Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

56 120 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2018, 10:47

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - BẾ TRUNG TUẤT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CAI BỘ, HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG NĂM 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khóa học : Chính Quy : Quản Lý Đất Đai : Quản lý Tài Nguyên : 2012 – 2016 Thái Nguyên - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - BẾ TRUNG TUẤT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CAI BỘ, HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG NĂM 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính Quy : Quản Lý Đất Đai : 44 – QLĐĐ – N01 : Quản lý Tài Nguyên : 2012 – 2016 : PGS.TS Phan Đình Binh Thái Nguyên - 2016 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng trình đào tạo sinh viên nhà trường Đây khoảng thời gian sinh viên tiếp cận thực tế, đồng thời củng cố kiến thức học nhà trường Được giúp đỡ Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng năm 2015” Trong suốt trình thực tập em nhận giúp đỡ thầy cô giáo, bạn lớp K44-QLĐĐ – N01, cô anh chị nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, đặc biệt thầy giáo PGS.TS Phan Đình Binh người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn UBND Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập UBND Cai Bộ Do trình độ có hạn, thời gian nghiên cứu ngắn cố gắng xong đề tài tốt nghiệp em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến, bảo thầy giáo, ý kiến đóng góp bạn bè để đề tài tốt nghiệp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Bế Trung Tuất ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Tổng hợp điểm dân cư xóm tháng 8/ 2015 21 Bảng 4.2 Tình hình dân số, lao động năm 2015 22 Bảng 4.3: Cơ cấu lao động tháng 8/ 2014 23 Bảng 4.4: Tổng hợp diện tích, suất, sản lượng trồng chủ yếu giai đoạn 2012 - 8/2015 28 Bảng 4.5 Chuyển dịch cấu kinh tế giai đoạn 2012 - 2015 29 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng đất vào mục đích năm 2015 30 Bảng 4.7 Bảng biến động sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 so với năm 2010 31 Bảng 4.8 Các loại hình sử dụng đất Cai Bộ 33 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế loại trồng (tính bình qn cho ha) 36 Bảng 4.10 Phân cấp mức độ đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (Tính bình qn/1ha) 37 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 37 ii DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường BVTV : Bảo vệ thực vật HĐND : Hội đồng nhân dân KH KT : Khoa học kỹ thuật KT XH : Kinh tế hội LUT : Loại hình sử dụng đất PNN : Phi nông nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu .1 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Khái niệm đất 2.1.2 Khái niệm đất nông nghiệp .4 2.1.3 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp .4 2.1.4 Tầm quan trọng đánh giá đất 2.1.5 Tiêu chuẩn đánh giá hiệu sử dụng đất 2.2 Cơ sở lý luận đánh giá đất .5 2.2.1 Đánh giá đất dựa vào điều kiện tự nhiên 2.2.2 Đánh giá đất đai dựa vào tiêu hiệu kinh tế 2.2.3 Đánh giá đất đai dựa vào tiêu hiệu hội 2.2.4 Đánh giá đất đai dựa vào tiêu hiệu môi trường 2.3 Sử dụng đất nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 2.3.1 Khái niệm sử dụng đất 2.3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất .6 2.3.3 Cơ cấu trồng .7 2.3.4 Nguyên tắc sử dụng đất bền vững .8 2.4 Khái quát hiệu sử dụng đất .8 2.5 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Việt nam 10 2.5.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 10 2.5.2 Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp Việt Nam địa phương .11 iv 2.6 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 13 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 14 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 14 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 14 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 14 3.3 Nội dung nghiên cứu 14 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 14 3.3.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất biến động đất nông nghiệp địa bàn Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng .14 3.3.3 Xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Cai Bộ .14 3.3.4 Đánh giá hiệu kinh tế, hội, môi trường loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp lựa chọn loại hình sử dụng đấthiệu cao kinh tế - hội môi trường 14 3.3.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất 14 3.4 Phương pháp nghiên cứu 14 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu .14 3.4.2 Phương pháp phân vùng nghiên cứu .15 3.4.3 Phương pháp xác định đặc tính đất đai .16 3.4.4 Phương pháp dùng tiêu dùng để phân tích đánh giá khả thích hợp loại hình sử dụng đất .16 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .18 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội Cai Bộ 18 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 4.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 21 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 29 v 4.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động đất đai địa bàn Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng .30 4.2.1 Tình hình biến động đất đai 31 4.2.2 Tình hình biến động đất đai 31 4.3 Xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn 32 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất Cai Bộ 32 4.3.2 Mơ tả loại hình sử dụng đất 34 4.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 36 4.4.1 Hiệu kinh tế 36 4.4.2 Hiệu hội .39 4.4.3 Hiệu môi trường .40 4.4.4 Lựa chọn loại hình sử dụng đấthiệu cao kinh tế - hội môi trường 40 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp Cai Bộ 40 4.5.1 Giải pháp sách 40 4.5.2 Giải pháp mặt hạ tầng - hội, khoa học - kỹ thuật 42 4.5.3 Giải pháp thị trường 43 4.6 Định hướng sử dụng đất cho Cai Bộ .43 4.6.1 Quan điểm khai thác sử dụng đất 43 4.6.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp .44 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị .46 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Đất đai đóng vai trò định tồn phát triển hội lồi người, sở tự nhiên, tiền đề cho trình sản xuất Đất đai cội nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm vật chất khác cho người Đánh giá hiệu sử dụng đất sở vững cho công tác quy hoạch sử dụng đất cho việc sử dụng đất đạt hiệu cao kinh tế, hội, môi trường hội ngày phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật ngày cao, người tìm nhiều phương thức sử dụng đấthiệu Tuy nhiên, loại đất bao gồm yếu tố thuận lợi hạn chế cho việc khai thác sử dụng (chất lượng đất thể yếu tố tự nhiên vốn có đất như: Địa hình, thành phần giới, hàm lượng chất dinh dưỡng, chế độ nước ) nên phương thức sử dụng đất khác vùng, khu vực, điều kiện kinh tế hội cụ thể Bên cạnh đó, diện tích đất nơng nghiệp có xu hướng ngày giảm, dân số ngày tăng, nhu cầu lương thực thực phẩm tăng Việc điều tra đánh giá cách tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội ảnh hưởng đến tình hình sử dụng đất, trạng hiệu sử dụng đất, từ định hướng cho người dân khai thác sử dụng đất đai hợp lý, bền vững vấn đề cần thiết quan trọng Xuất phát từ vấn đề trên, trí Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, hướng dẫn trực tiếp giảng viên PGS.TS Phan Đình Binh, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng năm 2015” 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp phù hợp đề xuất sử dụng hợp lý, nâng cao hiệu sử dụng đất đáp ứng u cầu tiến tới cơng nghiệp hố - đại hố phát triển nơng nghiệp bền vững cho Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội tác động đến sản xuất nông nghiệp huyện - Đánh giá trạng hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện - Đề xuất giải pháp phù hợp để đưa loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp thích hợp vào sản xuất Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 1.3 Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học + Củng cố kiến thức sở kiến thức chuyên ngành, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn + Nâng cao khả tiếp cận, điều tra, thu thập xử lý thơng tin sinh viên q trình làm đề tài - Ý nghĩa thực tiễn + Trên sở đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp từ đề xuất giải pháp sử dụng đất đạt hiệu cao bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế - hội địa phương 34 4.3.2 Mơ tả loại hình sử dụng đất Mơ tả loại hình sử dụng đất sở để xác định yêu cầu sử dụng đất mức độ thích hợp sử dụng đất Nội dung mô tả LUT chủ yếu dựa vào tính chất đất đai thuộc tính LUT * LUT 1: Loại hình sử dụng đất lúa- màu Có kiểu sử dụng đất: Lúa xuân - lúa mùa - rau đông; lúa xuân - lúa mùa khoai lang; lúa xuân - lúa mùa - ngơ đơng Loại hình sử dụng đất trồng nơi có địa hình vàn, khả tưới tiêu chủ động, thành phần giới thịt nhẹ, cát pha - Vụ xuân: Trồng giống lúa như: TH3-3,Thái Bình, Đắc ưu 11, HTK99, Nhị ưu 838, Việt lai 20, SYN- Thời gian sinh trưởng từ 100-135 ngày, suất đạt 41 - 50 tạ/ha - Vụ mùa: Vụ mùa sớm lịch gieo mạ từ mùng 10-20/5, Mùa vụ lịch gieo trồng từ mùng 1-20/6 Trong LUT vụ mùa cấy sớm, trồng giống lúa ngắn ngày như: TH3-3, Nhị ưu 838, Tám thơm, Nhị ưu 725, Đắc ưu 11, DT112, Việt lai 20, HT1 Thời gian sinh trưởng từ 80 - 110 ngày, suất đạt 43 - 51 tạ/ha - Vụ đông: Chủ yếu trồng loại ngô, rau vụ đông + Ngơ: Thường trồng giống ngơ có suất cao như: Bioseed 9698, NK6654, Q2, NK 4300, NK66,C919 số giống ngô địa phương, suất đạt khoảng 37 - 50 tạ/ha + Rau: Chủ yếu trồng rau cải, cà chua, khoai tây suất cao Loại hình sử dụng đất thường cho suất cao ổn định chủ động nước tưới tiêu, đất tốt * LUT 2: Loại hình sử dụng đất lúa Đây loại hình sử dụng đất truyền thống, phổ biến địa bàn tồn từ lâu, người dân trì lâu dài LUT áp dụng địa hình vàn thấp có khả tiêu nước vào mùa mưa số khu vực có địa hình vàn cao chủ động 35 nước tưới Thành phần giới từ cát pha đến thịt trung bình, tầng đất dày mỏng khác Kiểu sử dụng đất lúa xuân - lúa mùa Giống lúa thường trồng là: Nhị ưu 725, Đắc ưu 11, TH3-3, Nhị ưu 838, Tám thơm, Việt lai 20 LUT thường áp dụng quy mô lớn, thuận lợi cho việc giới hóa sản xuất, xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng LUT cho suất cao, sản phẩm sản xuất không đáp ứng nhu cầu lương thực địa phương mà nguồn cung cấp cho lân cận * LUT 3: Loại sử dụng đất lúa - màu Kiểu sử dụng đất chủ yếu: Rau xuân - lúa mùa, ngô đông - lúa mùa LUT trồng đất có thành phần giới thịt trung bình, khó canh tác, tỷ lệ sét cao, PH thấp, địa hình vàn, vàn cao, không chủ động nước tưới suất lúa trồng màu không cao Hiệu kinh tế LUT không cao, suất lúa đạt từ 45 - 50 tạ/ha * LUT 4: Loại hình sử dụng đất lúa Đây LUT hiệu áp dụng điều kiện lựa chọn LUT khác LUT chủ yếu áp dụng địa hình vàn, cao, chủ yếu chân đồi, sử dụng nước khe chảy ra, nhờ hệ thống nước trời, thường trồng vào vụ mùa, suất lúa thấp * LUT 5: Loại hình sử dụng chuyên rau, màu công nghiệp ngắn ngày Được áp dụng chủ yếu đất bãi bồi ven suối nơi có địa hình vàn cao, chủ động tưới, tiêu nước, đất có thành phần giới nhẹ Phân bố hầu hết vùng Có kiểu sử dụng đất áp dụng phổ biến ngô mùa - ngô đông, Ngô mùa - Rau đông Cây công nghiệp ngắn ngày thường trồng sắn Phân bố chủ yếu vùng vùng * LUT 6: Loại hình sử dụng đất cơng nghiệp lâu năm ăn Trên địa bàn xã, vườn vườn tạp, trồng nhiều loại ăn khác chủ yếu để cải thiện dinh dưỡng phần ăn hàng ngày gia đình Vải, nhãn trồng có tiềm hầu hết trồng kinh doanh, mức đầu tư cao, đem lại hiệu kinh tế tương xứng với tiềm 36 * LUT 7: Loại hình sử dụng đất rừng 4.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 4.4.1 Hiệu kinh tế Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất sở thực tiễn để lựa chọn hệ thống sử dụng đất nông nghiệp, đáp ứng mục tiêu phát triển, quan trọng để tìm giải pháp kỹ thuật lựa chọn loại hình sử dụng đất thích hợp… Để đánh giá hiệu sử dụng đất xã, em tiến hành điều tra nông hộ theo mẫu phiếu điều tra vùng sản xuất Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất xác định: - Xác định hiệu kinh tế trồng - Xác định hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 4.4.1.1 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất trồng hàng năm Hiệu kinh tế đánh giá dựa sở so sánh giá trị sản xuất chi phí sản xuất Hiệu số giá trị sản xuất với chi phí sản xuất cao hiệu kinh tế cao, mục tiêu chung tất ngành sản xuất vật chất Bảng 4.9 Hiệu kinh tế loại trồng (tính bình qn cho ha) Đơn vị tính: 1.000đồng STT Cây trồng Giá trị sản xuất (GO) Chi phí trực tiếp (Ic) Thu nhập hỗn hợp (NVA) Giá trị ngày công lao động Hiệu sử dụng vốn (lần) Lúa mùa 47.312 22.544 24.768 132,8 2,0 Lúa xuân 47.989 28.012 19.977 120,2 1,7 Ngô mùa 27.521 19.522 7.99 58 1,4 Ngô đông 27.345 17.835 9.492 85,40 1,5 Khoai lang 28.524 15.745 12.779 124,9 1,8 Rau 41.988 23.942 18.046 69.9 1,7 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 37 Chi phí trực tiếp ngồi giống, đạm, kali, NPK, thuốc bảo vệ thực vật,phân chuồng, cơng lao động có loại phân khác phân bắc, phân xanh… Bảng 4.10 Phân cấp mức độ đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp (Tính bình qn/1ha) Chỉ tiêu Giá trị sản xuất (1000đ) Chi phí trực tiếp (1000đ) RC (rất cao) >150.000 C (cao) 100.000-150.000 >100.000 70.000100.000 >65.000 40.00065.000 TB (trung bình) 50.000-100.000 50.00070.000 30.00040.000 T (thấp) 10.000-50.000 RT(rất thấp)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cai Bộ huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng năm 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn