Bai tap bo tro cho hoc sinh kha gioi lop 6

13 457 3 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:27

Simple present ( hiện tại đơn): 1. Form : (+) S + V (es,s ) (- ) S + don t / doesn t + V(infinitive) . ( ? ) (Wh) + do/ does + S +V(infinitive ) . ? 2. Notes : - Lu ý khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít thì động từ phải đợc thêm es, s , còn nếu chủ ngữ là số nhiều thì ta chỉ cần mở ngoặc là xong . VD : He ( watch) TV after dinner . => watches They ( go) to school on foot . => go - Động từ thêm es khi tận cùng của động từ là o, ch, sh , s, x , z hoặc tận cùng là phụ âm + y ta biến y thành ies VD : go => goes hoặc study => studies 3. Cách đọc với động từ thêm es : Có 3 cách đọc : / s / , /z/ ,/ iz/ a. Ta phát âm là / iz/ nếu động từ tận cùng là một trong những âm sau :/s /, /z/, /( sh)/, / t(ch) /, / d / . VD : watches , washes, misses b. Nếu động từ tận cùng là âm vô thanh phát âm là: /s/, /p/ ,/t/, /k/ , /f/, /( th) VD : wants , looks , paths ( lối mòn ) c. Nếu động từ là âm hữu thanh hoặc nguyên âm /b/, /d/ ,/ g/ , /v/ ,/ (th)/, / l/, /m/, /n/, / ( ng)/. VD : loves , tries 4. Usage : - Hiện tại đơn mô tả những hành động đợc lặp đi lặp lại và trở thành thói quen trong hiện tại . VD : He often gets up at 7 oclock . - Hiện tại đơn mô tả những hành động có thật ở hiện tại . VD : He lives in Ha Noi. - Mô tả những hành động có thật đã trở thành chân lý. VD : The earth moves around the sun.( Trái đất quay quanh mặt trời) 5. Recognizaton : - Nói đến hiện tại đơn ta thờng thấy xuất hiện các từ sau: a. Các trạng từ chỉ tn sut: always / usually / often / sometimes / seldom / hardly/ rarely / never. b. Các trạng từ chỉ định mức : once a week every day twice a day morning three times a month afternoon four times a year evening c. Xuất hiện trong các cụm cố định sau : when, as soon as ( ngay sau khi ), until , till ( cho tới tận khi ) , trong câu điều kiện loại I VD : If I (not/ learn) hard , I ( get ) bad marks . dont learn will get Present continuous : ( hiện tại tiếp diễn) 1. Form : (+) S + is/ am/ are + V ing (- ) S + isn t / amn t /aren t + Ving . ( ? ) (Wh) + is/ am / are + S +Ving . ? 2. Notes : a. Chú ý với Ving : - Tận cùng của động từ là e bỏ e thêm ing : => VD : (to) write => writing - Tận cùng của động từ là 1 nguyên âm + 1 phụ âm ta nhân đôi phụ âm khi thêm đuôi ing : => VD : (to) run => running - Nhng tận cùng của động từ có 2 âm tiết trở lên mà kết thúc bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm nhng không có trọng âm thì ta không phải nhân đôi phụ âm khi thêm đuôi ing: => VD : (to) listen => listening - Tận cùng là ie ta bỏ e sau đó biến y thành i sau đó thêm đuôi ing: => VD : (to) lie => lying : nằm - Tận cùng của động từ là 2 nguyên âm + 1 phụ âm thì không phải nhân đôi phụ âm khi thêm ing => VD : (to) eat => eating b. Những động từ không chia ở thì hiện tại tiếp diễn : 1. (to) know : biết 16. (to) notice : chú ý 2. (to) understand : hiểu 17. (to) look : trông nh 3. (to) keep : giữ 18. (to) start : bắt đầu 4. (to) be : là,thì, ở 19. (to) begin : bắt đầu 5. (to) see : nhìn 20. (to) finish : kết thúc 6. (to) hear : nghe 21. (to) stop : dừng 7. (to) hope : hy vọng 22. (to) taste : nếm 8. (to) wish : ớc 23. (to) enjoy : thích hơn 9. (to) smell : ngửi 24. (to) love / like : thích , yêu 10. (to) seem : dờng nh 25. (to) want : muốn 11. (to) need : cần 26. (to) prefer : thích hơn 12. (to) consider : coi nh là 27. (to) fall : ngã 13. (to) expect : trông mong / đợi 28. (to) wonder : phân vân 14. (to) sound : có vẻ nh 29. (to) have to : phải 15. (to) agree : đồng ý 30. (to) feel : cảm thấy 3. Usage : - Hiện tại tiếp diễn mô tả những hành động đang diễn ra tại một khoảng thời gian xác định ở hiện tại hay tại thời điểm nói . VD : They ( read ) books in the school library now. => are reading 4. Recognization : - Nói đến thì hiện tại tiếp diễn ta thờng thấy thấy xuất hiện các từ sau : 1. now : bây giờ 8. at present : lúc này 2. at the moment : lúc này 9. Dont make noise:đừng làm ồn 3. Listen ! : nghe kìa 10. today : hôm nay 4. Look ! : hãy nhìn kìa 11. Hurry up ! : nhanh lên 5. Do you hear ? : Bạn có nghe thấy gì không ? 12. still : vẫn 6. keep silent ! = Be quiet ! : Hãy trật tự 13. Dont talk in class ! Đừng nói chuyện trong lớp 7. pay attention to ! : chó ý 14. Where + be + S ? : ai ®ã ë ®©u english written test grade : 06 Date: 30th September, 2007 Name : _______________ Time : 60 minutes Class : 6 ___ Written by : Dao Thi Thanh Binh I. Match the questions in colunn A with their answers (2pts): A B 1. How many floors does his house have? 2. Which grade is her brother in? 3. What are you? 4. What do Mr Nam and Mrs Lan do? 5. Where does your classmate, Tam live? 6. Is the television small? 7. What’s his fatheer’s name? 8. Where’s her house? 9. Is this your book? 10. Who’re they? a. She lives on Nguyen Trai street. b. No, it isn’t. It is big. c. His name is Huy. d. It’s on the second floor. e. They’re my sister’s friends. f. He is in grade 6. g. Yes, it is. h. They’re doctors. i. We are students. j. Two. 1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __ 6. __ 7. __ 8. __ 9. __ 10. __ II. Odd one out(2pts): 1. a. city b. country c. come 2. a. teacher b. read c. breakfast 3. a. there b. three c. brother 4. a. couch b. house c. country 5. a. floor b. door c. room 6. a. brush b. number c. ruler 7. a. open b. come c. close 8. a. thirty b. five c. time 9. a. desk b. spell c. eraser 10. a. table b. late c. father III. Make questions for these answers(2pts): 1. ___________________________________________________________________________ => I get up at six o’clock. 2. ___________________________________________________________________________ => My school is big. 3. ___________________________________________________________________________ => Hoa is in grade 6. 4. ___________________________________________________________________________ => My mother has breakfast at senven ten. 5. ___________________________________________________________________________ => No. My classroom is small. 6. ___________________________________________________________________________ => It’s ten o’clock. 7. ___________________________________________________________________________ => I’m in class 6B. 8. ___________________________________________________________________________ => My house has two floors. 9. ___________________________________________________________________________ => There are twenty classrooms in Phong’s school. 10. __________________________________________________________________________ => My classroom is on the second floor. IV. Change these sentences into plurals(1,5pts): 1. This house is big. ___________________________________________________ 2. Is it your pen? ___________________________________________________ 3. Is that couch small? ___________________________________________________ 4. It’s a big bookshelf. ___________________________________________________ 5. What’s that? – It’s an eraser. ___________________________________________________ 6. There is an armchair in the living room. __________________________________________ V. Rewrite the sentences in good English (Each sentence has two mistakes) (1,5pts): 1. Who that? – It’s Lan father. ____________________________________________________________________________ 2. Minh’s sister live in Khanh Hoi street. ____________________________________________________________________________ 3. Which time do you go to school? - In one o’clock. ____________________________________________________________________________ 4. Thao lives on the city by her brother. ____________________________________________________________________________ 5. Dung washs her face on the morning. ____________________________________________________________________________ VI. Rewrite the sentences that keep the same meaning as the first one(1pt): 1. Does your school have thirty- six classrooms? => Are _____________________________________________________________________? 2. Hoa is Mrs Giang’s daughter. => Mrs Giang _______________________________________________________________ 3. This house is small. => This is a _________________________________________________________________ 4. There are five people in her family. => Her family _______________________________________________________________ 5. Mr Kien has a son, Quan. => Mr Kien is _______________________________________________________________ english written test grade : 06 Date: 15th March, 2007 Name : _______________ Time : 60 minutes Class : 6 ___ Written by : Dao Thi Thanh Binh I. Supply the correct form of these verbs(20pts): 1. Hoa (like) ______ volleyball. She often (play) _________ volleyball with her friends. They (play) ______ it three times a week. They (play) ______ volleyball in their school yard now. 2. What your father (do) _______ in his free time? He (listen) ________ to music or (read) _______ a newspaper. 3. Where (be) _________ Mai? She (be) ________ in the kitchen. She (cook) __________ lunch for her family. 4. Which sports your brothers (play) __________? They (swim) _______. They (swim) __________ in the swimming pool now. 5. He (never/ go) _________ camping because he (not/ have) _________ a tent. 6. Lan and Nga (see) _______ a movie tonight. 7. What your vacation plans (be) __________ ? - I (spend) ______ 2 weeks on a Greek island. 8. That film (come) _________ to the local cinema next week. You (want) _______ to see it? II. Odd one out(10pts): 1. A. citadel B. vacation C. destination D. lemonade 2. A. beach B. read C. bean D. ahead 3. A. accident B. soccer C. clinic D. camera 4. A. visit B. season C. sausage D. museum 5. A. back B. matter C. capital D. paste III. Choose the best answer(20pts): 1. It’s never ________ in the winter. a. hot b. cool c. cold d. warm 2. Nam and Minh often go fishing in ________ free time. a. your b. his c. our d. their 3. Mai doesn’t like playing soccer. She _______ plays soccer. a. always b. usually c. often d. never 4. They are going to ______ Hue this summer vacation. a. stay b. go c. visit d. take 5. She listens to music _____ a week. a. two days b. twice c. every d. one 6. I’d like ___________ a new bike. a. have b. has c. having d. to have 7. What about _____ some photos. a. take b. to take c. taking d. takes 8. ________ do you do when it’s hot? - I go swimming. a. Who b. What c. When d. Where IV. Rewrite these sentences that keep the same meaning with the first ones(15pts): 1. Why don’t we go to the movies tonight? => What about ________________________ ? 2. She likes cold weather. => What _____________________________ ? 3. Nam is going to visit the beach and swim. => What _____________________________ ? 4. Let’s play the badminton. => Why don’t_________________________ ? 5. Mai wants to go to Huong Pagoda. => Where ____________________________ ? 6. She does aerobics every morning. => How often_________________________ ? V. Make questions for the underlined words: (15pts): 1. We are going to visit Hue this summer vacation. ____________________________________________________________________________ 2. Minh is going to bring his camera. ____________________________________________________________________________ 3. Mr Tan is going to stay at his friend’s house. ____________________________________________________________________________ 4. They are going to go camping next week. ____________________________________________________________________________ 5. I am going to visit my grandparents with my mother. ____________________________________________________________________________ 6. Nam and Minh are going to go to school by car tomorrow. ____________________________________________________________________________ VI. Each sentence has a spare word, underline the word and put it in the space in front of each line (20pts): My sister’s name is Nga. She is lives in Ha Noi. She teaches Literature at a school there. She does goes to work every day. She there has two days off a week: Saturday and Sunday. She has a bike but she never cycles bike to work because it’s very far from her house to her school. She goes on by bus. The school starts at half past seven in the morning and its finishes at four o’clock in the afternoon. After with work she usually plays badminton or go swimming. She comes back her home at seven o’clock, and has a dinner. After dinner, she listens to music or watches TV. She doesn’t never plays volleyball, but she likes watching volleyball matches on TV. She goes to sleep bed at eleven o’clock. 0. is 1. _______ 2. _______ 3. _______ 4. _______ 5. _______ 6. _______ 7. _______ 8. _______ 9. _______ 10. _______ english written test grade : 06 Date: 28th March, 2007 Name : _______________ Time : 60 minutes Class : 6 ___ Written by : Dao Thi Thanh Binh I, Supply the correct forms and tenses of these verbs (1,5pts): 1. You can (park) ________ here because this sign says “ Parking”. 2. Mary (not/ work) ________ today because it’s Sunday. 3. Where you (go) _________? - I (go) _______ to the zoo. 4. What ____ you (do) _________ this summer holiday? - We (visit) ________ President Ho Chi Minh’s mausoleum. 5. My brother (drive) _________ his car into the garage at the moment. 6. You mustn’t (eat) _______ food in the classroom. 7. Let’s (help) __________ mom, LAn. She (clean) _________ the floor. 8. Look! The plane (fly) ________ towards the airport. It (land) ___________. 9. Why we (not/ go) to Ha Long Bay this summer? 10. Where are you, Nam?- I (read) __________ in my room. 11. There (be) _______ any vegetables in he kitchen? II, Fill in each gap with a suitable question words (1pt): 1. __________ is the weather like in Viet Nam in the summer? 2. __________ sausage do you want? - 2 kilos, please. 3. __________ oranges are there in the fridge? - There are five. 4. __________ do you usually do on Sundays? 5. __________ does Peter always go in the morning? 6. __________ do you travel to work every day? - By bus, of course. 7. __________ is it? - It’s five past eight. 8. __________ is her hair? - It’s yellow. 9. __________ does he feel? - Tired and thirsty. 10. __________ don’t we go swimming? III, Supply the correct form of these adjectives (1pt): 1. The Mekong River is the ____________ river in Vietnam. (long) 2. Tokyo is _______ than London. (big) 3. Ho Chi Minh city is the __________ city in Vietnam. (big) 4. Petronas Twin Towers is ______ than Sears Tower. (tall) 5. My sister is _____ then I. (old) 6. Nam is ______ than Ba. He is the ________ boy in Vietnam. (short) 7. Phanxipang is the __________ mountain in Vietnam. (high) 8. These books are ______ than those books. (thick) 9. It is the __________ building in this city. (tall) 10. The Nile River is ________ than the Amazon River. (long) IV, Rewrite these sentences that have the same meaning as the first printed (2pts): 1. The country is great. => It’s __________________________________________ 2. The girls are beautiful. => They’re ______________________________________ 3. The Amazon River is longer than the Mekong River. => The Mekong River is _________________________________________________________ 4. Minh is shorter than Nam. => Nam is _______________________________________ 5. Miss White is younger than Mrs Green. => Mrs Green is ________________________________________________________________ 6. There is a lot of rain in Viet Nam. => Viet Nam ____________________________________ 7. My room is smaller than your room. => Your room __________________________________________________________________ 8. No house on the street is older than this house. => This house __________________________________________________________________ 9. Hang is the fattest girl in my class. => No girl _____________________________________________________________________ 10. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long. => The Nile River is much ________________________________________________________ V. Each sentence has a mistake. Find the mistakes and correct them(2pts): 1. I’m the younger person in my family. __________ 2. My brother is busyer than I am. __________ 3. Mary is taller that her sister. __________ 4. Zhang is from China. She speaks Chinan. __________ 5. Hanoi have a population of 2.6 million. __________ 6. London is smallest than Mexico city. __________ 7. She’s my friend. She’s from French. __________ 8. Is your kitchen bigger than my kitchen? __________ 9. How height is the Petronas Twin Towers? __________ 10. Which season is coldest in your country? __________ VI. Fill in each gap with a suitable word (2pts): Vietnam is in the South- East Asia. It has (1) ________ of beautiful mountains, rivers and beaches. (2) ________ are two long (3) _________ in Vietnam: the Red River in the north and the Mekong River in the (4) _______. The Mekong River is the (5) _______ river in the South- East Asia and of course it is longer (6) _______ the Red River. The Mekong River starts in Tibet and (7) __________ to the Bien Dong. Phanxipang is (8) _______ highest mountain in Vietnam. It’s 3,143 meters (9) ________. Vietnam also (10) ___________ many nice beaches such as Sam Son, Do Son, Nha Trang, Vung Tau. VII, Make the questions for the underlined words (0.5pt): 1. Mr Davy is British. => ___________________________________________________________________________ 2. There are 13.6 million people in Mexico City. => ___________________________________________________________________________ 3. The weather is cool and wet now in London. => ___________________________________________________________________________ 4. Sears Tower is 442 meters high. => ___________________________________________________________________________ 5. The Nile River flows to the Mediterranean Sea. => ___________________________________________________________________________ english written test grade : 06 Date: 12th April, 2007 Name : _______________ Time : 60 minutes Class : 6 ___ Written by : Dao Thi Thanh Binh I. Choose the best answer: 1. My house is as _________ as Hos’s house. a. smaller b. small c. biggest d. bigger 2. Hanoi is a big city but Ho Chi Minh is ___________. a. bigger b. the biggest c. wider d. the widest 3. Loan is ___________ of the five girls. a. more beautiful b. most beautiful c. beautiful d. the most beautiful 4. Mount Everest is ______ of the mountains on the world. a. high b. higher c. highest d. the highest 5. Mr Hoang is ______ than Mr Hung. a. taller b. longer c. higher d. more beautiful 6. I am Mary. I am _______ Great Britain. a. to b. from c. at d. on 7. _____ languages can she speak? a. How b. What c. How many d. How much 8. She speaks _________ very well. a. Chinese b. China c. the Chinese d. a Chinese 9. Loan is not so tall _____ Minh. a. than b. to c. as d. like 10. Phuong is the strongest _________ the three girls. a. in b. on c. from d. of 11. Which is the longest river in Vietnam? a. The Mekong River is the longest river in Vietnam. b. No, it isn’t. c. Yes, it is. d. The Red River isn’t the longest river in Vietnam. 12. Where is Lucy from? a. Yes, she’s from Great Britain. b. She’s from her family. c. She’s from Great Britain. d. She’s from a small house. 13. What language do they speak? a. They speak Japanese. b. Yes, they speak Japanese. c. No, they don’t. d. They don’t speak Japanese. 14. How thick is the Great Wall of China? a. It’s over 9 meters thick. b. Yes, It’s over 9 meters thick. c. No, It isn’t. d. It’s not over 10 meters thick. 15. Is there a lot of rain in Vietnam? a. Yes, there are. b. There is a lot of rain in Vietnam. c. There is. d. Yes, there is. II. Each sentence has a mistake. Find the mistakes and correct them: 1. My name is Bruce and I am from Australia. __________ 2. What language does she speaks? __________ 3. My house is so big as Lan’s house. __________ 4. Ho Chi Minh has a population 3.5 million. __________ 5. Ha Noi is more big than Hai Phong. __________ 6. Mount Everest is highest mountain on the world.__________ 7. There is a lots off rain in Vietnam. __________ 8. Our country has a lots of mountains and rivers. __________ III. Make questions for these answers: 1. Phuong is as tall and beautiful as me. (Who) ___________________________________________________________________________ 2. Susan is from Great Britain. (Where) ___________________________________________________________________________ 3. David speaks English and he doesn’t speak Vietnamese. (Which) ___________________________________________________________________________ 4. They can speak three languages. (How many) ___________________________________________________________________________ 5. Yoko is Japanese. (What) ___________________________________________________________________________ 6. Hoa speaks English very well. (How) ___________________________________________________________________________ [...]... đâuenglish written test grade : 06 Date: 30th September, 2007Name : _______________ Time : 60 minutesClass : 6 ___ Written by : Dao Thi Thanh BinhI. Match the questions in colunn A with their answers (2pts):A B1. How many floors does his house have?2. Which grade is her brother in?3. What are you?4. What do Mr Nam and Mrs Lan do?5. Where does your classmate, Tam live? 6. Is the television small?7.... his fatheer’s name?8. Where’s her house?9. Is this your book?10. Who’re they? a. She lives on Nguyen Trai street.b. No, it isn’t. It is big.c. His name is Huy.d. It’s on the second floor.e. They’re my sister’s friends.f. He is in grade 6. g. Yes, it is.h. They’re doctors.i. We are students. j. Two.1. __ 2. __ 3. __ 4. __ 5. __ 6. __ 7. __ 8. __ 9. __ 10. __II. Odd one out(2pts):1. a.... room 6. a. brush b. number c. ruler7. a. open b. come c. close 8. a. thirty b. five c. time9. a. desk b. spell c. eraser 10. a. table b. late c. father III. Make questions for these answers(2pts):1. ___________________________________________________________________________=> I get up at six o’clock.2. ___________________________________________________________________________=> My school... Hoa is in grade 6. 4. ___________________________________________________________________________=> My mother has breakfast at senven ten. 2. Park House has got a ________ garden _________ Rose Cottage. (big) 3. Tim has ________ friends ________ Peter. (few) 4. Phanxipang is ___________ mountain in Vietnam. (high) 5. Lien’s English paper is ______________ of the group. (bad) 6. Which is ___________... produce lot of milk. _________ 5. You shouldn’t turn off the lights when you don’t need them. _________ 6. Don’t pick flower in the park, please. _________ 7. Whe are the animals on danger? _________ 8. The population of the world are growing. _________ a. have b. has c. having d. to have7. What about _____ some photos.a. take b. to take c. taking d. takes8. ________ do you do when it’s hot? - I... movies tonight? => What about ________________________ ?2. She likes cold weather. => What _____________________________ ?3. Nam is going to visit the beach and swim. => What _____________________________ ?4. Let’s play the badminton. => Why don’t_________________________ ? 5. Mai wants to go to Huong Pagoda. => Where ____________________________ ? 6. She does aerobics every... week.____________________________________________________________________________5. I am going to visit my grandparents with my mother.____________________________________________________________________________ 6. Nam and Minh are going to go to school by car tomorrow.____________________________________________________________________________VI. Each sentence has a spare word, underline the word and put it in the space in... => eating b. Những động từ không chia ở thì hiện tại tiếp diễn : 1. (to) know : biÕt 16. (to) notice : chó ý 2. (to) understand : hiểu 17. (to) look : trông nh 3. (to) keep : giữ 18. (to) start : bắt đầu 4. (to) be : là,thì, ở 19. (to) begin : bắt đầu 5. (to) see : nhìn 20. (to) finish : kÕt thóc 6. (to) hear : nghe 21. (to) stop : dõng 7. (to) hope : hy väng 22. (to) taste : nÕm 8. (to)... 26. (to) prefer : thích hơn12. (to) consider : coi nh là 27. (to) fall : ngÃ13. (to) expect : trông mong / đợi 28. (to) wonder : phân vân14. (to) sound : có vẻ nh 29. (to) have to : phải15. (to) agree : đồng ý 30. (to) feel : cảm thấy 3. Usage : - Hiện tại tiếp diễn mô tả những hành động đang diễn ra tại một khoảng thời gian xác định ở hiện tại hay tại thời điểm nói . VD : They ( read ) books... the school library now. => are reading 4. Recognization : - Nãi đến thì hiện tại tiếp diễn ta thờng thấy thấy xuất hiện các từ sau : 1. now : bây giờ 8. at present : lúc này 2. at the moment : lúc này 9. Dont make noise:đừng làm ồn 3. Listen ! : nghe kìa 10. today : hôm nay 4. Look ! : hÃy nhìn kìa 11. Hurry up ! : nhanh lên 5. Do you hear ? : Bạn có nghe thấy gì không ? 12. still : vÉn 6. . written test grade : 06 Date: 12th April, 2007 Name : _______________ Time : 60 minutes Class : 6 ___ Written by : Dao Thi Thanh Binh I. Choose the best answer:. written test grade : 06 Date: 19th April, 2007 Name : _______________ Time : 60 minutes Class : 6 ___ Written by : Dao Thi Thanh Binh I. Choose the best answers:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap bo tro cho hoc sinh kha gioi lop 6, Bai tap bo tro cho hoc sinh kha gioi lop 6, Bai tap bo tro cho hoc sinh kha gioi lop 6

Bình luận về tài liệu bai-tap-bo-tro-cho-hoc-sinh-kha-gioi-lop-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP