Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại bưu điện tỉnh quảng nam

97 186 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2018, 20:19

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Vũ Lê Bảo Trân ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BẢNG - vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài -1 Mục tiêu nghiên cứu -2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu -3 Phương pháp nghiên cứu -3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài -4 Bố cục luận văn -4 TỔNG QUAN TÀI LIỆU -5 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP - 1.1 Khái niệm chất kế toán trách nhiệm 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm -9 1.1.2 Bản chất kế toán trách nhiệm 10 1.1.2.1 Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị 10 1.1.2.2 Kế toán trách nhiệm – nhân tố hệ thống kiểm soát quản lý -11 1.1.2.3 Tính hai mặt kế toán trách nhiệm ảnh hưởng đến thái độ -12 1.2 Phân cấp quản lý sở hình thành kế tốn trách nhiệm 13 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý -13 1.2.2 Vai trò phân cấp quản lý việc hình thành kế tốn trách nhiệm 14 1.3 Nội dung kế toán trách nhiệm doanh nghiệp 16 1.3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp -16 1.3.1.1 Khái niệm chất trung tâm trách nhiệm 16 1.3.1.2 Các loại trung tâm trách nhiệm -18 1.3.2 Tổ chức hệ thống báo cáo trách nhiệm -20 iii 1.3.2.1 Đặc điểm báo cáo kế toán trách nhiệm 20 1.3.2.2 Nội dung tổ chức báo cáo trách nhiệm 21 1.3.3 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm -22 1.3.3.1 Đánh giá thành trung tâm chi phí 22 1.3.3.2 Đánh giá thành trung tâm doanh thu -23 1.3.3.3 Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận -24 1.3.3.4 Đánh giá thành trung tâm đầu tư -25 1.4 Đặc điểm sản xuất kinh doanh bưu điện liên quan đến kế toán trách nhiệm 25 1.4.1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh ngành bưu điện 25 1.4.2 Đặc điểm kế toán trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh bưu điện -28 KẾT LUẬN CHƯƠNG I -30 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM -31 2.1 Khái quát chung Bưu Điện tỉnh Quảng Nam 31 2.1.1 Một số nét Bưu điện tỉnh Quảng Nam -31 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bưu điện tỉnh Quảng Nam 31 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Bưu điện tỉnh Quảng Nam 32 2.1.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh Bưu điện tỉnh Quảng Nam- 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Bưu điện tỉnh Quảng Nam 35 2.1.3 Phân cấp quản lý Bưu điện tỉnh Quảng Nam -36 2.1.3.1 Ở Văn phòng Bưu điện tỉnh 36 2.1.3.2 Ở đơn vị trực thuộc -37 2.1.4 Mơ hình tổ chức kế toán Bưu điện tỉnh Quảng Nam -38 2.1.4.1 Khái qt mơ hình tổ chức kế tốn Bưu điện tỉnh Quảng Nam -38 2.1.4.2 Bộ máy kế toán Văn phòng Bưu điện tỉnh 39 2.1.4.3 Bộ máy kế toán Bưu điện trực thuộc -40 2.2 Tổ chức thơng tin kế tốn phục vụ đánh giá trách nhiệm nội Bưu điện tỉnh Quảng Nam -41 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn Bưu điện tỉnh Quảng Nam 41 2.2.1.1 Căn để lập dự toán Bưu điện tỉnh Quảng Nam -41 2.2.1.2 Lập dự toán đơn vị trực thuộc 42 2.2.1.3 Cơng tác lập dự tốn Văn phòng Bưu điện tỉnh 47 iv 2.2.2 Tổ chức công tác kế toán Bưu điện tỉnh Quảng Nam 49 2.2.2.1 Tổ chức kế toán Bưu điện trực thuộc 49 2.2.2.2 Tổ chức kế toán Văn phòng Bưu điện tỉnh -56 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam 59 2.3.1 Về phân cấp quản lý đánh giá trách nhiệm 59 2.3.2 Về cơng tác lập dự tốn 59 2.3.3 Về hệ thống báo cáo kế toán -59 KẾT LUẬN CHƯƠNG II - 61 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM -62 3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam -62 3.1.1 Xây dựng mơ hình tổ chức trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam -62 3.1.2 Xác định mục tiêu nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam 64 3.1.2.1 Đối với trung tâm chi phí (các tổ sản xuất phận văn phòng) 64 3.1.2.2 Đối với trung tâm doanh thu (Trung tâm kinh doanh vận chuyển tổ giao dịch thuộc Bưu điện khu vực, huyện) 65 3.1.2.3 Đối với trung tâm lợi nhuận (Bưu điện trực thuộc Văn phòng Bưu điện tỉnh) -65 3.1.2.4 Đối với trung tâm đầu tư (Văn phòng Bưu điện tỉnh) 65 3.2 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn gắn với trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam -66 3.2.1 Đối với trung tâm chi phí 66 3.2.1.1 Đối với trung tâm chi phí tổ sản xuất Bưu điện trực thuộc -66 3.2.1.2 Đối với trung tâm chi phí phòng ban (tại Bưu điện trực thuộc Văn phòng Bưu điện tỉnh) 67 3.2.2 Đối với trung tâm doanh thu 68 3.2.2.1 Đối với trung tâm doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển68 3.2.2.2 Đối với trung tâm doanh thu tổ giao dịch 69 3.2.3 Đối với trung tâm lợi nhuận -70 3.2.3.1 Trung tâm lợi nhuận Bưu điện khu vực, huyện 70 v 3.2.3.2 Trung tâm lợi nhuận Văn phòng Bưu điện tỉnh 71 3.2.4 Đối với trung tâm đầu tư (Văn phòng Bưu điện tỉnh) 72 3.3 Hoàn thiện báo cáo thực trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam 72 3.3.1 Đối với trung tâm chi phí 72 3.3.1.1 Đối với trung tâm chi phí tổ sản xuất -72 3.3.1.2 Đối với trung tâm chi phí phòng ban -74 3.3.2 Đối với trung tâm doanh thu 75 3.3.3 Đối với trung tâm lợi nhuận -76 3.3.4 Đối với trung tâm đầu tư -77 3.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam -77 3.4.1 Đối với trung tâm chi phí -77 3.4.1.1 Trung tâm chi phí tổ sản xuất 77 3.4.1.2 Trung tâm chi phí phòng ban 78 3.4.2 Đối với trung tâm doanh thu 79 3.4.3 Đối với trung tâm lợi nhuận -80 3.4.4 Đối với trung tâm đầu tư -82 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 84 KẾT LUẬN - 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO -86 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SXKD : Sản xuất kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định BĐ : Bưu điện BĐT : Bưu điện tỉnh vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 DỰ TOÁN SẢN LƯỢNG, DOANH THU DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN 43 Bảng 2.2 DỰ TỐN CHI PHÍ VẬT LIỆU TRỰC TIẾP -45 Bảng 2.3 DỰ TỐN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP -46 Bảng 2.4 DỰ TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGỒI -46 Bảng 2.5 DỰ TỐN CHI PHÍ KINH DOANH DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN -47 Bảng 2.6 DỰ TOÁN DOANH THU 48 Bảng 2.7 BÁO CÁO CHI PHÍ VẬT LIỆU TRỰC TIẾP -50 Bảng 2.8 BÁO CÁO CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP -51 Bảng 2.9 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 52 Bảng 2.10 BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH -53 Bảng 2.11 BÁO CÁO SẢN LƯỢNG, DOANH THU (trích) -55 Bảng 2.12 BÁO CÁO TỔNG HỢP DOANH THU (Trích) -57 Bảng 2.13 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 58 Bảng 3.1 DỰ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT -66 Bảng 3.2 DỰ TỐN CHI PHÍ BỘ PHẬN VĂN PHÒNG 67 Bảng 3.3 DỰ TOÁN CHI PHÍ BỘ PHẬN VĂN PHỊNG -68 Bảng 3.4 DỰ TOÁN TRUNG TÂM DOANH THU -69 Bảng 3.5 BÁO CÁO DỰ TOÁN TRUNG TÂM DOANH THU 70 Bảng 3.6 BÁO CÁO DỰ TOÁN TRUNG TÂM LỢI NHUẬN 70 Bảng 3.7 DỰ TOÁN TRUNG TÂM LỢI NHUẬN 71 Bảng 3.8 BÁO CÁO DỰ TOÁN TRUNG TÂM ĐẦU TƯ -72 Bảng 3.9 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU -73 Bảng 3.10 BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT -74 Bảng 3.11 BÁO CÁO DOANH THU -75 Bảng 3.12 BÁO CÁO DOANH THU TOÀN BƯU ĐIỆN TỈNH 76 Bảng 3.13 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN -76 Bảng 3.14 BÁO CÁO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 77 Bảng 3.15 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM CHI PHÍ 78 Bảng 3.16 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM CHI PHÍ 79 viii Bảng 3.17 ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM DOANH THU 79 Bảng 3.18 ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM LỢI NHUẬN -81 Bảng 3.19 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM LỢI NHUẬN 81 Bảng 3.20 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM ĐẦU TƯ 82 ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ máy tổ chức quản lý Bưu điện tỉnh Quảng Nam -35 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ máy kế toán Bưu điện tỉnh Quảng Nam - 39 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ máy kế toán Bưu điện trực thuộc - 40 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ trung tâm trách nhiệm 63 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong thị trường, thành công doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào định quản trị thực tế, định quản trị thường xác lập dựa sở thơng tin kế tốn, kế toán quản trị Kế toán quản trị cung cấp nhiều thông tin quan trọng làm cho định quản trị, thơng tin kế tốn gắn với trách nhiệm nhà quản trị cấp doanh nghiệp quan tâm Kế toán trách nhiệm phương pháp thu thập báo cáo thông tin dự toán thực tế đầu vào đầu trung tâm trách nhiệm, nội dung kế toán quản trị hạt nhân quan trọng hệ thống kiểm sốt quản trị doanh nghiệp Chính vậy, ngày có nhiều doanh nghiệp giới nghiên cứu tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm cơng tác kế tốn Trong xu hội nhập nay, với phát triển kinh tế giới nói chung lĩnh vực kế tốn nói riêng, doanh nghiệp Việt Nam cần thiết phải nghiên cứu tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm vào cơng tác kế tốn nhằm cung cấp thơng tin cho nhà quản trị theo hướng khoa học đại Thiết nghĩ, để đầu việc tổ chức vận dụng kế tốn trách nhiệm vào cơng tác kế tốn phải tổng cơng ty, cơng ty nhà nước với quy mô lớn, cấu tổ chức gắn với trách nhiệm đơn vị, cá nhân Bưu điện tỉnh Quảng Nam doanh nghiệp có quy mơ lớn, với phạm vi hoạt động rộng chế quản lý tài đơn vị trực thuộc đa dạng đặt yêu cầu cấp bách xây dựng giải pháp quản lý tài tồn diện Việc tổ chức kế tốn trách nhiệm nhằm đảm bảo cho đơn vị - Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất: Định kỳ, Tổ sản xuất tập hợp tất chi phí kỳ, so sánh với kế hoạch chi phí xác định nguyên nhân sai lệch Bưu điện khu vực Tam Kỳ Tổ sản xuất Bảng 3.10 BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT Quý I/2011 STT Nội dung Chi phí ngun vật liệu Dự tốn Thực 134.254.500 136.565.347 Dây xoắn máy điện thoại 7.000.000 8.400.000 Máy FAX Panasonic 2.727.272 5.454.544 Bì thư cơng văn 6.817.500 7.045.659 108.075.00 108.121.050 105.246.356 106.025.635 Chi phí in tem Lương cơng nhân trực tiếp Trích BHXH, BHYT, KPCĐ 32.389.696 33.124.325 Chi phí cơng cụ dụng cụ 11.564.987 11.785.126 Chi phí dịch vụ mua ngồi 12.489.561 12.358.694 Chi phí tiền khác 1.987.458 1.995.635 3.3.1.2 Đối với trung tâm chi phí phòng ban Báo cáo chi phí trung tâm lập dựa chi phí thực tế phát sinh phòng Căn vào chi phí thực tế phát sinh để so sánh với dự toán chi phí Bưu điện tỉnh nên giao khốn chi phí cho phòng để việc quản lý kiểm sốt chi phí chặt chẽ 3.3.2 Đối với trung tâm doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển báo cáo doanh thu phát sinh phận lên văn phòng Bưu điện tỉnh, Tổ giao dịch định kỳ báo cáo tình hình doanh thu lên Bưu điện khu vực, huyện quản lý phận Sau đó, Bưu điện tỉnh lập báo cáo doanh thu tiêu thụ toàn Bưu điện tỉnh Trung tâm kinh doanh vận chuyển Bảng 3.11 BÁO CÁO DOANH THU Quý I/ 2011 Dự toán Chỉ tiêu Số lượng Giá thuê Thành tiền (chiếc) Thực Số lượng (chiếc) Giá thuê Thành tiền Xe Toyota 16 chỗ 4.000.000 24.000.000 4.200.000 25.200.000 Xe Daihatsu chỗ 12 3.000.000 36.000.000 12 3.500.000 42.000.000 Xe tải thùng 7.000.000 42.000.000 7.000.000 42.000.000 Xe tải ben 7.500.000 45.000.000 7.500.000 45.000.000 Xe Ford 5.000.000 20.000.000 5.000.000 20.000.000 34 167.000.000 34 174.200.000 Cộng Bưu điện tỉnh vào báo cáo doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển Bưu điện trực thuộc lập báo cáo doanh thu tiêu thụ chung cho toàn Bưu điện tỉnh Bưu điện tỉnh Quảng Nam Bảng 3.12 BÁO CÁO DOANH THU TOÀN BƯU ĐIỆN TỈNH Quý I/ 2011 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Dự toán Thực Bưu điện khu vực Tam Kỳ 27.433 27.456 Bưu điện Tây Giang 15.224 15.303 … 167 174 17.265 18.055 Bưu điện Trung tâm kinh doanh vận chuyển Văn phòng Bưu điện tỉnh Cộng 128.652 3.3.3 Đối với trung tâm lợi nhuận Từ báo cáo chi phí trung tâm chi phí, kết hợp với tiêu doanh thu, đơn vị trực thuộc tiến hành lập báo cáo thực với tư cách trung tâm lợi nhuận để đánh giá kết hoạt động gửi báo cáo Bưu điện tỉnh Báo cáo thể chênh lệch lợi nhuận thực tế với lợi nhuận theo dự toán trung tâm Minh họa Bưu điện khu vực Tam Kỳ Trung tâm lợi nhuận: Bưu điện khu vực Tam Kỳ Bảng 3.13 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN Quý I/ 2011 ĐVT: 1000 đồng Chỉ tiêu Dự toán Thực tế Doanh thu 27.433.215 27.456.140 Biến phí sản xuất 12.758.238 13.263.080 Số dư đảm phí = (1) – (2) 14.674.977 13.851.060 Định phí trực tiếp 5.934.525 6.491.255 Lợi nhuận phận =(3) – (4) 8.740.452 7.359.805 3.3.4 Đối với trung tâm đầu tư Báo cáo thực trung tâm đầu tư lập Bưu điện tỉnh để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả, chất lượng đầu tư Báo cáo không giúp Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh có nhìn tổng thể tình hình đầu tư đơn vị mà giúp Ban Giám đốc có thơng tin cần thiết cho việc định Bưu điện tỉnh Quảng Nam Bảng 3.14 BÁO CÁO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Quý I/2011 Stt Chỉ tiêu ĐVT Dự toán Quý I/2011 Thực tế Quý I/2011 Doanh thu Triệu đồng 130.525 132.025 Chi phí sản xuất kinh doanh Triệu đồng 108.628 109.541 Lợi nhuận Triệu đồng 21.897 22.484 Vốn đầu tư bình quân Triệu đồng 80.031 82.520 ROI tối thiểu 10 10 Chi phí sử dụng vốn bình quân Triệu đồng 8.003 8.252 ROI % 27,4 27,2 RI 13.894 14.232 % Triệu đồng 3.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam 3.4.1 Đối với trung tâm chi phí 3.4.1.1 Trung tâm chi phí tổ sản xuất Mục tiêu trung tâm chi phí tối đa hóa sản lượng sản phẩm, tối thiểu hóa chi phí sử dụng Đánh giá trung tâm chi phí dựa sở so sánh dự toán thực để xác định mức độ thực kế hoạch sản lượng chi phí trung tâm Tổ sản xuất thuộc Bưu điện khu vực Tam Kỳ Bảng 3.15 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM CHI PHÍ Quý I/ 2011 Stt Nội dung Nguyên vật liệu Dây xoắn máy điện thoại Máy FAX Panasonic Bì thư cơng văn Chi phí in tem Lương cơng nhân trực tiếp Trích BHXH, BHYT, KPCĐ Chi phí cơng cụ dụng cụ Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí tiền khác Cộng Dự toán Thực tế Chênh lệch 134.254.500 136.565.347 2.310.847 7.000.000 2.727.27 6.817.500 108.075.000 8.400.000 1.400.000 5.454.544 2.727.272 7.045.659 108.121.050 228.159 105.246.356 32.389.696 11.564.987 12.489.561 1.987.458 263.297.862 106.025.635 33.124.325 11.785.126 12.358.694 1.995.635 266.187.437 779.279 734.629 220.139 -130.867 8.177 2.889.575 46.050 Qua bảng ta thấy chi phí thực tế quý I/2011 tổ sản xuất thuộc Bưu điện khu vực Tam Kỳ tăng so với dự toán 2.889.575đ Do hầu hết khoản mục chi phí thực tế tăng so với dự toán tăng với mức thấp Vì đơn vị cần tìm hiểu nguyên nhân khoản mục chi phí tăng giá tăng hay lãng phí? 3.4.1.2 Trung tâm chi phí phòng ban Trên sở báo cáo chi phí dự tốn thực hiện, tiến hành so sánh thực tế kế hoạch để đánh giá việc tăng giảm chi phí thơng qua độ lệch Phòng Tài kế tốn Bưu điện khu vực Tam Kỳ Bảng 3.16 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM CHI PHÍ Q I/2011 Nội dung Dự tốn Tiền lương 202.126.000 Cơng cụ dụng cụ 87.180.625 Văn phòng phẩm 170.236.963 Tiếp khách 88.159.657 Chi phí hội họp, học tập 55.028.915 Nước sinh hoạt 7.021.360 Điện sinh hoạt 22.346.297 Điện báo 65.335.696 Tổng cộng 631.764.547 Trong Phòng TCKT Thực tế Chênh lệch 203.212.850 1.086.850 85.355.032 -1.825.593 170.565.125 328.162 85.230.458 -2.929.199 56.824.130 1.795.215 8.650.125 1.628.765 23.055.032 708.735 65.654.755 319.059 632.890.503 1.125.956 Phòng KHĐT 3.4.2 Đối với trung tâm doanh thu Sau đây, tác giả xin đánh giá tình hình doanh thu Trung tâm kinh doanh vận chuyển dịch vụ cho thuê phương tiện vận tải Trung tâm kinh doanh vận chuyển Bảng 3.17 ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM DOANH THU Quý I/2011 Dự toán Chỉ tiêu Số lượng Xe Toyota 16 chỗ Xe Daihatsu chỗ 12 Xe tải thùng Xe tải ben Xe Ford Giá thuê 4.000.000 3.000.000 7.000.000 7.500.000 5.000.000 Thực Thành Số Thành Giá thuê tiền lượng tiền 24.000.000 4.200.000 25.200.000 36.000.000 12 3.500.000 42.000.000 42.000.000 7.000.000 42.000.000 45.000.000 7.500.000 45.000.000 20.000.000 5.000.000 20.000.000 Qua báo cáo trên, nhận thấy doanh thu quý I/2011 trung tâm kinh doanh vận chuyển tình hình cho thuê phương tiện vận tải tăng 7.200.000đ Phân tích nhân tố ảnh hưởng ta có: - Chênh lệch doanh thu chênh lệch số lượng thực tế cho thuê so với dự tốn khơng Điều này, chứng tỏ cơng tác lập dự toán số lượng sản phẩm tiêu thụ tốt - Chênh lệch doanh thu chênh lệch đơn giá: Xe Toyota 16 chỗ: (4.200.000-4.000.000) x = 1.200.000 Xe Daihatsu chỗ: (3.500.000-3.000.000) x 12 = 6.000.000 Giá cho thuê thực tế tăng so với dự toán, chứng tỏ người lập dự toán trung tâm doanh thu chưa dự báo nhu cầu thuê dịch vụ vận tải khách hàng Số lượng sản phẩm ít, nhu cầu thuê dịch vụ tăng, làm cho giá thuê sản phẩm tăng Với phương pháp đánh trên, nhà quản lý thấy biến động doanh thu dự toán số lượng, đơn giá cao hay thấp so với thực tế, để có sách tiêu thụ sản phẩm hợp lý hơn, nhằm tăng doanh thu 3.4.3 Đối với trung tâm lợi nhuận Báo cáo thành trung tâm lợi nhuận cần xây dựng theo hình thức số dư đảm phí để phục vụ yêu cầu phân tích kế toán trách nhiệm Cần tiến hành so sánh lợi nhuận đạt thực tế với dự toán đồng thời kết hợp với kết phân tích trung tâm doanh thu, chi phí để từ thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phí … đến lợi nhuận Có thể minh họa đánh giá thành trung tâm lợi nhuận sau: Bưu điện khu vực Tam Kỳ Bảng 3.18 ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM LỢI NHUẬN Quý I/2011 ĐVT: 1000 đồng Chỉ tiêu Doanh thu Biến phí sản xuất Số dư đảm phí = (1) – (2) Định phí Lợi nhuận phận =(3) – (4) Dự toán Thực tế 27.433.215 27.456.140 12.758.238 13.263.080 14.674.977 14.851.060 5.934.525 6.491.255 8.740.452 8.359.805 Chênh lệch Giá trị 22.925 504.842 176.083 556.730 -380.647 Tỷ lệ (%) 0,08 3,7 1,2 9,3 -4,3 Trên sở báo cáo kết hoạt động trung tâm lợi nhuận, kế toán Bưu điện tỉnh tiến hành lập báo cáo tổng hợp kết hoạt động trung tâm lợi nhuận Bưu điện tỉnh để thấy mức độ đóng góp trung tâm lợi nhuận vào lợi nhuận chung toàn Bưu điện tỉnh, thể qua bảng sau: Bưu điện Tỉnh Quảng Nam Bảng 3.19 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM LỢI NHUẬN Quý I/2011 Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu Chi phí SXKD Lợi nhuận Vốn đầu tư bình quân Tổng tài sản bình quân Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư (%) Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (%) Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (%) Tỷ suất lợi nhuận chi phí SXKD (%) BĐ khu vực Tam Kỳ BĐ Hội An 27.456 19.754 8.359 15.250 78.065 18 2,4 26 35 10.055 7.687 2.368 12.656 83.485 18,8 2,8 23,5 30,8 Bưu Toàn điện Bưu điện tỉnh 132.025 109.541 22.484 82.520 455.022 27 4,9 17 20,5 3.4.4 Đối với trung tâm đầu tư Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh người chịu trách nhiệm trung tâm đầu tư, Bưu điện tỉnh cần thiết lập báo cáo để đánh giá trách nhiệm quản lý Ban Giám đốc Để đánh giá thành trung tâm đầu tư ta so sánh tiêu bảng báo cáo hiệu đầu tư thực tế so với dự toán giá trị tỷ lệ để đánh giá việc tăng giảm thông qua độ lệch Bưu điện tỉnh Quảng Nam Bảng 3.20 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM ĐẦU TƯ Quý I/2011 Chênh lệch Chỉ tiêu ĐVT Dự toán Thực tế Tỷ lệ (%) Giá trị 1.Doanh thu triệu đồng 130.525 132.025 1.500 2,26 2.Chi phí sản xuất kinh doanh triệu đồng 108.628 109.541 12.393 2,64 3.Lợi nhuận triệu đồng 22.897 22.484 -413 -1,8 4.Vốn đầu tư bình quân triệu đồng 80.031 82.520 2.489 3,1 10 - - - triệu đồng 8.003 8.252 249 3,1 7.Tỷ suất lợi nhuận doanh thu % 16,7 17 0,3 1,8 8.ROI % 27,3 27 -0,3 -1,09 14.894 14.232 -662 -4,4 5.ROI tối thiểu 6.Chi phí sử dụng vốn bình quân 9.RI % triệu đồng Quý I/2011, lợi nhuận giảm 413 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm 1,8%, vốn đầu tư tăng 2.489 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 3,1% nên ROI giảm so với dự toán 0,3% tương ứng với tỷ lệ giảm 1,09% Chỉ tiêu lợi nhuận để lại (RI) lợi nhuận cuối mà trung tâm đầu tư đạt sau trừ chi phí vốn sử dụng Quý I/2011, lợi nhuận để lại Bưu điện tỉnh giảm so với dự toán 662 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm 4,4% Vì vậy, để đạt tiêu lợi nhuận để lại theo dự tốn Bưu điện tỉnh cần có biện pháp làm tăng doanh thu tiêu thụ, đồng thời kiểm sốt tốt chi phí trung tâm chi phí Như vậy, kết luận việc thực dự toán hiệu đầu tư Bưu điện tỉnh chưa tốt Điều cho thấy hiệu sử dụng vốn Bưu điện tỉnh chưa cao Bưu điện tỉnh cần có chiến lược đầu tư phù hợp hiệu thời gian tới KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trong chương III, đề tài tập trung đưa giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam Trên sở phân tích thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu điện tỉnh kết hợp với sở lý luận kế toán trách nhiệm, chương III Luận văn tập trung giải số nội dung chủ yếu sau: - Đưa phương án tổ chức trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm - Xây dựng hệ thống báo cáo dự toán tương ứng với trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh - Hồn thiện hệ thống báo cáo kế tốn trách nhiệm nhằm cung cấp thông tin chi tiết, cụ thể phục vụ cho việc đánh giá trách nhiệm phận Bưu điện tỉnh KẾT LUẬN Kế toán trách nhiệm cơng cụ để kiểm sốt đánh giá công ty phân quyền, tinh thần này, luận văn giải số vấn đề sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm, đưa cách nhìn tồn diện lĩnh vực kế tốn trách nhiệm, làm sở để đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm nghiên cứu đưa giải pháp cho việc hồn thiện kế tốn trách nhiệm Bưu điện tỉnh Luận văn đề xuất giải pháp thiết lập hệ thống trung tâm trách nhiệm xây dựng hệ thống báo cáo cho nhà quản trị, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá thành trung tâm trách nhiệm Bưu điện tỉnh Luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Tuy nhiên, để triển khai thành công thực tế phụ thuộc vào nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực kế toán trách nhiệm Ban lãnh đạo Bưu điện tỉnh đơn vị trực thuộc TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo toán Bưu điện tỉnh Quảng Nam năm 2010, quý I/2011 Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm (2001), Kế toán quản trị, NXB Thống GS TS Đào Văn Tài – T.S Võ Văn Nhị - Trần Anh Hoa (2003), Kế toán quản trị áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam, NXB Tài Võ Văn Nhị, Đồn Ngọc Quế, Lý Thị Bích Châu (2001), Hướng dẫn lập – đọc – phân tích Báo cáo tài Báo cáo kế toán quản trị (Theo định số 167/2000 QĐ-BTC ngày 25-10-2000 Bộ trưởng Bộ Tài chính), NXB Thống Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2000), Kế toán quản trị phân tích kinh doanh, NXB Thống Lê Thị Hà Phương (2002), “Đặc thù hoạt động sản xt skinh doanh Bưu Viễn thơng”, Thơng tin khoa học kỹ thuật kinh tế Bưu điện Hồ Thị Sáng (2000), Bài giảng Kinh tế Bưu Viễn thơng, Học viện cơng nghệ viễn thơng sở TP Hồ Chí Minh Thư viện trường Đại học Đà Nẵng, Các luận văn Thạc sĩ kinh tế Tổng cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam (2000), Tài liệu tập huấn cơng tác tài 10.Tổng cơng ty Bưu viễn thơng Việt Nam (2000), Các văn liên quan đến tổ chức hoạt động Tổng cơng ty Bưu Viễn thơng Việt Nam, NXB Bưu điện 11 Tổng cơng ty Bưu Viễn thông Việt Nam, Qui định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục số DỰ TỐN CHI PHÍ DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN Bưu điện tỉnh Quảng Nam ĐVT: triệu đồng STT Chỉ tiêu TỔNG CHI PHÍ 10 11 12 13 14 Vật liệu, nghiệp vụ Nhiên liệu Khấu hao TSCĐ Sửa chữa TSCĐ Tiền lương khoản phụ cấp có tính chất lương Điện, nước Dịch vụ thuê khác Dụng cụ sản xuất, đồ dùng văn phòng Bảo hộ lao động Vận chuyển, bốc vác th ngồi Cơng tác phí Hoa hồng đại lý Các khoản phí lệ phí Chi phí khác Dự tốn 102.897 4.145 1.775 26.005 16.942 22.468 2.150 2.560 1.768 1.355 205 460 688 375 5.878 (Nguồn: Phòng kế hoạch Bưu điện tỉnh) Phụ lục số Bảng phân loại chi phí sản xuất theo định phí biến phí STT Yếu tố chi phí Biến phí Chi phí nguyên vật liệu x 1.1 Nguyên vật liệu x Định phí 1.2 Nhiên liệu, động lực x Chi phí nhân cơng trực tiếp 2.1 Tiền lương 2.2 BHXH, BHYT, KPCĐ x 2.3 Ăn ca trực tiếp x Chi phí sản xuất chung 3.1 Chi phí nguyên vật liệu x 3.2 Chi phí nhân viên x 3.3 Chi phí khấu hao TSCĐ x 3.4 Chi phí vận chuyển, bốc dỡ x 3.5 Chi phí điện, nước x 3.6 Chi phí khác x x ... lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam 5 TỔNG... dụng kế toán trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam + Đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn phục vụ đánh giá trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam Bố cục luận văn Ngoài Phần mở đầu, Kết luận,... chung Bưu điện Quảng Nam 3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng kế toán trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam nào? Ưu nhược điểm sao? - Công tác kế toán trách nhiệm Bưu điện tỉnh Quảng Nam hình thành,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại bưu điện tỉnh quảng nam, Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại bưu điện tỉnh quảng nam, Bố cục của luận văn, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP, 1 Khái niệm và bản chất kế toán trách nhiệm, 3 Nội dung cơ bản của kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp, 4 Đặc điểm sản xuất kinh doanh bưu điện liên quan đến kế toán trách nhiệm, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM, 1 Khái quát chung về Bưu Điện tỉnh Quảng Nam, 3 Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Bưu điện tỉnh Quảng Nam, CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH QUẢNG NAM, Sơ đồ 3.1 Sơ đồ các trung tâm trách nhiệm, Bảng 3.20 BẢNG ĐÁNH GIÁ TRUNG TÂM ĐẦU TƯ, Luận văn đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, để triển khai thành công trên thực tế thì nó còn phụ thuộc vào sự nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực về kế toán trách nhiệm của Ban lãnh đạo Bưu điện tỉnh cũng như cá

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn