HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Yên Bái (có lời giải chi tiết)

16 297 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2018, 13:50

SỞ GD ĐT YÊN BÁITHPT ĐINH TIÊN HOÀNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIAMôn: Vật Lý – Lần 3Thời gian làm bài: 50 phútCâu 1: Trong một máy biến áp lí tưởng, số vòng dây của cuộn thứ cấp bằng 4 lần số vòng dây của cuộn sơ cấp. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = 100cosωt V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của cuộn thứ cấp có giá trị làA. 200 V.B. 200 2 V.C. 100 2 V.D. 400 V.Câu 2: Một vật dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thìA. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc bằng không.B. độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác khôngC. độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc bằng không. D. độ lớn gia tốc và vận tốc cực đại.Câu 3: Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Giá trị cực đại điện tích của tụ điện là q0 , cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 . Hệ thức đúng là A.I0 L  q0 C B.I0 LC  q0 C.I0  q0 LC D.I0  q0 Câu 4: Trong dao động điều hòa x  Acost  , giá trị cực đại của gia tốc là A. a 22A B. a 22A2 C. a 2A D. a 2A . Câu 5: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i  2 3 cos200t A, t tính bằng giây (s), có cường độ hiệu dụng là A. 2 A.B. A.C. A.D. 2 3 A. Câu 6: Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều làA  q Ed . Trong đó d làA.chiều dài MN.B.đường kính của quả cầu tích điện.C.chiều dài đường đi của điện tích.D.hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.Câu 7: Một con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng thì cơ năng con lắc làA. 0,5kA.B. kA.C. kA2D. 0,5kA2.Câu 8: Chọn phát biểu sai.A.Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.B.Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.C.Phương trình của sóng hình sin khác với phương trình của dao động điều hòa.D.Sóng dọc dao động theo phương ngang, sóng ngang theo phương thẳng đứng.Câu 9: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây làA. 60 ms.B. 20 ms.C. 600 ms.D. 10 ms.Câu 10: Công thức nào sau đây thể hiện suất điện động cảm ứng A.e   St B.e  L it C.e  t D.eS Bt Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng có bước sóng là 0,4 µm; khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm; khoảng cách giữa hai khe đến màn là 3 m. Khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp làA. 5 mmB. 6 mmC. 0,5 mmD. 0,6 mmCâu 12: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều B . Chọn gốc thời gian t = 0 s là lúc pháp tuyến n của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B . Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất hiện trong khung dây làA.e = ωNBSsinωt.B. e = NBSsinωt.C. e = ωNBScosωt.D. e = NBScosωt.Câu 13: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở R1 = 2  và R2 = 8 , khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:A. r = 2 .B. r = 6 .C. r = 4 .D. r = 3 .Câu 14: Ta có các phát biểu sau đây :1.Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơnghen.2.Các bức xạ có bước sóng càng nhỏ càng có thể gây ra hiện tượng quang điện với nhiều chất hơn.3.Trong nước tốc độ của bức xạ vàng nhỏ hơn tốc độ của bức xạ tím.4.Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm. 5.Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch nhiều hơn tia khúc xạ lam.6.Tia tử ngoại được dùng trong y tế để chụp điện, chiếu điện. Số phát biểu đúng là :A. 5.B. 2.C. 4.D. 3.Câu 15: Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:A.tím, lam, đỏ.B. đỏ, vàng, lam.C. đỏ, vàng.D. lam, tím. Câu 16: Sóng cơ hình sin truyền từ N đến M, chu kỳ T. Biết N cách M một khoảng bằng vị trí cao nhất, sau đó bao lâu thì N ở vị trí cao nhất?  . Tại thời điểm M đang ở 12 A.T 3 B.11T12 C.T 12 D.T 6 Câu 17: Một mạch điện chỉ có một phần tử (R hoặc L hoặc C) nhưng chưa biết rõ là gì? Nhưng qua khảo sát thấy dòng điện trong mạch có biểu thức i  2cos 100 t    A, còn hiệu điện thế có biểu thức là u 6 50cos100 t    V.6 Vậy đó là phần tử gì? 0, 25 103 A. R = 25 ΩB. Đáp án khác.C. L Câu 18: Trong hiện tượng khúc xạ H.D. C F.2,5 A.Mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt đều bị đổi hướng.B.Góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới.C.Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ lớn hơn góc tớiD.Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.Câu 19: Hình chiếu của một chất điểm chuyển động tròn đều lên một đường kính quỹ đạo có chuyển động là dao động điều hòa. Phát biểu nào sau đây sai?A.Tốc độ cực đại của dao động điều hòa bằng tốc độ dài của chuyển động tròn đều.B.Lực kéo về trong dao động điều hòa có độ lớn bằng độ lớn lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều.C.Biên độ của dao động điều hòa bằng bán kính của chuyển động tròn đều.D.Tần số góc của dao động điều hòa bằng tốc độ góc của chuyển động tròn đều. ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA Môn: Vật – Lần Thời gian làm bài: 50 phút SỞ GD & ĐT YÊN BÁI THPT ĐINH TIÊN HOÀNG Câu 1: Trong máy biến áp lí tưởng, số vòng dây cuộn thứ cấp lần số vòng dây cuộn sơ cấp Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều u = 100cosωt V điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị A 200 V B 200 V C 100 V D 400 V Câu 2: Một vật dao động điều hòa, vật qua vị trí cân A độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc không B độ lớn gia tốc cực đại, vận tốc khác không C độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc không D độ lớn gia tốc vận tốc cực đại Câu 3: Xét mạch dao động điện từ tự LC Giá trị cực đại điện tích tụ điện q , cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Hệ thức A I0 L  q0 C B I0 LC  q0 C I0  q0 LC D I0 C  q0 L A a max  22A B a max  22A2 C a max  2A D a max  2A Câu 4: Trong dao động điều hòa x  Acost  , giá trị cực đại gia tốc Câu 5: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i  cos200t A, t tính giây (s), có cường độ hiệu dụng A A B A C A D A Câu 6: Cơng lực điện trường điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường A  q Ed Trong d A chiều dài MN B đường kính cầu tích điện C chiều dài đường điện tích D hình chiếu đường lên phương đường sức Câu 7: Một lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa với biên độ A Chọn mốc vị trí cân lắc A 0,5kA C kA2 B kA D 0,5kA2 Câu 8: Chọn phát biểu sai A Q trình truyền sóng q trình truyền lượng B Q trình truyền sóng q trình truyền pha dao động C Phương trình sóng hình sin khác với phương trình dao động điều hòa D Sóng dọc dao động theo phương ngang, sóng ngang theo phương thẳng đứng Câu 9: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, có sóng dừng với bụng sóng Biết sóng truyền dây có tần số 100Hz Tốc độ truyền sóng dây A 60 m/s B 20 m/s C 600 m/s D 10 m/s Câu 10: Công thức sau thể suất điện động cảm ứng A e   S B e  L i  D e  S B t t t t Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn sóng có bước sóng 0,4 µm; khoảng cách hai khe hẹp 1,2 mm; khoảng cách hai khe đến m Khoảng cách vân sáng liên tiếp A mm B mm C 0,5 mm D 0,6 mm Câu 12: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay với tốc độ góc ω quanh trục vng góc C e   với đường sức từ trường B Chọn gốc thời gian t = s lúc pháp tuyến n khung dây có chiều trùng Mơn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 với chiều vectơ cảm ứng từ B Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất khung dây A e = ωNBSsinωt B e = NBSsinωt C e = ωNBScosωt D e = NBScosωt Câu 13: Dùng nguồn điện để thắp sáng hai bóng đèn có điện trở R1 =  R2 = , cơng suất tiêu thụ hai bóng đèn Điện trở nguồn điện là: A r =  B r =  C r =  D r =  Câu 14: Ta có phát biểu sau : Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen Các xạ có bước sóng nhỏ gây tượng quang điện với nhiều chất Trong nước tốc độ xạ vàng nhỏ tốc độ xạ tím Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch nhiều tia khúc xạ lam Tia tử ngoại dùng y tế để chụp điện, chiếu điện Số phát biểu : A B C D Câu 15: Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Không kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: A tím, lam, đỏ B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng Câu 16: Sóng hình sin truyền từ N đến M, chu kỳ T Biết N cách M khoảng D lam, tím  Tại thời điểm M 12 vị trí cao nhất, sau N vị trí cao nhất? B 11T T T T A C D 12 12 Câu 17: Một mạch điện có phần tử (R L C) chưa biết rõ gì? Nhưng qua khảo sát thấy     dòng điện mạch có biểu thức i  2cos 100 t  A, hiệu điện có biểu thức u  50cos100 t  V       Vậy phần tử gì?   0, 25 103 H D C  F A R = 25 Ω B Đáp án khác C L   2,5 Câu 18: Trong tượng khúc xạ A Mọi tia sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt bị đổi hướng B Góc khúc xạ ln nhỏ góc tới C Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang mơi trường chiết quang góc khúc xạ lớn góc tới D Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang góc khúc xạ nhỏ góc tới Câu 19: Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn B Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn C Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn D Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn Câu 20: Sóng siêu âm sóng vơ tuyến có đặc điểm chung sau đây? A vận tốc mơi trường B truyền sóng khơng phụ thuộc mơi trường C phương dao động trùng với phương truyền sóng D nhiễu xạ gặp vật cản Câu 8: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm dịch chuyển lại gần xa vòng dây kín: Mơn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Hình A Hình B Hình C Hình D A Hình A B Hình B C Hình C D Hình D Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = 60cost V vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở, tụ điện, cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi mắc nối thứ tự Điểm M nằm tụ điện cuộn cảm Điều chỉnh L để có điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 30 V Phát biểu sau sai ? A Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 25 V B Điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với điện áp hai đầu đoạn AM C Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V D Điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha 0,25π so với điện áp hai đầu đoạn MB Câu 23: Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây cảm L tụ xoay có điện dung biến 11 thiên theo góc xoay α theo biểu thức C  10   pF Khi góc xoay tụ 900 mạch thu sóng điện từ có bước sóng 100m Để mạch thu sóng 120m phải xoay tụ thêm góc: Mơn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 A 41,20 B 130,40 C 180 D 1080 Câu 24: Vật sáng AB đặt vng góc với trục thấu kính, cách thấu kính khoảng 10cm, qua thấu kính cho ảnh ảo A'B' cao gấp lần AB Tiêu cự thấu kính A f = – 15 cm B f = 15 cm C f = 12 cm D f = 18 cm Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos2ft V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C1 mắc nối tiếp với C2 thay đổi Với giá trị C2 = 3C1 thấy điện áp hiệu dụng điện trở R tăng lần so với giá trị C1 dòng điện hai trường hợp vuông pha Hệ số công suất đoạn mạch ứng với giá trị C1 A B C D 2 5 Câu 26: Hai ắcquy có suất điện động 1 = 2 = 0 Ắcquy thứ cung cấp cơng suất cực đại cho mạch ngồi 20 W Ắcquy thứ hai cung cấp cơng suất cực đại cho mạch ngồi 10 W Hai ắcquy ghép nối tiếp cung cấp cơng suất cực đại cho mạch ngồi A 26,67 W B 30 W C 10 W D 25 W Câu 27: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng nguồn sáng thí nghiệm khe Young Khoảng cách hai khe sáng 1,00 ± 0,05 mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến đo 2000 ± 1,54 mm; khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp đo 10,80 ± 0,14 mm Kết bước sóng A 0,54 μm ± 6,37% B 0,54 μm ± 6,22% C 0,6 μm ± 6,22% D 0,6 μm ± 6,37% Câu 28: Li độ tốc độ vật động điều hòa liên hệ với theo biểu thức 103 x2 105  v2 Trong x v tính theo đơn vị cm cm/s Lấy π2 = 10 Khi gia tốc vật 50 m/s2 tốc độ vật A 100π cm/s B C 50 cm/s D 50 cm/s Câu 29: Một vật nhỏ gắn vào lắc lò xo có độ cứng 40N/m Kích thích cho vật dao động điều hòa quanh vị trí động vật mô tả đồ thị Biết thời điểm ban đầu vật chuyển động     trình dao động vật  Phương  9 A.theo x  chiều âm t  cm B x  20cos t  cm 20cos  C x  20cos  t   4 3  cm D x  20cos    9     t  3 cm   Câu 30: Hai nguồn sóng kết hợp pha A B mặt nước có tần số 15 Hz Tại điểm M mặt nước cách nguồn đoạn 14,5 cm 17,5 cm sóng có biên độ cực đại Giữa M trung trực AB có hai dãy cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước A v = 22,5 cm/s B v = 15 cm/s C v = 20 m/s D v = cm/s -6 Câu 31: Một hạt bụi mang điện tích dương có khối lượng m = 10 g nằm cân điện trường E có phương nằm ngang có cường độ E = 1000 V/m Cho g = 10 m/s2; góc lệch dây treo so với phương thẳng đứng 300.Tính điện tích hạt bụi 1011 1010 C B 1011 C C A 109 C C D 3 Câu 32: Một nhà máy sản xuất đặt cách khu dân cư 300 m gây tiếng ồn khu dân cư với mức cường độ âm 85 dB vượt mức cho phép 15 dB Để đảm bảo mức cho phép tiếng ồn, nhà máy phải di dời xa khu dân cư thêm khoảng tối thiểu gần với giá trị A 2015 m B 1387 m C 2315 m D 1687 m Câu 33: Một lắc đơn có chiều dài l, vật có khối lượng m, tích điện q Treo lắc đơn điện trường Khi véc tơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng hướng xuống dao động nhỏ lắc có chu kì T, véc tơ cường độ điện trường có phương thẳng đứng hướng lên dao động nhỏ lắc có chu kì T Dấu điện tích q chu kì dao động lắc véc tơ cường độ điện trường có phương ngang gần A âm 1,50T B dương 1,158T C dương 1,50T D âm 2,24T Câu 34: Một mạch dao động LC lí tưởng Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm với nguồn điện có r = , suất điện động ξ Sau dòng điện qua mạch ổn định, người ta ngắt cuộn dây với nguồn nối với tụ điện thành mạch kín Mơn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 điện tích cực đại tụ 4.10-6 C Biết khoảng thời gian ngắn kể từ lượng từ trường đạt giá trị cực  6 10 s Giá trị suất điện động ξ là: A V B 16 V C V D V Câu 35: Hai chất điểm có khối lượng m1 m2 = 3m1 dao động điều hòa phương, có phương trình x1 = Acosω1t x2 = Acos(ω2t – 0,5π) Ở thời điểm t1 hai vật gặp lần thứ nhất, thời điểm t2 = 2t1 hai vật gặp lần thứ hai đại đến lượng tụ lần lượng cuộn cảm Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 m1 chưa đổi chiều chuyển động Hỏi thời điểm hai vật gặp lần thứ 2018 tỉ số động vật m2 so với m1 ? A B C D 27 Câu 36: Đoạn mạch RLC nối tiếp mắc vào hai cực máy phát điện xoay chiều pha có rơto nam châm điện cặp cực Thay đổi tốc độ quay rôto Khi rơto quay với tốc độ 30 vòng/s dung kháng tụ điện R, quay với tốc độ 40 vòng/s điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại quay với tốc độ n vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại Giá trị n là: A 120 B 50 C 80 D 100 Câu 37: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1  0,640 m quan sát ta thấy M N vân sáng, khoảng MN có vân sáng khác Khi nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 2 đoạn MN ta thấy có 19 vạch sáng, có vạch sáng có màu giống màu vạch sáng trung tâm vạch sáng nằm M N Bước sóng 2 có giá trị A 0,478 m B 0,427 m C 0,450 m D 0,624 m Câu 38: Hai nguồn sóng kết hợp A B dao động pha đặt cách 40cm Bước sóng 1,4 cm Điểm M thuộc miền giao thoa cho tam giác MAB vuông cân M Dịch chuyển nguồn A lại gần B dọc theo phương AB đoạn d Giá trị d nhỏ để điểm M dao động với biên độ cực đại xấp xỉ A 1,003cm B 1,400cm C 2,034cm D 2,800cm Câu 39: Có ba phần tử gồm: điện trở R; cuộn dây có điện trở r = 0,5R; tụ điện C Mắc ba phần tử song song với mắc vào hiệu điện khơng đổi U dòng điện mạch có cường độ I Khi mắc nối tiếp ba phần tử mắc vào nguồn xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng ba phần tử Cường độ dòng điện qua mạch lúc có giá trị hiệu dụng là: A 0,29I B 0,33I C 0,25I D 0,22I Câu 40: Cho mạch điện hình vẽ: cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi tần số f = 50 Hz Thay đổi L điện áp hiệu dụng hai đầu MB thay đổi đồ thị Nối tắt L cơng suất tiêu thụ mạch A 30 W B 20 W C 10 W D 40 W Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu B Câu 11 A Câu 21 B Câu 31 B Câu C Câu 12 C Câu 22 A Câu 32 B Câu B Câu 13 C Câu 23 A Câu 33 B Câu C Câu 14 D Câu 24 B Câu 34 B BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu B D Câu 15 Câu 16 C B Câu 25 Câu 26 D A Câu 35 Câu 36 D A Câu D Câu 17 A Câu 27 D Câu 37 B Câu D Câu 18 C Câu 28 C Câu 38 C Câu A Câu 19 B Câu 29 D Câu 39 D Câu 10 C Câu 20 D Câu 30 B Câu 40 D ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: + Điện áp hiệu dụng hai đầu sơ cấp U1  50 V Máy có số vòng dây thứ cấp gấp lần sơ cấp → tăng áp lên lần → U2  4U1  200 V  Đáp án B Câu 2: + Khi vật dao động điều hòa độ lớn vận tốc cực đại, gia tốc  Đáp án C Câu 3: + Năng lượng mạch dao động LC:  0q2 LI  → q I LC 0 2C  Đáp án B Câu 4: + Giá trị cực đại gia tốc dao động điều hòa amax = ω2A  Đáp án C Câu 5: 23 + Cường độ dòng điện hiệu dụng I   A  Đáp án B Câu 6: + Công lực điện A  q Ed d hình chiếu đường lên phương đường sức  Đáp án D Câu 7: + Cơ lắc lò xo E = 0,5kA2  Đáp án D Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Câu 8: + Sóng ngang hay dọc dựa vào phương dao động phần tử mơi trường so với phương truyền sóng → D sai  Đáp án D Câu 9: v + Điều kiện để có sóng dừng dây với hai đầu cố định l  n với n số bụng sóng 2f 2lf 2.1,8.100 →v   60 m/s n  Đáp án A Câu 10:  + Cơng thức tính suất điện động cảm ứng e  t  Đáp án C Câu 11: D 3.0, 4.106 + Khoảng cách vân sáng liên tiếp khoảng vân x  5i  5  mm 1, 2.103 a  Đáp án A Câu 12: + Từ thông qua khung dây Φ = BSsinωt Môn thi: Vật Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 → suất điện động khung dây e   d  BScos t dt  Đáp án C Câu 13: + Công suất tiêu thụ bóng đèn:     R1 P1   r     2 1   R   R  →P =P ↔  R ↔     → r = Ω           R r R r r 8r              R  P2   R  r     Đáp án C  Câu 14: + Các phát biểu đúng: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Ron ghen Các xạ có bước sóng nhỏ, dễ gây tượng quang điện với nhiều chất Sóng âm truyền từ khơng khí vào nước chu kì sóng khơng đổi, vận tốc truyền sóng lại tăng → bước sóng tăng Sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước chu kì sóng khơng đổi, vận tốc truyền sóng giảm nên bước sóng giảm  Đáp án D Câu 15: + Chiết suất n nước với tia sáng đơn sắc tăng dần từ đỏ đến tím Với sin igh  → góc giới hạn để có phản xạ n tồn phần giảm dần từ đỏ đến tím → Khi tia lục bắt đầu xảy phản xạ toàn phần → lam tím xảy phản xạ tồn phần → Vậy có đỏ vàng khúc xạ ngồi khơng khí  Đáp án C Câu 16: 2 2   + Độ lệch pha theo không gian M N:   NM   NM   12 → Biễu diễn dao động M N tương ứng đường tròn Từ đồ thị, ta thấy thời gian để N đến vị trí cao T 11T t  T   12 12  Đáp án B Câu 17: + Điện áp dòng điện pha → Phần tử điện trở U 50 R  0  25 Ω I0  Đáp án A Câu 18: + Biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng n1sini = n2sinr → Với n1 < n2 ta ln có r < i (góc khúc xạ nhỏ góc tới) Mơn thi: Vật Trang 10 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án D Câu 19: + Mối liên hệ chuyển động tròn dao động điều hòa Dao động điều hòa + Biên độ dao động A + Tốc độ cực đại dao động vmax = ωA v + Tần số góc  max A + Lực kéo cực đại Fmax = kA = mω2A Chuyển động tròn + Bán kính quỹ đạo R + Tốc độ dài v = ωR v + Tốc độ góc  R + Lực hướng tâm F ht m2R → B sai Môn thi: Vật Trang 11 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018  Đáp án B Câu 20: + Cả sóng âm sóng điện từ có tính chất sóng nên nhiễu xạ gặp vật cản  Đáp án D Câu 21: + Ở hình B ta thấy cực bắc nam châm có xu hướng tiến lại gần vòng dây → dòng điện cảm ứng chống lại chuyển động nói → mặt vòng dây đối diện với cực bắc nam châm phải cực bắc với nam châm → dòng điện cảm ứng ngược chiều kim đồng hồ  Đáp án B Câu 22: + Khi điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại uRC vng pha với u  → Áp dụng hệ thức lượng tam giác, ta có 30  U Lmax U   30 ↔ U2 Lmax Lmax  30U 1800  Lmax → ULmax = 60 V → UR = 30 V → A sai  Đáp án A Câu 23: + Bước sóng mà mạch LC thu  C 11  10  2 →  C2 ↔ 120  → α = 131,20 → tăng thêm 41,20 11 100 1 C1 10  90  Đáp án A Câu 24: + Ảnh ảo cao gấp lần vật → thấu kính hội tụ d' = –3d = –3.10 = –30 cm 1 1  → f = 15 cm → Áp dụng cơng thức thấu kính   ↔  d d f 10 30 f  Đáp án B Câu 25: Biễu diễn vecto điện áp + U chung cho hai trường hợp nằm ngang UR1 UR2 tương ứng Cb = C1 Cb = 4C1 → dòng điện hai trường hợp vng pha nên UR1 vng góc với UR2 + ULC1 ULC2 tương ứng Cb = C1 Cb = 4C1 Ta có  U  U LC  U R  U R  U LC + Với UR2 = 2UR1 → ULC1 = 2UR1 U 1 → Hệ số công suất cos   R1   Z1 12  22  Đáp án D Câu 26: 2 2 + Công suất tiêu thụ mạch P  I R  R → P R = r P  max max 4r R  r   2 P   1max 4r 1 20 → Ta có:  → r2 = 2r1  P    10 2max  4r2 + Khi ghép nối tiếp hai nguồn 2với → ξb = 2ξ rb = r1 + r2 = 3r1  42 Môn thi: Vật Trang 12 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 → Công suất cực đại Pmax   Đáp án A Câu 27: Môn thi: Vật b 4rb  12r1  20  26,67 W Trang 13 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp khoảng vân → i  10,80  1, mm; Δi = 0,016 mm + Bước sóng thí nghiệm    1,00.1,2  6.104 mm 2000 D i D 0,05 0,016 1,54 → Sai số phép đo         0,0637 mm 1,00 1, 2000 a i D → Viết kết đo λ = 0,6 μm ± 6,37%  Đáp án D Câu 28: + Từ phương trình 103 x2 105  v2 a → Đạo hàm hai vế theo thời gian: 103.2x.x  2v.v ↔ 2.103 x  2a → x   2a   2.5000  5 cm 2.103 2.103 → Thay vào phương trình đầu, ta v  50 cm/s  Đáp án C Câu 29: + Biễu diễn dao động vật tương ứng đường tròn A Tại t = vật có động có xu hướng giảm → x0  3 chuyển động theo chiều âm →   3T + Từ thời điểm t = đến thời thời điểm → T  s→ t  s ứng với t  9  rad/s 2E  2.0,8  20 cm → Biên độ dao động A  40 3  k  9 → x  20cos t cm      Đáp án D Câu 30: + M cực đại, M trung trực (cực đại k = 0) có dãy cực đại khác → M cực đại ứng với k = v d2  d1 17,5 14,5 f 15  15 cm/s Ta có d  d  → v  f 3  Đáp án B Câu 31: + Điều kiện cân điện tích q mg tan 300 F qE 9 11 Ta có tan 300  d  → q  10 10  3.10 C P mg E 1000  Đáp án B Câu 32: + Với rmin khoảng cách nhỏ để mức cường độ âm khu dân cư tương ứng với mức cho phép 85 – 15 = 70 dB 8570 r →  10 20  5,6 → rmin ≈ 1687 m → Δr = 1387 m 300  Đáp án B Câu 33: + Khi điện trường hướng xuống lắc dao động với chu kì T, điện trường hướng lên lắc dao động với chu kì T  3T  T → lắc mang điện tích dương Mơn thi: Vật Trang 14 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018   l T  2 qE g a  → a = 0,5g, với a   m l T  2  3T  ga  → Chu kì lắc đện trường nằm ngang Tn  2 l g a ga  g a 2 T   0,5 12  0,52 T  1,158T  Đáp án B Câu 34: + Khoảng thời gian ngắn kể từ lượng từ trường đạt cực đại i = I0 đến lượng tụ lần T  lượng cuộn cảm i = 0,5I0 t   106 s → T = π.10-6 s 6  + Cường độ dòng điện qua cuộn cảm mắc cuộn cảm vào nguồn điện có suất điện động ξ: I0  r 2 2 6 Q  Mặc khác I0  4.10  A 6 T .10 → ξ = I0r = 8.2 = 16 V  Đáp án B Câu 35: + Biễu diễn dao động hai chất điểm tương ứng đường tròn Lần gặp ứng với chất điểm thứ vị trí (1') chất điểm thứ hai vị trí (2') → Lần gặp thứ hai ứng với vị trí (1'') đường tròn + Từ hình vẽ, ta có ω2 = 3ω1 Khi hai chất điểm gặp x1 = x2 → v2  2 v1 1 2 E m    3 3    27 → d2     Ed1 m1  1      Đáp án D Câu 36: + Khi roto quay với tốc độ n1 = 30 vòng/s dây ZC1 = R ↔  RC 1 + Khi roto quay với tốc độ n2 = 40 vòng/s điện áp hiệu dụng tụ đạt cực đại → ZL2 = ZC2 ↔ LC  2 + Khi roto quay với tốc độ n3 vòng/s cường độ dòng điện hiệu dụng mạch cực đại 2 →  LC R C ↔   2 2 2 2  3 + Ta nhận thấy dạng biểu thức không đổi với n → 1   2n2 → n3 = 120 vòng/s n3 n2  Đáp án A Câu 37: + Ứng với xạ λ1, ta quan sát vân sáng, M N hai vân sáng → M, N vân sáng bậc + Sử dụng hai xạ có bước sóng λ1 λ2 ta quan sát 19 vân sáng có vân trùng màu với vân trung tâm → số vị trí cho vân sáng xạ λ2 19 + – = 13 4 → Tại M N vị trí cho vân sáng bậc xạ λ →     0,640  0, 427 μm 2 6  Đáp án B Câu 38: Môn thi: Vật Trang 15 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 + M nằm trung trực đoạn thẳng nối hai nguồn nên dao động với biên độ cực đại, k = → Để d nhỏ M dịch chuyển A thuộc cực đại ứng với k = + Ta có d1  d2   → d2  d1    20 1,  26,88 cm → dmin  20   202   26,88  202  2,034 cm  Đáp án C Câu 39: + Cường độ dòng điện mạch mắc song song phần tử vào nguồn điện không đổi: I   3U U  R 0,5R R R  0,5R Chuẩn hóa R = + Khi mắc nối tiếp phần tử vào mạch điện xoay chiều điện áp hiệu dụng phần tử → ZC = R = 1; Z  0,52  Z2 1 → ZL = 0,867 d L + Cường độ dòng điện mạch I  U U    R  r    Z L  ZC  Z U 1 0,5   0,867 1 2  0,66U → I' = 0,22I  Đáp án D Câu 40: U R 22 Z   ZL + Điện áp hai đầu đoạn mạch MB: UMB   C R1  R   Z L Z   C + Khi ZL = ∞ UMB = U = 200 V 200R2  50 → R1 = 3R2 R1  R R 200 200 R2 2 4002  100 → R2  600 Ω  2  3R2  R   400 + Khi L = 0,4π H → ZL = 400 Ω, mạch xảy cộng hưởng ZL = ZC = 400 Ω U + Khi ZL = U MB  200 R2 2 4002   100 ↔  R1  R   400 MB  → Công suất tiêu thụ mạch nối tắt L: U2 R  2 R2   200 600  2 200   40 W P   R  R   Z  600  200   4002 C  Đáp án D Môn thi: Vật Trang 16 ... Môn thi: Vật lý Trang 12 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 → Công suất cực đại Pmax   Đáp án A Câu 27: Môn thi: Vật lý b 4rb  12r1  20  26,67 W Trang 13 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018. .. điểm t1 hai vật gặp lần thứ nhất, thời điểm t2 = 2t1 hai vật gặp lần thứ hai đại đến lượng tụ lần lượng cuộn cảm Môn thi: Vật lý Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 m1 chưa đổi chi u chuyển... D nhiễu xạ gặp vật cản Câu 8: Hình vẽ sau xác định chi u dòng điện cảm ứng cho nam châm dịch chuyển lại gần xa vòng dây kín: Mơn thi: Vật lý Trang ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Hình A Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Yên Bái (có lời giải chi tiết), HOT Đề thi thử Vật lý THPT Quốc gia 2018 Sở Yên Bái (có lời giải chi tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn