Tổng vật lôn tập các chuyên đề vật lý lớp 10 học kỳ I

41 166 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2018, 14:26

Tổng ôn tập các chuyên đề vật lý lớp 10 học kỳ ITổng ôn tập các chuyên đề vật lý lớp 10 học kỳ ITổng ôn tập các chuyên đề vật lý lớp 10 học kỳ ITổng ôn tập các chuyên đề vật lý lớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ Ilớp 10 học kỳ I GV: Trần Đình Thiên CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Định nghĩa: Chuyển động thẳng chuyển động có quỹ đạo đường thẳng có tốc độ trung bình quãng đường Các đại lượng đặc trưng Phương trình chuyển động thẳng a) Vectơ vận tốc: Để xác định phương chiều, độ nhanh chậm chuyển động Độ lớn vận tốc vật chuyển động thẳng đại lượng không đổi: v = không đổi b) Quãng đường: s = v.t Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t c) Phương trình chuyển động : x = x0 + v.t x0: vị trí ban đầu vật ( thời điểm t = 0) Nếu x0> 0: vật bắt đầu chuyển động phần dương trục Ox v: vận tốc vật đơn vị m/s Nếu x0< 0: vật bắt đầu chuyển động phần âm trục Ox t: thời điểm chuyển động (s) x: vị trí vật trục Ox thời điểm t Lưu ý: Vật chuyển động trục Ox Nếu v > 0: vật chuyển động theo chiều dương trục Ox Nếu v < 0: vật chuyển động theo chiều âm (ngược chiều dương) trục Ox Đồ thị tọa độ theo thời gian x(t) Đồ thị vận tốc theo thời gian v(t) Đồ thị tọa độ theo thời gian chuyển động thẳng Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang GV: Trần Đình Thiên Đồ thị vận tốc theo thời gian: BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Lúc 5giờ sáng, người xe đạp từ A đến B dài 60km với tốc độ không đổi 15km/h a Lập phương trình chuyển động xe đạp b Lúc 8giờ người xe đạp vị trí ? c Hỏi lúc người xe đạp đến B d Vẽ đồ thị tọa độ-thời gian Bài 2: Hai ô tô xuất phát nơi, chuyển động chiều đường thẳng Ơ tơ tải có tốc độ 36km/h, tơ có tốc độ 54km/h khởi hành sau ô tô tải a Tính khoảng cách từ lúc khởi hành đến lúc hai ô tô gặp b Tìm vị trí xe , khoảng cách chúng sau xe ô tô tải khởi hành c Vẽ đồ thị tọa độ-thời gian xe Bài 3: Lúc sáng, xe khởi hành từ A đến B với tốc độ khơng đổi 40km/h lúc xe khởi hành từ B đến A với tốc độ không đổi 60km/h Biết AB=150km a Viết phương trình chuyển động xe b Hai xe gặp lúc giờ, đâu ? gặp xe quãng đường bao nhiêu? c Vẽ đồ thị tọa độ thời gian xe BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ Bài 4: Lúc sáng xe ô tô thứ từ Hà Nội Hải Phòng với tốc độ 60km/h, sau xe thứ hai từ Hải Phòng Hà Nội với tốc độ 40km/h Hà Nội cách Hải Phòng 100km a Lập phương trình ch đ xe b Tìm vị trí , thời điểm xe gặp c Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian ,xác định vị trí gặp Bài 5: Một người lái xe ô tô xuất phát từ A lúc giờ, chuyển động thẳng đến B, cách A 120 (km) a/ Tính vận tốc xe, biết rằng xe đến B lúc 30 phút ? Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang GV: Trần Đình Thiên b/ Sau 30 phút đỗ B, xe chạy ngược A với vận tốc 60(km/h) Hỏi vào lúc ô tô trở đến A ? Bài 6: Hai vật chuyển động đường thẳng Vật thứ từ A đến B 10(s) Vật thứ hai cũng xuất phát từ A lúc với vật thứ đến B chậm 2(s) Biết đoạn đường AB=32(m) a/ Tính vận tốc vật ? b/ Khi vật thứ đến B vật thứ hai quãng đường ? Bài 7: Một xe chạy Hai đầu chạy với vận tốc 60 ( km/h) ; sau với vận tốc 40 ( km/h) Tính vận tốc trung bình xe suốt thời gian chuyển động ? Bài 8: Xe chạy đoạn đường thẳng AB với vận tốc trung bình 40 ( km/h) Biết nửa đoạn đường đầu xe chuyển động thẳng với vận tốc Nửa đoạn đường sau xe chạy thẳng với vận tốc v2bằng ? Bài 9: Một ô tô xuất phát từ A lúc sáng chuyển động thẳng tới B lúc 8h30', khoảng cách từ A đến B 250 (km ) a/ Tính vận tốc xe ? b/ Xe tiếp tục chuyển động thẳng đến C lúc 10h30' Tính khoảng cách từ B đến C ? c/ Xe dừng lại B 30 phút chuyển động ngược A với vận tốc 62,5 km/h xe đến A lúc ? Bài 10: Một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo trục tọa độ Ox có phương trình chuyển động dạng: x=40 + 5t (x tính bằng mét, t tính bằng giây) a/ Xác định tính chất chuyển động ? (chiều, vị trí ban đầu, vận tốc ban đầu) b/ Định tọa độ chất điểm lúc t=10(s) ? c/ Tìm quãng đường khoảng thời gian từ t1=10 s đến t2= 30 s ? CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Dạng 1: Xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường chuyển động thẳng biến đổi Cách giải: Sử dụng công thức sau - Công thức cộng vận tốc: a v  v0 t - Công thức vận tốc: v = v0 + at - S = v0.t + ½ at2 Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang GV: Trần Đình Thiên - Cơng thức độc lập thời gian: v2 – v02 = 2.a.S Trong đó: a > CĐNDĐ; a < CĐCDĐ Lưu ý: a.v > dấu→chuyển động nhanh dần a.v < trái dấu → chuyển động chậm dần Bài 1: Một xe chở hàng chuyển động chậm dần với v0 = 25m/s, a = - 2m/s2 a/ Tính vận tốc 100m b/ Quãng đường xe đến dừng lại Bài 2: Một đoàn tàu chuyển động với v = 72km/h hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt v1 = 54km/h a/ tính gia tốc tàu b/Sau kể từ lúc hãm phanh tàu đạt v = 36km/h c/sau thời gian dừng hẳn d/ Tính qng đường đoàn tàu lúc dừng lại Bài 3: Một xe lửa dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh Trong thời gian xe chạy 120m a/ tính gia tốc xe b/ Tính vận tốc xe lúc bắt đầu hãm phanh Bài 4: Một đoàn tàu bắt đầu chuyển động nhanh dần hết 1km thứ v = 10m/s Tính vận tốc v sau hết 2km Bài 5: Một xe lửa chuyển động đoạn thẳng qua điểm A với v = 20m/s, a = 2m/s Tại B cách A 100m Tìm vận tốc xe Bài 6: Một canô chạy với v = 16m/s, a = 2m/s đạt v = 24m/s bắt đầu giảm tốc độ dừng hẳn Biết canô bắt đầu tăng vận tốc dừng 10s Hỏi quãng đường canô chạy Bài 7: Một xe chuyển động nhanh dần S = 24m, S2 = 64m khoảng thời gian liên tiếp bằng 4s Xác định vận tốc ban đầu gia tốc Bài 8: Một xe máy với v = 50,4km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 24,5m Người phanh gấp xe đến ổ gà dừng lại a/ Tính gia tốc b/ Tính thời gian giảm phanh Dạng 2: Tính quãng đường vật giây thứ n n giây cuối Cách giải: * Quãng đường vật giây thứ n - Tính quãng đường vật n giây: S1 = v0.n + ½ a.n2 - Tính qng đường vật (n – 1) giây: S2 = v0.( n- 1) + ½ a.(n – )2 - Tính qng đường vật giây thứ n: S = S1 – S2 * Quãng đường vật n giây cuối Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang GV: Trần Đình Thiên - Tính qng đường vật t giây: S1 = v0.t + ½ a.t2 - Tính quãng đường vật (t – n) giây: S2 = v0.( t - n) + ½ a.(t – n )2 - Tính quãng đường vật n giây cuối : S = S1 – S2 Bài 9: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần với v0 = 10,8km/h Trong giây thứ xe quãng đường 14m a/ Tính gia tốc xe b/ Tính quãng đường xe 20s Bài 10: Một xe chuyển động nhanh dần với v = 18km/h Trong giây thứ xe 5,45m a/ Tính gia tốc xe b/ Tính quãng đường giây thứ 10 Bài 11: Một ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 4s ô tô đạt vận tốc 4m/s a Tính gia tốc ô tô b Sau 20s ô tô quãng đường bao nhiêu? c Sau qng đường 288m tơ có vận tốc bao nhiêu? d Viết phương trình chuyển động, phương trình vận tốc ô tô e Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian ô tô 2s Bài 12: Một vật chuyển động nhanh dần 10s với a = 4m/s Quãng đường vật 2s cuối bao nhiêu? Dạng 3: Viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi Cách giải: - Chọn góc toạ độ, chọn gốc thời gian chiều dương cho chuyển động - Phương trình chuyển động có dạng: x = x0 + v0.t + ½ at2 Bài 1: Một đoạn dốc thẳng dài 130m, Nam Sơn xe đạp khởi hành lúc đầu đoạn dốc Nam lên dốc với v = 18km/h chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn 0,2m/s Sơn xuống dốc với v = 5,4 km/h chuyển động chậm dần với a = -20cm/s2 a/ Viết phương trình chuyển động b/ Tính thời gian gặp x = 80t2 + 50t + 100 ( cm;s) Bài 2: Phương trinh cua môt vât chuyên đông thăng la: a Tinh gia tôc cua chuyên đông ? t = 1( s) b Tinh vân tôc luc ? 130( cm/s) c Đinh vi tri vât luc vân tôc vât la ? a = 160 cm/s v = 210( cm/s) s = 55( cm) ĐS: a/ b/ c/ Bài 3: Phương trình vật chuyển động: x = 6t – 18t + 12 Hãy xác định ( ) a/ Vận tốc vật, gia tốc chuyển động cho biết tính chất chuyển động b/ Vận tốc vật thời điểm t = 2s c/ Toạ độ vật có v = 36cm/s Hướng dẫn giải: a/ x = 6t2 – 18t + 12 = x0 + v0t + ½ at2  a = 12cm/s2 , v = -18cm/s  vật chuyển động chậm dần Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang GV: Trần Đình Thiên b/ Ở t = 2s phương trình vận tốc: v = v0 + at = 6cm/s c/ 4,5 v t s a      x = 6t2 – 18t + 12 = 525cm Bài 4: Cho phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng x = 10 + 4t -0,5t Vận tốc chuyển động sau 2s bao nhiêu? x = - 0,5t2 + 4t, ( cm;s) Bài 5: Môt vât chuyên đông theo phương trinh: t = 1( s) t = 3( s) a Tinh quang đương vât đươc tư luc đên luc ? t = 3( s) b Tinh vân tôc cua vât luc ? s = 4( cm) v = 1( cm/s) ĐS: a/ b/ 0,2 m/s2 4( m/s) Bài 6: Môt xe chuyên đông nhanh dân đêu vơi vân tôc ban đâu la , gia tôc a Viêt phương trinh toa đô ? 5( s) b Tinh vân tôc va đương sau chuyên đông ? a/ x = 4t + 0,1t ( m;s) b/ v = 5( m/ s) ; s = 22,5( m) ĐS: 36( km/h) Bài 7: Môt ô tô vơi vân tôc thi tăng tôc, chuyên đông nhanh dân đêu, sau 20( s) 50,4( km/h) đươc đươc vân tôc a.tinh gia tôc cua xe 45( s) b.Tinh vân tôc cua xe sau ? 54( km/h) c Sau xe đat đươc vân tôc ? d Ve đô thi vân tôc cua xe ? 54( km/h) Bài 8: Luc giơ, môt xe chuyên đông thăng đêu tư A vê B v vân tôc Cùng luc đó, xe 18( km/h) thư hai chuy ên đông nhanh dân đêu tư B v ê A v vân tôc ban đâu va gia tôc 0,2 m/s2 1,25( km) Đoan đương AB cach a Viêt phương trinh chuyên đông cua môi xe ? Chon B lam gôc toa đ ô, chi d ương h ương t B đên A, gôc thơi gian luc 6giơ b Xac đinh thơi điêm hai xe găp ? c Tinh quang đương xe thư hai đươc tư luc giơ đên hai xe găp ? d Tinh vân tôc cua xe thư hai hai xe găp ? 150( m) e Khi hai xe găp nhau, xe thư hai tăt may chuyên đông châm dân đêu, thêm đươc nưa v thi ngưng hăn Tinh gia tôc cua xe thư hai giai đo an ( ( ) ) ? Bài 9: Môt chât điêm chuyên đông thăng có đô thi vân tôc – thơi gian hinh ve bên(H1) a Tinh gia tôc cua chât điêm môi giai đoan ? b Lâp phương trinh chuyên đông cua chât điêm môi giai đoan ? 10( s) c Tinh quang đương chât điêm chuyên đông ? d Ve đô thi toa đô – gia tôc theo thơi gian ? Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang A B H1 O C GV: Trần Đình Thiên ( aOA = 5( cm/s) ,aAB = 0,aBC = - 2,5 cm/s2 ) ĐS: Bài 10: Đô thi vân tôc thơi gian cua môt vât chuyên đông hinh ve bên(H2) a Nêu tinh chât chuyên đông cua môi giai đoan ? b Lâp phương trinh vân tôc cho môi giai đoan ? Bài 11: Cho đô thi vân tôc – thơi gian cua hai ô tô hinh ve(H3) a Xac đinh loai chuyên đông ? Lâp công thưc tinh vân tôc ? b Y nghia giao điêm cua hai đô thi ? v H.3 H 15 10 A O v B 10 C 30 60 D 30 20 10 O 15 Luyện tập Chuyển động thẳng chuyển động thẳng biến đổi Bài 12: Một người xe máy từ A đến B với vận tốc v không đổi dự kiến đến B sau 5(h) chạy xe Đi nửa đường, người tăng vận tốc thêm lượng 5km/h so với vận tốc nửa đoạn đường trước nên đến B sớm 30 phút, a)Tìm chiều dài qng đường AB b) Tính vận tốc trung bình quãng đường so sánh với trung bình cộng vận tốc hai đoạn đường Bài 13: Một ô tô chạy với vận tốc 10m/s đoạn đường thẳng chuyển động nhanh dần Sau 20s ô tô đạt vận tốc 20m/s a)Tính gia tốc ơtơ b)Viết cơng thức tính vận tốc tơ tính vận ơtơ sau 30s tăng tốc c) Tính quãng đường sau 30s kể từ tăng tốc Bài 14: Một ô tơ chạy với vận tốc 36km/h xuống dốc phanh chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 0,2m/s2 xuống hết đoạn dốc 960m a) Tính khoảng thời gian ô tô chạy hết đoạn dốc b) Vận tốc ô tô cuối đoạn dốc Bài 15: Một ô tô chuyển động thẳng với vận tốc 36km/h bị hãm phanh sau 20s tốc Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang GV: Trần Đình Thiên độ tơ 5m/s a)Tính gia tốc xe? b)Tính quãng đường trước dừng hẳn c)Tính thời gian tơ chuyển động từ lúc hãm phanh đế dừng hẳn Bài 16: Một viên bi chuyển động với vận tốc 2m/s chuyển động chậm dần với gia tốc a =-0,4m/s2 Chọn t = lúc viên bi chuyển động chậm dần a) Xác định khoảng thời gian sau để viên bi dừng lại b) Tính qng đường viên bi từ t = đến dừng lại c) Tính quãng đường viên bi kể từ t = đến vận tốc 1,2m/s d) Xác định quãng đường bi giây giây cuối Bài 17: Môt xe máy chuyển động thẳng với vận tốc 54km/h bị hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần Sau hãm phanh 4s vận tốc xe 18km/h a/ Lập công thức vận tốc tức thời xe máy kể từ lúc hãm phanh? b/ Sau hãm phanh xe dừng lại, quãng đường kể từ lúc hãm phanh đến trước dừng? c/Tính quãng đường xe giây cuối Bài 18: Một viên bi chuyển động nhanh dần không vận tốc ban đầu máng nghiêng giây thứ quãng đường 36cm a)Xây dựng cơng thức tính qng đường S theo gia tốc a viên bi chuyển động giây thứ n b)Áp dụng cơng thức câu a) tìm gia tốc chuyển động bi chuyển động máng c) Quãng đường bi s Bài 19: Một ô tô chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s Đến chân dốc, máy dừng hoạt động tơ theo đà lên dốc Nó ln chịu gia tốc ngược chiều vận tốc đầu bằng 2m/s2 suốt trình lên dốc xuống dốc a)Viết phương trình chuyển động tơ, lấy gốc tọa độ x = gốc thời gian t = lúc xe vị trí chân dốc b) Tính qng đường xa theo sườn dốc mà tơ lên c)Tính thời gian hết qng đường d) Tính vận tốc tơ sau 20 s Lúc tơ chuyển động theo chiều Bài 20: Từ hai điểm A B cách 200cm hai vật chuyển động ngược chiều Vật thứ từ A bắt đầu chuyển động nhanh dần với gia tốc cm/s2, lúc vật thứ hai ngang qua B với vận tốc 5cm/s chuyển động nhanh dần với gia tốc cm/s Hãy xác định thời gian vị trí hai vật gặp Bài 21: Vật chuyển động thẳng với tốc độ 72km/ngang qua vật Hai giây sau vật xuất phát đuổi theo theo với gia tốc khơng đổi 4m/s2 a/ Lập phương trình chuyển động mỗi vật? b/ Sau hai vật gặp nhau? c/ Khi đuổi kịp, vận tốc vật B bao? Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang GV: Trần Đình Thiên SỰ RƠI TỰ DO TÓM TẮT THUYẾT Sự rơi tự ? - Sự rơi tự rơi chân khơng chị chịu tác dụng có trọng lực Đặc điểm rơi tự - Là chuyển động thẳng nhanh dần - Chuyển động khơng vận tốc đầu - Có gia tốc bằng gia tốc rơi tự a=g Các công thức rơi tự - Vận tốc : v=g.t - - Quãng đường ( độ cao): : S = ½ gt2 - - Phương trình rơi tự : y = ½ gt2 - Hệ thức độc lập : v2 = 2g.h Dạng 1: Vận dụng công thức tính quãng đường, vận tốc rơi tự Cách giải: Sử dụng cơng thức - Cơng thức tính qng đường: S = ½ gt2 - Cơng thức vận tốc: v = g.t Bài 1: Một vật rơi tự từ độ cao 20m xuống đất, g = 10m/s2 a/ Tính thời gian để vật rơi đến đất b/ Tính vận tốc lúc vừa chạm đất Bài 2: Một vật thả rơi không vận tốc đầu vừa chạm đất có v = 70m/s, g = 10m/s2 a/ Xác định quãng đường rơi vật b/ Tính thời gian rơi vật Bài 3: Từ độ cao 120m người ta thả vật thẳng đứng xuống với v = 10m/s, g = 10m/s2 a/ Sau vật chạm đất b/ Tính vận tốc vật lúc vừa chạm đất Bài 4: Thả đá từ độ cao h xuống đấy, đá rơi 1s Nếu thả đá từ h ’ = 4h thời gian rơi bao nhiêu? Bài 5: Một vật rơi tự chạm đất vật đạt v = 30m/s Hỏi vật thả rơi từ độ cao nào? g = 9,8m/s2 Bài 6: Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có v = 30m/s, g = 10m/s2 a/ Tìm độ cao thả vật b/ Vận tốc vật rơi 20m c/ Độ cao vật sau 2s Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang GV: Trần Đình Thiên Bài 7: Người ta thả vật rơi tự do, sau 4s vật chạm đất, g = 10m/s2 Xác định a/Tính độ cao lúc thả vật b/ Vận tốc chạm đất c/ Độ cao vật sau thả 2s Dạng 2: Tính quãng đường vật n giây cuối, giây thứ n Cách giải: * Quãng đường vật n giây cuối - Quãng đường vật t giây: S1 = ½ g.t2 - Quãng đường vật ( t – n ) giây: S2 = ½ g.(t-n)2 - Quãng đường vật n giây cuối: S = S1 – S2 * Quãng đường vật giây thứ n - Quãng đường vật n giây: S1 = ½ g.n2 - Quãng đường vật (n – 1) giây: S2 = ½ g.(n-1)2 - Quãng đường vật giây thứ n: S = S1 – S2 Bài 8: Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất a/ Tìm vận tốc lúc vừa chạm đất thời gian vật từ lúc rơi tới lúc chạm đất b/ Tính quãng đường vật rơi 0,5s 0,5s cuối cùng, g = 10m/s2 Bài 9: Một vật rơi tự địa điểm có g = 10m/s2 Tính a/ Quãng đường vật rơi 5s b/ Quãng đường vật rơi giây thứ Bài 10: Trong 3s cuối trước chạm đất, vật rơi tự quãng đường 345m Tính thời gian rơi độ cao vật lúc thả, g = 9,8m/s2 Bài 11: Một vật rơi tự từ độ cao 50m, g = 10m/s2 Tính a/ Thời gian vật rơi 1m b/ Thời gian vật rơi 1m cuối Bài 12: Một vật thả rơi tự không vận tốc đầu, g = 10m/s2 a/ Tính đoạn đường vật giây thứ b/ Trong 7s cuối vật rơi 385m Xác định thời gian rơi vật c/ Tính thời gian cần thiết để vật rơi 45m cuối Bài 13: Một vật rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao 45m xuống đất Lấy g = 10m/s a Tính thời gian rơi tốc độ vật vừa vừa chạm đất b Tính thời gian vật rơi 10m thời gian vật rơi 10m cuối trước chạm đất Bài 14: Một vật rơi tự không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất Lấy g = 10m/s2 Tính: a Thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến vật chạm đất tốc độ vật chạm đất b Quãng đường vật rơi 2s quãng đường vật rơi 2s cuối trước chạm đất Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 10 GV: Trần Đình Thiên Ví dụ 2: Một máy bay ném bom bay theo phương ngang độ cao 2km với v = 504km/h Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu ( theo phương ngang) Km để bơm rơi trúng mục tiêu ?, Ví dụ 3: Từ sân thượng cao 20m người ném sỏi theo phương ngang với v0 = 4m/s, g = 10m/s2 a/ Viết pt chuyển động sỏi theo trục Ox, Oy b/ Viết pt quỹ đạo sỏi c/ Hòn sỏi đạt tầm xa bằng bao nhiêu? Vận tốc vừa chạm đất Ví dụ 4: Một viên đạn bắn theo phương ngang độ cao 180m, lúc chạm đất có v = 100m/s a) Vận tốc ban đầu viên đạn bao nhiêu? b)Tính tầm xa viên đạn c) Viết phương trình quỹ đạo viên đạn Bài 1: Một máy bay ném bom bay theo phương ngang độ cao 2km với v = 504km/h Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu ( theo phương ngang) Km để bom rơi trúng mục tiêu ?(lấy g = 10m/s2.) ĐS 2,8 Km Bài 2: Từ độ cao h = 80m, người ta ném cầu theo phương nằm ngang với v0 = 20m/s Xác định vị trí vận tốc cầu chạm đất Cho rằng sức cản khơng khí khơng đáng kể, Lấy g = 10m/s2 ĐS: 80 m ; 44,7m/s Bài 3: Một vật ném lên thẳng đứng xuống từ vị trí cách mặt đất 30cm, v0 = 5m/s, lấy g = 10m/s2 Bỏ qua sức cản KK a/ Thời gian từ lúc ném đến lúc vật chạm đất b/ Vận tốc vật lúc chạm đất Bài 4: Từ sân thượng cao 20m người ném sỏi theo phương ngang với v0 = 4m/s, g = 10m/s2 a/ Viết pt chuyển động sỏi theo trục Ox, Oy b/ Viết pt quỹ đạo sỏi c/ Hòn sỏi đạt tầm xa bằng bao nhiêu? Vận tốc vừa chạm đất Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 27 GV: Trần Đình Thiên Bài 5: Một vật ném ngang độ cao 20m lúc chạm đất có v = 25m/s, g = 10m/s2 Tìm vận tốc đầu thả vật Bài 6: Một vật ném theo phương ngang từ độ cao h = 80m, có tầm ném xa 120m Bỏ qua sức cản KK, g = 10m/s2 Tính vận tốc ban đầu vận tốc vật lúc chạm đất Bài 7: Một người đứng độ cao 45m so với mặt đất, g = 10m/s2 Ném đá theo phương ngang Tính thời gian đá chạm đất? Bài 8: Từ đỉnh tháp cao 80m, vật nhỏ ném theo phương ngang với v0 = 20m/s, g = 10m/s2 a/ Vật chạm đất cách chân tháp bao xa b/ Tính tốc độ chạm đất vật Bài 9: Một vật ném thẳng đứng từ mặt đất lên cao với v = 57,6km/h, g = 10m/s2 Bỏ qua ma sát a/ Viết phương trình gia tốc, vận tốc phương trình toạ độ theo thời gian b/ Xác định độ cao cực đại vật c/ Xác định khoảng thời gian từ ném đến vật rơi trở lại mặt đất d/ Tìm vận tốc vật vừa chạm đất BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II Bài Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1=F2=40N Hãy tìm độ lớn hai lực chúng hợp góc 00;600;900;1200;1800 Vẽ hình biểu diễn cho mỡi trường hợp Nhận xét ảnh hưởng góc độ lớn lực Bài Cho lực đồng quy, đồng phẳng hợp với trục Ox góc 00, 600, 1200;F1=F3=2F2=10N Tìm hợp lực ba lực Bài Hai lực 10N 14N đặt điểm cho hợp lực bằng 2N, 4N, 10N, 24N, 30N khơng? Bài Một vật có trọng lượng P=10N treo đàu dây, đầu cố định A Dây CB kéo AB lệch góc 60 Tính lực căng dây AB,BC hệ cân bằng Bài Một đinh đóng vào tường vng góc với mặt tường Muốn nhổ đinh ta phải tác dụng lên lực bằng 200N theo phương lệch góc 300 so với mặt tường Lực gồm hai thành phần: thành phần làm đinh bật ra, thành phần bẻ cong đinh xuống Tính độ lớn lực thành phần Bài Một người nhảy dù có trọng lượng 900N Lúc vừa nhảy khỏi máy bay, người chịu tác dụng lực cản khơng khí, lực gồm thành phần thẳng đứng bằng 500N thành phần nằm ngang 300N Tính độ lớn phương hợp lực tất lực Bài Hai lực đồng quy có độ lớn 4N 5N hợp với góc Tính biết rằng hợp lực hai lực có độ lớn 7,8N Bài Một vật khối lượng 20kg đứng yên chịu tác dụng hai lực vng góc có độ lớn 30N 40N tác dụng a Xác định độ lớn hợp lực b Sau vận tốc vật đạt đến giá trị 30m/s? Bài Một đèn tín hiệu giao thơng ba màu treo ngã tư nhờ dây cáp có trọng lượng khơng đáng kể Hai đầu dây cáp giữ bằng hai cột đèn AA,A’A’ cách 8m Đèn nặng 60N treo vào điểm O dây cáp, làm dây cáp võng xuống 0,5m Tính lực căng dây Bài 10 Một lực 10N tác dụng lên vật đứng yên có khối lượng 20kg thời gian 5s Tính vận tốc quãng đường vật sau thời gian 5s Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 28 GV: Trần Đình Thiên Bài 11 Một ô tô chuyển động đường nằm ngang với tốc độ 10m/s tài xế hãm phanh, tơ chuyển động thêm 10m dừng, khối lượng xe 1tấn Tính a,Gia tốc xe b,Lực hãm Bài 12 Một xe tải khối lượng 4tấn Khi không chở hàng xe tải bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,3m/s ; có hàng xe tải bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,1m/s2 cũng với lực kéo Tính khối lượng hàng xe Bài 13 Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần sau 1m có vận tốc 0,5m/s Tính lực tác dụng vào vật Bài 14 Một máy bay phản lực có khối lương 50tấn, hạ cánh chuyển động chậm dần với gia tốc 0,4m/s2 Hãy tính lực hãm Bài 15 Một tơ khơng chở hàng có khối lượng m tấn, khới hành với gia tốc 0,36m/s2 Ơ tơ chở hàng khởi hành với gia tốc 0,27m/s2 Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô hai trường hợp bằng khối lượng hàng hóa Tính m? Bài 16 Một tơ có khối lượng 3tấn chạy với vận tốc 20m/s hãm phanh Biết rằng từ lúc hãm phanh đến dừng lại thời gian 10s a Tính qng đường xe dừng hẳn b Lực hãm phanh Bài 17 Một xe khối lượng 100kg chạy với vận tốc 30,6km/h hãm phanh Biết lực hãm phanh 350N Tính qng đường xe chạy thêm đến dừng hẳn Bài 18 Dưới tác dụng lực 20N, vật chuyển động với gia tốc 0,2m/s2 Hỏi vật chuyển động với gia tốc bằng lực tác dụng bằng 60N? Bài 19 Một vật có khối lượng 250g bắt đàu chuyển động nhanh dần đều, 1,2m 4s a Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,04N b Sau quãng đường lực kéo phải bằng để vật chuyển động thẳng đều? Bài 20 Một xe khối lượng 300kg chạy với vận tốc 18km/h hãm phanh Biết lực hãm 360N a Tính vận tốc xe thời điểm t=1,5s kể từ lúc hãm b Tìm qng đường xe chạy thêm đến dừng hẳn Bài 21 Một vật có khối lượng 500g chuyển động nhanh dần với vận tốc ban đàu 2m/s Sau thời gian 4s, quãng đường 24m Biết vật chịu tác dụng lực kéo Fk lực cản Fc = 0,5N a Tính độ lớn lực kéo b Sau 4s đó, lực kéo ngừng tác dụng sau vật dừng lại? Bài 22 Một tơ có khối lượng 2,5tấn chạy với vận tốc 72km/h bị hãm lại Sau hãm tơ chạy thêm 50m dừng hẳn Tính lực hãm Bài 23 Viên bi khối lượng m1=50g chuyển động mặt phẳng nằm ngang nhẵn với vận tốc 4m/s đến chạm vào viên bi khối lượng m2=150g đứng yên Sau va chạm viên bi m1 chuyển động ngược chiều lúc đầu với vận tốc 0,5m/s Tính vận tốc chuyển động viên bi m2 Bài 24 Một toa xe có khối lượng 60tấn chuyển động với vận tốc 0,2m/s va chạm vào toa xe khối lượng 15tấn đứng yên khiến toa xe chuyển động với vận tốc 0,4m/s Tính vận tốc toa xe thứ sau va chạm Bài 25 Vật chịu tác dụng lực F ngược chiều chuyển động thẳng 6s, vận tốc giảm từ 8m/s 5m/s Trong 10s lực tác dụng tăng gấp đôi độ lớn không đổi hướng Tính vận tốc thời điểm cuối Bài 26 Một xe chuyển động thẳng đoạn đường AB chịu tác dụng lực F1 vàv tăng vận tốc từ đến 10m/s thời gian t Trên đoạn đường BC xe chịu tác dụng lực F2 tăng vận tốc đến 15m/s cũng thời gian t Tính tỉ số Bài 27 Một bóng khối lượng 0,2kg ném phía vận động viên bóng chày với tốc độ 20m/s Người dùng gậy đập vào bóng cho bóng bay ngược lại với tốc độ 15m/s Thời gian gậy tiếp Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 29 GV: Trần Đình Thiên xúc với bóng 0,02s Hỏi lực mà bóng tác dụng vào gậy có độ lớn bằng có hướng nào? Bài 28 Tính lực hấp dẫn hai tàu thủy, mỡi tàu có khối lượng 150000tấn chúng cách 1km Lực có làm cho chúng tiến lại gần khơng? Bài 29 Trái Đất có khối lượng 6.1024 kg, Mặt Trăng có khối lượng 7,2.1022kg Bán kính quỹ đạo Mặt Trăng R=3,84.108m Tại điểm đường thẳng nối tâm chúng vật bị hút phía Trái Đất Mặt Trăng với lực bằng nhau? Bài 30 Gia tốc trọng trường mặt đất g0=9,81m/s2 Tính gia tốc trọng trường độ cao bằng lần bán kính Trái Đất Bài 31 Tỉ số bán kính khối lượng Sao Hỏa Trái Đất 0,53 0,11 Tính gia tốc rơi tự bề mặt Sao Hỏa Cho gia tốc rơi tự mặt đất g0=9,8m/s2 Bài 32 Khoảng cách trung bình tâm Trái Đất tâm Mặt Trăng bằng 60lần bán kính Trái Đất Khói lượng Mặt Trăng nhỏ khối lượng Trái Đất 81 lần Tại điểm đường thẳng nối tâm chúng, lực hút Trái Đất Mặt Trăng với vật cân bằng nhau? Bài 33 Một vệ tinh bay quanh Trái Đất cách tâm TRái Đất r = 1,5.105 km Sức hút Trái Đất giảm lần so với vệ tinh đứng yên mạt đất? Cho bán ính Trái Đất R=6400km Bài 34 Mặt Trăng quay 13 vòng quanh Trái Đất năm Khoảng cách Trái Đất Mặt Trời gấp 390 lần khoảng cách Trái Đất Mặt Trăng Tính tỉ số khối lượng Mặt Trời Trái Đất Bài 35 Phải treo vật có khối lượng bằng vào lò xo có độ cứng 100N/m để dãn 20cm Lấy g=10m/s2 Bài 36 Một ô tô tải kéo ô tô có khối lượng chạy nhanh dần với vận tốc ban đầu V0 = Sau 50 s 40m Khi dây cáp nối ô tô dãn độ cứng k = 2,0.10 N/m? Bỏ qua lực cản tác dụng lên ôtô Bài 37 Người ta dùng hai lò xo Lò xo thứ treo vật 6kg có độ dãn 12cm Lò xo thứ hai treo vật 2kg có độ dãn 4cm Hãy so sanh đọ cứng hai lò xo Lấy g=10m/s2 Bài 38 Treo vật nặng khối lượng m=0,1kg vào lò xo lò xo dãn 2cm Treo thêm vật nặng m’ vào lò xo dãn 5,6cm Lấy g=10m/s2 Tính độ cứng k lò xo khối lượng m’ Bài 39 Một lò xo treo thẳng đứng Lần lượt treo vật nặng P1=1N, P2=1,5N vào lò xo lò xo có chiều dài l1=22,5cm, l2=23,75cm Tính độ cứng chiều dài tự nhiên lò xo Bài 40 Tính độ dãn dây cáp có độ cứng k=100kN/m kéo tơ có khối lượng gia tốc chuyển động bằng 0,5m/s2 Ma sát không đáng kể Bài 41 Hai lò xo chịu tác dụng lực Lò xo có độ cứng 100N/m dãn 5cm, lò xo dãn 2cm Tính độ cứng lò xo Bài 42 Một lò xo treo thẳng đứng Móc vào đầu lò xo cân 100g, lò xo dài 31cm Móc thêm vào đầu lò xo cân 100g, lò xo dài 32cm Lấy g=10m/s2 Tính chiều dài tự nhiên độ cứng lò xo Bài 43 Khi người ta treo cân 300g vào đầu lò xo( đầu cố định), lò xo dài 31cm Khi treo thêm cân 200g lò xo dài 33cm Tính chiều dài tự nhiên độ cứng lò xo Lấy g=10m/s2 Bài 44 Một lò xo treo thẳng đứng Lần lượt treo vật nặng P1=1N, P2=4N vào lò xo lò xo có chiều dài l1=15cm, l2=16,5cm a Tính độ cứng k chiều dài tự nhiên l0 lò xo b Dùng lò xo để làm lực kế Muốn cho mỡi độ chia ứng với giá trị 1N khoảng cách vạch chia liên tiếp bằng bao nhiêu? Bài 45 Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm Khi bị nén lực 2N chiều dài lò xo 16cm Hỏi kéo lò xo lực 2,5N chiều dài lò xo bao nhiêu? Bài 46 Dùng lò xo có độ cứng bằng 100N/m để kéo khối gỗ nặng 20N chuyển động thẳng mặt bàn gỗ nằm ngang Lò xo nằm ngang, tính độ dãn lò xo, biết hệ ma sát khói gỡ với mặt bàn 0,3 Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 30 GV: Trần Đình Thiên Bài 47 Một tô khối lượng 1,5tấn chuyển đọng thẳng đường Hệ số ma sát lăn bánh xe mặt đường 0,08 tính lực ma sát lăn, từ suy lực phát động đặt vào xe Bài 48 Một ô tô chạy đường lát bêtông với vận tốc v0=100km/h hãm phanh lại Hãy tính qng đường ngắn mà tơ lúc dừng lại hai trường hợp: a Đường khô, hệ số ma sát trượt lốp xe mặt đường 0,7 b Đường ướt =0,5 Bài 49 Một tơ có khối lượng 5tấn đứng n bắt đầu chuyển động tác dụng lực động Fk Sau quãng đường 250m, vận tốc ô tô đạt 72km/h Trong trình chuyển động, hệ số ma sát bánh xe với mặt đường 0,05 Lấy g=10m/s2 a Tính lực ma sát lực kéo b Thời gian ô tô chuyển động Bài 50 Một vật khối lượng 500g đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát trượt vật với mặt bàn 0,25 Vật bắt đầu kéo bằng lực 2N theo phương ngang a Tính quãng đường vật 2s b Sau lực F ngừng tác dụng Tính qng đường vật tiếp dừng lại Lấy g=10m/s2 Bài 51 Kéo khối gỗ mặt đường ngang lực F=30N nằm ngang khối gỡ chuyển động thẳng Nếu đặt thêm vật nặng khối lượng 25kg lên khối gỡ phải kéo khối gỡ lực F’=67,5N nằm ngang để khối gỡ chuyển thẳng Tính khối lượng khối gỗ hệ số ma sát khối gỗ với mặt đường Lấy g=10m/s2 Bài 52 Hai miếng gỡ, mõi miếng có khối lượng 2kg nằm chồng lên mặt bàn Phải tác dụng lực F bằng để kéo hẳn miếng gỗ ra? Hệ số ma sát hai măt miếng gỗ bằng 0,3 Bài 53 Một ô tô khối lượng 6tấn Sau chuyển bánh 10m tơ đạt tốc độ 3m/s Tính lực kéo đàu máy, biết hệ số ma sát bánh xe với mặt đường 0,1 Lấy g=10m/s2 Bài 54 Một xe lăn đứng yên mặt phẳng ngang Truyền cho xe lăn lực để xe có vận tốc đầu 2m/s, xe lăn quãng đường 10m dừng hẳn Tìm hệ số ma sát lăn bánh xe với mặt phẳng ngang Lấy g=10m/s2 Bài 55 Đặt vật khối lượng 50kg mặ sàn nằm ngang a Tác dụng vào vật theo phương ngang lực bằng 100N vật đứng yên Tìm hướng độ lớn lực ma sát tác dụng vào vật b Nếu muốn vật chuyển động càn phải tác dụng vào vật theo phương ngang lực có dộ lớn tối thiểu bằng 150N Khi vật chuyển động cần tác dụng vào vật theo phương ngang lực có độ lớn tối thiểu 152N Tính hệ số ma sát nghỉ cực đại hệ số ma sát trượt Lấy g=10m/s2 Bài 56 Một xe lăn khối lượng 5kg chuyển động thẳng mặt phẳng ngang Hệ số ma sát lăn bánh xe với mặt phẳng ngang 0,05 Tính lực phát động tác dụng vào xe Lấy g=10m/s2 Bài 57 Một vật khối lượng 2kg đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát vật mặt bàn 0,3 Lấy g=10m/s2 Tác dụng lên vật m lực theo phương ngang Tính gia tốc chuyển động vật khi: a F=5N b F=7N Bài 58 Một người đứng sàn toa tàu tăng tốc với gia tốc 3,2m/s2 Hệ số ma sát nghỉ bằng để ngăn cản chân người khỏi bị trượt sàn xe Lấy g=10m/s2 Bài 59 Chiếc xe lăn trẻ chuyển động với tốc độ ban đầu 2m/s sàn nhà Hệ số ma sát lăn bánh xe sàn nhà 0,1 Lấy g=10m/s2 Hỏi xe lăn quãng đường dừng? Bài 60 Một tơ chạy đến khúc quanh đường nằm ngang, ô tô không vượt tốc độ để khỏi để khỏi bị trượt? Bán kính khúc quanh 25m, hệ số ma sát bánh xe mặt đường 0,4 Lấy g=10m/s2 Bài 61 Một xe khối lượng 200kg chuyển động qua cầu vồng lên với vận tốc 10m/s Bán kính cong cầu 20m Lấy g=10m/s2 Tính áp lực cảu xe lên cầu vồng tại: a điểm cao cầu vồng b vị trí có bán kính cong hợp với phương thẳng đứng góc 300 Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 31 GV: Trần Đình Thiên Bài 62 Một vệ tinh nhân tạo phải có vận tốc quay để quay quỹ đạo tròn độ cao 600km mặt đất Tính chu kì quay vệ tinh, bán kính Trái Đất R=6400km Lấy g0=10m/s2 Bài 63 Một vật có khối lượng 0,4kg gắn vào đàu dài 1m, đầu gắn với trục quay nằm ngang Cả hệ thống quay với tốc độ góc 0,8rad/s Tính lực vật tác dụng lên điểm cao thấp quỹ đạo Bài 64 Một đĩa nằm ngang quay quanh trục thẳng đứng với tốc độ góc rad/s Một vật nhỏ đặt đĩa cách trục quay đoạn bằng 20cm Tìm hệ số ma sát vật đĩa để vật không trượt đĩa Lấy g=m/s2 Bài 65 Một mơtơ vào khúc quanh có bán kính 64m, mặt đường nằm ngang Hệ số ma sát trượt bánh xe mặt đường 0,4 Tìm vận tốc tối đa mô tô để mô tô không bị trượt Lấy g=10m/s2 Bài 66 Một người có khối lượng 50kg đánh đu, dây đu dài 4m Khi đu qua vị trí thấp với tốc độ 6m/s, người tác dụng lên ghế ngồi lực bằng bao nhiêu? Lấy g=10m/s2 Bài 67 Một vật nhỏ có khối lượng 400g gắn vào dây không dãn quay dây mặt phẳng thẳng đứng, quỹ đạo vật nhỏ đường tròn đường kính 20cm, vận tốc không đổi 2m/s Lấy g=10m/s2 Lực căng dây qua vị trí cao bao nhiêu? Bài 68 Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất độ cao h bằng bán kính Trái Đất Cho R=6400km lấy g=10m/s2 Hãy tính vận tốc dài chu kì vệ tinh Bài 69 Một tơ có khối lượng 1,5tấn chuyển động qua đoạn cầu vượt ( coi cung tròn) với vận tốc 36km/h Hãy xác định áp lực ô tô vào mặt đường điểm cao Coi ô tô chất điểm Biết bán kính cong cầu vượt 75m Lấy g=10m/s2 Hãy so sánh kết tìm với trọng lượng xe rút nhận xét Bài 70 Một tơ có khối lượng 1,2tấn chuyển động qua đoạn đường ( coi cung tròn) với vận tốc 36km/h Hãy xác định áp lực ô tô vào mặt đường điểm thấp Coi ô tô chất điểm Biết bán kính cong cầu vượt 50m Lấy g=10m/s2 Hãy so sánh kết tìm với trọng lượng xe rút nhận xét Bài 71 Một người đứng độ cao cách mặt đất 20m ném viên sỏi theo phương ngang với vận tốc ban đàu 2m/s Lấy g=10m/s2 Chọn gốc tọa đọ O vị trí ném viên sỏi a Viết phương trình quỹ đạo viên sỏi b Sau viên sỏi chạm đát? c.Tính tầm xa viên sỏi d Xác định vectơ vận tốc viên sỏi chạm đất Bài 72 Một người ném ngang bóng qua cửa sổ độ cao 20m Bóng rơi xống đất cách tường 6m Tính thời gian tốc độ ban đầu bóng Lấy g=10m/s2 Bài 73 Một máy bay bay theo phương ngang độ cao 9km với tốc độ 720km/h Viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu ( theo phương ngang) để bom rơi mục tiêu? Lấy g=10m/s2 Bài 74 Một bi lăn dọc theo cạnh mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao 1,25m Khi khỏi mép, rơi xuống nhà điểm cách mép bàn 1,5m (theo phương ngang) Lấy g=10m/s2 Tính thời gian chuyển động vận tốc bi lúc rời bàn Bài 75 Một vật ném theo phương ngang với vận tốc 10m/s từ vị trí cách mặt đất 30m/s Lấy g=10m/s a Viết phương trình quỹ đạo vật b Xác định vị trí, vận tốc vật chạm đất Bài 76 Một vật ném theo phương nằm ngang với vận tốc 10m/s độ cao 80m Lấy g=10m/s2 a Vẽ quỹ đạo cảu chuyển động b Xác định tầm bay xa vật (tính theo phương ngang) c.Xác định vận tốc vật lúc chạm đất Bỏ qua sức cản khơng khí Bài 77 Một vật ném ngang độ cao 20m phải có vận tốc ban đàu để chạn đát vận tốc 25m/s Bài 78 Một vật ném ngang từ độ cao 80m Sau chuyển động 3s, vectơ vận tốc vật hợp với phương ngang góc 450 Lấy g=10m/s2 Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 32 GV: Trần Đình Thiên a Tính vận tốc đầu vật b Thời gian chuyển động vật c.Tầm bay xa vật Bài 79 Một bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu 25m/s rơi xuống đát sau 3s Hỏi bóng ném từ độ cao tầm ném xa bóng bao nhiêu? Lấy g=10m/s2 Bài 80 Từ đỉnh tháp cao 80m, cầu néo theo phương ngang với vận tốc đàu 20m/s a Viết phương trình tọa độ cầu Xác định tọa độ cầu ném 2s b Viết phương trình quỹ đạo cầu Quỹ đạo đường gì? c.Quả cầu chạm đất vị trí nào? Vận tốc chạm đất bao nhiêu? Bài 81 Một máy bay bay với tốc độ 100m/s độ cao 500m thả gói hàng Lấy g=10m/s2 a Bao lâu sau gói hàng rơi xuống đất? b Tầm bay xa gói hàng bao nhiêu? Bài 82 Một người đứng bờ cao 4,8m so với mặt nước sông, nhảy xuống nước với vận tốc 2m/s theo phương ngang Hỏi người đến mặt nước với tốc đọ bằng bao nhiêu? Lấy g=10m/s2 Bài 83 Một vật ném ngang độ cao không lớn Thời gian bay tầm xa vật biến thiên vận tốc ban đầu tăng gấp 2lần? Bài 84 Cho viên bi chuyển động mặt bàn nhẵn nằm ngang cao 1,5m so với mặt đất, viên bi rời khỏi mép bàn với vận tốc v0 rơi đến mặt đất xa mép bàn 2,2m Tính thời gian bay viên bi vân tốc v0 Lấy g=10m/s2 Bài 85 Một vật ném từ điểm M độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s theo phương nằm ngang Hãy xác định : a) Dạng quỹ đạo vật b) Thời gian vật bay không khí c) Tầm bay xa vật ( khoảng cách từ hình chiếu điểm nén mặt đất đến điểm rơi ) d) Vận tốc vật chạm đất Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản khơng khí CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN DẠNG 1: CÂN BẰNG VẬT RẮN Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 33 GV: Trần Đình Thiên BÀI TẬP ÁP DỤNG : Bài 1: Một vật có khối lượng m = kg giữ yên mặt phẳng nghiêng sợi dây song song với đường dốc (hình 17.2) Biết góc nghiêng α = 300 , g = 9,8 m/s2 ma sát không đáng kể Hãy xác định: a Lực căng dây b Phản lực mặt phẳng nghiêng lên vật Bài 2: Người ta đặt cầu đồng chất có khối lượng kg lên mặt phẳng tạo với phương nằm ngang góc α = 450 Bỏ qua ma sát Lấy g = 9,8 m/s2 Tính áp lực mà cầu gây lên mỡi mặt phẳng (hình 17.3) Bài 3: Một đèn treo vào tường nhờ sợi dây AB, người ta đặt chống nằm ngang để giữ cho đèn không đụng vào tường (hình 17.4) Biết đèn có khối lượng kg dây hợp với phương nằm ngang góc 450 Tính lực căng đoạn dây AB, BC phản lực Lấy g = 9,8 m/s2 Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 34 GV: Trần Đình Thiên Bài 4: Một cầu đồng chất có trọng lượng 40N treo vào tường nhờ sợi dây (hình 17.5).Dây làm với tường góc a = 300 Bỏ qua ma sát chổ tiếp xúc cầu với tường.Hãy xác định lực căng dây lực tường tác dụng lên cầu Bài 5: vật có khối lượng m =5kg treo bằng sợi dây hình vẽ lấy g=9,8m/s Tìm lực kéo dây AC dây BC DẠNG 2: QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU-NGƯỢC CHIỀU I Quy tắc tổng hợp lực song song chiều A O1 O r F1 d1 O2 d2 B r F2 r F - Hợp lực lực song song, chiều có độ lớn bằng tổng độ lớn lực F  F1  F2 Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 35 GV: Trần Đình Thiên - Giá hợp lực chia khoảng cách điểm thành đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn lực F1 d  F2 d1 (chia trong) II Bài Tập uu r uu r F;F Bài 6: Hai lùc song song cïng chiÒu đặt hai điểm A, B Biết F1=2N; F2= N ; AB = cm X¸c định ln hợp lực v v trớ im t cña hợp lực uu r uu r F ; F Bài 7: Hai lùc song song cïng chiÒu đặt hai đầu AB có hợp lực đặt O cách A 12 cm; cách B cm có độ lớn F = 10 N Tìm F1; F2 = ? Bài 8: Hai người dùng đòn để khiêng giỏ trái nặng 700N Điểm treo giỏ trái cách vai người thứ 60cm cách vai người thứ hai 40cm.Bỏ qua trọng lượng đòn Hỏi người phải chòu lực bao nhieâu? Bài 9: Hai ngêi dïng mét chiÕc gËy để khiêng vật nặng 1000N Điểm treo vật cách vai ngời thứ 60cm cách vai ngời thứ hai 40cm Bá qua träng lỵng cđa gËy Hái ngêi thứ ngời thứ hai chịu lần lợt lực F1 F2 bao nhiêu? Bi 10: Một ngời gánh thúng gạo nặng 300N thúng ngô nặng 200N Đòn gánh dài 1m Hỏi vai ngời phải đặt điểm cách thúng gạo đoạn phải chịu lực bao nhiêu? Bỏ qua trọng lợng đòn gánh Bi 11: Một ván nặng 500 N bắc qua mương Trọng tâm ván cách điểm tựa A 2,5 m cách điểm tựa B 1,5 m Hỏi lực mà ván tác dụng lên điểm mỗi điểm tựa bằng bao nhiêu? Bài 12: Một người quẩy vai bị có trọng lượng 50N Chiếc bị buộc đầu gậy cách vai cm Tay người giữ đầu cách vai 30 cm Bỏ qua trọng lượng gậy a/ Hãy tính lực giữ tay b/ Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 30cm tay cách vai 60cm, lực giữ bằng bao nhiêu? DẠNG 3: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH - MOMEN LỰC I Cân bằng vật có trục quay cố định Momen lực Ví dụ r F2 r F1 d2 d1 r r NX: Lực F1 có tác dụng làm đĩa quay theo chiều KĐH; F2 có tác dụng làm đĩa quay ngược chiều KĐH r F1 Đĩa đứng yên tác dụng làm quay lực cân bằng với lực Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 36 GV: Trần Đình Thiên Momen lực Momen lực trục quay địa lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay lực đo bằng tích lực với cánh tay đòn nó: M = F.d - Đơn vị N.m - Khoảng d từ trục quay đến giá lực gọi cánh tay đòn lực II Điều kiện cân bằng vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực) Quy tắc Muốn cho vật có trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều KĐH phải bằng tổng momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều KĐH Chú ý Quy tắc momen lực áp dụng cho trường hợp vật khơng có trục quay cố định mà có trục quay tức thời Bài Tập Bài 1: Một chắn đường dài 7,8m có trọng lượng 2100N trọng tâm cách đầu bên trái 1,2m Thanh quay quanh trục nằm ngang cách đầu bên trái 1,5m Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải lực bằng để giữ nằm ngang? Bài 2: Một người nâng gỗ đồng chất , tiết diện ,trọng lượng 200N Người tác dụng lực F vào đầu gỡ để giữ cho hợp với mặt đất góc 300 Tính độ lớn lực hai trường hợp: a) Lực F vng góc với gỡ b) Lực F hướng thẳng đứng lên Bài 4: Thanh nhẹ OA quay tự quanh O Tại đầu A tác dụng lực F2 = 2N có hướng thẳng đứng xuống M tác dụng lực F1 hợp với góc 300 OA nằm ngang cân bằng Biết OM = 10cm, MA = 40cm a) Tính momen lực F2 trục quay O b) Tính độ lớn lực F1 Bài 5: Có đòn bẩy ban đầu cân bằng Đầu A đòn bẩy treo vật có trọng lượng 30N Chiều dài đòn bẩy 50cm Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O 20 cm Vậy đầu B đòn bẩy phải treo vật khác có trọng lượng để đòn bẩy cân ban đầu? Bài 6: Đặt AB dài 4m có khối lượng 10 kg lên đỉnh O cách A đoạn m Ở vị trí A đặt thêm vật nặng 20 kg Phải tác dụng lực bằng vị trí điểm B để giữ thăng bằng? Lấy g=10m/s2 Bài 7: Một AB đồng chất tiết diện thẳng dài 1,5 m đặt lên giá đỡ Tác dụng vào đầu A B lực có độ lớn FA = 10 N FB = 20 N theo phương hướng thẳng đứng xuống Phải đặt AB lên giá đỡ vị trí để AB nằm cân bằng?(bỏ qua trọng lượng thanh) Bài 8:Một AB thẳng dài m, đồng chất tiết diện treo lên sợi dây vị trí O cách đầu A m Treo vào đầu A vật có khối lượng mA = 20 kg Để cho AB nằm cân bằng phải treo vào đầu B vật có khối lượng bằng bao nhiêu? Bỏ qua khối lượng Bài 9:Một người dùng gậy thẳng dài m để bẩy đá nặng 50 kg, gậy đặt lên điểm tựa cách đá 20 cm Tính độ lớn tối thiểu mà người cần thực để nâng đá lên Lấy g = 9,8 m/s Bỏ qua khối lượng gậy Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 37 GV: Trần Đình Thiên ÔN KIỂM TRA HỌCI A CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài 1.(Hàn Thuyên 09-10) Treo vật có trọng lượng 8N vào lò xo có chiều dài tự nhiên 50cm Khi vật cân bằng chiều dài lò xo 54cm a./ Tìm độ cứng lò xo? b./ Phải treo vào lò xo vật có trọng lượng để lò xo có chiều dài 56cm? Bài 2.(Nguyễn Thị Diệu 09-10) Tính gia tốc rơi tự vật độ cao gấp đôi bán kính Trái đất Biết gia tốc rơi tự vật mặt đắt 9,8m / s Bài 3.(Nguyễn Thị Diệu 09-10) Một lò xo có độ cứng 50N/m, chiều dài tự nhiên lò xo 15cm Biết gia tốc rơi tự 10m/s2 a./ Treo vật 100g vào lò xo, tìm chiều dài lò xo vật cân bằng? b./ Nén lò xo bằng lực có độ lớn để lò xo dài 10cm? Bài 4.(Nguyễn Thị Diệu 09-10) Dùng dây kéo vật nặng 2kg nằm yên mặt phẳng ngang Dây kéo hợp với phương ngang góc 45 Sau 5m vật đạt vận tốc 10m/s Biết hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,1 a./ Tìm độ lớn lực kéo? b./ Sau vật 5m dây kéo bị đứt Hỏi vật thêm quãng đường dừng lại? Bài Một ơ–tơ có khối lượng 3tấn, sau khởi hành 10s quãng đường 25m Bỏ qua ma sát, tìm: a./ Lực phát động động xe b./ Vận tốc quãng đường xe sau 20s (ĐS: 500N; 10m/s; 100m) Bài Một xe khối lượng chạy với tốc độ 36km/h hãm phanh (thắng lại) Biết lực hãm 250N Tính quãng đường xe chạy thêm đến dừng hẳn (ĐS: 200m.) Bài Một xe khởi hành với lực phát động 000N, lực cản tác dụng vào xe 400N, khối lượng xe 800kg Tính quãng đường xe sau khởi hành 10s (ĐS: 100m) Bài Một ơtơ có khối lượng chuyển động với vận tốc 72km/h hãm phanh Sau hãm phanh, ôtô chạy thêm 50m dừng hẳn Tính: a./ Lực hãm b./ Thời gian từ lúc ôtô hãm phanh đến dừng hẳn (ĐS : 000N ; 5s) Bài Một xe có khối lượng sau khởi hành 10s đạt vận tốc 72km/h Lực cản mặt đường tác dụng lên xe 500N Tính: a./ Gia tốc xe b./ Lực phát động động (ĐS: 2m/s2; 500N) Bài 10 Một xe có khối lượng tấn, sau khởi hành 10s quãng đường 50m.Tính: a./ Lực phát động động xe, biết lực cản mặt đường 500N b./ Nếu lực cản mặt đường không thay đổi, để xe chuyển động thẳng lực phát động bao nhiêu? ĐS : 500N ; 500N Bài 11 Một vật có khối lượng 100g bắt đầu chuyển động nhanh dần 80cm 4s a./ Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,02N? b./ Sau quãng đường ấy, lực kéo phải bằng để vật chuyển động thẳng đều? (ĐS: 0,03 N ; 0,02 N) Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 38 GV: Trần Đình Thiên Bài 12* Một lực F không đổi tác dụng vào vật khoảng thời gian 0,6s theo phương vận tốc làm vận tốc thay đổi từ 8m/s 5m/s Sau tăng độ lớn lực lên gấp đôi khoảng thời gian 2,2s giữ nguyên hướng lực Xác định vận tốc vật thời điểm cuối (ĐS: – 17m/s) Bài 13 Một lực F = 5N nằm ngang tác dụng vào vật khối lượng m = 10kg đứng yên làm vật chuyển động 10 s Bỏ qua ma sát a./ Tính gia tốc vật b./ Tìm vận tốc vật lực vừa ngừng tác dụng quãng đường vật thời gian c./ Sau 10s lực ngừng tác dụng vật chuyển động nào, giải thích? (ĐS: 0,5m/s2; 5m/s; 25m) Bài 14 Một vật có khối lượng 500g bắt đầu chuyển động nhanh dần tác dụng lực kéo 4N, sau 2s vật đạt vận tốc 4m/s Tính lực cản tác dụng vào vật quãng đường vật (ĐS: 3N; 4m) Bài 15 Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định, đầu treo 200g lò xo dãn cm Biết gia tốc rơi tự nơi treo nặng 10 m/s2 Tính độ cứng lò xo (50 N/m) Bài 16 Một lò xo khối lượng không đáng kể treo theo phương thẳng đứng, có độ cứng 120 N/m Đầu lò xo cố định, đầu gắn nặng khối lượng m lò xo dãn 10 cm Tính khối lượng nặng biết gia tốc rơi tự 10 m/s2 (1,2 kg) Bài 17 Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định Nếu treo nặng có khối lượng 150 g lò xo dãn cm Nếu thay bằng nặng có khối lượng 200 g lò xo dãn bao nhiêu? (8/3 cm) Bài 18 Một lò xo khối lượng khơng đáng kể, treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu treo nặng 100 g lò xo dãn cm Treo thêm nặng khối lượng để lò xo dãn cm? (∆m=150 g) Bài 19 Một nặng, treo vào lò xo có độ cứng 100 N/m lò xo dãn 2,5 cm Nếu treo nặng vào lò xo có độ cứng 125 N/m lò xo dãn bao nhiêu? (∆l=2cm) Bài 20 Một lò xo có độ cứng 100 N/m bố trí theo phương thẳng đứng, đầu cố định Khi treo qủa nặng có khối lượng 100 g lò xo dài 34 cm Biết gia tốc rơi tự 10 m/s Tính chiều dài tự nhiên lò xo (chiều dài lò xo khơng treo nặng) Biết gia tốc rơi tự 10 m/s2 (l0=33 cm) Bài 21 Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể, treo theo phương thẳng đứng, đầu cố định Treo nặng 100 g cân bằng, lò xo dài 42 cm Treo nặng 300 g cân bằng lò xo dài 46 cm Biết gia tốc rơi tự 10 m/s2 Tính chiều dài tự nhiên độ cứng lò xo (l0=40cm, k=50N/m) Bài 22 Một lò xo có khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định Khi đầu treo nặng 120g lò xo dài 26cm Treo nặng 240g lò xo dài 27cm Treo nặng có khối lượng lò xo dài 30 cm? (m = 480 g) Bài 23 Một lò xo bố trí theo phương thẳng đứng có gắn nặng khối lượng 150 g Khi nặng phía lò xo dài 37 cm, nặng phía lò xo dài 33 cm Biết gia tốc rơi tự 10 m/s Tính độ cứng lò xo (50 N/m) Bài 24 Một nặng khối lượng m = 100g gắn vào lò xo có độ cứng 20 N/m Hệ bố trí mặt phẳng nghiêng khơng ma sát với góc nghiêng α = 30 so với phương ngang Biết gia tốc rơi tự 10 m/s2 Tính độ biến dạng lò xo nặng nằm cân bằng ( 2,5 cm) Bài 25 Một lò xo gắn nặng, bố trí mặt nghiêng khơng ma sát Nếu góc nghiêng 30 so với phương ngang lò xo biến dạng cm Nếu góc nghiêng 30 so với phương thẳng đứng lò xo biến dạng bao nhiêu? (2√3 cm) B MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA HỌCI ĐỀ 01 Bài Một xe khối lượng m = 100 kg chạy với vận tốc 30,6 km/h hãm phanh Biết lực hãm phanh 250 N Tìm quãng đường xe chạy thêm đến dừng hẳn? Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 39 GV: Trần Đình Thiên Bài 2* Dưới tác dụng lực F nằm ngang ,xe lăn chuyển động không vận tốc đầu, quãng đường 2,5 m thời gian t Nếu đặt thêm vật khối lượng 250 g lên xe xe quãng đường 2m thời gian t Bỏ qua ma sát Tìm khối lượng xe Bài Một xe lăn khối lượng 50 kg, tác dụng lực kéo theo phương nằm ngang chuyển động không vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng 10 s Khi chất lên xe kiện hàng ,xe phải chuyển động 20 s Bỏ qua ma sát Tìm khối lượng kiện hàng Bài 4* Lực F Truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc 2m/ s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc 6m/ s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m1 + m2 gia tốc bao nhiêu? Bài 5* Lực F truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc 5m/ s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc 4m/ s Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m1-m2 gia tốc bao nhiêu? Bài 7* Một xe ô tô khối lượng m, tác dụng lực kéo theo phương nằm ngang, chuyển động không vận tốc đầu quãng đường s hết t1 giây Khi chất lên xe kiện hàng, xe phải chuyển động quãng đường s hết t giây Bỏ qua ma sát Tìm khối lượng kiện hàng qua m, t1 t2? Bài 8* Đo quãng đường chuyển động thẳng khoảng thời gian 1,5 s liên tiếp, người ta thấy quãng đường sau dài quãng đường trước 90cm Tìm lực tác dụng lên vật, biết m =150g ĐỀ 02 Bài Hai cầu bằng chì mỡi có khối lượng 45kg, bán kính 10cm Hỏi lực hấp dẫn chúng đạt giá trị lớn bao nhiêu? (3,38.10-6N) Bài Một tàu vũ trụ bay hướng mặt trăng Hỏi tàu cách tâm trái đất bằng lần bán kính trái đất lực hút trái đất mặt trăng lên tàu cân bằng nhau? Cho biết khoảng cách từ tâm trái đất đến tâm mặt trăng bằng 60lần bán kính trái đất, khối lượng mặt trăng nhỏ khối lượng trái đất 81 lần (54R) Bài Tính gia tốc rơi tự độ cao 3200m độ cao 3200km so với mặt đất Cho biết bán kính trái đất 6400km gia tốc rơi tự mặt đất 9,8m/s2 (9,79m/s2; 4,35m/s2) ĐỀ 03 Bài 1: Một ơtơ có khối lượng chuyển động với v = 54km/h hãm phanh, chuyển động chậm dần Biết lực hãm 3000N a./ Xác định quãng đường xe dừng lại b./ Xác định thời gian chuyển động dừng lại Bài 2: Một bóng m = 0,4kg nằm yên mặt đất Một cầu thủ dá bóng với lực 300N Thời gian chân tác dụng vào bóng 0,015s Tính tốc độ bóng lúc bay Bài 3: Cho viên bi A chuyển động tới va chạm vào bi B đứng yên, v A = 20m/s sau va chạm bi A tiếp tục chuyển động theo phương cũ với v = 10m/s, thời gian xảy va chạm 0,4s Tính gia tốc viên bi, biết mA = 200g, mB = 100g Bài 4: Một vật đứng yên, truyền lực F sau 5s vật tăng v = 2m/s Nếu giữ nguyên hướng lực mà tăng gấp lần độ lớn lực F vào vật sau 8s, vận tốc vật bao nhiêu? Bài 5: Lực F1 tác dụng lên viên bi khoảng t = 0,5s làm thay đổi vận tốc viên bi từ đến cm/s Tiếp theo tác dụng lực F2 = 2.F1 lên viên bi khoảng t =1,5s vận tốc thời điểm cuối viên bi là? ( biết lực tác dụng phương chuyển động) Bài 6: Một ơtơ có khối lưọng 500kg chuyển động thẳng hãm phanh chuyển động chậm dần 2s cuối 1,8 m Hỏi lực hãm phanh tác dung lên ơtơ có độ lớn bao nhiêu? Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 40 GV: Trần Đình Thiên Bài 7: Lực F truyền cho vật khối lượng m vật có gia tốc a1 = 2m/s2, truyền cho vật khối lượng m vật có a2 = 3m/s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m3 = m1 + m2 vật có gia tốc bao nhiêu? ĐỀ 04 Bài 1: Tính gia tốc rơi tự độ cao h = 5R ( R = 6400km), biết gia tốc rơi tự mặt đất 9,8m/s2 Bài 2: Một vật có m = 10kg đặt mặt đáy có trọng lượng 100N Khi đặt nơi cách mặt đất 3R có trọng lượng bao nhiêu? Bài 3: Nếu khối lượng vật tăng gấp đôi để lực hấp dẫn chúng khơng đổi khoảng cách chúng phải bao nhiêu? Bài 4: Tìm gia tốc rơi tự vật độ cao bằng nửa bán kính TĐ Cho biết gia tốc rơi tự bề mặt đất 9,81m/s2 Bài 5: Gia tốc rơi tự bề mặt mặt trăng 1,6m/s RMT = 1740km Hỏi độ cao so với mặt trăng g = 1/9 gMT Bài 6: Một vật có m = 20kg Tính trọng lượng vật 4R so với mặt đất, R = R TĐ Biết gia tốc trọng trường trênbề mặt TĐ 10m/s2 ĐỀ 05 Bài 1: Một lò xo dãn đoạn 3cm treo vật có m = 60g, g = 10m/s2 a./ Tính độ cứng lò xo b./ Muốn l = 5cm m’ bao nhiêu? Bài 2: Một lò xo có l0 = 40cm treo thẳng đứng Treo vào đầu lò xo cân 500g chiều dài lò xo 45cm Hỏi treo vật có m = 600g chiều dài lúc sau bao nhiêu? g = 10m/s2 Bài 3: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm treo thẳng đứng Treo vào đầu tự lò xo vật có m = 25g chiều dài lò xo 21cm, g = 10m/s Nếu treo thêm vật có m = 75g chiều dài lò xo bao nhiêu? Bài 4: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l 0, treo vào điểm cố định O Nếu treo vào lò xo vật 100g chiều dài lò xo 31cm, treo thêm vật m2 = 200g chiều dài lò xo 33cm Tìm độ cứng độ dài tự nhiên lò xo, g = 9,8m/s2, bỏ qua khối lượng lò xo Bài 5: Treo vật có m = 200g vào lò xo làm dãn 5cm, g = 10m/s2 Tìm độ cứng lò xo Chuyên Vật 10 - LTĐH Trang 41 ... Tinh gia tôc cua chât i m m i giai đoan ? b Lâp phương trinh chuyên đông cua chât i m m i giai đoan ? 10( s) c Tinh quang đương chât i m chuyên đông ? d Ve đô thi toa đô – gia tôc theo th i. .. Nêu tinh chât chuyên đông cua m i giai đoan ? b Lâp phương trinh vân tôc cho m i giai đoan ? B i 11: Cho đô thi vân tôc – th i gian cua hai ô tô hinh ve(H3) a Xac đinh loai chuyên đông ? Lâp công... cu i vật r i 385m Xác định th i gian r i vật c/ Tính th i gian cần thiết để vật r i 45m cu i B i 13: Một vật r i tự không vận tốc đầu từ độ cao 45m xuống đất Lấy g = 10m/s a Tính th i gian rơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng vật lôn tập các chuyên đề vật lý lớp 10 học kỳ I, Tổng vật lôn tập các chuyên đề vật lý lớp 10 học kỳ I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn