kế hoach cá nhân lớp 12 nâng cao (cực hay)

20 258 6
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2013, 01:25

Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn kÕ ho¹ch chuyªn m«n m«n hãa häc LỚP 12 BAN NÂNG CAO -------------------------------- Cả năm 37 tuần - 88 tiết Học kì I: 19 Tuần x 3 Tiết/ Tuần = 54 Tiết Học kì II: 18 Tuần x 2 Tiết / Tuần = 34 Tiết I. ĐẶC ĐIỂM BỘ MÔN : 1. Thuận lợi : a. Giáo viên: Được phân công đúng đặc trưng bộ môn và được sự giúp đỡ của các anh em đồng nghiệp đó là cơ sở để tăng sự hứng thú trong giảng dạy. b. Học sinh: Được phân công dạy các lớp có học sinh tương đối ổn đònh và có sách giáo khoa tương đối đầy đủ. Học sinh có ý thức học hỏi bạn bè. 2. Khó khăn: - Tài liệu tham khảo của trường còn ít chưa đủ phục vụ anh em đồng nghiệp nên còn phải mượn luân phiên nhau. - Việc đọc sách của các em còn ít ỏi - Học sinh phần lớn là con nông dân nên việt quan tâm đến con học hành chưa thấu đáo. - Khả năng nhận thức về hoá học còn yếu. - Các em chưa chòu làm bài tập nhiều ở nhà . - Các em không nhiệt tình giúp đỡ nhau trong học tập. - Các em học sinh ở quá xa trường nên việc đi lại học tập còn khó khăn. II. chØ tiªu phÊn ®Êu: - §¸nh gi¸ qua bµi kiĨm tra kh¶o s¸t ®Çu n¨m vµ chÊt lỵng ®Çu vµo cđa HS t«i m¹nh d¹n ®a ra c¸c chØ tiªu sau: ChØ tiªu toµn khèi. Khối lớp Ch ỉ tiêu(%) Gioi Khá TB Yếu 10 12 III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1. Đối với giáo viên: Nắm vững nhiệm vụ năm học, giảng dạy đúng với phân phối chương trình, tăng cương khâu kiểm tra để có điều kiện theo dõi khả năng nhận thức bài cũ của học sinh tạo điều kiện cho việc giảng dạy tốt. 2. Xây dựng nề nếp giáo dục: Môn Hóa học 12 ban nâng cao 1 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn - Vận dụng sách giáo khoa một cách linh hoạt, sáng tạo, trong khi truyền thụ kiến thứ cho học sinh tuỳ vào khả năng của từng lớp . - Soạn bài kòp thời, cập nhật khắc phục khó khăn soạn giảng khi có ít sách tham khảo. - Lên lớp đúng giờ, không cắt xén chương trình. - Lòch báo giảng lên đúng giờ và đúng thời gian qui đònh. 3. Cải tiên nội dung và phương pháp giảng dạy: - Qúa trình dạy học phải thông nhất hợp lí giữa các hoạt động, phải biết linh hoạt trong mọi tình huống, vận dụng các phương pháp giảng dạy chú ý đến các đối tượng học sinh để giúp các em học sinh yếu kém tiến bộ. - Thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm. - Mỗi bài cần đạt : + Đảm bảo kiến thức cơ bản, phát triển óc tư duy . + Liên hệ thực tế, giáo dục tư tưởng( tuỳ từng bài ) - Cần kiểm tra vở bài tập và kiểm tra bài miệng của học sinh. 4. Đối với học sinh : a. Ở trường: - Học bài và làm bài đầy đủ. - Trong giờ học phải chú ý nghe giảng. - Kiểm tra miệng phải nghiêm túc. b. Ở nhà: - Phải có gốc học tập. - Làm bài tập và học bài nghiêm túc, Chuẩn bò bài mới. 5. Cải tiến phương pháp học tập cho học sinh: - Phải mạnh dạn không trả lời máy móc. - Phải suy nghó và củng cố kiến thức tại lớp. - phải tự xây dựng cho mình một phương pháp học tập. IV- PHẦN CỤ THỂ: Môn Hóa học 12 ban nâng cao 2 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn KẾ HOẠCH CHƯƠNG I E STE - LIPIT ( Tiết 1 – 6) A. MỤC TIÊU CHƯƠNG: 1. Kiến thức: Biết: - Cấu tạo, tính chất của este và lipit - Phản ứng xà phòng hoá. - Xà phòng và các chất giặt rửa tổng hợp. - Mối liên hệ giữa các hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon Hiểu: - Thế nào là chất béo, xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp - Cách sử dụng chất béo, xà phòng, chất giặt rửa một cách hợp lí 1. Kó năng: - Vận dụng mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon để: chuyển hoá giữa các hiđrocacbon, chuyển hoá giữa hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, dẫn xuất chứa oxi - Biết tính toán khối lượng , lượng chất liên quan đến este, lipit, xà phòng. - Vận dụng một số kiến thức vào thực tế như: Giải thích sự chuyển hoá chất béo trong cơ thể, cơ chế hoạt hoá của chất tẩy rửa. 2. Thái độ: - có ý thức tìm tòi, khám phá thế giới vật chất để tìm ra bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên. Xây dựng lòng tin vào khả năng khám phá khoa học của con người. - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, trung thực và nghiêm túc trong khoa học. NỘI DUNG CÁC TIẾT LÊN LỚP: Tuần Tiết theo PPCT Tên bài dạy Phương pháp Đồ dùng dạy học 1 1 Ôn tập đầu năm Đàm thoại nêu vấn đề Bảng tóm tắc kiến thức cơ bản 2 E ste Nêu vấn đề, trực quan Bảng gọi tên và một vài e ste để làm thí nghiệm 3 Lipit Phát vấn và trực quan Mẫu chất để học sinh quan sát, mơ hình phân tử chất béo Môn Hóa học 12 ban nâng cao 3 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn 2 4 Chất giặt rửa Phát vấn và diễn giảng trực quan Các mẫu chất giặt rửa 5 Luyện tập Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon Đàm thoại nêu vấn đề Phiếu học tập – đàm thoại Bảng tóm tắc kiến thức cơ bản 6 Luyện tập Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon Phiếu học tập – đàm thoại Bảng tóm tắc kiến thức cơ bản Môn Hóa học 12 ban nâng cao 4 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn KẾ HOẠCH CHƯƠNG II CACBOHIĐRAT ( Tiết 7– 16) A. MỤC TIÊU CHƯƠNG: 1. Kiến thức: Biết: cấu trúc phân tử của hợp chất cacbohiđrat Hiểu: - Các nhóm chức chứa trong phân tử các hợp chất monosaccarit, đisaccarit và polisaccarittiêu biểu. - Từ cấu tạo các hợp chất trên, dự đoán tính chất hóa học của chúng. - Từ các tính chất hóa học ( ở những dạng khác nhau và các thí nghiệm) khẳng đònh cấu tạo của các hợp chất cacbohiđrát. 3. Kó năng: - viết CTCT của các hợp chất (ở những dạng khác nhau: mạch thẳng, mạch nhánh và mạch vòng). - Viết các PTHH. - Kó năng quan sát,phân tích các thí nghiệm, chứng minh, so sánh, phân biệt các hợp chất cacbohiđrat. 4. Thái độ: - có ý thức tìm tòi, khám phá thế giới vật chất để tìm ra bản chất của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên. Xây dựng lòng tin vào khả năng khám phá khoa học của con người. - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, trung thực và nghiêm túc trong khoa học. NỘI DUNG CÁC TIẾT LÊN LỚP Tuần Tiết theo PPCT Tên bài dạy Phương pháp Đồ dùng dạy học 3 7 Glucozo Đàm thoại nêu vấn đề Tranh vẽ cấu tạo glucozo, dụng cụ và hóa chất 8 Glucozo Đàm thoại nêu vấn đề, trực quan Tranh vẽ cấu tạo Fructozo, dụng cụ và hóa chất 9 saccarozo Diễn giảng trực quan Tranh vẽ cấu tạo saccarozo, sơ đồ sản xuất đường saccarozo trong cơng nghiệp 4 10 saccarozo Phát vấn , trực quan Tranh vẽ cấu tạo Môn Hóa học 12 ban nâng cao 5 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn sacrozo, sơ đồ sản xuất đường saccarozo trong cơng nghiệp 11 Tinh bột Đàm thoại nêu vấn đề, trực quan Tranh vẽ cấu tạo tinh bột, dụng cụ và hóa chất 12 Xenlulozo Đàm thoại nêu vấn đề Tranh vẽ cấu tạo Xenlulozo 5 13 Luyện tập Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu Phát vấn Phiếu học tập – đàm thoại Bảng tóm tắc kiến thức cơ bản 14 Luyện tập Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu Phiếu học tập – đàm thoại Bảng tóm tắc kiến thức cơ bản 6 15 Bài thực hành 1 Một số tính chất của cacbohiđrat Chia nhóm Học sinh thực hành 16 Kiểm tra viết Tự lập Đề kiểm tra Môn Hóa học 12 ban nâng cao 6 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn KẾ HOẠCH CHƯƠNG III AMIN – AMINO A XIT VÀ PROTEIN ( Tiết 17 – 25) MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG: 1. Kiến thức: Biết : - Phân loại của amin, danh pháp của amin. - ng dụng và vai trò của amino axit. - Khái niệm về peptit, protein, enzim, axit nucleic và vai trò của chúng trong cuộc sống. - Cấu trúc phân tử và tính chất cơ bản của protein. Hiểu : - Cấu tạo phân tử, tính chất và ứng dụng , điều chế của amin. - Cấu trúc phân tử và tính chất hoá học cơ bản của amino axit. 2. Kó năng: - Gọi tên danh pháp thông thường và danh pháp quốc tế các hợp chất amin, amino axit. - Viết chính xác các phương trình phản ứng hoá học. - Quan sát, phân tích các thí nghiệm chứng minh, so sánh phân biệt amin, amino axit, peptit và protein. - Giải các bài tập về các hợp chất của amin, amino axit, peptit và protein. 3. Thái độ: - Thấy được tầm quan trọng của các hợp chất chứa nitơ của chương. Những khám phá về cấu tạo phân tử và tính chất của nó sẽ tạo cho học sinh lòng ham muốn và say mê tìm hiểu về các hợp chất của amin, amino axit và các loại hợp chất peptit và protein. NỘI DUNG CÁC TIẾT LÊN LỚP Tuần Tiết theo PPCT Tên bài dạy Phương pháp Đồ dùng dạy học 17 Amin Đàm thoại nêu vấn đề Mơ hình phân tử anilin, dụng cụ và hóa chất 7 18 Amin Đàm thoại nêu vấn đề, trực quan Dụng cụ và hóa chất 19 Aminoa xit Phát vấn và diễn giảng trực quan Dụng cụ và hóa chất 20 Aminoa xit Phát vấn và diễn giảng Các mẫu tinh thể Môn Hóa học 12 ban nâng cao 7 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn trực quan 8 21 Petit và protein Đàm thoại nêu vấn đề, trực quan Dụng cụ và hóa chất 22 Petit và protein Bảng tóm tắc kiến thức cơ bản 23 Petit và protein Phát vấn và diễn giảng trực quan Dụng cụ và hóa chất 9 24 Luyện tập Cấu tạo và tính chất của amin, aminoa xit và protein Phiếu học tập – đàm thoại Bảng tóm tắc kiến thức cơ bản 25 Bài thực hành số 2 Một số tính chất của amin, aminoa xit và protein Chia nhóm Làm thí nghiệm Môn Hóa học 12 ban nâng cao 8 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn KẾ HOẠCH CHƯƠNG IV POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME ( Tiết 26 – 31) I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG: 1. Kiến thức: Biết: - Các khái niệm chung về polime (đònh nghóa, phân loại, cấu trúc, tính chất). - Khái niệm về các loại vật liệu: chất dẻo, cao su, tơ, sợi và keo dán. - Thành phần tính chất và ứng dụng của chúng. Hiểu : Phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng và nhận dạng được monome để tổng hợp polime 2. Kó năng: - Phân biệt khái niệm chất dẻo, tơ tổng hợp và tơ nhân tạo, aco su thiên nhiên, cao su tổng hợp, keo dán tổng hợp. - Viết PTHH phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng để tạo ra các polime 3. Thái độ: thấy được tầm quan trọng của các polime trong đời sống và sản xuất, phương pháp tổng hợp ra chúng, hứng thú tìm hiểu những nội dung của chương này. NỘI DUNG CÁC TIẾT LÊN LỚP Tuần Tiết theo PPCT Tên bài dạy Phương pháp Đồ dùng dạy học 26 Đại cương về polime Đàm thoại nêu vấn đề Phiếu học tập 10 27 Đại cương về polime Đàm thoại nêu vấn đề, trực quan Phiếu học tập 28 Vật liệu polime Phát vấn và diễn giảng trực quan Phiếu học tập 29 Vật liệu polime Phiếu học tập – đàm thoại Phiếu học tập Bảng tóm tắc kiến thức cơ bản 11 30 Luyện tập Cấu trúc và tính chất của polime Phiếu học tập – đàm thoại Phiếu học tập Bảng tóm tắc kiến thức cơ bản 31 Kiểm tra 1 tiết Đề kiểm tra Tự lập KẾ HOẠCH CHƯƠNG V Môn Hóa học 12 ban nâng cao 9 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI ( Tiết 32 – 44) I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG: 1. Kiến thức: - Biết vò trí của các nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn. - Hiểu được những tính chất vật lí và tính chất hoá học của kim loại. 2. Kó năng: - Biết vận dụng lí thuyết chủ đạo để giải thích những tính chất của kim loại. - Dẫn ra những phản ứng hoá học và thí nghiệm hoá học chứng minh cho những tính chất hoá học. - Biết cách giải các bài tập trong SGK. II. CHUẨN BỊ: - Chuẩn bò một số thí nghiệm chứng minh cho tính khử của kim loại: + Dụng cụ: ống nghiệm cỡ nhỏ, ống nhỏ giọt, đèn cồn. + Hoá chất: các kim loại Al, Cu, Fe ( đinh sắt sạch), Na, Mg, các phi kim: khí O 2 , Cl 2 ; các axit: ddH 2 SO 4 loãng và H 2 SO 4 đặc, dung dòch HNO 3 , dd muối CuSO 4 . - Chuẩn bò tranh về 3 loại mạng tinh thể của kim loại: mạng tinh thể lập phương tâm khối, mạng lập phương tâm diện và mạng lục phương trong SGK hoá học 10. NỘI DUNG CÁC TIẾT LÊN LỚP Tuần Tiết theo PPCT Tên bài dạy Phương pháp Đồ dùng dạy học 32 Kim loại và hợp kim Đàm thoại nêu vấn đề Tranh vẽ 3 loại mạng tinh thể kim loại, dụng cụ và hóa chất làm thí nghiệm 12 33 Kim loại và hợp kim Đàm thoại nêu vấn đề, trực quan Tranh vẽ 3 loại mạng tinh thể kim loại, dụng cụ và hóa chất làm thí nghiệm 34 Dãy điện hóa chuẩn của kim loại Phát vấn và diễn giảng trực quan Vẽ tranh về: -sơ đồ chuyển hóa các ion trong pin điện hóa 35 Dãy điện hóa chuẩn của kim loại Phát vấn và diễn giảng trực quan Thí nghiệm xác định thế điện cực chuẩn của kim loại Môn Hóa học 12 ban nâng cao 10 GV: Lê Thò Kim Cúc . được các phương trình hoá học. Môn Hóa học 12 ban nâng cao 12 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn NỘI DUNG CÁC TIẾT LÊN LỚP. xuất hoá học. Môn Hóa học 12 ban nâng cao 19 GV: Lê Thò Kim Cúc Trường THPT Trần Quang Diệu Kế hoạch bộ môn NỘI DUNG CÁC TIẾT LÊN LỚP Tuần Tiết theo PPCT
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoach cá nhân lớp 12 nâng cao (cực hay), kế hoach cá nhân lớp 12 nâng cao (cực hay), kế hoach cá nhân lớp 12 nâng cao (cực hay)

Bình luận về tài liệu ke-hoach-ca-nhan-lop-12-nang-cao-cuc-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP