Đề thi thử toán THPT quốc gia 2018 lần 2 trường THPT kinh môn – hải dương

10 481 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2018, 16:20

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN TỐN (Đề có trang) Thời gian làm : 90 Phút; (Đề có 50 câu) Họ tên: Số báo danh: đề 001 Câu 1: Cho tam giác ABC vuông cân A M điểm nằm tam giác ABC cho MB : MA : MC  1: : , góc  AMB bao nhiêu? A 1350 B 900 C 150 D 120 Câu 2: Trong không gian Oxyz, khoảng cách từ điểm A 1; 2;3 đến  P  : x  y z   là: A 26 13 B C   17 26 x D   26 13 x Câu 3: Tìm giá trị a để phương trình   1  a     có nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn: x1  x2  log  3 , ta có a thuộc khoảng: A  ; 3 B  3;  C  0;   D  3;   Câu 4: Giả sử hàm số f ( x) liên tục, dương  ; thỏa mãn f (0)  f '( x) x Khi  f ( x) x  hiệu T  f (2 2)  f (1) thuộc khoảng  2;3 0;1 C   A  7;9 9;12  D  B Câu 5: Cho hàm số y  x  3x  , kết luận sau tính đơn điệu hàm số nhất: A Hàm số đồng biến khoảng (0; 2) nghịch biến khoảng (; 0) ; (2; ) ; B Hàm số đồng biến khoảng (0; 2) ; C Hàm số nghịch biến khoảng (0; 2) đồng biến khoảng (; 0) ; (2; ) ; D Hàm số nghịch biến khoảng (; 0) (2; ) Câu 6: Cho hai đường tròn  O1;5   O2 ;3 cắt hai điểm A, B cho AB đường kính đường tròn  O2 ;3 Gọi  D  hình phẳng giới hạn hai đường tròn (ở ngồi đường tròn lớn, phần gạch chéo hình vẽ) Quay  D  quanh trục O1O2 ta khối tròn xoay Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành Trang 1/8 14 40 D V  3 Câu 7: Số phức z =a +bi ( với a, b số nguyên) thỏa mãn 1  3i  z số thực z   5i  A V  36 B V  68 C V  Khi a + b là: A C Câu 8: Cho f  x   sin ax, a  Tính f '    B D A f '     3sin  a  cos  a  B f '     C f '     3a sin  a  D f '     3a.sin  a  cos  a  Câu 9: Cho F ( x ) nguyên hàm hàm số f ( x )  e x  x thỏa mãn F (0)  A F ( x)  e x  x  B F ( x)  2e x  x  2 C F ( x)  e x  x  3 Tìm F ( x ) D F ( x)  e x  x  Câu 10: Sự tăng dân số ước tính theo cơng thức Pn  P0 en.r , P0 dân số năm lấy làm mốc tính, Pn dân số sau n năm, r tỉ lệ tăng dân số hàng năm Biết năm 2001, dân số Việt Nam 78.685.800 triệu tỉ lệ tăng dân số năm 1,7% Hỏi tăng dân số với tỉ lệ đến năm dân số nước ta mức 100 triệu người? A 2018 B 2017 C 2015 D 2016 Câu 11: Cho lập phương có cạnh a hình trụ có hai đáy hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện hình lập phương Gọi S1 diện tích mặt hình lập phương, S2 diện tích xung quanh hình trụ Hãy tính tỉ số A S2  S1 B S2 S1 S2   S1 C S2  S1 D S2   S1 Câu 12: Cho hàm số y  f ( x )  x  (2m  1) x  (2  m) x  Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  f ( x ) có điểm cực trị Trang 2/8 m2 C   m  A B D   2  m  5 m2 Câu 13: Cho hàm số y  x  3mx  2m  x    Với giá trị m f ' x  6x  với x > 1 B m   C m  D m  2 Câu 14: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  S : x  y  z  2x  6y  4z   mặt phẳng A m     : x  4y  z  11  Viết phương trình mặt phẳng (P), biết (P) song song với giá vectơ  v  1; 6;  , vng góc với    tiếp xúc với (S)  x  2y  z   3x  y  4z   A  B   x  2y  z  21  3x  y  4z   Câu 15: Tập xác định hàm số y   4x  3y  z    2x  y  2z   C  D   4x  3y  z  27   2x  y  2z  21  tan 2x tập sau đây? cos x  2       D D   \   k ;  k  , k   2   B D   \   k  , k   A D    4    C D   \   k   , k   , k     sin Câu 16: Cho cos x dx  a ln  b, tính tổng S = a+ b + c x  5sin x  c A S  B S  C S  D S  Câu 17: Cho hình chóp tứ giác SABCD, M trung điểm SC Mặt phẳng (P) qua AM song song với BD cắt SB, SD N, K Tính tỉ số thể tích khối S.ANMK khối chóp S.ABCD 1 C D 2018 2018 2020 2020 Câu 18: Cho phương trình sin x  cos x   sin x  cos x  Tính tổng nghiệm A B phương trình khoảng  0; 2018  1285  A      B  643  C  642   Câu 19: Nghiệm bất phương trình 32 x   33  x là: A x   B x  C x   1285  D      D x  Câu 20: Cho tứ diện ABCD Khi quay tứ diện quanh trục AB có hình nón khác tạo thành ? Trang 3/8 A Một B Hai C Khơng có hình nón Câu 21: Chọn mệnh đề mệnh đề sau : D Ba A Trong không gian hai đường thẳng chéo khơng có điểm chung B Trong không gian hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với C Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng song song với mặt phẳng (Q) (P) (Q) song song với D Trong khơng gian hình biểu diễn góc phải góc   1200 Gọi M, N Câu 22: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có AB  1, AC  2, AA '  BAC điểm cạnh BB ', CC ' cho BM  3B ' M ; CN  2C ' N Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng  A ' BN  3 138 138 C D 46 46 16 46 Câu 23: Cho số phức z  2018  2017i Điểm M biểu diễn số phức liên hợp z : A 138 184 B A M  2018; 2017  B M  2018; 2017  C M  2018; 2017  Câu 24: Cho số thực dương a, b thỏa mãn log16 a  log20 b  log25 A  T  B T D M  2018; 2017  2a  b a Tính tỉ số T  b C 2  T  Câu 25: Cho hàm số f (x ) liên tục  tích phân   D  T  f (tan x )dx   x f (x ) dx  , x2  1 tính tích phân I   f (x )dx A B C D 1 Câu 26: Cho hàm số y  f ( x) với f (0)  f (1)  Biết rằng:  e x  f  x   f '  x   dx  ae  b Tính Qa 2017 b 2017 B Q  D Q  22017  A Q  22017  C Q  Câu 27: Giá trị lớn hàm sô y = A  B  13 x  3x  đoạn x 1 C Câu 28: Gọi (d) tiếp tuyến hàm số y  với hai trục tọa độ tam giác có diện tích là:  1  2;   2 D -3 x 1 điểm có hồnh độ 3 Khi (d) tạo x 2 Trang 4/8 169 121 25 49 B S  C S  D S  6 6 Câu 29: Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1   5, z2   3i  z2   6i Giá trị nhỏ A S  z1  z2 là: B C D 2 2 Câu 30: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng  P  : x  y  2z   0,  Q  : 2x  y  z   A Gọi (S) mặt cầu có tâm thuộc trục hoành, đồng thời (S) cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến đường tròn có bán kính (S) cắt mặt phẳng (Q) theo giao tuyến đường tròn có bán kính r Xác định r cho có mặt cầu (S) thỏa yêu cầu A r  B r  C r  D r  2 Câu 31: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  2x  9x  12x  B y  x  3x  C y  x  3x  D y  2x  9x  12x  Câu 32: Cho hình cầu bán kính 5cm, cắt hình cầu mặt phẳng cho thiết diện tạo thành đường tròn đường kính 4cm Tính thể tích khối nón có đáy thiết diện vừa tạo đỉnh tâm hình cầu cho (kết làm tròn tới hàng phần trăm) A 19,19 ml B 19, 21ml C 19,18 ml Câu 33: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  D 19, 20 ml 2 sin x  đồng biến sin x  m   khoảng  0;  ?  2  m  m  C m   A  B m   D   m  m  Trang 5/8 Câu 34: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  x2  x  x 1 A 1; B C 3; D 2; x Câu 35: Cho hai đồ thị y  a y  log b x có đồ thị hình vẽ Tìm khẳng định A  a  1;0  b  C a  1;0  b  B a  1;b  D  a  1; b  Câu 36: Chỉ khẳng định sai khẳng định sau A Khối lăng trụ có đáy có diện tích B, đường cao lăng trụ h, thể tích khối lăng trụ V=Bh B Diện tích xung quanh mặt nón có bán kính đường tròn đáy r đường sinh l S  rl C Mặt cầu có bán kính R thể tích khối cầu V  R D Diện tích tồn phần hình trụ có bán kính đường tròn đáy r chiều cao trụ l Stp  2r  l  r  Câu 37: Tìm tập xác định hàm số y = ln   x2  x   x A (-; -2) B (-; -2)  (2; +) C (1; +) D  ; 2   2;   Câu 38: Cho hàm số y  f (x ) xác định, liên tục  có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng: A Hàm số đạt cực đại x=0 đạt cực tiểu x=1 B Hàm số có giá trị cực tiểu C Hàm số có cực trị Trang 6/8 D Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ -3 Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA  ( ABCD ) SA  a Gọi  góc tạo đường thẳng SB mặt phẳng ( SAC ) ,  thỏa mãn hệ thức sau đây: A cos  B sin   C sin   D cos  Câu 40: Cho tập X  6, 7,8,9 , gọi E tập số tự nhiên khác có 2018 chữ số lập từ số tập X Chọn ngẫu nhiên số tập E, tính xác suất để chọn số chia hết cho 1  1  D   2018    4036  3  3  Câu 41: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A 1;1;1 B 1;3; 5 Viết phương trình mặt phẳng A 1    4035  3  B 1    2017  3  C trung trực AB A y  2z   B y  3z   C y  2z   Câu 42: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : D y  3z   x 8 y5 z   Khi vectơ phương 2 đường thẳng d có tọa độ là: A  4; 2;1 B  4; 2; 1 C  4; 2; 1 Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng  : D  4; 2;1 x 1 y 1 z  Tìm hình chiếu vng   1 góc  mặt phẳng (Oxy) x   A  y  1  t z    x   2t  B  y  1  t z    x  1  2t  C  y   t z    x  1  2t  D  y  1  t z   Câu 44: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, SA vng góc với (ABC) SA  a Tính khoảng cách SC AB A a B a 21 C a 21 D a 2 11   Câu 45: Tìm số hạng không chứa x khai triển thành đa thức  x x   , với x  x   A 525 B 485 C 165 D 238 1 n 1  * Câu 46: Cho dãy số xác định u1  1; u n1   2u n   ; n  N Khi u2018 bằng: 3 n  3n   A u2018  22016 2018  B u   2018 2017 2017 2019 2019 C u2018  22017  2018 2019 D u2018  2017  2018 2019 Câu 47: Một hoa văn trang trí tạo từ miếng bìa mỏng hình vng cạnh 10 cm cách khoét bốn phần có hình dạng parabol hình bên Biết AB  cm , OH  cm Tính diện tích bề mặt hoa văn Trang 7/8 A 160 cm B 140 cm C 14 cm D 50 cm Câu 48: Cho số phức z thỏa mãn: (3  2i)z  (2  i)2   i Hiệu phần thực phần ảo số phức z là: A B C D x 1 Câu 49: Cho hàm số y  có đồ thị (C ) Giả sử A, B hai điểm thuộc (C ) đối xứng với x 1 qua giao điểm hai đường tiệm cận Dựng hình vng AEBF Tìm diện tích nhỏ hình vng AEBF A Smin  B S  C S  Câu 50: Cho hàm f ( x) có đạo hàm liên tục  2;3 đồng thời D Smin  16 f    2, f    Tính  f '  x  dx A -3 B C 10 D HẾT Trang 8/8 SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN Gv: Nguyễn Ngọc Chi ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 2017 - 2018 MƠN TỐN Thời gian làm : 90 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 A D B C A D B D D C D D B D D B B D C B A A D D B C D A A D D D D C C C D A C C D 002 003 004 B A B D B D D D B C A D C C D B C B C B B A D A C D C D B B D B B B B C A D B C D A A C D B C A B C A B D A D A A B D C A B A A B D B A B A A C A C B C B B B C D C D C C B A D A C D A C B C A C B D A D D A C D A B C B C A C A D B B A A D C D B D Trang 9/8 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C C A B D C D C D A B C A A A D D B A A B D C B A C D B B A B B D D Trang 10/8 ... n1   2u n   ; n  N Khi u2018 bằng: 3 n  3n   A u2018  22 016 20 18  B u   20 18 20 17 20 17 20 19 20 19 C u2018  22 017  20 18 20 19 D u2018  20 17  20 18 20 19 Câu 47: Một hoa văn trang... QUỐC GIA LẦN II NĂM HỌC 20 17 - 20 18 MƠN TỐN Thời gian làm : 90 Phút Phần đáp án câu trắc nghiệm: 001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40... 2; 3 đồng thời D Smin  16 f    2, f    Tính  f '  x  dx A -3 B C 10 D HẾT Trang 8/8 SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT KINH MÔN Gv: Nguyễn Ngọc Chi ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử toán THPT quốc gia 2018 lần 2 trường THPT kinh môn – hải dương , Đề thi thử toán THPT quốc gia 2018 lần 2 trường THPT kinh môn – hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn