Đề minh họa THPT QG 2018 môn Hóa ngày 24.1.2018 của Bộ GDĐT

15 233 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2018, 15:17

Đề minh họa ngày 24.1.2018 kì thi THPT QG 2018 môn Hòa Học của Bộ GDĐT gồm kiến thức lớp 11 và 12. File word .doc Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác duy nhất, giá rẻ nhất thị trường hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QG 2018 BỘ GD&ĐT ngày 24.1.2018 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN HĨA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; AI = 27; P = 31; s = 32; C1 = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41 Kim loại sau có tính khử yếu nhất? A Ag B Al C Fe D Cu Câu 42 Chất sau làm tính cứng nc cứng vĩnh cửu? A NaCl B.Na2CO3 C.NaNO3 D HC1 Câu 43.Trong chất sau, chất gây nhiễm khơng khí có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt A CO B O3 C.N2 D.H2 Câu 44 Este sau có phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH2CH3 B CH2CHCOOCH3 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 Câu 45.Công thức sắt(II) hiđroxit A.Fe(OH)3 B.Fe(OH)2 C FeO D.Fe203 Câu 46.Polime sau có cấu trúc mạch phân nhánh? A Amilozo B Xenlulozo C Amilopectin D Polietilen Câu 47.Chất sau vừa phản ứng vói dung dịch HC1, vừa phản ứng vói dung dịch NaOH? A Al(OH)3 B.AlCl3 C BaCO3 D CaCO3 Câu 48 Crom có số oxi hóa +6 hợp chất sau đây? A.NaCrO2 B Cr2O3 C K2Cr2O7 D CrSO4 Câu 49 Dung dịch sau có pH > 7? A NaCl B.NaOH C.HNO3 D.H2SO4 Câu 50 Cacbon thể tính khử phản ứng hóa học sau đây? t0 t0 A C + O2 �� B C + 2H2 � C02 �� � CH4 t C 3C + 4A1 �� � A14C3 Câu 51 Chất sau chất hữu cơ? A CH4 B CO2 t D 3C + C a O �� � C a C + co C D CO Na2CƠ3 Câu 52 Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ thấy xuất A Kết tủa trắng B.Kết tủa đỏ nâu C Bọt khí D Dung dịch màu xanh Câu 53 Cho 4,48 lít khí co (đktc) phản ứng với gam oxit kim loại, sau phản ứng hoàn toàn, thu m gam kim loại hỗn hợp khí có tỉ khối so với Ha 20 Giá trị m A 7,2 B 3,2 C 6,4 D.5,6 Câu 54 Cho 375 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,2 mol AICI3, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,6 B 7,8 C 3,9 D 19,5 Câu 55 Trong phòng thí nghiệm, khí X điều chế thu vào bình tam giác cách đẩy khơng khí Trang Banfileword.com – Chun đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường hình vẽ bên Khí X A H2 B C2H2 C.NH3 D Cl2 Câu 56 Phát biểu sau sai? A Thủy phân etyl axetat thu ancol metylic B Etyl fomat có phản ứng tráng bạc C Triolein phản ứng với nước brom D Ở điều kiện thường, tristearin chất rắn Câu 57.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu C0 m gam H2O Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 25 gam kết tủa Giá trị m A 5,4 B 4,5 C 3,6 D 6,3 Câu 58 Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở) 2, thu 4,48 lít C02 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo đktc) Công thức phân tử X A C2H7N B C4H11N C C3H9N D.C2H5N Câu 59 Cho sơ đồ phản ứng sau:  O2 H 2O  O2 t0 Cu , t t0 � NO �� NH3 ��� � HNO3 ��� � NO2 ���� � Cu(NO3)2 �� � NO2 xt,t Mỗi mũi tên phản ứng hóa học Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử A B C D Câu 60 Cho chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozo, etylamin, Gly-Ala số chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường kiềm A B C D Câu 61 Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu khí H2 catot (b) Cho CO dư qua hồn hợp A12O3 CuO đun nóng, thu AI Cu (c) Nhúng Zn vào dung dịch chứa CuSO4 H2SO4, có xuất ăn mòn điện hóa (d) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp Hg, kim loại dẫn điện tốt Ag (e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCỈ2, thu chất rắn gồm Ag AgCl Số phát biểu A B C D Câu 62 Cho este đa chức X (có cơng thức phân tử C 6H10O4) tác dụng vói dung dịch NaOH, thu sản phẩm gồm muối axit cacboxylic Y ancol z Biết X khơng có phản ứng tráng bạc Số cơng thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 63 Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dung dịch X Cô cạn X, thu 8,56 gam hồn hợp chất rắn khan Giá trị m A 1,76 B 2,13 C 4,46 D 2,84 Câu 64 Hỗn hợp E gồm muối vô co X (CH8N2O3) đipeptit Y (C4H8N2O3) Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu khí z Cho E tác dụng với dung dịch HC1 dư, thu khí T chất hữu Nhận định sau sai? A Chất Y H2NCH2CONHCH2COOH B Chất Q H2NCH2COOH C Chất z NH3 chất T CO2 D Chất X (NH4)2CO3 Câu 65 Hòa tan hồn tồn Fe3O4 dung dịch H2SO4 (lỗng, dư), thu dung dịch X Cho dãy gồm chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl số chất dãy phản ứng với dung dịch X A B C D Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 66 Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic vói hiệu suất 81%, hấp thụ tồn khí C02 sinh vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu kết tủa dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến kết tủa lớn cần 10 ml dung dịch NaOH IM Giá trị m A 6,0 B 5,5 C 6,5 D 7,0 Câu 67 Cho so đồ chuyển hóa sau: +Cl +KOH +H 2SO +FeSO +H 2SO +KOH Cr(OH)3 ��� � X ���� � Y ���� Z ����� �T Biết X, Y, z, T hợp chất crom Chất z T A K2Cr2O7 Cr2(SO4)3 B K2Cr2O7 CrSO4 C K2CrO4 CrSO4 D K2CrO4 Cr2(SO4)3 Câu 68 Tiến hành thí nghiệm vói dung dịch X, Y, z T Kết ghi bảng sau: Mẩu thử Y Thuốc thử Hiện tượng Quỳ tím Quỳ chuyển sang màu xanh Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag T Dung dịch Bi'2 Kết tủa trắng z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam x,z X, Y, Z, T là: A Etyl fomat, lysin, glucozo, phenol B Etyl fomat, lysin, glucozo, axit acrylic, C Glucozo, lysin, etyl fomat, anilin D Lysin, etyl fomat, glucozo, anilin Câu 69: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol HC1 vào dung dịch chứa a mol NaAlCk (b) Cho Al2O3 vào lượng dư dung dịch NaOH (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ba(OH)2 (d) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3 (g) Cho Mg dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu chất khí) Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối A B, C D Câu 70: Cho 3,2 gam hồn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đlctc), thu 4,48 lít CO2 (đktc) Giá trị V A 6,72 B 7,84 C 8,96 D, 10,08 Câu 71: Cho từ từ dung dịch HCl IM vào dung dịch chứa X mol NaOH y mol NaAlO2 số n mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) biểu diễn đồ thị bên Giá trị X y A 0,30 0,30 B 0,30 0,35 C 0,15 0,35 Trang D 0,15 0,30 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 72 Cho chất sau: metan, etilen, buta-1,3-dien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat Số chất tác dụng với nước brom điều kiện thường A B C D Câu 73: Điện phân (điện cực tro, màng ngăn xốp) dung dịch gồm CuSCE NaCl (tỉ lệ mol tưong ứng : 3) với cường độ dòng điện l,34A.Sau thòi gian t giờ, thu dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so vói dung dịch ban đầu Cho bột AI dư vào Y, thu 1,68 lít khí H2 (đlctc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua hòa tan khí nước bay hoi nước Giá trị t A B D C Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn a gam este hai chức, mạch hở X (được tạo axit cacboxylic no hai ancol) cần vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc), thu 0,5 mol hỗn hợp CO2 H2O Cho a gam X phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH IM, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 11,2 B 6,7 C 10,7 D 7,2 Câu 75 Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al AI2O3 vào nước (dư), thu 0,896 lít khí (đktc) dung dịch Y Hấp thụ hồn tồn 1,2096 lít khí CO2 (đlctc) vào Y, thu 4,302 gam kết tủa Lọc kết tủa, thu dung dịch z chứa chất tan Mặt khác, dẫn từ từ CO2 đến dư vào Y thu 3,12 gam kết tủa Giá trị m A 6,79 B 7,09 C 2,93 D 5,99 Câu 76 Hỗn hợp X chứa hai amin thuộc dãy đồng đẳng metylamin Hỗn hợp Y chứa glyxin lysin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hồn hợp z (gồm X Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO N2 Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ hon z A 21,05% B 16,05% C 13,04% D.10,70% Câu 77 Hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO Cu (trong nguyên tố oxi chiếm 16% theo khối lượng) Cho m gam X tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 2M (dư), thu dung dịch Y lại 0,27m gam chất rắn khơng tan Cho dung dịch AgNO.3 dư vào Y, thu khí NO (sản phẩm khử N +5) 165,1 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 40 B 48 C 32 D 28 Câu 78 Cho hỗn hợp z gồm peptit mạch hở X amino axit Y (Mx> 4MY) vói tỉ lệ mol tưong ứng : Cho m gam z tác dụng vừa đủ vói dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa (m + 12,24) gam hỗn hợp muối natri glyxin alanin Dung dịch T phản ứng tối đa với 360 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 63,72 gam hỗn hợp muối Các phản ứng xảy hoàn toàn Kết luận sau đúng? A Phần trăm khối lượng nito Y 15,73% B Số liên kết peptit phân tử X C Tỉ lệ số gốc Gly : Ala phân tử X : D Phần trăm khối lượng nito X 20,29% Câu 79 Hòa tan hồn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO CuO vào 200 gam dung dịch H2SO4 NaNO3, thu dung dịch X chứa muối sunfat trung hòa kim loại, hồn hợp khí Y gồm 0,01 mol N2O 0,02 mol NO Cho X phản ứng với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu 89,15 gam kết tủa Lọc kết tủa nung khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 84,386 gam chất rắn Nồng độ phần trăm FeS04 X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,85 B 1,06 C 1,45 D 1,86 Câu 80 Cho chất hữu co mạch hở: X axit không no có hai liên kết 71 phân tử, Y axit no Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường đơn chức, z ancol no hai chức, T este X, Y với z Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm X T, thu 0,1 mol CO2 0,07 mol H2O Cho 6,9 gam M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp muối khan E Đốt cháy hoàn toàn E, thu Na 2C03; 0,195 mol CO2 0,135 mol H2O Phần trăm khối lượng T M có giá trị gần với giá trị sau đây? A 68,7 B 68,1 C 52,3 D 51,3 - HẾT - Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QG 2018 BỘ GD&ĐT ngày 24.1.2018 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN HĨA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 41 A 51 A 61 C 71 D 42 B 52 A 62 A 72 A 43 A 53 D 63 D 73 A 44 C 54 C 64 B 74 C 45 B 55 D 65 D 75 C 46 C 56 A 66 B 76 B 47 A 57 B 67 A 77 A 48 C 58 A 68 A 78 D 49 B 59 B 69 A 79 A 50 A 60 B 70 C 80 A Banfileword.com ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QG 2018 Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường BỘ ĐỀ 2018 MƠN HĨA HỌC BỘ GD&ĐT ngày 24.1.2018 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 41 Đáp án A Sắp xếp theo dãy điện hóa: AI > Fe > Cu > Ag Câu 42 Đáp án B Nước vĩnh cửu chứa nhiều ion Mg2+; Ca2+; Cl- SO42-=> dùng ion CO3 2- để kết tủa hết ion Mg2+; Ca2+ Mg2+ + CO32- � MgCO3 � Ca2+ + C032 � CaCO3 � Câu 43 Đáp án A Câu 44 Đáp án c Este tham gia phản ứng tráng bạc => este axit fomic Câu 45 Đáp án B Câu 46 Đáp án c Câu 47 Đáp án A Câu 48 Đáp án c Câu 49 Đáp án B Câu 50 Đáp án A Câu 51 Đáp án A Chất hữu hợp chất c trừ CO,CO2 muối cacbonnat, muối cachua Câu 52 Đáp án A Câu 53 Đáp án D Phương pháp: - Dùng quy tắc đuờng chéo tính đuợc mol khí hh - Bảo tồn khối luợng - Hướng dẫn giải nco = 0,2mol Mhhkhí = 40g/mol Hh khí gồm CO2 CO dư Áp dụng qui tắc đrrờng chéo => nco2 = 0,15mol ncodư = 0,05mol => nO tách = nCO2 = 0,15mol => m = m oxit — m oxi tách = - 0,15 16 = 5,6g Câu 54 Đáp án C Phương pháp: -Khi cho a mol OH" vào dd chứa b mol Al3+ Ta có: a �3 => tao Al(OH)t nOH- = 3nAl(OH)3 b b Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường a �  => Tao A1(OH)3 AIO2- nAl(OH)3 = 4nAl3 + -nOH b a  => Chỉ tao AlO2- => không thu đưoc kết tủa b Hướng dẫn giải nNaOH= 0,75mol => nOH-= 0,75mol nAl(OH)3 = 4nAl3+ - nOH-= , - 0,75 = 0,05mol => m = 3,9g Câu 55 Đáp án D Khí X nặng hon khơng khí phản ứng vói dung dịch kiềm —> X Clo Câu 56 Đáp án A A sai Thủy phân etyl axetat: CH3COOC2H5 + H2O -> CH3COOH + C2H5OH Câu 57 Đáp án B Phương pháp: Đốt cháy chất có CTPT: CnH2nO2 ln cho : nco2= nH20 Hướng dẫn giải metyl axetat etyl axetat có CTPT dạng CnH2nO2 —>• đốt chát: nco2= nH20 = 0,25 mol —> m = 0,25.18 = 4,5 Câu 58 Đáp án A Phương pháp: + Bảo toàn nguyên tố: namin = 2nN2 nCO2 + Chỉ sô cacbon: n  na Hướng dẫn giải namìn = 2nN2 = 0,1 —>• Số C = nco2 / namin = —> amin C2H7N Câu 59 Đáp án B Phương pháp: + Chất khử chất nhường electron tham gia phản ứng hóa học, có số oxi hóa tăng sau phản ứng Hướng dẫn giải nitơ chất khử —> số oxi hóa N tăng 3 2 N H3 � N O 2 4 N O � N O2 4 5 N O2 � H N O3 Câu 60 Đáp án B chất tham gia phản ứng thủy phân môi trường kiềm etyl axetat, tripanmitin, Gly-Ala Câu 61 Đáp án C Hướng dẫn giải: Những phát biểu (a), (c), (d), (e) Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 62 Đáp án A Hướng dẫn giải: CTCT X thỏa mãn là: (CH3COOCH3)2, CH3CH(COOCH3)2, (COOC2H5)2, (CH3COO)2C2H4 Câu 63 Đáp án D Phương pháp: - Quy công thức chung dd kiềm MOH với M nguyên tử khối trung bình Na K - Từ số mol MOH xét trường hợp: + Chỉ tạo muối MH2PO4 thu mi gam chất rắn + Chỉ tạo muối M2HPO4 thu m2 gam muối + Chỉ tạo muối M3PO4 thu m3 gam muối - So sánh giá trị m đề cho với mi, m2, m3 Nếu mi < m < m2 => tạo muối MH2PO4 M2HPO4 Nếu m2 < m < m3 => tạo muối M2HPO4 M3PO4 Khi bảo tồn mol MOH khối lượng chất rắn m ẩn phương trình đáp án Hướng dẫn giải: Giả sử kiềm có cơng thức chung MOH (M=(0,1.23+0,05.39)/0,15=85/3) Nếu phản ứng tạo muối: 376 MH2P04 :0,15 =18,8g 0,15 458 = l,45g 0,15 M3,PO4 : 180 = 9g M2,HPO4, m chat ran = 8,6 G < g => MOH dư, phản ứng tạo muối M3PO4 Đặt nM3P04= x mol, nMOH = y mol; 180x+136y/3=8,56 3x+y=nMOH=0,15 => x=0,04, y=0,03 => np2O5=0,04/2=0,02 mol => mp205=2,84 gam Câu 64 Đáp án B Hướng dẫn giải: E (NH4)2CC>3; Y H2NCH2CONHCH2COOH (NH4)2C03+2Na0H � Na2C03+2NH3(Z)+2H20 (NH4)2C03+2HCl � 2NH4Cl+H2O+CO2 (T) H2NCH2CONHCH2COOH +H20+2HCl � ClH3NCH2COOH (Q) Câu 65 Đáp án D Hướng dẫn giải: Dung dịch X: FeSO4, Fe2(SO4)3, H2SO4, H2O Những chất phản ứng vói dung dịch X là: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCỈ2, CỈ2, KNO3 Chú ý: NO3- môi trường H+ có tính oxi hóa HNO3 Câu 66 Đáp án B Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Phương pháp: + Bảo toàn nguyên tố + Cơng thức tính hiệu suất: %H = mthucte 100%với lượng tin bột cần lấy lượng lí thuyết mlithuyet Hướng dẫn giải: (C6H10O5)n + ahbO —> 2nC2H5OH + 2nCO2 noH-=2nBa(OH)2+nNaOH=0,05.2+0,01=0,l mol =>nco2=0,5noH-=0,055 mol =>ntinh bột=0,5nC02=0,0275 mol =>m=0,0275.162/0,81=5,5 gam Câu 67: Đáp án A Hướng dẫn giải: Cr(OH)3+KOH � KCrO2+2H2O 2KCrO2+3Cl2+8KOH � 2K2CrO4+6KCl+4H2O 2K2CrO4+H2SO4 � K2Cr2O7+K2SO4+H2O K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO4 � 3Fe2(SO4)3+7H2O+K2SO4+Cr2(SO4)3 Câu 68 Đáp án A Hướng dẫn giải: X Etyl fomat Y lysin z glucozo T phenol Câu 69 Đáp án A Hướng dẫn giải: (a) A1O2-+ H++ H2O � Al(OH)3 Al(OH)3 + 3H+ � Al3+ + 3H2O muối: NaCl, A1CỈ3 (b) Không tạo muối (c) Ba(HCO3)2 (d) FeSO4, Fe2(SO4)3 (e) 2KHSO4+2NaHCO3 � K2SO4+Na2SO4+2H2O+2CO2 (g) Mg(NO3)2, NH4NO3 Câu 70 Đáp án C Phương pháp: - Bảo toàn khối lương: mhh = mH + mC - Bảo toàn nguyên tố O - Hướng dẫn giải: nco2 = 4,48 : 22, = 0,2 mol BTKL mH = mhh- mc = 3,2 - 0,2.12 = 0,8 => nmo = 0,8/2 = 0,4 mol BTNT O => no2 = (nC02 + l/2nH20 ) = 0,2 + 1/2.0,4 = 0,4 mol Vo2(dktc) = 0,04.22,4 = 8,96 (lít) Câu 71 Đáp án D Phương pháp: - Cho H+ vào dd chứa OH- AIO2- xảy phản ứng trung hòa trước - Phản ứng trung hòa ln có: noH- = li® - Cùng luợng kết tủa Al(OH)3 thu : + TH1: nH+ => tạo Al(OH)3 Trang 10 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường + TH2: nH+ nhiều => tạo Al(OH)3 cực đ i , sau kết tủa bị hồn tan phần Hướng dẫn giải H   OH  � H 2O 0,15 � 0,15 H   AlO2  H 2O � Al  OH  � y � y 3H   �y Al  OH  � � Al 3  3H 2O  y  0,  �  y  0,  Bảo toàn H+ => �n H  0,15  y   y  0,   0, 75 => y = 0,3 mol nNaOH = nH+ = 0,15 (mol) Vậy X = 0,15 mol; y = 0,3 mol Câu 72 Đáp án A Số chất tác dụng vói nước brom điều kiện thường : etilen, buta-l,3-đien, stiren, phenol, metyl acrylat Câu 73 Đáp án A Phương pháp + Bảo toàn electron + Viết trình điện phân + m giảm = m � + m � Chú ý: H2O bị điện phân Hướng dẫn giải: Do dung dịch sau điện phân chứa chất là: Na2S04 NaOH Tỉ lệ mol CuS04 NaCl 1:3 nên Cu2+ bị điện phân hết truóc A1 + OH- � A1O2-+ 1,5H2 =>noH-=nH2/l,5=0,05 mol Quá trình điện phân: Cu2+ + 2Cl - � Cu + Cl2 a 2a a a � 2Cl + 2H2O Cl2 + H2 + 2OHa(=3a-2a) 0,5a 0,5a a=0,05 m giảm 64a + 71a + 71.0,5a + 2.0,5a = 8,575 gam < 10,375 => H2O bị điện phân: mH20= 10,375-8,575 = 1,8 gam H2O � H2+0,5O2 0,1 0,1 0,05 mol Tại anot: 0,075 mol Cb, 0,05 mol O2 => ne= 0,075.2 + 0,05.4 = 0,35 mol=> t = ne.96500/I=0,35.96500/1,34=25205,2 giây = Câu 74 Đáp án C Phương pháp: + Gọi CTTQ este: CnH2n-2k04 Trang 11 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường nH O  nCO2 + Đốt cháy HCHC X có bất bão hòa k ln có: n = 1 k + Bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối luợng Chú ý: NaOH dư Hướng dẫn giải X có dạng CnH2n-2kO4 nco2 = x; nH20 = y � x + y = 0,5 (1) Bảo toàn O: 2nco2 + nH20 = 2.0,3 + 4nx (2) Ta có nco2 - 11H20 = k.nx (3) (1) , (2), (3) —>1 nco2 = 0,3; nmo = 0,2; nx=0,05; k=l —> Y tạo axit chức no, mạch hở ancol no, mạch hở ancol ko no (1 lk TÌ), mạch hở CTCT Y: COO - C H COO – CH2 -CH = CH2 —>• mchấtrắn = mNaOHdư + m(COONa)2 = 0,1.40 + 0,05.134 = 10,7 gam Câu 75 Đáp án D Phương pháp: + Quy đổi hỗn hợp ban đầu thành Ba, Al, O + Bảo toàn khối luợng + Bảo toàn nguyên tố + Bảo toàn electron �BaCO3 � � � 0,054 mol CO ����� � 4,302 �Ba  HCO3  � �Al  OH  � CO du ���� 0, 04 mol Al  OH  �Ba �BaO � � �Ba  OH   H 2O du ���� � � � �Ba  AlO2  �Al � �Al2O3 4,302  mAl  OH  4, 032  3,12  0, 006mol 197 197 nCO2  nBaCO3 0, 054  0, 006 BTNTC � nBa HCO3     0, 024mol 2 BTNT Ba : nBa  nBaCO3  nBa HCO3   0, 006  0, 024  0, 03mol BTKL � nBaCO3   nAl = nAl(OH)3 = 0,04 mol Ba:0,03mol � � X� Al:0,04 mol � O:a mol � BT electron :2nBa + 3nAl = 2nO + 2nH2 => 2.0,03 + 0,04 = 2a + 2.0,04=> a = 0.05 mol => m = 0,03.137 + 0,04.27 + 0,05.16 = 5,99g Câu 76 Đáp án B Phương pháp: Bảo toàn nguyên tố: Trang 12 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Hướng dẫn giải Z bao gồm: CnH2n+3N: a mol C2H5NO2: b mol C6H14N2O2 : c mol => nCO2 = na + 2b + 6c nN2 = a/2 + b/2 + c = > nCO2 + nN2 = na + a/2 + 5b/2 + 7c = 0,81 (1 ) nH20= a(2n + 3)/2 + 5b/2 + 7c = 0,91 (2) (2) - (1) => a = 0,1 nz = 0,2 => b + c = 0,1 (3) Bảo toàn O: 2(b + c) + 2no2 - 2nco2 + 11H20 —> nco2 = 0,68 => nN2 = a/2 + b/2 + c = 0,81 - 0,68 (4) (3) (4) =>b = 0,04 c = 0,06 nco2 = na + 2b + 6c = 0,68 => n = 2,4 => X chứa C2H7N (0,06) C3H9N (0,04) (Tính dựa vào c trung bình 2,4 tổng số mol a = 0,1 ) Vậy z chứa C2H7N (0,06); C3H9N (0,04); C2H5NO2 (0,04) C6H14N2O2 (0,06) => %C2H7N = 16,05% Câu 77 Đáp án A Phương pháp: + Bảo toàn nguyên tố + Bảo toàn khối lượng + Bảo toàn electron Hướng dẫn giải a mol Cu du : 0,27 m g  678 b mol +AgNO3 +1 mol HCl 2+ 2+ + Fe2 O3 , FeO,Cu ����� Fe � Ag,AgCl + NO ,Cu 44 Cl 4, H4 43 ���� 14 43 c mol 4 43 m  gam  165,1 gam  dung dich Y , m¯-143,5nAgCl 165,1-143,4.1 = =0,2 mol 108 108 Khi cho X tác dụng với HC1 dung dịch Y tác dụng vói AgNƠ3 ta có hệ sau: 160n Fe2O3 +72n FeO +64n Cupu =m-m Cudu � � 160a+72b+64a=0,73m  1 � � mo � 16.3a+16b =0,16 � =0,16   � � m �� m X � BT:e ���� � b+2a=3c+0,2 � n FeO +2n Cupu =3n NO +nAg � � 6a+2b+4c=1 � � �N HCl =6n Fe2O3 +2n FeO +4n NO  1 : 2 ���� � 5a  b a  0, 05 � � �  1 �� b  2a  3c  0, � � b  0, 25 �� � m  40 � � 6a  2b  4c  c  0, 05 � � Xét hỗn hợp kết tủa ta có: nAgCl = nHCl = mol => nAgCl = Câu 78 Đáp án D Phương pháp: + HNaOH = (1+ x)npPeptit với X số nhóm CO-NH Trang 13 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường +NaOH +HCl + peptit ��� � T ��� � muoi Coi peptit NaOH phản ứng độc lập với HCl + Tăng giảm khối lượng : peptit + NaOH —► muối + H2O => mtăng = mNaOH – mH2O Hướng dẫn giải: Dung dịch G chứa GlyNa (a mol) ValNa (b mol) => nHCl = 2a + 2b = 0,72 l l , a + 125,5b + 58,5(a + b) = 63,72 => a = b = 0,18 => nNaOH = a + b = 0,36 lTLNaOH - mH20 = 12,24 => nmo = 0,12 => nx= ny = 0,06 X có k gốc amino axit => 0,06k + 0,06 = 0,36 => k = TH1 : X Gly3Ala2 Y Ala (Loại Vì Mx < 4MY) TH2: X Gly2Ala3 Y Gly (Thỏa mãn Mx > 4MY) A Sai, Y có %N = 18,67% B Sai, X có liên kết peptit C Sai D Đúng Câu 79 Đáp án A Phương pháp: + Bảo toàn nguyên tố + Bảo toàn electron Hướng dẫn giải: Bảo toàn N => nNaN03 = 2n\20 + n\o = 0,04 Đặt nH2S04 = a no hỗn hợp ban đầu = b => nH+ = 2a = 2b +0,01.10+ 0,02.4(1 ) nBa(OH)2 = nBaS04 = a nNaOH= nNaN03 = 0,04 Bảo toàn OH- => nOHtrong = 2a - 0,04 => m � = 233a + (15,6 - 16b) + 17(2a - 0,04) = 89,15 (2) (1)(2) => a = 0,29 b = 0,2 Đặt nFe2+ = c Bảo toàn electron => nO2 phan ưng với � =0,25c Bảo toàn H => nH2O nung � = a - 0,02 = 0,27 m rắn = 89,15 + 32.0,25c - 18.0,27 = 84,386 =>c = 0,012 m d d x = 15,6 + 200 - m Y = 214,56 0, 012.152 100% = 0,85% 214,56 Câu 80 Đáp án A Phương pháp: + Gọi CTTQ X T CnH2n-2O2 (n>3) CmH2m-4O4 (m>6) + Bảo toàn nguyên tố C, H + Bảo toàn khối lượng Hướng dẫn giải: X có 2�: CnH2n-2O2 (n>3) => C%FeS04 = Trang 14 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường T có 3π: CmH2m-4O4 (m>6) nco2 = n+m nH20 = (n-l)+(m-2)=n+m-3 => (n + m)/(n+m-3) = 0,1/0,07 => n + m=10 Chỉ có n=3 m=7 thỏa mãn X CH2=CH-COOH, T CH2=CH-COOCH2CH2OCOCH3 nx = X mol, m = y mol E: X + y mol CH2=CH-COONa, CHíCOONa: y mol 72x + 15 8y = 6,9 3(x+y) + 3y= nH = 2nH20=0,27 => X = 0,03; y = 0,03 mol %mi= 0,03.158/6,9 = 0,6869 = 68,69% - HẾT - Trang 15 ... Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QG 2018 BỘ GD&ĐT ngày 24.1 .2018 Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm... Banfileword.com ĐỀ MINH HỌA KÌ THI THPT QG 2018 Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường BỘ ĐỀ 2018 MƠN HĨA HỌC BỘ GD&ĐT ngày 24.1 .2018 Thời... pháp: + Chất khử chất nhường electron tham gia phản ứng hóa học, có số oxi hóa tăng sau phản ứng Hướng dẫn giải nitơ chất khử —> số oxi hóa N tăng 3 2 N H3 � N O 2 4 N O � N O2 4 5 N O2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề minh họa THPT QG 2018 môn Hóa ngày 24.1.2018 của Bộ GDĐT, Đề minh họa THPT QG 2018 môn Hóa ngày 24.1.2018 của Bộ GDĐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn