Đào tạo nguồn nhân lực tại sở công thương Tỉnh Kon Tum

112 54 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2018, 19:52

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ VINH HOA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ VINH HOA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣờ ƣớng n o ọ : GS.TS L THẾ GIỚI Đà Nẵng – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Sở Công Thương tỉnh Kon Tum” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nêu luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Kon Tum, ngày tháng năm 2017 Tá g ả P ạm T ị V n Ho MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 T nh ấp thiết ủ ề t i .1 Mụ tiêu nghiên ứu Đối tƣợng v phạm vi nghiên ứu .2 Phƣơng pháp nghiên ứu .3 Ý nghĩ kho họ v thự tiễn ủ Bố ụ ề t i .3 ề t i .3 Tổng qu n t i liệu nghiên ứu .4 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1 Một số khải niệm 1 V i trò ủ 1 Ý nghĩ ủ ông tá o tạo nguồn nhân lự 10 ông tá o tạo nguồn nhân lự .12 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 12 Đánh giá nhu ầu o tạo v lự 2 Xá ịnh mụ tiêu o tạo 15 Xá ịnh nội dung o tạo 16 Lự họn phƣơng pháp Xá ịnh phƣơng tiện, thiết bị ho ông tá Xây dựng kị h Dự t nh kinh ph o tạo 12 o tạo 17 o tạo 20 o tạo 20 o tạo 21 Thự hƣơng trình Đánh giá kết họn ối tƣợng o tạo 22 o tạo 23 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG 25 Tổ Đặ ông 25 iểm ủ nguồn nhân lự tổ ông 25 3 Một số yếu tố ảnh hƣởng ến ông tá o tạo nguồn nhân lự hành cơng .28 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 31 Nhân tố thuộ thân ngƣời l o ộng 31 Nhân tố thuộ môi trƣờng l o ộng .33 KẾT LUẬN CHƢƠNG .35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG KON TUM 36 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ CÔNG THƢƠNG KON TUM .36 1 Chứ - nhiệm vụ 36 2 Bộ máy tổ 40 Đặ iểm nguồn lự t i h nh ủ Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum 43 2.1.4 Đặ iểm nguồn nhân lự 44 Ch nh sá h tuyển dụng .47 2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA SỞ CÔNG THƢƠNG THỜI GIAN QUA 49 2.2 Thự trạng xá ịnh nhu ầu o tạo 49 2.2 Thự trạng xá ịnh mụ tiêu o tạo .51 2.2 Thự trạng việ xá ịnh nội dung v lự họn phƣơng pháp o tạo 52 2.2 Thự trạng việ lự họn ối tƣợng o tạo 55 2.2.5 Thự trạng việ xây dựng hƣơng trình 2.2 Thự trạng ánh giá kết o tạo .57 o tạo .58 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG KON TUM 59 2.3.1 Những kết ạt ƣợ .59 Những tồn .61 3 Nguyên nhân ủ tồn 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG .64 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH KON TUM 65 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 65 1 Căn ứ ịnh hƣớng o tạo nguồn nhân lự 65 Một số qu n iểm xây dựng giải pháp 66 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 66 Ho n thiện việ xá ịnh nhu ầu o tạo v lự họn ối tƣợng o tạo 66 2 Xá ịnh mụ tiêu o tạo 68 3 Xá ịnh nội dung o tạo 71 Phân loại ối tƣợng 73 Xây dựng hƣơng trình Tổ o tạo 74 o tạo 79 Đánh giá kết o tạo 80 3 KIẾN NGHỊ 82 3 Kiến nghị với qu n Trung ƣơng .82 3 Kiến nghị với UBND tỉnh Kon Tum 83 3 Kiến nghị với lãnh ạo Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG .84 KẾT LUẬN .85 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký ệu Ý ng ĩ CBCC Cán ông CBCNV Cán ông nhân viên NNL Nguồn nhân lự NXB Nh xuất PGS Phó giáo sƣ TS Tiến sĩ ThS Thạ sĩ UBND Uỷ b n nhân dân CCLLCT C o ấp lý luận h nh trị QLNN CVC Quản lý nh nƣớ Chuyên viên h nh DANH MỤC BẢNG Số ệu Tên bảng Trang Nguồn lự t i h nh ủ Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum 43 bảng 2.1 2.2 2.3 Số lƣợng l o ộng ủ Sở Công Thƣơng Kon Tum giai oạn 2014-2016 Cơ ấu nguồn nhân lự theo ộ tuổi, giới t nh, v th nh phần dân tộ 2.4 Cơ ấu l o ộng năm 2016 theo trình ộ 2.5 Tình hình tuyển dụng Sở Công Thƣơng Kon Tum 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 Bảng tổng hợp hƣơng trình o tạo o tạo tạo Sở Công Thƣơng từ năm 2014 - 2016 Nội dung o tạo nhân viên Phƣơng pháp 2014-2016 lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ năm 2015 Báo cáo nhu ầu 45 47 47 50 53 o tạo Sở Công Thƣơng gi i oạn D nh sá h án bộ, viên th m gi 44 o tạo, bồi dƣỡng án lãnh ạo, quản lý năm 54 56 68 3.2 Khó họ d nh ho án lãnh ạo 72 3.3 Khó họ d nh ho huyên viên, nhân viên văn phòng 72 3.4 Chƣơng trình nhân viên o tạo huyên biệt ần thự với án 73 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số ệu Tên sơ đồ sơ đồ 2.1 Sơ tổ ủ Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum 2.2 Cơ ấu nguồn nhân lự năm 2016 theo ộ tuổi Trang 40 46 MỞ ĐẦU T n ấp t t ủ đ tà Nguồn nhân lự l vốn quý ủ xã hội h y tổ n o Chỉ nguồn nhân lự ƣợ sử dụng h ó hiệu tổ ó thể hoạt ộng h trơn tru v mong ợi Hoạt ộng ủ tổ nhân tố v mứ ạt ƣợ th nh ông nhƣ ều hịu ảnh hƣởng v ộ ảnh hƣớng nh u qu hịu hi phối thời kỳ, nhƣng nguồn nhân lự giữ ƣợ v i trò ịnh hoạt ộng ủ bất ứ tổ n o Tuy nhiên, với v i trò qu n trọng ủ nguồn nhân lự tổ ũng phải ng y nhu ầu ặt r ng tự ho n thiện ể ó thể áp ứng ƣợ Cá tổ ể ó thể tồn v phát triển trông môi trƣờng ạnh tr nh g y gắt ùng với phát triển ng y họ ng mạnh mẽ ủ kho ơng nghệ phải tìm h ể tr ng bị ho ội ngũ l o ộng lớn mạnh ả số lƣợng v hất lƣợng Để l m ƣợ iều n y tổ phải thự ồng thời nhiều ông việ v số ó l ơng tá ần o tạo nguồn nhân lự Đ o tạo, bồi dƣỡng án bộ, ông l yếu tố then hốt hất lƣợng quản lý phát triển ủ quố gi Ở nƣớ t , nhằm nâng o tạo, bồi dƣỡng o hất lƣợng án bộ, ông theo yêu ầu ủ h nh l nhiệm vụ trọng tâm ủ ải h h nh ả hệ thống h nh trị dƣới lãnh ạo ủ Đảng Nghị lần thứ B n hấp h nh Trung ƣơng Đảng khó X tiếp tụ khẳng ịnh ần thiết v tầm qu n trọng ủ việ lƣợng ổi mới, nâng o hất o tạo ội ngũ án bộ, ông nƣớ t không hỉ gi i oạn n y m òn ả lâu d i Sở Công Thƣơng l qu n huyên môn thuộ UBND Tỉnh; giúp UBND Tỉnh thự quản lý nh nƣớ ông thƣơng, b o gồm: [12] V Xuân Tiến (2010), Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực, Tạp h kho họ v ông nghệ, Đại họ Đ Nẵng T ng An [13] Donald L Kirkpatrick (1998), Evaluating Training Programs: The Four Levels, Berrett-Koehler [14] Kramar Mc Graw Schuler (1997), Human Resource Management In Australia, Longman [15] Michael R Carrell, Norbert F Elbert, Robert D Hatfield (2000), Human Resource Management Global: Strategies For Manaing Diverse Work Force, Houghton Mifflin Harcourt [16] Mcinnes Cooper (2009), Behavioural Competency Dictionary [17] Abdullah Haslinda (2009), “Definition of HRD: Key Concepts from a Nation l nd Intern tion l Context”, Europeon Journal of Social Sciences [18] Armstrong (2009), Armstrong’s Handbook of Human resource management practice, Kogan Page ... TẠI SỞ CÔNG THƢƠNG KON TUM 36 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ CÔNG THƢƠNG KON TUM .36 1 Chứ - nhiệm vụ 36 2 Bộ máy tổ 40 Đặ iểm nguồn lự t i h nh ủ Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum ... o tạo nguồn nhân lự Sở Công Thƣơng Kon Tum b Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung: tập trung v o phân t h thự trạng ông tá nhân lự o tạo nguồn ho l o ộng d i hạn Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum gi i oạn... lự Chƣơng 2: Thự trạng ông tá o tạo nguồn nhân lự Sở Công Thƣơng tỉnh Kon Tum Chƣơng 3: Giải pháp ho n thiện ông tá Công Thƣơng tỉnh Kon Tum o tạo nguồn nhân lự Sở Tổng qu n tà l ệu ng ên ứu Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại sở công thương Tỉnh Kon Tum, Đào tạo nguồn nhân lực tại sở công thương Tỉnh Kon Tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn