Xây dựng Ebook thực hành hóa học hữu cơ sử dụng cho sinh viên Khoa Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội 2

119 152 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2018, 05:49

...TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA: HÓA HỌC ********* LÊ ĐÌNH TUẤN XÂY DỰNG EBOOK THỰC HÀNH HÓA HỌC HỮU CƠ SỬ DỤNG CHO SINH VIÊN KHOA HÓA TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên... người học Xuất phát từ lý đó, lựa chọn đề tài: Xây dựng ebook thực hành hóa học Hữu sử dụng cho sinh viên khoa Hóa trường ĐHSP Hà Nội 2 Mục đích nghiên cứu Xây dựng nội dung thực hành hóa Hữu. .. nên cần thiết cấp bách Hóa học mơn khoa học thực nghiệm, nội dung học tập thiếu nội dung thực hành Tuy nhiên, số lượng đầu sách thực hành dùng cho sinh viên khoa Hóa nhà trường ít, hầu hết xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng Ebook thực hành hóa học hữu cơ sử dụng cho sinh viên Khoa Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, Xây dựng Ebook thực hành hóa học hữu cơ sử dụng cho sinh viên Khoa Hóa học Trường ĐHSP Hà Nội 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn