Tuyển tập bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 của bộ GDĐT ( toán lí hóa văn anh sử địa )

34 225 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2018, 13:03

Tuyển tập bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 của bộ GDĐT ( toán lí hóa văn anh sử địa ) các bạn năm nay thi THPT tham khảo nhé.Tuyển tập bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 của bộ GDĐT ( toán lí hóa văn anh sử địa ) các bạn năm nay thi THPT tham khảo nhé. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Câu Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức A z  2  i B z   2i C z   i D z   2i x2 x  x  Câu lim A   B C Câu Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập gồm phần tử M A A108 B A102 C C102 D 3 D 102 Câu Thể tích khối chóp có chiều cao h diện tích đáy B 1 A V  Bh B V  Bh C V  Bh D V  Bh Câu Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng ? A  2;0  C  0;  B  ; 2  D  0;   Câu Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a; b Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b  a  b  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tính theo cơng thức b A V    f ( x)dx a b B V  2  f ( x)dx C V   b f ( x)dx D V   a a b  f ( x)dx a Câu Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Hàm số đạt cực đại điểm A x  B x  C x  D x  Trang 1/6 – Mã đề thi 001 Câu Với a số thực dương bất kì, mệnh đề ? A log  3a   3log a B log a  log a C log a3  3log a D log  3a   log a Câu Họ nguyên hàm hàm số f  x   3x  x3  x  C C 6x  C D x3  x  C Câu 10 Trong không gian Oxyz, cho điểm A  3; 1;1 Hình chiếu vng góc A mặt phẳng A x3  C B  Oyz  điểm A M  3;0;0  B N  0; 1;1 C P  0; 1;  D Q  0;0;1 Câu 11 Đường cong hình bên đồ thị hàm số ? A y   x  x  B y  x  x  C y  x3  3x  D y   x3  3x  Câu 12 Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : phương A u1   1; 2;1 B u2   2;1;0  x  y 1 z   Đường thẳng d có vectơ 1 C u3   2;1;1 Câu 13 Tập nghiệm bất phương trình 22 x  x A  0;6  B  ;6  C  0;64  D u4   1; 2;0  D  6;   Câu 14 Cho hình nón có diện tích xung quanh 3 a bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình nón cho 3a A 2a B 3a C 2a D Câu 15 Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M  2;0;0  , N  0; 1;0 P  0;0;  Mặt phẳng  MNP  có phương trình x y z x y z x y z A    B    1 C    1 2 1 2 Câu 16 Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng ? x  3x  x2 A y  B y  C y  x  x 1 x 1 Câu 17 Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau D x y z    1 D y  x x 1 Số nghiệm phương trình f  x    A B C D Trang 2/6 – Mã đề thi 001 Câu 18 Giá trị lớn hàm số f  x   x  x  đoạn  2;3 A 50 B Câu 19 Tích phân dx  x3 C D 122 16 5 B log C ln D 15 225 3 Câu 20 Gọi z1 z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu thức A z1  z2 A B C Câu 21 Cho hình lập phương ABCD.A ' B ' C ' D ' có cạnh a (tham khảo hình vẽ bên) Khoảng cách hai đường thẳng BD A ' C ' A 3a B a C 3a D D 2a Câu 22 Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,4% /tháng Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng Hỏi sau tháng, người lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu lãi) gần với số tiền đây, khoảng thời gian người khơng rút tiền lãi suất khơng thay đổi ? A 102.424.000 đồng B 102.423.000 đồng C 102.016.000 đồng D 102.017.000 đồng Câu 23 Một hộp chứa 11 cầu gồm cầu màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để cầu chọn màu 5 A B C D 11 11 11 22 Câu 24 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 2;1) B(2;1;0) Mặt phẳng qua A vng góc với AB có phương trình A 3x  y  z   B 3x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 25 Cho hình chóp tứ giác S ABCD có tất cạnh a Gọi M trung điểm SD (tham khảo hình vẽ bên) Tang góc đường thẳng BM mặt phẳng  ABCD  B C D 3 Câu 26 Với n số nguyên dương thỏa mãn Cn1  Cn2  55, số hạng không chứa x khai triển A n 2  biểu thức  x3   x   A 322560 B 3360 C 80640 D 13440 Câu 27 Tổng giá trị tất nghiệm phương trình log x.log x.log 27 x.log81 x  82 80 A B C D 9 Trang 3/6 – Mã đề thi 001 Câu 28 Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc với OA  OB  OC Gọi M trung điểm BC (tham khảo hình vẽ bên) Góc hai đường thẳng OM AB A 90o B 30o C 60o D 45o x 3 y 3 z  x  y 1 z    ; d2 :   1 2 3 mặt phẳng ( P) : x  y  3z   Đường thẳng vng góc với ( P), cắt d1 d có phương trình Câu 29 Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : x  y  z 1   x 1 y 1 z   D x 1 y 1 z   x 3 y 3 z    C A B Câu 30 Có giá trị nguyên âm tham số m để hàm số y  x3  mx  khoảng  0;   ? A B C đồng biến x5 D Câu 31 Cho ( H ) hình phẳng giới hạn parabol y  3x , cung tròn có phương trình y   x2 (với  x  ) trục hồnh (phần tơ đậm hình vẽ) Diện tích ( H ) A 4  12 B 4  C 4   D  2 Câu 32 Biết   x  1 dx  a  b  c với a, b, c số nguyên dương Tính P  a  b  c x  x x 1 A P  24 B P  12 C P  18 D P  46 Câu 33 Cho tứ diện ABCD có cạnh Tính diện tích xung quanh S xq hình trụ có đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD chiều cao chiều cao tứ diện ABCD 16 2 16 3 B S xq  2 C S xq  D S xq  3 3 Câu 34 Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình 16 x  2.12 x   m   x  A S xq  có nghiệm dương ? A B C D Câu 35 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình m  3 m  3sin x  sin x có nghiệm thực ? A B C D Câu 36 Gọi S tập hợp tất giá trị tham số thực m cho giá trị lớn hàm số y  x3  3x  m đoạn  0; 2 Số phần tử S A B C D Trang 4/6 – Mã đề thi 001 1  , f    f 1  Giá \   thỏa mãn f   x   2x 1 2 Câu 37 Cho hàm số f  x  xác định trị biểu thức f  1  f  3 A  ln15 B  ln15 Câu 38 Cho số phức z  a  bi  a, b   C  ln15 D ln15 thỏa mãn z   i  z 1  i   z  Tính P  a  b A P  1 B P  5 C P  Câu 39 Cho hàm số y  f ( x) Hàm số y  f   x  có đồ thị D P  hình bên Hàm số y  f   x  đồng biến khoảng A 1;3 B  2;   C  2;1 D  ; 2  x  có đồ thị  C  điểm A  a;1 Gọi S tập hợp tất giá trị thực x 1 a để có tiếp tuyến  C  qua A Tổng giá trị tất phần tử S Câu 40 Cho hàm số y  B C D 2 Câu 41 Trong không gian Oxyz, cho điểm M (1;1; 2) Hỏi có mặt phẳng ( P) qua M cắt trục xOx, yOy, zOz điểm A, B, C cho OA  OB  OC  ? A A B C D Câu 42 Cho dãy số  un  thỏa mãn log u1   log u1  2log u10  2log u10 un1  2un với n  Giá trị nhỏ n để un  5100 A 247 B 248 C 229 D 290 Câu 43 Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  3x  x3  12 x  m có điểm cực trị ? A B C D  8 Câu 44 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A  2; 2;1 , B   ; ;  Đường thẳng qua tâm đường  3 3 tròn nội tiếp tam giác OAB vng góc với mặt phẳng  OAB  có phương trình x 1 y  z  x 1 y  z 1     B 1 2 2 2 11 x y z x y z 3 9 3 9 C D 2 2 Câu 45 Cho hai hình vng ABCD ABEF có cạnh 1, nằm hai mặt phẳng vng góc với Gọi S điểm đối xứng với B qua đường thẳng DE Thể tích khối đa diện ABCDSEF 11 A B C D 12 6 A Câu 46 Xét số phức z  a  bi  a, b   thỏa mãn z   3i  Tính P  a  b z   3i  z   i đạt giá trị lớn A P  10 B P  C P  D P  Trang 5/6 – Mã đề thi 001 Câu 47 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có AB  AA '  Gọi M , N , P trung điểm cạnh A ' B ', A ' C ' BC (tham khảo hình vẽ bên) Cơsin góc tạo hai mặt phẳng  AB ' C '  MNP  A 13 65 B C 17 13 65 D 13 65 18 13 65 Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A 1; 2;1 , B  3; 1;1 C  1; 1;1 Gọi  S1  mặt cầu có tâm A, bán kính 2;  S2   S3  hai mặt cầu có tâm B, C bán kính Hỏi có mặt phẳng tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ,  S2  ,  S3  ? A B C D Câu 49 Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm học sinh lớp 12A, học sinh lớp 12B học sinh lớp 12C thành hàng ngang Xác suất để 10 học sinh khơng có học sinh lớp đứng cạnh 11 A B C D 630 126 105 42 Câu 50 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm liên tục đoạn  0;1 thỏa mãn f (1)  0,  [ f ( x)]2 dx  x A f ( x)dx  Tích phân  f ( x)dx B C D HẾT Trang 6/6 – Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Gọi A, ω φ biên độ, tần số góc pha ban đầu dao động Biểu thức li độ vật theo thời gian t A x = Acos(ωt + φ) B x = ωcos(tφ + A) C x = tcos(φA + ω) D x = φcos(Aω + t) Câu Dao động tắt dần A có biên độ tăng dần theo thời gian B ln có hại C có biên độ giảm dần theo thời gian D ln có lợi Câu Trong sóng cơ, cơng thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ chu kì T sóng v v A   B   2vT C   vT D   2T T Câu Khi đặt điện áp u  220 2cos100t (V) (t tính s) vào hai đầu điện trở tần số góc dòng điện chạy qua điện trở A 50π rad/s B 50 rad/s C 100π rad/s D 100 rad/s Câu Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A quang điện B quang điện C cộng hưởng điện D cảm ứng điện từ Câu Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng A tăng bước sóng tín hiệu B tăng tần số tín hiệu C tăng chu kì tín hiệu D tăng cường độ tín hiệu Câu Chất sau phát quang phổ vạch phát xạ? A Chất lỏng bị nung nóng B Chất khí áp suất lớn bị nung nóng C Chất rắn bị nung nóng D Chất khí nóng sáng áp suất thấp Câu Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đây tượng A phản xạ ánh sáng B hóa - phát quang C tán sắc ánh sáng D quang - phát quang Câu Số prơtơn có hạt nhân 210 84 Po A 210 B 84 C 126 Câu 10 Phản ứng hạt nhân sau phản ứng nhiệt hạch? D 294 139 95 A 01 n  235 92 U  54 Xe  38 Sr  n B 21 H  31 H  24 He  01 n 144 89 C 01 n  235 92 U  56 Ba  36 Kr  n D 210 84 Po  24 He  206 82 Pb Câu 11 Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, hiệu điện hai điểm UMN Công lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N U U A qUMN B q2UMN C MN D MN q q2 Câu 12 Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B ngược hướng với đường sức từ C nằm theo hướng đường sức từ D ngược hướng với lực từ Trang 1/4 – Mã đề thi 001 Câu 13 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s Giá trị k A 80 N/m B 20 N/m C 40 N/m D 10 N/m Câu 14 Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S1 S2 Sóng truyền mặt nước có bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2, hai điểm gần mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách A 12 cm B cm C cm D 1,5 cm Câu 15 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm có giá trị R Hệ số công suất đoạn mạch A B 0,5 C 0,87 D 0,71 Câu 16 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu sáng khe xạ có bước sóng 500 nm Trên màn, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 0,5 mm B mm C mm D mm Câu 17 Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn 4,97 μm Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10−19 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất A 0,44 eV B 0,48 eV C 0,35 eV D 0,25 eV Câu 18 Giả sử hai hạt nhân X Y có độ hụt khối nhau, số nuclôn hạt nhân X lớn số nuclơn hạt nhân Y A lượng liên kết hạt nhân Y lớn lượng liên kết hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y D hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu 19 Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 60o có độ lớn 0,12 T Từ thơng qua khung dây A 2,4.10−4 Wb B 1,2.10−4 Wb C 1,2.10−6 Wb D 2,4.10−6 Wb Câu 20 Tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Nước có chiết suất n = 1,33 ánh sáng đơn sắc màu vàng Tốc độ ánh sáng màu vàng nước A 2,63.108 m/s B 2,26.105 km/s C 1,69.105 km/s D 1,13.108 m/s Câu 21 Một sợi dây dài m với hai đầu cố định, có sóng dừng Sóng truyền dây với tốc độ 20 m/s Biết tần số sóng truyền dây có giá trị khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz Tính hai đầu dây, số nút sóng dây A B C D Câu 22 Cường độ dòng điện mạch dao động LC lí tưởng có phương trình   (s) có độ lớn i  2cos(2.107 t  ) (mA) (t tính s) Điện tích tụ điện thời điểm 20 A 0, 05 nC B 0,1 C C 0,05 C D 0,1 nC Câu 23 Trong ống Cu-lít-giơ (ống tia X), hiệu điện anôt catôt kV Biết động cực đại êlectron đến anôt lớn gấp 2018 lần động cực đại êlectron bứt từ catôt Lấy e = 1,6.10−19 C; me = 9,1.10−31 kg Tốc độ cực đại êlectron bứt từ catôt A 456 km/s B 273 km/s C 654 km/s D 723 km/s Câu 24 Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r = 5,3.10 –11 m; m e = 9,1.10 –31 kg; k = 9.109 N.m2/C2 e = 1,6.10–19 C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron thời gian 10−8 s A 12,6 mm B 72,9 mm C 1,26 mm D 7,29 mm Trang 2/4 – Mã đề thi 001 Câu 25 Hai điện tích điểm q1 = 108 C q2 = − 3.10−8 C đặt khơng khí hai điểm A B cách cm Đặt điện tích điểm q = 108 C điểm M đường trung trực đoạn thẳng AB cách AB khoảng cm Lấy k = 9.109 N.m2/C2 Lực điện tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q có độ lớn A 1,23.103 N B 1,14.103 N C 1,44.103 N D 1,04.103 N Câu 26 Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: E = 12 V; R1 = Ω; R2 = R3 = 10 Ω E, r Bỏ qua điện trở ampe kế A dây nối Số ampe kế 0,6 A Giá trị điện R2 R1 trở r nguồn điện R3 A A 1,2 Ω B 0,5 Ω C 1,0 Ω D 0,6 Ω Câu 27 Trong thực hành, để đo tiêu cự f thấu kính hội tụ, học sinh dùng vật sáng phẳng nhỏ AB ảnh Đặt vật sáng song song với cách ảnh khoảng 90 cm Dịch chuyển thấu kính dọc trục khoảng vật thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét vật màn, hai vị trí cách khoảng 30 cm Giá trị f A 15 cm B 40 cm C 20 cm D 30 cm Câu 28 Cho mạch điện có sơ đồ hình bên: L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng có lõi, đặt khơng khí; điện trở R; nguồn điện L R có E = 12 V r =  Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài E, r ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn  định cảm ứng từ ống dây có độ lớn 2,51.10 T Giá trị R A  B  C  D  Câu 29 Hai lắc lò xo giống hệt treo vào hai điểm độ cao, cách cm Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình  x1  cos t (cm) x  cos(t  ) (cm) Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật nhỏ lắc A cm B cm C 5,2 cm D 8,5 cm Câu 30 Một lắc lò xo có m = 100 g k = 12,5 N/m Thời điểm ban đầu (t = 0), lò xo khơng biến dạng, thả nhẹ để hệ vật lò xo rơi tự cho trục lò xo ln có phương thẳng đứng vật nặng phía lò xo Đến thời điểm t1 = 0,11 s, điểm lò xo giữ cố định, sau vật dao động điều hòa Lấy g = 10 m/s2; π2 = 10 Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Tốc độ vật thời điểm t2 = 0,21 s A 40π cm/s B 20π cm/s C 20 cm/s D 20 cm/s Câu 31 Dao động vật có khối lượng 200 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương D1 D2 Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ D1 D2 theo thời gian Mốc vị trí cân vật Biết vật 22,2 mJ Biên độ dao động D2 có giá trị gần với giá trị sau đây? A 5,1 cm B 5,4 cm C 4,8 cm D 5,7 cm Câu 32 Ở mặt nước, hai điểm A B có hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết CD có vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại Trên AB có tối đa vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại? A 13 B C 11 D Câu 33 Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định có sóng dừng B phần tử dây điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, C phần tử dây nằm A B Biết A cách vị trí cân B vị trí cân C khoảng 30 cm cm, tốc độ truyền sóng dây 50 cm/s Trong q trình dao động điều hồ, khoảng thời gian ngắn hai lần li độ B có giá trị biên độ dao động C A s 15 B s C s 15 D s Trang 3/4 – Mã đề thi 001 Câu 34 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu, C = C0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 40 V Giảm dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến tổng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60 V Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở có giá trị gần với giá trị sau đây? A 10 V B 12 V C 13 V D 11 V Câu 35 Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơ L X C đồ hình bên, L cuộn cảm X đoạn mạch A B xoay chiều Khi đó, điện áp hai đầu đoạn mạch AN MB M N có biểu thức u AN  30 cos t (V)  u MB  40 cos(t  ) (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ A 16 V B 50 V C 32 V D 24 V Câu 36 Điện truyền từ trạm phát điện có điện áp 10 kV đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền 500 kW, tổng điện trở đường dây tải điện 20 Ω hệ số công suất mạch điện Hiệu suất trình truyền tải A 85% B 80% C 90% D 75% Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24 Ω, tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp (hình H1) Ban đầu khóa K đóng, sau khóa K mở Hình H2 đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện i đoạn mạch vào thời gian t Giá trị U0 gần với giá trị sau đây? A 170 V B 212 V C 127 V D 255 V Câu 38 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm Trên quan sát, điểm M có xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490 nm; λ1 λ2 Tổng giá trị λ1 + λ2 A 1078 nm B 1080 nm C 1008 nm D 1181 nm Câu 39 Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y Ban đầu (t = 0), có mẫu chất X nguyên chất Tại thời điểm t1 t2, tỉ số số hạt nhân Y số hạt nhân X mẫu tương ứng Tại thời điểm t3 = 2t1 + 3t2, tỉ số A 17 B 575 C 107 D 72 Câu 40 Khi bắn hạt α có động K vào hạt nhân 14 N đứng yên gây phản ứng He  N  O  X Cho khối lượng hạt nhân phản ứng mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 u, mO = 16,9947 u mX = 1,0073 u Lấy 1u = 931,5 MeV/c2 Nếu hạt nhân X sinh đứng yên giá trị K A 1,21 MeV B 1,58 MeV C 1,96 MeV D 0,37 MeV -HẾT 14 17 Trang 4/4 – Mã đề thi 001 Câu 117 Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường Alen D quy đinh ̣ mắ t đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy đinh ̣ mắ t trắ ng; gen nằm vùng khơng tương đờ ng nhiễm sắc thể giới tính X Cho ruồi đực ruồi (P) có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng Biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 35% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ II F1 có 10% ruồi thân đen, cánh cụt, mắt đỏ III F1 có 46,25% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ IV F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ A B C D Câu 118 Cho (P) tự thụ phấn, thu F1 gồm 51% thân cao, hoa đỏ; 24% thân cao, hoa trắng; 24% thân thấp, hoa đỏ; 1% thân thấp, hoa trắng Cho biết gen quy định tính trạng, khơng xảy đột biến xảy hốn vị gen trình phát sinh giao tử đực giao tử với tần số Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I F1 có 1% số thân cao, hoa đỏ chủng II F1 có loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ III Trong tổng số thân cao, hoa đỏ F1, có 2/3 số dị hợp tử cặp gen IV Lấy ngẫu nhiên thân thấp, hoa đỏ F1, xác suất lấy chủng 2/3 A B C D Câu 119 Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Thế hệ xuất phát (P) quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,5 AA : 0,4 Aa : 0,1 aa Theo lí thuyết, có phát biểu sau đúng? I Nếu quần thể giao phấn ngẫu nhiên thành phần kiểu gen F1 là: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa II Nếu cho tất hoa đỏ P giao phấn ngẫu nhiên thu F1 có 91% số hoa đỏ III Nếu cho tất hoa đỏ P tự thụ phấn thu F1 có 1/9 số hoa trắng IV Nếu quần thể tự thụ phấn thành phần kiểu gen F1 là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa A B C D Câu 120 Phả ̣ ở hiǹ h bên mô tả sự di truyề n bê ̣nh M và bê ̣nh N người, mỗi bê ̣nh đề u alen của mô ̣t gen quy đinh ̣ Cả hai gen này đề u nằ m ở vùng không tương đồ ng nhiễm sắ c thể giới tính X Biế t rằ ng không xảy đô ̣t biế n và không có hoán vi ̣ gen Theo lí thuyế t, có phát biể u sau đúng? I Người số dị hơ ̣p tử về hai că ̣p gen II Xác suấ t sinh thứ hai bi ̣bê ̣nh của că ̣p - 10 là 1/2 III Xác đinh ̣ đươ ̣c tố i đa kiể u gen của người phả hệ IV Xác suấ t sinh thứ hai là trai bi ̣bê ̣nh của că ̣p - là 1/4 A B C D HẾT Trang 5/5 – Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Mơn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Câu 41 Bộ phận sau vùng biển nước ta phía đường sở? A Lãnh hải B Nội thủy C Vùng đặc quyền kinh tế D Vùng tiếp giáp lãnh hải Câu 42 Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất lĩnh vực A công nghiệp B thương mại C du lịch D nông nghiệp Câu 43 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang - 5, cho biết tỉnh sau không giáp Lào? A Đắk Lắk B Điện Biên C Nghệ An D Thanh Hóa Câu 44 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông sau không thuộc hệ thống sông Hồng? A Sông Gâm B Sông Chảy C Sông Mã D Sông Lô Câu 45 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi sau có hướng vòng cung? A Ngân Sơn B Hoàng Liên Sơn C Pu Đen Đinh D Trường Sơn Bắc Câu 46 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa Lao Bảo thuộc tỉnh sau đây? A Nghệ An B Hà Tĩnh C Quảng Bình D Quảng Trị Câu 47 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia sau nằm đảo? A Bái Tử Long B Bến En C Tràm Chim D Kon Ka Kinh Câu 48 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp sau có giá trị sản xuất cơng nghiệp lớn Đồng sông Hồng? A Phúc Yên B Bắc Ninh C Hải Phòng D Hà Nội Câu 49 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết chè trồng nhiều tỉnh sau đây? A Kon Tum, Gia Lai B Lâm Đồng, Đắk Lắk C Gia Lai, Đắk Lắk D Lâm Đồng, Gia Lai Câu 50 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp sau khơng thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? A Thủ Dầu Một B Vũng Tàu C Biên Hòa D Quy Nhơn Câu 51 So với nhóm nước phát triển, nhóm nước phát triển có dân số A trẻ đơng B trẻ C già đơng D già Câu 52 Phát biểu sau không với đặc điểm tự nhiên Đơng Nam Á? A Khí hậu nóng ẩm B Khống sản nhiều loại C Đất trồng đa dạng D Rừng ôn đới phổ biến Câu 53 Loại gió sau ngun nhân tạo nên mùa khô Nam Bộ nước ta? A Gió mùa Đơng Bắc B Tín phong bán cầu Bắc C Gió phơn Tây Nam D Gió mùa Tây Nam Câu 54 Phát biểu sau không với cấu kinh tế nước ta? A Chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa B Ngành nơng nghiệp có tỉ trọng thấp cấu C Kinh tế Nhà nước đóng vai trò thứ yếu kinh tế D Kinh tế có vốn đầu tư nước chiếm tỉ trọng nhỏ Câu 55 Điều kiện thuận lợi bật để xây dựng cảng biển nước sâu nước ta A vùng biển rộng B thềm lục địa rộng C bờ biển kéo dài D vụng biển có nhiều Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Câu 56 Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) Năm Xuất Nhập 2010 2013 2014 2015 72 236,7 84 838,6 132 032,9 132 032,6 150 217,1 147 849,1 162 016,7 165 775,9 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau giá trị xuất, nhập nước ta, giai đoạn 2010 - 2015? A Xuất tăng, nhập giảm B Xuất tăng, nhập tăng C Xuất giảm, nhập tăng D Xuất giảm, nhập giảm Câu 57 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết nhận xét sau không với nông nghiệp nước ta? A Chè trồng nhiều Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên B Cà phê trồng nhiều tỉnh Tây Nguyên Đông Nam Bộ C Trâu nuôi nhiều Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ D Dừa trồng nhiều Đồng sông Cửu Long Tây Nguyên Câu 58 Cho biểu đồ: CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN PHÂN THEO NHÓM TUỔI Ở NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào biểu đồ, cho biết nhận xét sau không thay đổi tỉ trọng cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi nước ta, giai đoạn 2005 - 2015? A Từ 15 - 24 tuổi giảm, từ 50 tuổi trở lên tăng B Từ 25 - 49 tuổi giảm, từ 15 - 24 tuổi giảm C Từ 25 - 49 tuổi tăng, từ 50 tuổi trở lên giảm D Từ 50 tuổi trở lên tăng, từ 25 - 49 tuổi giảm Câu 59 Phát biểu sau không ASEAN sau 50 năm phát triển? A Đời sống nhân dân cải thiện B Phát triển nước chênh lệch C Bộ mặt nhiều quốc gia thay đổi nhanh D Kinh tế nước tăng trưởng thấp Câu 60 Cho bảng số liệu: TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2010 VÀ 2015 Năm Phi-lip-pin Xin-ga-po Thái Lan 2010 2015 199,6 292,5 236,4 292,8 340,9 395,2 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) Việt Nam 116,3 193,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn vào bảng số liệu, cho biết nhận xét sau tổng sản phẩm nước số quốc gia, năm 2015 so với 2010? A Phi-lip-pin tăng chậm B Xin-ga-po tăng C Thái Lan tăng nhiều D Việt Nam tăng nhanh Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 61 Phát biểu sau không với Đồng sơng Hồng? A Có nhiều thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán B Số dân đông, mật độ cao nước C Tài nguyên đất, nước mặt xuống cấp D Có đầy đủ khống sản cho cơng nghiệp Câu 62 Lợi ích chủ yếu việc khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo nước ta A tăng cường giao lưu kinh tế huyện đảo B giải nhiều việc làm cho người lao động C hạn chế thiên tai phát sinh vùng biển D tạo hiệu kinh tế cao bảo vệ môi trường Câu 63 Phát biểu sau với vùng kinh tế trọng điểm nước ta? A Ranh giới cố định theo thời gian B Đã hình thành từ lâu đời C Có cấu kinh tế khơng thay đổi D Hội tụ đầy đủ mạnh Câu 64 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu sau công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm? A Tỉ trọng nhỏ tồn ngành cơng nghiệp B Quy mô giá trị sản xuất trung tâm lớn C Các ngành chế biến tương đối đa dạng D Tập trung dày đặc ven biển miền Trung Câu 65 Phát biểu sau không với nơng nghiệp Nhật Bản? A Có vai trò thứ yếu kinh tế B Diện tích đất nơng nghiệp C Ứng dụng nhiều công nghệ đại D Chăn ni phát triển Câu 66 Trung Quốc không áp dụng biện pháp sau trình cải cách nơng nghiệp? A Sử dụng cơng nghệ sản xuất B Giao quyền sử dụng đất cho nông dân C Tập trung vào tăng thuế nông nghiệp D Xây dựng cơng trình thủy lợi lớn Câu 67 Một số nước Đơng Nam Á có tốc độ tăng trưởng công nghiệp nhanh năm gần chủ yếu A mở rộng thu hút đầu tư nước ngồi B tăng cường khai thác khống sản C phát triển mạnh hàng xuất D nâng cao trình độ người lao động Câu 68 Cho biểu đồ GDP/người số quốc gia qua năm: (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể nội dung sau đây? A Cơ cấu GDP/người số quốc gia qua năm B Quy mô GDP/người số quốc gia qua năm C Quy mô cấu GDP/người số quốc gia qua năm D Tốc độ tăng trưởng GDP/người số quốc gia qua năm Câu 69 Xu hướng bật ngành chăn nuôi nước ta A ứng dụng tiến khoa học kĩ thuật B tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa C tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt D phát triển mạnh dịch vụ giống, thú y Câu 70 Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước nước ta có A diện tích mặt nước lớn đồng ruộng B nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ C nhiều đầm phá cửa sông rộng lớn D nhiều bãi triều, ô trũng ngập nước Câu 71 Vùng nơng nghiệp Đồng sơng Hồng chun mơn hóa sản xuất lúa chủ yếu có A đất phù sa màu mỡ, nhiệt ẩm dồi dào, nguồn nước phong phú B nguồn nước phong phú, nhiệt ẩm dồi dào, nhiều giống lúa tốt C nhiều giống lúa tốt, đất phù sa màu mỡ, có mùa mưa lớn D nhiệt ẩm dồi dào, có nhiều giống lúa tốt, đất phù sa màu mỡ Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Câu 72 Nhân tố sau chủ yếu làm cho cấu ngành công nghiệp nước ta tương đối đa dạng? A Sự phân hóa lãnh thổ cơng nghiệp ngày sâu B Trình độ người lao động ngày nâng cao C Nguồn nguyên, nhiên liệu nhiều loại phong phú D Nhiều thành phần kinh tế tham gia sản xuất Câu 73 Ý nghĩa lớn hoạt động xuất phát triển kinh tế - xã hội nước ta A thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ B nâng cao chất lượng sống người dân C góp phần vào hồn thiện sở vật chất kĩ thuật D giảm chênh lệch phát triển nông thôn với đô thị Câu 74 Phát biểu sau không ý nghĩa việc phát triển thủy điện Trung du miền núi Bắc Bộ? A Tạo động lực cho vùng phát triển công nghiệp khai thác B Góp phần giảm thiểu lũ lụt cho đồng sông Hồng C Làm thay đổi đời sống đồng bào dân tộc người D Tạo việc làm chỗ cho người lao động địa phương Câu 75 Vai trò quan trọng rừng đặc dụng Bắc Trung Bộ A ngăn chặn nạn cát bay cát chảy B cung cấp nhiều lâm sản có giá trị C hạn chế tác hại lũ đột ngột D bảo tồn loài sinh vật quý Câu 76 Vấn đề có ý nghĩa quan trọng ngành thủy sản Duyên hải Nam Trung Bộ A đầu tư phương tiện tập trung đánh bắt B đào tạo lao động đẩy mạnh xuất C khai thác hợp lí bảo vệ nguồn lợi D phát triển nuôi trồng đẩy mạnh chế biến Câu 77 Việc phát triển vùng chuyên canh công nghiệp lâu năm Tây nguyên có ý nghĩa chủ yếu sau đây? A Giải việc làm cho nhiều người lao động B Thúc đẩy hình thành nơng trường quốc doanh C Cung cấp sản phẩm cho nhu cầu nước D Tạo khối lượng nông sản lớn cho xuất Câu 78 Trong việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ cần phải quan tâm đến vấn đề môi trường, chủ yếu A tăng trưởng nhanh sản xuất công nghiệp B tăng nhanh đa dạng hoạt động dịch vụ C phân bố rộng sản xuất nông nghiệp D tập trung đông dân cư vào thành phố Câu 79 Nước vấn đề quan trọng hàng đầu vào mùa khô Đồng sông Cửu Long việc cải tạo tự nhiên, cần thiết cho A thau chua rửa mặn đất đai B hạn chế nước ngầm hạ thấp C ngăn chặn xâm nhập mặn D tăng cường phù sa cho đất Câu 80 Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 Năm Tổng sản lượng (nghìn tấn) Sản lượng ni trồng (nghìn tấn) Giá trị xuất (triệu la Mỹ) 2010 143 728 017 2013 020 216 693 2014 333 413 825 2015 582 532 569 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Để thể sản lượng giá trị xuất thủy sản nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ sau thích hợp nhất? A Đường B Miền C Kết hợp D Cột HẾT Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam phát hành làm thi - Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Câu Quốc gia giới phóng thành cơng vệ tinh nhân tạo A Mỹ B Liên Xô C Nhật Bản D Ấn Độ Câu Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học - kỹ thuật công nghệ Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực A sản xuất ứng dụng dân dụng B cơng nghiệp quốc phòng C khoa học D chinh phục vũ trụ Câu Sự sáp nhập hợp công ty thành tập đoàn lớn (từ đầu năm 80 kỷ XX) biểu xu nào? A Đa dạng hóa B Tồn cầu hóa C Đa phương hóa D Nhất thể hóa Câu An Nam Cộng sản đảng đời (8 - 1929) từ phân hóa A Việt Nam Quốc dân đảng B Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên C Đảng Lập hiến D Tân Việt Cách mạng đảng Câu “Nhật - Pháp bắn hành động chúng ta” (12 - - 1945) thị A Tổng Việt Minh B Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương C Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương D Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc Câu Trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước khó khăn, thử thách nào? A Nạn đói, nạn dốt, khó khăn tài chính, giặc ngoại xâm nội phản B Khối đoàn kết dân tộc bị chia rẽ sâu sắc, lực lượng trị suy yếu C Các đảng phái nước câu kết với quân Trung Hoa Dân quốc D Quân Pháp trở lại Đông Dương theo quy định Hội nghị Pốtxđam Câu Thực kế hoạch Nava, từ thu - đông 1953 thực dân Pháp tập trung 44 tiểu đoàn quân động đâu? A Tây Bắc B Đồng Bắc Bộ C Tây Nguyên D Nam Đông Dương Câu Năm 1963, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trận A Bình Giã (Bà Rịa) B Đồng Xồi (Bình Phước) C Ấp Bắc (Mĩ Tho) D Ba Gia (Quảng Ngãi) Câu Trong đường lối đổi đất nước (từ tháng 12 - 1986), Đảng Cô ̣ng sản Viê ̣t Nam chủ trương thực chiń h sách đố i ngoa ̣i A hòa bình, hữu nghi,̣ hơ ̣p tác B hòa bình, hữu nghi,̣ trung lập C hữu nghi,̣ coi trọng hợp tác kinh tế D hòa biǹ h, mở rộng hợp tác về văn hóa Câu 10 Cách mạng tháng Hai năm 1917 nước Nga A lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời B đưa nhân dân lao động lên làm chủ đất nước C giải phóng người lao động khỏi áp D lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế Câu 11 Năm 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha mở đầu chiến tranh xâm lược Việt Nam A Hà Nội B Gia Định C Đà Nẵng D Huế Câu 12 Tháng - 1912, Phan Bội Châu người chí hướng thành lập tổ chức đây? A Việt Nam Quang phục hội B Hội Duy tân C Hội Phục Việt D Việt Nam nghĩa đoàn Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Câu 13 Hội nghị Ianta (2 - 1945) không định A thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm trì hòa bình, an ninh giới B tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức, chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản C thỏa thuận việc phân chia phạm vi ảnh hưởng châu Âu châu Á D đưa quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật Bản Câu 14 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 - 1936) xác định nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt cách mạng gì? A Đánh đuổi đế quốc Pháp Nhật, giành quyền tay nhân dân B Lật đổ ách thống trị đế quốc Pháp tay sai, giành độc lập dân tộc C Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh D Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp tay sai, đánh đổ chế độ phong kiến Câu 15 Cuô ̣c chiế n đấ u quân dân Hà Nội (từ ngày 19 - 12 - 1946 đến ngày 17 - - 1947) A đẩy quân Pháp rơi vào tình phòng ngự bị động B tiêu diệt phận sinh lực quân Pháp C giải phóng địa bàn chiến lược quan trọng D buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài Câu 16 Từ cuối tháng - 1954, đội chủ lực Việt Nam tiến công vào phân khu trung tâm tập đoàn điểm Điện Biên Phủ với mục đích chủ yếu A buộc Pháp phải chấp nhận đàm phán B giành chủ động chiến trường C phân tán cao độ lực lượng quân Pháp D bao vây, chia cắt, tiêu diệt quân Pháp Câu 17 Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ (1965 - 1968), Mỹ không nhằm thực âm mưu A cứu nguy cho chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” thất bại miền Nam B ngăn chặn nguồn chi viện từ bên vào miền Bắc từ miền Bắc vào miền Nam C uy hiếp tinh thần làm lung lay ý chí chống Mỹ nhân dân hai miền Bắc, Nam D phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc Câu 18 Anh Pháp phải chịu phần trách nhiệm bùng nổ Chiến tranh giới thứ hai (1939 - 1945) A thực sách nhượng phát xít B thực sách hòa bình, trung lập C khơng tham gia khối Đồng minh chống phát xít D ngăn cản việc thành lập liên minh chống phát xít Câu 19 Sự thất bại khuynh hướng phong trào yêu nước Việt Nam cuối kỷ XIX - đầu kỷ XX đặt yêu cầu thiết phải A thành lập đảng giai cấp tiên tiến B xây dựng mặt trận thống dân tộc C tìm đường cứu nước cho dân tộc D đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu Câu 20 Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp Việt Nam (1897 - 1914) dẫn đến đời A giai cấp công nhân B giai cấp công nhân, tư sản tiểu tư sản C giai cấp công nhân tư sản D giai cấp tư sản tiểu tư sản Câu 21 Từ nửa sau năm 70 kỷ XX, Nhật Bản đưa sách đối ngoại chủ yếu A có tiềm lực kinh tế - quốc phòng vượt trội B có tiềm lực kinh tế - tài lớn mạnh C Mỹ cắt giảm dần bảo trợ an ninh D tác động cục diện Chiến tranh lạnh Câu 22 Yếu tố không dẫn đến xuất xu hòa hỗn Đơng - Tây (đầu năm 70 kỷ XX)? A Sự gia tăng mạnh mẽ xu tồn cầu hóa B Sự cải thiện quan hệ Liên Xô Mỹ C Sự bất lợi tình trạng đối đầu hai phe D Yêu cầu hợp tác giải vấn đề toàn cầu Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 23 Lực lượng trị có vai trò thành công Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Việt Nam? A Lực lượng xung kích Tổng khởi nghĩa B Quyết định thắng lợi Tổng khởi nghĩa C Lực lượng nòng cốt Tổng khởi nghĩa D Hỗ trợ lực lượng vũ trang giành quyền Câu 24 Chiến dịch Biên giới (thu - đông 1950) chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) Việt Nam nhằm A giữ vững chủ động chiến lược chiến trường B tiêu diệt phận quan trọng sinh lực đối phương C làm cho quân Pháp phải phân tán lực lượng để đối phó D phá vỡ âm mưu bình định, lấn chiếm thực dân Pháp Câu 25 Thắng lợi nhân dân Việt Nam vào lịch sử giới chiến công vĩ đại kỷ XX, kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn có tính thời đại sâu sắc? A Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) B Trận “Điện Biên Phủ không” (năm 1972) C Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) D Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954) Câu 26 Nội dung ý nghĩa việc hoàn thành thống đất nước mặt nhà nước Việt Nam sau đại thắng Xuân 1975? A Tạo điều kiện để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân B Tạo điều kiện thuận lợi để đưa nước tiến lên chủ nghĩa xã hội C Tạo điều kiện trị để phát huy sức mạnh toàn diện đất nước D Tạo khả to lớn để bảo vệ Tổ quốc mở rộng quan hệ đối ngoại Câu 27 Hai xu hướng phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản Việt Nam đầu kỷ XX có khác A tư tưởng B mục đích C phương pháp D tầng lớp lãnh đạo Câu 28 Những sách triều đình nhà Nguyễn vào kỷ XIX A làm cho sức mạnh phòng thủ đất nước bị suy giảm B trở thành nguyên nhân sâu xa để Việt Nam bị xâm lược C làm cho Việt Nam bị lệ thuộc vào nước phương Tây D đặt Việt Nam vào đối đầu với tất nước tư Câu 29 Sự phát triển thắng lợi đấu tranh giành độc lập dân tộc nước Á, Phi, Mỹ Latinh sau Chiến tranh giới thứ hai có ý nghĩa nào? A Hơn 100 nước thuộc địa phụ thuộc giành độc lập dân tộc B Làm cho kỷ XX trở thành kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân C Các quốc gia độc lập trẻ tuổi đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội D Xóa bỏ ách thống trị chủ nghĩa thực dân Âu - Mỹ thuộc địa Câu 30 Sự tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu tác động đến quan hệ quốc tế? A Trật tự hai cực Ianta sụp đổ B Trật tự đơn cực xác lập C Trật tự đa cực thiết lập D Trật tự nhiều trung tâm đời Câu 31 Sự kiện ngày 11 - - 2001 nước Mỹ cho thấy A nhân loại phải đối mặt với nguy thách thức lớn B hòa bình, hợp tác khơng phải xu chủ đạo quan hệ quốc tế C cục diện hai cực quan hệ quốc tế chưa hoàn toàn chấm dứt D tình trạng Chiến tranh lạnh tiếp diễn nhiều nơi Câu 32 Sự sụp đổ chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) Nam Phi (1993) chứng tỏ A biện pháp thống trị chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ B hệ thống thuộc địa chủ nghĩa thực dân bị tan rã C đấu tranh tiến xã hội hoàn thành châu Phi D chủ nghĩa thực dân bắt đầu khủng hoảng suy yếu Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Câu 33 Việc ba tổ chức cộng sản có chia rẽ, sau hợp thành Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) để lại kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam? A Xây dựng khối liên minh công nông vững B Xây dựng mặt trận thống dân tộc rộng rãi C Kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp D Luôn trọng đấu tranh chống tư tưởng cục Câu 34 Một học kinh nghiệm rút từ thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 vận dụng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam A xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nhiệm vụ hàng đầu B tăng cường liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương C kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh trị, ngoại giao D kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Câu 35 Luận cương trị tháng 10 - 1930 Đảng Cộng sản Đông Dương không đưa cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng đấu tranh giai cấp A đánh giá chưa khả chống đế quốc phong kiến tư sản dân tộc B chưa xác định mâu thuẫn chủ yếu xã hội Đông Dương thuộc địa C chưa xác định mâu thuẫn xã hội Đông Dương thuộc địa D chịu chi phối tư tưởng hữu khuynh từ đảng cộng sản giới Câu 36 Từ ngày - - 1946 đến trước ngày 19 - 12 - 1946, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhân nhượng cho thực dân Pháp số quyền lợi với nguyên tắc cao A Đảng Cộng sản hoạt động công khai B đảm bảo an ninh quốc gia C đảm bảo phát triển lực lượng trị D giữ vững chủ quyền dân tộc Câu 37 Điểm giống Hiê ̣p đinh ̣ Giơnevơ năm 1954 Đông Dương và Hiệp định Pari năm 1973 Việt Nam là A quân đội nước rút khỏi Việt Nam từ ngày ký hiệp định B ký kết bối cảnh có hòa hỗn nước lớn C có tham gia đàm phán ký kết cường quốc D quy định việc tập kết, chuyển quân chuyển giao khu vực Câu 38 Nét bật nghệ thuật đạo Tổng tiến công dậy Xuân 1975 Đảng Lao động Việt Nam A kết hợp tiến công quân với dậy lực lượng vũ trang B bám sát tình hình, định xác, linh hoạt, thời C kết hợp tiến công dậy thần tốc, táo bạo, bất ngờ, thắng D định tổng cơng kích, tạo thời để tổng khởi nghĩa thắng lợi Câu 39 Nội dung phản ánh đủ tính chất kháng chiến nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975)? A Giải phóng giữ nước B Giữ nước dựng nước C Giải phóng dân tộc D Bảo vệ Tổ quốc Câu 40 Thực tiễn 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) cho thấy: Hậu phương chiến tranh nhân dân A phân biệt rạch ròi với tiền tuyến yếu tố khơng gian B phía sau phân biệt rạch ròi với tiền tuyến yếu tố không gian C phía sau bảo đảm cung cấp sức người, sức cho tiền tuyến D đối xứng tiền tuyến, thực nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 001 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions Question A legal B diverse C polite D complete Question A interview B compliment C sacrifice D represent Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions Question A mood B flood C spoon D moon Question A listens B reviews C protects D enjoys Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions Question If he were younger, he a professional running competition now A will join B had joined C would have joined D would join Question The children to bed before their parents came home from work A were all going B had all gone C had all been going D have all gone Question Linda refused in the musical performance because she was sick A to participate B participate C participating D to participating Question There has been little rain in this area for months, ? A has it B has there C hasn’t it D hasn’t there Question David was deported on account of his expired visa He it renewed A must have had B should have had C needn’t have had D mightn’t have had Question 10 The proposal by the environmentalists to grow more trees has received approval from the council A which suggested B be suggested C suggested D was suggested Question 11 Project-based learning provides wonderful opportunities for students to develop their A creative B creativity C create D creatively Question 12 Violent films may have a negative on children A opinion B influence C dependence D decision Question 13 A good leader should not be conservative, but rather to new ideas A receptive B acceptable C permissive D applicable Question 14 individuals are those who share the same hobbies, interests, or points of view A Light-hearted B Like-minded C Even-handed D Open-minded Question 15 The child has no problem reciting the poem; he has it to memory A devoted B added C committed D admitted Question 16 After several injuries and failures, things have eventually for Todd when he reached the final round of the tournament A looked up B gone on C taken up D turned on Trang 1/6 - Mã đề thi 001 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 17 The first few days at university can be very daunting, but with determination and positive attitude, freshmen will soon fit in with the new environment A interesting B memorable C serious D depressing Question 18 Deforestation may seriously jeopardize the habitat of many species in the local area A harm to B set fire to C give rise to D make way for Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions Question 19 In this writing test, candidates will not be penalized for minor mechanical mistakes A punished B rewarded C motivated D discouraged Question 20 After their long-standing conflict had been resolved, the two families decided to bury the hatchet A become enemies B become friends C give up weapons D reach an agreement Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges Question 21 John and Mary are talking about what to after class John: “ ” Mary: “Yes, I’d love to.” A Do you often have time for a drink after class? B Would you like to have a drink after class? C Do you often go out for a drink after class? D Would you like tea or coffee after class? Question 22 Paul and Daisy are discussing life in the future Paul: “I believe space travel will become more affordable for many people in the future.” Daisy: “ ” A It doesn’t matter at all B There’s no doubt about that C It is very kind of you to say so D I am sorry to hear that Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 to 27 GOOD FRIENDS Psychologists have long known that having a set of cherished companions is crucial to mental well-being A recent study by Australian investigators concluded that our friends even help to (23) our lives The study concentrated (24) the social environment, general health, and lifestyle of 1,477 persons older than 70 years The participants were asked how much contact they had with friends, children, relatives and acquaintances Researchers were surprised to learn that friendships increased life (25) to a far greater extent than frequent contact with children and other relatives This benefit held true even after these friends had moved away to another city and was independent of factors such as socioeconomic status, health, and way of life According to scientists, the ability to have relationships with people to (26) one is important has a positive effect on physical and mental health Stress and tendency towards depression are reduced, and behaviours that are damaging to health, such as smoking and drinking, occur less frequently (27) _, our support networks, in times Trang 2/6 - Mã đề thi 001 of calamity in particular, can raise our moods and feelings of self-worth and offer helpful strategies for dealing with difficult personal challenges (Source: Academic Vocabulary in Use by Michael McCarthy and Felicity O’Dell) Question 23 A prolong B lengthen C stretch D expand Question 24 A in B with C on D at Question 25 A expectation B insurance C expectancy D assurance Question 26 A who B whom C what D that Question 27 A Otherwise B For example C Moreover D However Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 28 to 34 We get great pleasure from reading The more advanced a man is, the greater delight he will find in reading The ordinary man may think that subjects like philosophy or science are very difficult and that if philosophers and scientists read these subjects, it is not for pleasure But this is not true The mathematician finds the same pleasure in his mathematics as the school boy in an adventure story For both, it is a play of the imagination, a mental recreation and exercise The pleasure derived from this activity is common to all kinds of reading But different types of books give us different types of pleasure First in order of popularity is novel-reading Novels contain pictures of imaginary people in imaginary situations, and give us an opportunity of escaping into a new world very much like our world and yet different from it Here we seem to live a new life, and the experience of this new life gives us a thrill of pleasure Next in order of popularity are travel books, biographies and memoirs These tell us tales of places we have not seen and of great men in whom we are interested Some of these books are as wonderful as novels, and they have an added value that they are true Such books give us knowledge, and we also find immense pleasure in knowing details of lands we have not seen and of great men we have only heard of Reading is one of the greatest enjoyments of life To book-lovers, nothing is more fascinating than a favorite book And, the ordinary educated man who is interested and absorbed in his daily occupation wants to occasionally escape from his drudgery into the wonderland of books for recreation and refreshment (Source: http://www.importantindia.com) Question 28 What does the passage mainly discuss? A Different types of books B Different kinds of reading C Reading as an exercise for the brain D Reading as a pleasurable activity Question 29 According to paragraph 1, which of the following is NOT true? A Ordinary people may think that philosophy and science are difficult B Reading about mathematics is mentally entertaining for a mathematician C Philosophers and scientists not read for pleasure D A more advanced person takes greater pleasure in reading Question 30 The word “derived” in paragraph is closest in meaning to A differed B established C bought D obtained Question 31 The word “it” in paragraph refers to A a new life B our world C an opportunity D a thrill of pleasure Trang 3/6 - Mã đề thi 001 Question 32 The word “immense” in paragraph is closest in meaning to A great B limited C personal D controlled Question 33 According to the passage, travel books, biographies and memoirs A are wonderful novels B tell stories of well-known places C are less popular than novels D are more valuable than novels Question 34 According to paragraph 4, which of the following is the most fascinating to booklovers? A A daily occupation B An ordinary educated man C The wonderland D A favorite book Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 35 to 42 The system of higher education had its origin in Europe in the Middle Ages, when the first universities were established In modern times, the nature of higher education around the world, to some extent, has been determined by the models of influential countries such as France and Germany Both France and Germany have systems of higher education that are basically administered by state agencies Entrance requirements for students are also similar in both countries In France, an examination called the baccalauréat is given at the end of secondary education Higher education in France is free and open to all students who have passed this baccalauréat Success in this examination allows students to continue their higher education for another three or four years until they have attained the first university degree called a licence in France Basic differences, however, distinguish these two countries’ systems French educational districts, called académies, are under the direction of a rector, an appointee of the national government who is also in charge of universities in each district The uniformity in curriculum throughout the country leaves each university with little to distinguish itself Hence, many students prefer to go to Paris, where there are better accommodations and more cultural amenities for them Another difference is the existence in France of prestigious higher educational institutions known as grandes écoles, which provide advanced professional and technical training Most of these schools are not affiliated with the universities, although they too recruit their students by giving competitive examinations to candidates The grandes écoles provide rigorous training in all branches of applied science and technology, and their diplomas have a somewhat higher standing than the ordinary licence In Germany, the regional universities have autonomy in determining their curriculum under the direction of rectors elected from within Students in Germany change universities according to their interests and the strengths of each university In fact, it is a custom for students to attend two, three, or even four different universities in the course of their undergraduate studies, and the majority of professors at a particular university may have taught in four or five others This high degree of mobility means that schemes of study and examination are marked by a freedom and individuality unknown in France France and Germany have greatly influenced higher education systems around the world The French, either through colonial influence or the work of missionaries, introduced many aspects of their system in other countries The German were the first to stress the importance of universities as research facilities, and they also created a sense of them as emblems of a national mind (Source: https://britannicalearn.com) Trang 4/6 - Mã đề thi 001 Question 35 What does the passage mainly discuss? A The nature of education around the world in modern times B Systems of higher education in France and Germany C The origin of higher education system in Europe D The influence of France and Germany on educational systems of other countries Question 36 The word “uniformity” in paragraph is closest in meaning to A proximity B discrepancy C similarity D uniqueness Question 37 The word “their” in paragraph refers to A schools B universities C examinations D branches Question 38 Which of the following about grandes écoles in France is NOT stated in paragraph 3? A Most of them have no connection with universities B They have a reputation for advanced professional and technical training C Their degrees are better recognized than those provided by universities D They offer better accommodations and facilities than universities Question 39 According to the passage, a regional university rector in Germany is elected by A the staff of the university B the national government officials C the regional government officials D the staff of other universities Question 40 According to paragraph 4, what makes it possible for students in Germany to attend different universities during their undergraduate studies? A The university staff have become far more mobile and occupied B The university’s training programs offer greater flexibility and freedom of choice C University tuition fees are kept at an affordable level for all students D Entry requirements to universities in Germany are made less demanding Question 41 The word “emblems” in the final paragraph is closest in meaning to A representatives B directions C structures D delegates Question 42 Which of the following can be inferred from the passage? A Studying in France and Germany is a good choice for people of all ages and nationalities B It normally takes longer to complete a university course in France than in Germany C Universities in Germany can govern themselves more effectively than those in France D The level of decentralization of higher education is greater in Germany than in France Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions Question 43 Every member of the class were invited to the party by the form teacher A B C D rd Question 44 Historically, it was the Asian Games in Japan that tennis, volleyball, table tennis A B C and hockey were added D Question 45 Though formally close friends, they have now been estranged from each other due to A B C some regrettable misunderstandings D Trang 5/6 - Mã đề thi 001 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions Question 46 Harry no longer smokes a lot A Harry now smokes a lot B Harry used to smoke a lot C Harry didn’t use to smoke a lot D Harry rarely smoked a lot Question 47 “I’ll call you as soon as I arrive at the airport,” he said to me A He objected to calling me as soon as he arrived at the airport B He promised to call me as soon as he arrived at the airport C He denied calling me as soon as he arrived at the airport D He reminded me to call him as soon as he arrived at the airport Question 48 People think that traffic congestion in the downtown area is due to the increasing number of private cars A Traffic congestion in the downtown area is blamed for the increasing number of private cars B The increasing number of private cars is thought to be responsible for traffic congestion in the downtown area C The increasing number of private cars is attributed to traffic congestion in the downtown area D Traffic congestion in the downtown area is thought to result in the increasing number of private cars Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions Question 49 The young girl has great experience of nursing She has worked as a hospital volunteer for years A Before she worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience of nursing B Much as she has worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience of nursing C Having worked as a hospital volunteer for years, the young girl has great experience of nursing D With great experience of nursing, the young girl has worked as a hospital volunteer for years Question 50 Peter told us about his leaving the school He did it on his arrival at the meeting A Only after his leaving the school did Peter inform us of his arrival at the meeting B Not until Peter told us that he would leave the school did he arrive at the meeting C Hardly had Peter informed us about his leaving the school when he arrived at the meeting D No sooner had Peter arrived at the meeting than he told us about his leaving the school THE END Trang 6/6 - Mã đề thi 001 ... 5/5 – Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO ( ề thi có 04 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Mơn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm... Trang 4/4 - Mã đề thi 001 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO ( ề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60... KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề ĐỀ THI THAM KHẢO ( ề thi có 04 trang)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 của bộ GDĐT ( toán lí hóa văn anh sử địa ), Tuyển tập bộ đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018 của bộ GDĐT ( toán lí hóa văn anh sử địa )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn