Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

127 225 3
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2018, 10:23

Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ) IH IH M NGUY N TH CH T QU NG KI K T QU H C T NG THPT T NG ANH LU C - 2016 S c li u http://www.lrc.tnu.edu.vn IH IH M NGUY N TH CH T QU NG KI K T QU H C T NG THPT T NG ANH C : 60 14 01 14 LU C ng d n khoa h H NG - 2016 S c li u http://www.lrc.tnu.edu.vn L c hi khoa h c c - Ti n s h t qu H is ng d n ih m- li i c, Nguy n Th Ch t i L IC V it tc s t iv ih i h c thu c m- d c ti p gi ng d t c hi n lu ham gia qu c t nghi p ct h m- ih H i ng d n, ch b o t Xin c ng THPT t ng nghi l ct M c hi n lu u c g ng, song lu h n ch ,t u ki n thu n t nghi p i nh ng thi c s ch d c, ng nghi k t qu thi ng c Nguy n Th Ch t ii M CL C L i L ic .ii M c l c iii Danh m vi t t t iv Danh m M ng .v .1 .4 : .5 11 .13 15 15 PT 15 33 iii 38 40 : TRUNG 42 42 43 44 46 46 2.2 .48 72 : 74 74 74 .74 .74 .75 75 75 75 iv 77 80 .81 .86 .89 91 93 94 94 94 94 96 97 97 .99 .101 PH L C v DANH M C C C CH Ch vi t t t VI T T T N i dung BGH : CBQL : GD : Gi d c GS : Gi s GV : Gi vi n HS : H c sinh HT : Hi KQHT : K qu h c t p KT, G : Ki PGS : Ph gi QL : Qu l QLGD : Qu l gi THPT : Trung h c ph th ng TS : Ti b qu iv tr ng tra, s l nh gi s d c DANH M B NG ng, l B ng 2.2 S ng THPT 42 ch v k t qu h c t ng Anh gi h c 2014 - 2015 45 B ng 2.3 Nh n th c c ho qu ng KT k t qu h c t B ng 2.4 Nh n th c c ho ng c sinh v k t qu h c t p a Ti ng Anh 50 qu ng a ng Anh 49 qu B ng 2.5 Nh n th c c ho c sinh v m c sinh v k t qu h c t p B ng 2.6 M uc a ng Anh 51 53 B ng 2.7 n th c ki m tra 55 B ng 2.8 M i quan h gi c ki B ng 2.9 Th c tr ng v c n th c c a HS 57 ng c c n ho ng d y 59 B ng 2.10 chung c a CBQL,GV ti ng Anh B ng 2.11 ng THPT t o vi c l p k ho B ng 2.12 Th c tr c sinh v ho ng 60 thi, ki m tra 63 ch c thi, ki m tra 65 B ng 2.13 Th c tr ng ch k t qu 66 B ng 2.14 Th c tr m tra, vi ph m quy ch thi 68 B ng 2.15 Nh ng y u t t qu h c t B ng 3.1 M c n thi n k t qu qu ng ki m tra, ng Anh 71 thi c v 94 DANH M C BI 1.1 .9 Bi 3.1 T l % m c n thi t c Bi 3.1 T l thi c .95 96 vi 28 Tr n Th Tuy t Oanh (2007), h ng k t qu h c t p i n v qu c, i 29 Nguy n Ng c Quang (1989), Nh qu i (2012), Chi 30 Th i ng qu 31 Nguy cao h - 32 Nguy n Th c, c 2011-2020 i ng, (t i h c Hu Thanh tra, ki nh ch ng u gi ng d y cao h u T ng (1995), Tr c nghi 33 h c t p, NXB i h c T ng h p TP H II Ti ng Anh 34 Bloom B S (1979), Taxonomy of education objectives, New York 35 Mechrers W.A, Lehmann I.J (1991), Measurement and evaluation in education and psychology, London 36 Rowntree D (1987), Assessing students: How shall we know them? London 103 Ph l c s PHI N c sinh) o c a Hi u qu ch ho ki n c ng Anh ng vi c qu ngh p nh t Em nh n th ki m i k t qu h c t u c a ho ng ng Anh? M Ho TT ng ki t qu h c t p M a ho ng ki qu h c t p c a 1.1 Nh 1.2 T p ho u ch c c a h c sinh c sinh bi 1.6 T m m nh, y u c a b n u ch m nh n th c c a HS pv 1.8 y cho c c sinh t ki h ct p a ho 2.1 ng ki h c t p ti ng Anh im T t qu ng d y ng l c cho ho n 2.3 2.4 n ng c tri th 1.5 2.2 ng Anh ng l c cho HS h c t 1.4 T 1.9 t i h c sinh 1.3 1.7 c n thi t ng Anh ng d y c n th c, t h c cho h c sinh n kh R t i nh cho h c sinh C n thi t c n thi t M Ho TT ng ki c n thi t ng Anh 2.5 2.6 R t t qu h c t p C n thi t o cho h c sinh nk u ch u n ho ng cho h c sinh u c a ho ng ki qu h c t t ng Anh 3.1 mb 3.2 mb n 3.3 mb th ng 3.4 mb 3.5 mb n n ch c thi, ki m tra c hi n c n thi t c th m M TT ch c thi, ki m tra T t c t ch c c a h c sinh thi, ki m tra c hi n vi c tr thi, ki m tra ng c S nh th pc n uv b N Gi L p: X p lo i c 2014 - 2015: - H c l c: - H nh ki m: ng c ng t Ph l c s PHI KI N qu u qu ch ho ng ki o c a hi t qu h c t nc nh v d ng Anh) ng vi c qu ng Anh ngh ng ngh tm ng ki t qu h c t u c a ho t ng Anh? M TT Ho M 1.1 Nh 1.2 T ng ki h ct p 1.7 t ng Anh i h c sinh ng l c cho HS h c t ng c tri th T 1.5 1.6 ng Anh a ki qu h c t 1.3 1.4 t qu n t tri p ho u ch c c a h c sinh c sinh bi m m nh, y u c ab T d u ch m nh n th c pv c a HS 1.8 c c sinh t ki ct p 1.9 a ki h ct 2.1 2.2 2.3 t qu ng Anh i m i PP gi ng d y T ng l c cho ho n ng d y c a gi n th c, t h c R t c n thi t ic n thi t c n thi t M Ho TT ng ki h ct p t qu R t ng Anh c n thi t ic n thi t c n thi t cho h c sinh 2.4 2.5 2.6 n kh cho HS o cho h c sinh nk ho u ch u n ng cho h c sinh u c a ki t qu h ct ng Anh 3.1 mb 3.2 mb n 3.3 mb th ng 3.4 mb 3.5 mb n Th c tr ng v ho ng ki t qu h c t p ng Anh ngh HT th ng Anh c ki TT t qu h c t ng Anh Th o lu T lu n Tr c nghi m K t h p t lu V p c nghi m ng Vi t ti u lu n t th c tr ng v vi c s d ng? M T ng s d ng Th nh tho ng gi 2.2 ngh i nc ch thi, ki m tra c a h M Ch TT mb om mb thi, ki m tra T t ng t t c as c h c sinh mb 2.3 c ngh thi, ki m tra c a h nc t qu i v i h c sinh? M TT N T t t ng K p th i m b t qu h c t p t i h c sinh (gi th di n cho h c sinh) 2.4 ngh sinh n i dung nh TT c chuy n t ag c chuy n t sinh n i dung nh Nh c ti m tra ms Nh Nh m nh c nh c a GV M ng Th nh tho ng gi 2.5 ngh m ng c ng Anh c n ho ng d y ng nhi M TT nh nh ng i dung nh ng nhi u im ng nh ng ng d y u ch nh n d yh c thi, ki m tra nl ng o ngh ch c thi, ki m tra c a c th hi n m M TT i dung T t c t ch c a GV tro c a h c sinh thi, ki m tra c hi n vi c tr thi, ki m tra ng c S pc n ng t t Th c tr ng ki m t THPT (Ch nc 3.1 t qu h c t ng Anh ) ngh ng Anh ng tm ng Anh c a ng) M1: R t quan tr i quan tr ng; M3: quan tr ng STT n N i dung M1 M2 M3 M4 Kh Ki m tra kh Ki m tra cu Ki M a HS khuy 3.2 V i m cho bi ph nc th c tr n ng Anh n th c c ng) R 3.3 c ki ngh tn ng ) M1: T l nhi u nh t; M3: T l iv STT ng M2: T l i; M4:T l n th c c hi u Vi t Nghe D ch T v ng Ng Hi u bi t v i n th M1 i i M2 n M3 M4 t ki uc c, vi t) hay ch t uX ng) Ch K t h p m t s Ki uc t n u k t h id a ki n th ng) T h c hi u - Vi T h T h v ng - Ng - T h T h c hi u - Ng v ng - Vi h uX n d ng; M2: Th nh tho ng s d ng; s d ng; d n ST KN/ki KT Mi ng KT15 KT 45 KT HK T n th c M M M M M M M M M M M M M M M M 1 c hi u Vi t Nghe T v ng Ng D ch 4 4 Th c tr t p ng ki ng Anh) ngh t qu h c t p bi ng Anh t qu h c ng ki m tra, c th c hi n ng hi m TT Qu ng ki qu h c t p Ch tra o vi c l p k ho thi, ki m Ch o vi c l p k ho ch ki ng Anh Ch o vi thi, ki m tra, l p b 1.2 ki m tra theo t l nh 1.4 Ch o qu nh d Ch o chu n b m tra v t ch t ph c v thi, tr ng thi, ki m tra Ch qu h c t p c a h c sinh 2.1 Ch T t ng Anh 1.1 k t qu h c t p h ck c 1.3 M t t o t ch c h c t p quy ch thi, KT 2.2 Ch ho ch 2.3 Ch 2.4 2.5 Ch m b o ch m thi Ch ph m quy ch thi Ch k t qu 3.1 3.2 ng h p vi o ch Ch o ch ng t Qu TT ng ki qu h c t p 3.3 Ch o ki 3.5 Ch 3.7 4.1 T t ng Anh k t qu i HS Ch m, c m Ch ki m tra Ch tra, x m quy ch thi Ch m tra, thi Ch h c sinh 4.3 Ch ph m quy ch thi, ki m tra mc a m tra, x 4.4 Ch m ngh t mc 4.2 qu ng m 3.4 Ch 3.6 M t ut ah n th c hi Vi c s d ng S cc ct X B ngh Nam: n k t qu ng Anh? v m thi u qu p qu p th i ct pc ah ng h p vi ph m quy ch c t uv b N : - ih c cs ng c Ph l c s PHI U KH O NGHI M M c n thi thi c ho ng Anh ng c ti u ho xu t 06 bi u qu c a ho B ng THPT t m c n thi ngh R t TT c n thi t ng nh m n th c c a CBQL, n GV,HS v ho T.Anh T ch c b ng k T.Anh cho GV T.Anh Ch o c t o HS Ch i m i Ch o t ng tra, ki m tra, ch ng hi n c thi c ki m tra Ch o t ng ng d ng t KQHT c a h c sinh ph i h p gi l ng th c hi n t t ho c a HS xu t b nc M ch nc a thi c pv T ng Anh, i c n thi t C n thi t thi R t c n thi t kh thi Kh thi kh thi Ph l c s Th STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ng, ch t CBQL, GV ti c 2014 2015 TS CBQL 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 97 CM ThS 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 39 58 QLGD BD 3 4 3 4 3 3 2 2 78 ThS 2 1 3 2 2 2 2 1 58 -S ng THPT GV Anh 10 11 10 12 6 13 10 8 11 12 7 4 219 CM ThS 6 6 6 3 5 5 3 4 2 121 98 Ph l c s S ng CBQL, GV ti 2014 - ng THPT t n TS STT c CBQL CM ThS QLGD BD ThS GV Anh 4-1 6-1 3 4 6 14-1 10 4-1 30 60 H CM ThS ... d y h ng THPT n ng Anh t Nhi m v nc u n v qu ti ng Anh ng KT, k t qu h c t p ng THPT 5.2 Kh c tr ng v ho qu ng KT, k t qu h c t p ng Anh xu t m t s bi ti ng Anh k t qu h c t p qu ng THPT t ho... ho Anh t ng THPT M ng d y h ng t u c ti n, lu qu ho ng KT, xu t m t s bi k t qu h c t p ng d y h c t ng THPT t u u Qu ng KT, k t qu h c t p ng Anh ng THPT u Bi qu ho ng KT, k t qu h c t p ng Anh. .. HS THPT Xu th c t v ho ng KT, k t qu h c t p , nh ng t n t i ng Anh b t c p, c bi nh ng h n ch c a k t qu k thi t t nghi p THPT qu Anh l a ch n v t "Qu ng Anh ng ng ki t qu h c u, v i ng THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn