Z2 12  k2  Đáp án C Câu 35: + Các vị trí sóng tới sóng phản xạ lệch pha biên độ dao động điểm  A  A2  A2  2A.Acos A3     + Các điểm dao động với với biên độ 2A (2A biên độ bụng) cách nút đoạn  ngược pha, gần nên x   → λ = 3.8 = 24 cm Môn thi: Vật  , hai phần tử lại 11 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 l  72  → dây xảy sóng dừng 0,5 0,5.24 với bó, phần tử dao động với biên độ nửa biên độ bụng pha, xa nằm bó thứthứ 5, ta có : 5     dmax   56 cm 12 12 + Xét tỉ số n    Đáp án B Câu 36: + Biểu diễn phương trình dạng cos: x1  cos 20t    cm cm → x  x  x      5 cos 20t        x  2cos  20t       → Phương trình hợp lực tác dụng lên vật F  kx  m2x       N 0,8cos 20t       s, ta có F = 0,4 N 120  Đáp án C Câu 37: DB  DA + Ta xét tỉ sốĐể CD có nhiều cực đại λ nhỏ  → BD có 15 cực đại → để λ nhỏ A B nằm vị trí cách cực đại gần với đoạn gần 0,5λ (bằng 0,5λ ứng với A B cực đại) → AB < 16.0,5λ = 8λ DB  DA 2  + Thay vào biểu thức trên, ta tìm   3,32   → Trên CD có tối đa cực đại  Đáp án A Câu 38: + Gọi l độ biến dạng lò xo vị trí cân Ta có   v 2  2  8 a  l0   A  v2     3a  2al 2 a  2l0    2a  l   v 2  A2 ↔     →        A  41l  v        5a  2al  2        3a  l0 2   v   A2      l0  + Ta tiến hành chuẩn hóa  41 A     l0 Thời gian xo bị nén ứng với góc α, với cos   → Tại t     A   41 Tg 2     1, 2218 → Tỉ số thời gian lò xo bị nén bị giãn Tn   Đáp án B Câu 39: Môn thi: Vật 12 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + Khi UCmax điện áp hai đầu mạch vng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch RL + Áp dụng hệ thức lượng tam giác, ta có: U2  U U 0RL 0L 0Cmax Mặc khác, ta để ý rằng, thời điểm t0 uC  202,8 202,8 = 6,76U  Z→U V→Z 0Cmax 0L  L Cmax 30 uL  30 → Thay vào phương trình hệ thức lượng ta tìm U0L = 32,5 V → U0R = 78 Với hai 2đại lượng vuông pha uL và2 uR ta ln2 có:  u   u   30  u  L  R   ↔      R   → uR = 30 V     U U  0L   0R   32,   78     Đáp án C Câu 40: + Ta có biểu thức U rLC  U r  Z r  R   ZC  L   Z L  ZC  → Tại C = ZC = ∞, UrLC = U = 87 V 87 r2  Z2 L → Tại C = ∞ ZC = 0, U rLC   36 V (*) 2 r  R   ZL 100 + Tại C  μF → ZC = 100 Ω mạch xảy cộng hưởng ZL = ZC = 100 Ω UrLC = UrLCmin = 17,4 V  87r → UrLC   17,5 → R + r = 5r r R → Thay vào phương trình (*) ta tìm r = 50 Ω  Đáp án C Môn thi: Vật 13 ... 0,25.6 = 1,5 cm  Đáp án D Môn thi: Vật lý ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Môn thi: Vật lý ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 12: + Các vị trí có cực tiểu giao thoa với hai nguồn pha Δd... vật b m/s Tại thời điểm lò xo dãn 3a m tốc độ vật b m/s Tỉ số thời gian giãn thời gian nén chu kì gần với giá trị sau đây: A 0,8 Môn thi: Vật lý B 1,25 C 0,75 D ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018. .. phương tiện giao thông gây Môn thi: Vật lý ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A nhạc âm B tạp âm C hạ âm D siêu âm Câu 31: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chi u dựa tượng A giao thoa sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Ninh Bình (có lời giải chi tiết), HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Ninh Bình (có lời giải chi tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn