2016 annual performance appraisal Đánh giá nhân viên

5 159 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2018, 16:12

... đánh giá năm sau Individual objectives - Coming year – Mục tiêu công việc cho năm No Tasks Key performance areas ST Cơng việc Tiêu chí đánh giá cơng việc T Comments Ghi 4/5 Line manager’s comments
- Xem thêm -

Xem thêm: 2016 annual performance appraisal Đánh giá nhân viên, 2016 annual performance appraisal Đánh giá nhân viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn