unit 15 A Lop 11

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11612 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 479
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:27

Mô tả: Teacher : Khac Tuan _Hoang - Que ph Teacher : Khac Tuan _Hoang - Que ph ong school ong school Teacher : Khac Tuan _Hoa ng - Que phong school Match ONE name with a suitable Match ONE name with a suitable picture. picture. GAGARIN PHAM TUAN BUZZ ALDRIN NEIL ARMSTRONG Teacher : Khac Tuan _Hoa ng - Que phong school NEIL ARMSTRONG GAGARIN BUZZ ALDRIN PHAM TUAN Teacher : Khac Tuan _Hoa ng - Que phong school Unit 15 Space conquest Unit 15 Space conquest Period 1: Reading Period 1: Reading Teacher : Khac Tuan _Hoa ng - Que phong school Before you read Before you read Work with a partner. Work with a partner. Ask and answer Ask and answer the following questions. the following questions. 1. 1. Who is the first human to fly into Who is the first human to fly into the space? the space? 2. 2. Can you name the first humans to Can you name the first humans to set foot on the moon? set foot on the moon? 3. 3. Who is the first Vietnamese to fly Who is the first Vietnamese to fly into space? into space? Teacher : Khac Tuan _Hoa ng - Que phong school 1. The first human to fly into space 1. The first human to fly into space is Yuri Alekseyevich Gagarin. is Yuri Alekseyevich Gagarin. Teacher : Khac Tuan _Hoa ng - Que phong school 2. The first humans to set foot on 2. The first humans to set foot on the moon are Neil Armstrong and the moon are Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Buzz Aldrin. Neil Armstrong Buzz Aldrin Neil Armstrong Buzz Aldrin Teacher : Khac Tuan _Hoa ng - Que phong school Pham Tuan Pham Tuan Pham Tuan and Gorbotko Pham Tuan and Gorbotko 3. The first Vietnamese to fly into 3. The first Vietnamese to fly into space is Pham Tuan. space is Pham Tuan. Teacher : Khac Tuan _Hoa ng - Que phong school New words: New words: - Lift - off Lift - off - orbit (n) orbit (n) - cosmonaut (n) cosmonaut (n) - certainty (n) certainty (n) uncertainty (n) uncertainty (n) - precisely (adv) precisely (adv) - deal with deal with - psychological (adj) psychological (adj) psychological tension psychological tension - telegram (n) telegram (n) - astronaut (n) astronaut (n) - venture (n) venture (n) - honour (n) honour (n) While you read While you read Teacher : Khac Tuan _Hoang - Qu e phong school 1. Paragraph 1 A. The tragic accident 2. Paragraph 2 B. The lift-off 3. Paragraph 3 C. Congratulations 4. Paragraph 4 D. A view on earth 5. Paragraph 5 E. Uncertainties 4-C 2-D 5-A1-B 3-E Task 1. Match the headings to the paragraphs . Congratulations 4. Paragraph 4 D. A view on earth 5. Paragraph 5 E. Uncertainties 4-C 2-D 5 -A1 -B 3-E Task 1. Match the headings to the paragraphs Teacher. Because of a car crash B. Because of a tragic accident C. Because there were a lot of astronauts 6. What was done after Gagarin’s death to honor this national

— Xem thêm —

Xem thêm: unit 15 A Lop 11, unit 15 A Lop 11, unit 15 A Lop 11

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu unit-15-a-lop-11

Đăng ký

Generate time = 0.121568202972 s. Memory usage = 18.42 MB