thongtin ve ngay trai dat nam 2000

23 109 1
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2013, 05:41

TIẾT 39 : VĂN BẢN Tióỳt 39 : Vn baớn I. Tỗm hióứu : I. Tỗm hióứu : 1. Ho 1. Ho n cnh ra i ca vn bn: n cnh ra i ca vn bn: - Ngaỡy 22/4 hũng nm Ngaỡy 22/4 hũng nm õổồỹc goỹi laỡ ngaỡy traùi õổồỹc goỹi laỡ ngaỡy traùi õỏỳt chuớ õỏỳt chuớ õóử:baớo vóỷ õóử:baớo vóỷ mọi trổồỡng. mọi trổồỡng. - Coù 141 nổồùc tham dổỷ. Coù 141 nổồùc tham dổỷ. - Nm 2000 Vióỷt nam Nm 2000 Vióỷt nam tham gia vồùi chuớ tham gia vồùi chuớ õóử : õóử : Mọỹt ngaỡy khọng Mọỹt ngaỡy khọng sổ ớ duỷng bao bỗ ni sổ ớ duỷng bao bỗ ni lọng lọng . . 2.Kiãøu vàn baín : 2.Kiãøu vàn baín :  Tiãút 39 : Vàn baín I. Tçm hiãøu : I. Tçm hiãøu : Văn bản nhật dụng dưới dạng văn bản thuyết minh một vấn đề khoa học. Tióỳt 39 : Vn baớn I. Tỗm hióứu : I. Tỗm hióứu : 3.Bọỳ cuỷc : 3.Bọỳ cuỷc : Bọỳ cuỷc : gọửm 3 phỏửn Bọỳ cuỷc : gọửm 3 phỏửn Phỏửn 1: Phỏửn 1: Tổỡ õ Tổỡ õ u u bao bỗ ni lọng :Nguyón nhỏn bao bỗ ni lọng :Nguyón nhỏn ra õồỡi cuớa baớn thọng õióỷp. ra õồỡi cuớa baớn thọng õióỷp. Phỏửn 2: Phỏửn 2: Tióỳp theo Tióỳp theo õọỳi vồùi mọi trổồỡng : õọỳi vồùi mọi trổồỡng : Taùc haỷi cuớa vióỷc sổớ duỷng bao bỗ ni lọng Taùc haỷi cuớa vióỷc sổớ duỷng bao bỗ ni lọng vaỡ mọỹt sọỳ giaới phaùp. vaỡ mọỹt sọỳ giaới phaùp. Phỏửn 3: Coỡn laỷi - Lồỡi kóu goỹi II. oỹc Tỗm hióứu vn baớn: II. oỹc Tỗm hióứu vn baớn: Tióỳt 39 : Vn baớn 1 .Taùc haỷi cuớa vióỷc duỡng bao bỗ ni lọng vaỡ 1 .Taùc haỷi cuớa vióỷc duỡng bao bỗ ni lọng vaỡ bióỷn phaùp haỷn chóỳ sổớ duỷng: bióỷn phaùp haỷn chóỳ sổớ duỷng: ỷc bióỷt bao ni lọng laỡ khọng phỏn huớy cuớa Pla- xtic.Tọửn taỷi tổ ỡ 20-5000 nm nóỳu khọng bở thióu huớy. a. Taùc haỷi : a. Taùc haỷi : II. oỹc Tỗm hióứu vn baớn: II. oỹc Tỗm hióứu vn baớn: Tióỳt 39 : Vn baớn 1 .Taùc haỷi cuớa vióỷc duỡng bao bỗ ni lọng vaỡ 1 .Taùc haỷi cuớa vióỷc duỡng bao bỗ ni lọng vaỡ bióỷn phaùp haỷn chóỳ sổớ duỷng. bióỷn phaùp haỷn chóỳ sổớ duỷng. Bao nilọng: Bao nilọng: - nhi - nhi m m mọi trổồỡng mọi trổồỡng Lỏứn vaỡo õỏỳt caớn trồớ quaù trỗnh sinh Lỏứn vaỡo õỏỳt caớn trồớ quaù trỗnh sinh trổ ồớng trổ ồớng cuớa caùc loaỷi thổ ỷc vỏỷt cuớa caùc loaỷi thổ ỷc vỏỷt Xoùi moỡn õọửi Xoùi moỡn õọửi nuùi nuùi Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG a. Taùc haỷi a. Taùc haỷi II. oỹc Tỗm hióứu vn baớn: II. oỹc Tỗm hióứu vn baớn: Tióỳt 39 : Vn baớn 1 .Taùc haỷi cuớa vióỷc duỡng bao bỗ ni lọng 1 .Taùc haỷi cuớa vióỷc duỡng bao bỗ ni lọng vaỡ bióỷn phaùp haỷn chóỳ sổớ duỷng vaỡ bióỷn phaùp haỷn chóỳ sổớ duỷng Bao nilọng: Bao nilọng: - nhi - nhi m m mọi trổồỡng mọi trổồỡng Vổùt xuọỳng cọỳng laỡm từc caùc õổồỡng dn nổồùc thaới ngỏỷp luỷt vóử muỡa mổa mui phaùt sinh dởch bóỷnh Trọi ra bióứn , chóỳt caùc sinh vỏỷt khi nuọỳt phaới. a. Taùc haỷi a. Taùc haỷi II. oỹc Tỗm hióứu vn baớn: II. oỹc Tỗm hióứu vn baớn: Tióỳt 39 : Vn baớn 1 .Taùc haỷi cuớa vióỷc duỡng bao bỗ ni lọng 1 .Taùc haỷi cuớa vióỷc duỡng bao bỗ ni lọng vaỡ bióỷn phaùp haỷn chóỳ sổớ duỷng vaỡ bióỷn phaùp haỷn chóỳ sổớ duỷng Bao ni lọng: Bao ni lọng: - nhi - nhi m m mọi trổồỡng mọi trổồỡng [...]... 1:Cáu 1: Xeùt vóử mỷt hỗnh thổùc(Kióứu vn Xeùt vóử mỷt hỗnh thổùc(Kióứu vn baớn vaỡ thóứ loaỷi), baỡi Thọng tin vãư ngy bn v thãø loải), bi” Thäng tin vãư ngy trại âáút nàm 2000 thüc kiãøu vàn bn traïi âáút nàm 2000 thuäüc kiãøu vàn baín naìo? naìo? Tiãút 39 : Vàn baína. Tæû sæûa. Tæû sæûb. Miãu taíb. Miãu taíc. Thuyãút minhc. Thuyãút minh Âäút  khê Dioxin ngäü däüc khoï thåí...Bao ni läng:Væït bæìa bãi nåi cäng cäüng, di tích thàõng caính laìm máút mĩ quan. Cỏu 2: Vỗ sao em bióỳt baỡi Thọng tin vóử ngaìy traïi âáút nàm 2000 thuäüc kiãøu vàn baín maì em õaợ choỹn ồớ cõu 1.a. Vỗ baỡi vn trỗnh baỡy dióứn bióỳn sổỷ vióỷca. Vỗ baỡi vn trỗnh baỡy dióứn bióỳn sổỷ vióỷcb. Vỗ baỡi vn cung cỏỳp tri thổùc vóử caùc b. Vỗ baỡi . trổồỡng. - Coù 141 nổồùc tham dổỷ. Coù 141 nổồùc tham dổỷ. - Nm 2000 Vióỷt nam Nm 2000 Vióỷt nam tham gia vồùi chuớ tham gia vồùi chuớ õóử : õóử : Mọỹt ngaỡy. vaỡ thóứ loaỷi), baỡi Thọng tin vóử ngaỡy traùi õỏỳt nm 2000 thuọỹc kióứu vn baớn traùi õỏỳt nm 2000 thuọỹc kióứu vn baớn naỡo? naỡo? Tióỳt 39 : Vn baớn
- Xem thêm -

Xem thêm: thongtin ve ngay trai dat nam 2000, thongtin ve ngay trai dat nam 2000, thongtin ve ngay trai dat nam 2000

Bình luận về tài liệu thongtin-ve-ngay-trai-dat-nam-2000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP