BÀI 21:CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN.CHUYỂN QUAY CỦA VẬT RẮN

16 174 3
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/16 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2013, 01:25

BÀI 21 BÀI 21 CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH Tr Tr ường THPT Gio Linh ường THPT Gio Linh GV: PHẠM CÔNG ĐỨC 27 3 1 KIỂM TRA BÀI CŨ. + Phát biểu và viết biểu thức của đònh luật Saclơ với nhiệt độ Cenxiut. +Lấy một ví dụ chứng tỏ rằng khi nhiệt độ của một lượng khí tăng thì áp suất của nó tăng. 1 2 + Nhiệt giai tuyệt đối là gì? Viết biểu thức liên hệ giữa nhiệt độ tuyệt đối và nhiệt độ Cenxiut. + Phát biểu và viết biểu thức của đònh luật Saclơ với nhiệt độ tuyệt đối. TL1 TL2 + Nhiệt giai tuyệt đối do Kelvin đưa ra : Lấy gôc ở độ không tuyệt đối ( -273 0 C ), mỗi độ chia bằng với 1 độ trong nhiệt giai Cenxiut Công thức liên hệ: T 0 K = t 0 C + 273. + Khi thể tích không đổi áp suất của một lượng khí xác đònh tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối. 2 1 2 1 T T P P = + Khi thể tích không đổi, áp suất của một khối lượng khí xác đònh biến thiên theo hàm bậc nhất đối với nhiệt độ. P t = P 0 ( 1 + γt ) + Ví dụ: Khi để xe đạp ngoài nắng ruột xe đạp bơm căng dễ bò nổ chứng tỏ áp suất tăng lên khi nhiệt độ tăng. I-Chuyển động tịnh tiến của vật rắn  Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động thế nào? Chúng ta quan sát một bè nứa trên một đoạn sông phẳng. A B A’ B’ A’’ B’’ A’’’ B’’’ t 1 t 2 t 3 Chúng ta quan sát một bè nứa trên một đoạn sông phẳng. Chúng ta có nhận xét gì về các đường A’B’, A’’B’’ và A’’’B’’’ ? Quan sát chuyển động của các điểm trên đu quay ? A B Quan sát chuyển động của chiếc đu quay. Khi đu qay chuyển động, các đoạn thẳng AB, A’B’ và A’’B’’ có luôn song song với nhau không? A’ B’ A’’ B’’  Vậy chuyển động tịnh tiến của vật rắn là Vậy chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động thế nào? chuyển động thế nào?  Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động trong đó chuyển động trong đó đường nối hai điểm đường nối hai điểm bất kì bất kì của vật của vật luôn song song với chính nó. luôn song song với chính nó.  Em hãy ví dụ một chuyển động tịnh tiến Em hãy ví dụ một chuyển động tịnh tiến bất kì! bất kì! 1.Định nghĩa: 2.Gia tốc của chuyển động tịnh tiến  Vì mọi điểm trên vật chuyển động như nhau nên có thể coi vật như một chất điểm và áp dụng định luật II Niu-tơn cho vật  Đưa phương pháp chiếu.  Tốc độ góc là gì? -> công thức  Mô phỏng thước có 2 điểm vạch 1 góc như nhu trong cùng thời gian. =>Đặc điểm của chuyển động quay  Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục. II-Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định [...]... của vật. Từ hai thí nghiệm trên ta rút ra được điều gì?Mức quán tính của một vật quay quanh một trục cố định phụ thuộc vào hai yếu tố: Khối lượng của vật  Sự phân bố khối lượng đối với trục quay I-Chuyển động tịnh tiến của vật rắn Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động thế nào?  Vậy chuyển động tịnh tiến của vật rắn là Vậy chuyển động tịnh tiến của vật. .. của vật rắn là chuyển động thế nào?chuyển động thế nào? Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động trong đó chuyển động trong đó đường nối hai điểmđường nối hai điểm bất kìbất kì của vật của vật luôn song song với chính nó.luôn song song với chính nó. Em hãy ví dụ một chuyển động tịnh tiến Em hãy ví dụ một chuyển động tịnh tiến bất... BÀI 21BÀI 21CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN.CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN.CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNHTrTrường THPT Gio Linhường THPT Gio LinhGV: PHẠM CÔNG ĐỨC 2kg1kgR+2kg1kg0,5kg0,5kgR 3.Mức quán tính trong chuyển độngquayQuán tính là gì? đại lượng nào đặc trưng cho mức quán tính?Trong chuyển động quay mức quán tính của vật phụ thuộc... 2kg1kg1kgR+ Nếu thay vật 1kg bằng vật 2kg ta thấy hai vật chuyển động thế nào? Ròng rọc quay thế nào?Vì P2 > P1 ⇒ T2 > T1 Nếu chọn chiều dương như hình vẽ. Momen lực toàn phần tác dụng vào ròng rọc là M = (T2 – T1)R ≠ 0làm cho ròng rọc quay nhanh dần.⇒ Tốc độ góc của ròng rọc thế nào?1T2T Vậy Momen lực có tác dụng gì đối với vật rắn quay quanh một trục cố định? . Vậy chuyển động tịnh tiến của vật rắn là Vậy chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động thế nào? chuyển động thế nào?  Chuyển động tịnh tiến của vật. BÀI 21 BÀI 21 CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN. CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 21:CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN.CHUYỂN QUAY CỦA VẬT RẮN, BÀI 21:CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN.CHUYỂN QUAY CỦA VẬT RẮN, BÀI 21:CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN.CHUYỂN QUAY CỦA VẬT RẮN

Bình luận về tài liệu bai-21-chuyen-dong-tinh-tien-cua-vat-ran-chuyen-quay-cua-vat-ran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP