Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

104 118 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2017, 16:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o ĐỖ ĐỨC KHÁNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o ĐỖ ĐỨC KHÁNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG KHẮC LỊCH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS HOÀNG KHẮC LỊCH TS LÊ TRUNG THÀNH Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn Thạc sĩ kinh tế với đề tài: “Các nhân tố ảnh hƣởng tới kết hoạt động ngân hàng thƣơng mại niêm yết thị trƣờng chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc bảo vệ học vị khoa học cơng bố cơng trình khác Các thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc trân trọng rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Đỗ Đức Khánh LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài nghiên cứu, nhận đƣợc nhiều giúp đỡ nhiệt tình đóng góp q báu nhiều tập thể cá nhân Trƣớc hết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Hoàng Khắc Lịch, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập, thực nghiên cứu đề tài hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa sau đại học Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ tơi hồn thành trình học tập thực luận văn Tác giả luận văn Đỗ Đức Khánh MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tài liệu nhân tố ảnh hƣởng đến kết hoạt động NHTM 1.1.1 Tài liệu nước 1.1.2 Tài liệu nước 10 1.2 Tổng quan NHTM 11 1.2.1 Khái niệm NHTM 11 1.2.2 Chức NHTM 12 1.3 Tổng quan kết hoạt động NHTM 14 1.3.1 Khái niệm kết hoạt động NHTM 14 1.3.2 Xác định kết hoạt động NHTM 15 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến kết hoạt động NHTM 16 1.4.1 Các nhân tố bên 17 1.4.2 Các nhân tố bên ngân hàng 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Khung phân tích 26 2.1.1 Mô tả biến 27 2.1.2 Các giả thuyết 32 2.2 Phƣơng pháp phân tích 32 2.2.1 Mơ hình hồi quy 32 2.2.2 Số liệu cách thức thu thập 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM ĐANG NIÊM YẾT TRÊN TTCKVN 38 3.1 Kết hoạt động NHTM niêm yết TTCKVN từ 2011 – 2015 38 3.1.1 Các ngân hàng thương mại niêm yết TTCKVN 3.1.2 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động NHTM niêm yết TTCKVN từ 2011 đến 2015 40 3.1.3 Thực trạng kết hoạt động kinh doanh NHTM niêm yết TTCKVN từ 2011 đến 2015 thông qua số ROA, ROE 47 3.2 Kết nghiên cứu thảo luận 53 3.2.1 Kết phân tích thống kê mơ tả biến 3.2.2 Kết ước lượng kiểm định mơ hình hồi quy ROA 56 3.2.3 Kết ước lượng kiểm định mơ hình ROE 58 3.2.4 Thảo luận biến có ảnh hưởng đến kết hoạt động NHTM niêm yết đối chiếu với thực tế 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM 69 4.1 Kết luận dựa kết nghiên cứu 69 4.2 Khuyến nghị dựa kết nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHTM đến năm 2020 70 4.2.1 Định hướng hoạt động ngành ngân hàng đến năm 2020 70 4.2.2 Giải pháp dựa kết nghiên cứu nhằm nâng cao kết hoạt động từ phía NHTM 73 4.2.3 Khuyến nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam 75 4.2.4 Khuyến nghị Chính phủ 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT STT Viết tắt ACB BID Nội dung Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Á Châu Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CTG Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam EIB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam MBB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc 10 NVB Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quốc Dân 11 SHB Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội 12 STB Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 TTCKVN Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 15 VCB Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam 16 VCSH Vốn chủ sở hữu i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Nội dung Quy mô tổng tài sản NHTM niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 -2015 Quy mô vốn chủ sở hữu NHTM niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 Tình hình tiền gửi khách hàng NHTM niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Tình hình cho vay khách hàng NHTM niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 ROA NHTM niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 ROE NHTM niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Trang 41 43 45 47 50 53 Bảng 3.7 Kết thống kê mô tả biến 54 Bảng 3.8 Kết hồi quy với mơ hình tác động cố định ROA 56 Bảng 3.9 Kết hồi quy với mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA 57 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 Kết hồi quy với mơ hình tác động cố định ROE 59 12 Bảng 3.12 Kết hồi quy với mơ hình tác động ngẫu nhiên ROE 59 13 Bảng 3.13 14 Bảng 3.14 15 Bảng 3.15 Kết hồi quy với mơ hình tác động ngẫu nhiên ROA sau hiệu chỉnh Kết hồi quy với mơ hình tác động cố định ROE sau hiệu chỉnh Kết hồi quy tổng hợp CIR NHTM niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 ii 58 60 61 64 DANH MỤC HÌNH STT Hình Hình 2.1 Nội dung Khung nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng tới kết hoạt động NHTM niêm yết TTCKVN Trang 27 Lợi nhuân sau thuế NHTM niêm yết Hình 3.1 48 Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 Hình 3.2 Diễn biến ROA ROE trung bình NHTM niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 49 Diễn biến tƣơng quan tính khoản tỷ Hình 3.3 suất sinh lời (ROA ROE) NHTM niêm yết 62 Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 Diễn biến tƣơng quan hiệu quản tỷ suất Hình 3.4 sinh lời (ROA ROE) NHTM niêm yết 64 Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 Diễn biến tƣơng quan tỷ lệ lạm phát tỷ suất Hình 3.5 sinh lời (ROA ROE) NHTM niêm yết Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 iii 66 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Ngành công nghiệp ngân hàng phần thiết yếu kinh tế, đóng vai trò trung gian tài Kết hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng có ảnh hƣởng đáng kể đến tăng trƣởng kinh tế Hiện nay, ngân hàng phải đối mặt với thay đổi nhanh chóng môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh ngày tăng thị trƣờng nƣớc nhƣ quốc tế Một hệ thống ngân hàng ổn định hoạt động hiệu có khả đối phó với cú sốc mang tính tiêu cực đóng góp tích cực vào ổn định hệ thống tài quốc gia Do đó, kiến thức kết hoạt động kinh doanh nhƣ kiến thức nhân tố ảnh hƣởng đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng hữu ích cho khơng nhà quản lý ngân hàng mà cho nhiều bên liên quan nhƣ Ngân hàng trung ƣơng, hiệp hội ngân hàng, phủ quan tài khác Hệ thống ngân hàng thƣơng mại sở quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển Với trình độ cơng nghệ thơng tin ngày phát triển nhƣ xu hƣớng hội nhập kinh tế tồn cầu, Việt Nam khơng ngừng thay đổi mặt, có lĩnh vực tài – ngân hàng Có thể nhận thấy hệ thống NHTM Việt Nam có bƣớc chuyển mạnh mẽ, khẳng định vai trò ngày quan trọng kinh tế thị trƣờng Hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại ngày đa dạng phong phú, tăng trƣởng nhanh số lƣợng hệ thống NHTM Việt Nam thời gian qua đặt vấn đề cần quan tâm chất lƣợng hoạt động hệ thống NHTM Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế năm 2008 với sụp đổ ngân hàng thƣơng mại lớn Mỹ kéo theo khủng hoảng kinh tế toàn cầu Từ 2011 đến nay, NHTM Việt Nam bắt đầu bộc lộ vấn đề lớn cần quan tâm nhƣ khả khoản kém, tỷ lệ nợ xấu cao, đặc biệt lợi nhuận khả sinh lời ngày giảm sút (UBGSTCQG, 2015) Do vấn đề cấp thiết mà ngân 23 Ayadi and Boujelbene, 2012 The Determinants of the Profitability of the Tunisian Deposit Banks IBIMA Business Review, 1-21 24 Ben Naceur, S., & Goaied, M., 2008 The determinants of commercial bank interest margin and profitability: Evidencefrom Tunisia Frontiersin Finance and Economics, 106-130 25 Berger, A N., G A Hanweck and D B Humphrey, 1987 Competitive Viability in Banking: Scale ,Scope, and Product Mix Economics Journal of Monetary Economics, vol 20, pp 501-520 26 Bikker, J & H Hu, 2002 Cyclical patternsin profits, provisioning and lending of banks and procyclicality of the new Basel capital requirements BNL Quarterly Review, 221:143-175 27 Bourke, P,1989 Concentration and other determinants of bank profitability in Europe North America and Australia Journal of Banking and Finance 13, pp.65-79 28 Cooper, M., Jackson, W & Patterson, G., 2003 Evidence of Predictability in the Cross-Section of Bank Stock Returns Journal of Banking and Finance, Vol 27, Pp 817-50 29 Demirguc-Kunt, A., & Huizinga, H., 1999 Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence World Bank Economic Review 13, 379-408 30 Dietrich, A And Wanzenried, G., 2009 What determines the profitability of commercial banks? New evidence From Switzerland Paper presented at the 12th Conference of the Swiss Society for Financial Market Researches, Geneva, Discussion Paper 31 Duca, J V & Mclaughlin, M M.,1990 Developments Affecting the Profitability of Commercial Banks Federal Reserve Bulletin, Issue Jul, Pp 477-499 32 Fadzlan Sufian and Royfaizal Razali Chong, 2008 Determinants of Bank profitability in a developing economy: Empirical evidence from the Philippines Asian Academy of Management Journal of Accounting and Financial, 4, 91-112 81 33 Goddard, J., Molyneux, P., & Wilson, J., 2004 Dynamic of growth and profitability in banking Journal of Money, Credit and Banking 36, 1069-1090 34 Gul, Faiza and Zaman, 2011 Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan The Romanian Economic Journal, 39, 61-87 35 Guru, B., K., Staunton, J and Shanmugan, B., 2002 Determinant Of Commercial Bank Profitability in Malysia University Multimedia Working Papers 36 Hassan M.K., 2003 Efficientcies, ownership and market structure, corporate control and govermance in the Turkish banking industry Jounal of Business Finance and Accounting, 30:1363-1421 37 Hassan, M K and Bashir, A H M., 2003 Determinants of Islamic banking profitability Paper presented at the10th Economic Research Forum(ERF) Annual Conference, Marrakech, Morocco 38 Hoggarth, G., Milne, A And Wood, G., 1998 Financial innovation and financial stability: some lessons from Germany and the UK Financial Stability Review, Bank of England 39 Javaid, S., Anwar, J., Zaman, Kand Gaffor, A., 2011 Determinants of Bank Profitability in Pakistan: Internal Factor Analysis Mediterranean Journal of Social Sciences, 2: 59-78 40 Jiang, G., N Tang, E Law and A Sze, 2003 Determinants of Bank Profitability in Hong Kong Hong Kong Monetary Authority Research Memorandum September 2003 Hong Kong 41 Kosmidou, K., 2008 The determinants of banks' profits in Greece during the period of EU financial integration Managerial Finance 34, 146-159 42 Meslier, C., Tacneng, R And Tarazi, A., 2010 Bank Diversification, Risk and Profitability in an Emerging Economy with Regulatory Asset Structure Constraints: Evidence from the Philippines University de Limoges, France 43 Molyneux, P., Thornton, J., 1992 Determinants of European bank profitability: a note Journal of Banking and Finance, 16: 1173-1178 82 44 Muhammad Bilal, Asif Saeed, Ammar Ali Gull, Toquer Akram,2013 Influence of Bank Specific and Macroeconomic Factors on Profitability of Commercial Banks: A Case Study of Pakistan Research Journal of Finance and Accounting, 2, 117-126 45 Ong, T S and Teh, B H., 2013 Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks African Journal of Business Management, (8): 649-66 46 Ongore, V O., Kusa, G B., 2013 Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya, International Journal of Economics and Financial Issues, 1:237-252 47 Pasiouras, F And Kosmidou, K., 2007 Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union International Business and Finance, 21: 222-237 48 Perry, P., 1992 Do banks gain or lose from inflation Journal of Retail Banking, 14(2), pp 25–40 49 Ramadan, Kilani, & Kaddumi, 2011 The Effect of Capital Competence on the Jordanian Banks Profitability 50 Revell, J.,1979 Inflation and financial institutions Financial Times, London 51 Rivard, R.J., Thomas, C.R., 1997 The effect of interstate banking on large bank holding company profitability and risk Journal of Economics and Business, 49: 61-76 52 Sangmi, M., Nazir, T., 2010 Analysing financial performance of commercial banks in India: Application of CAMEL model Pak J Commer Soc Sci., 4: 40-55 53 Short, B K., 1979 The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe and Japan Journal of Banking and Finance, 3:209-219 54 Smirlock, M., 1985 Evidence on the (Non) Relationship between Concentration and Profitability in Banking Journal of Money, Credit and Banking, 1: 69-83 83 55 Sufian, F., 2011 Profitability of the Korean Banking Sector: Panel Evidence on Bank-Specific and Macroeconomic Determinants Journal of Economics and Management, 7: 43-72 56 Sufian, F.,2009 Determinants of Bank Efficiency during Unstable Macroeconomic Environment: Empirical Evidence from Malaysia Research in International Business and Finance, 23, 54-77 57 Syafri, 2012 Factors affecting bank profitability in Indonesia The 2012 International Conferenceon Business and Management, September 2012 Phuket-Thailand 58 Trujilo-Ponce, A., 2013 What determines the profitability of banks? Evidence from Spain Accounting and Finance, 53:561-586 59 Usman, D., 2014 Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of (2009-2012) International Journal of Scientific and Research Publications, (3) 60 Weerapat wonk-urai (2009) Factors influencing the profitability of domestic commercial banks in Thailand banking sector, pp 22-36 WEBSITE THAM KHẢO 61 http://bizlive.vn/ 62 http://cafef.vn/ 63 http://ndh.vn/ 64 www.sbv.gov.vn 65 http://taichinhplus.vn/ 66 http://tapchitaichinh.vn/ 67 www.thesaigontimes.vn 68 http://tinnhanhchungkhoan.vn/ 69 http://vietstock.vn/ 71.http://vneconomy.vn/ 84 85 PHỤ LỤC Phục lục 1: Tổng hợp tiêu tài ngân hàng niêm yết giai đoạn 2011 - 2015 Tên ngân hàng Năm ROA ROE SIZE CA DP LOAN LQD NPL LLP CIR GDP INF NGÂN 2011 0.0114 0.2682 8.4487 0.0426 0.5061 0.3658 0.3413 0.0089 0.0096 0.4116 0.0590 0.1813 HÀNG 2012 0.0044 0.0621 8.2388 0.0716 0.7103 0.5832 0.1941 0.0250 0.0146 0.7319 0.0525 0.0681 TMCP 2013 0.0050 0.0661 8.2217 0.0751 0.8290 0.6434 0.0791 0.0303 0.0144 0.6654 0.0542 0.0604 THƢƠNG 2014 0.0053 0.0768 8.2543 0.0690 0.8608 0.6476 0.0641 0.0218 0.0136 0.6379 0.0598 0.0409 CHÂU 2015 0.0051 0.0804 8.3042 0.0635 0.8683 0.6653 0.0875 0.0132 0.0115 0.6465 0.0668 0.0063 NGÂN 2011 0.0079 0.1312 8.6083 0.0601 0.5927 0.7244 0.1713 0.0276 0.0199 0.4316 0.0590 0.1813 HÀNG 2012 0.0060 0.1102 8.6855 0.0547 0.6263 0.7013 0.1611 0.0267 0.0174 0.3609 0.0525 0.0681 TMCP 2013 0.0074 0.1264 8.7391 0.0584 0.6180 0.7131 0.1206 0.0226 0.0157 0.3871 0.0542 0.0604 ĐẦU TƢ & 2014 0.0077 0.1498 8.8131 0.0512 0.6773 0.6853 0.1338 0.0203 0.0149 0.3937 0.0598 0.0409 TRIỂN 2015 0.0075 0.1506 8.9298 0.0498 0.6637 0.7035 0.1229 0.0168 0.0126 0.4487 0.0668 0.0063 NGÂN 2011 0.0136 0.2197 8.6633 0.0619 0.5586 0.6371 0.1777 0.0075 0.0103 0.4057 0.0590 0.1813 HÀNG 2012 0.0123 0.1835 8.7020 0.0668 0.5742 0.6620 0.1442 0.0147 0.0109 0.4296 0.0525 0.0681 TMCP 2013 0.0101 0.1075 8.7607 0.0938 0.6324 0.6529 0.1508 0.0100 0.0088 0.4549 0.0542 0.0604 MẠI Á PHÁT 2014 0.0087 0.1041 8.8203 0.0832 0.6416 0.6653 0.1419 0.0112 0.0098 0.4672 0.0598 0.0409 VIỆT NAM 2015 0.0073 0.1019 8.8918 0.0720 0.6324 0.6903 0.1108 0.0092 0.0085 0.4713 0.0668 0.0063 NGÂN 2011 0.0166 0.1864 8.2638 0.0888 0.2923 0.4067 0.4031 0.0161 0.0083 0.3062 0.0590 0.1813 HÀNG 2012 0.0124 0.1340 8.2310 0.0928 0.4143 0.4402 0.4289 0.0132 0.0081 0.4276 0.0525 0.0681 TMCP 2013 0.0039 0.0449 8.2300 0.0864 0.4679 0.4908 0.3628 0.0198 0.0085 0.9233 0.0542 0.0604 XUẤT 2014 0.0003 0.0040 8.2071 0.0873 0.6293 0.5410 0.2753 0.0246 0.0115 0.6962 0.0598 0.0409 2015 0.0003 0.0030 8.0964 0.1053 0.7884 0.6789 0.1011 0.0186 0.0103 0.6066 0.0668 0.0063 2011 0.0138 0.1986 8.1425 0.0695 0.6450 0.4186 0.3561 0.0161 0.0188 0.3654 0.0590 0.1813 NGÂN 2012 0.0132 0.1804 8.2445 0.0733 0.6705 0.4209 0.2863 0.0186 0.0178 0.3451 0.0525 0.0681 HÀNG 2013 0.0127 0.1509 8.2562 0.0840 0.7545 0.4864 0.1957 0.0245 0.0133 0.3585 0.0542 0.0604 TMCP 2014 0.0125 0.1511 8.3021 0.0826 0.8360 0.5016 0.1954 0.0273 0.0245 0.3749 0.0598 0.0409 QUÂN ĐỘI 2015 0.0114 0.1084 8.3445 0.1049 0.8214 0.5490 0.1727 0.0161 0.0163 0.3932 0.0668 0.0063 2011 0.0074 0.0517 7.3521 0.1430 0.6589 0.5741 0.1949 0.0292 0.0123 0.5750 0.0590 0.1813 NGÂN 2012 0.0001 0.0007 7.3342 0.1476 0.5686 0.5970 0.0862 0.0564 0.0170 0.8764 0.0525 0.0681 HÀNG 2013 0.0006 0.0058 7.4635 0.1102 0.6321 0.4635 0.2139 0.0607 0.0155 0.9274 0.0542 0.0604 TMCP 2014 0.0002 0.0025 7.5663 0.0872 0.6635 0.4517 0.2096 0.0252 0.0117 0.9109 0.0598 0.0409 QUỐC DÂN 2015 0.0001 0.0017 7.6833 0.0667 0.7056 0.4236 0.1767 0.0215 0.0102 0.8547 0.0668 0.0063 CÔNG THƢƠNG NHẬP KHẨU VIỆT NAM NGÂN 2011 0.0106 0.1291 7.8512 0.0821 0.4900 0.4108 0.2723 0.0223 0.0122 0.5052 0.0590 0.1813 HÀNG 2012 0.0145 0.1775 8.0665 0.0816 0.6659 0.4886 0.2866 0.0881 0.0220 0.5712 0.0525 0.0681 TMCP SÀI 2013 0.0059 0.0821 8.1572 0.0721 0.6319 0.5327 0.2281 0.0406 0.0155 0.7858 0.0542 0.0604 GÒN - HÀ 2014 0.0047 0.0755 8.2280 0.0620 0.7290 0.6158 0.1993 0.0202 0.0101 0.4987 0.0598 0.0409 NỘI 2015 0.0039 0.0706 8.3111 0.0550 0.7270 0.6420 0.1765 0.0172 0.0108 0.5279 0.0668 0.0063 NGÂN 2011 0.0141 0.1372 8.1507 0.1028 0.5308 0.5693 0.1742 0.0058 0.0101 0.5313 0.0590 0.1813 HÀNG 2012 0.0066 0.0732 8.1822 0.0901 0.7064 0.6333 0.1547 0.0205 0.0150 0.6062 0.0525 0.0681 TMCP SÀI 2013 0.0138 0.1306 8.2078 0.1057 0.8158 0.6851 0.1096 0.0146 0.0122 0.5533 0.0542 0.0604 GÒN 2014 0.0116 0.1222 8.2783 0.0952 0.8591 0.6745 0.1077 0.0119 0.0107 0.5407 0.0598 0.0409 TÍN 2015 0.0022 0.0293 8.4654 0.0756 0.8937 0.6289 0.0561 0.0587 0.0123 0.6219 0.0668 0.0063 NGÂN 2011 0.0115 0.1473 8.5643 0.0781 0.6190 0.5711 0.3322 0.0203 0.0272 0.3833 0.0590 0.1813 HÀNG 2012 0.0107 0.1065 8.6175 0.1003 0.6862 0.5819 0.2113 0.0240 0.0219 0.3982 0.0525 0.0681 TMCP 2013 0.0093 0.1033 8.6712 0.0904 0.7084 0.5849 0.2622 0.0273 0.0235 0.4027 0.0542 0.0604 NGOẠI 2014 0.0080 0.1064 8.7612 0.0751 0.7317 0.5604 0.3081 0.0231 0.0218 0.3965 0.0598 0.0409 2015 0.0079 0.1180 8.8289 0.0670 0.7422 0.5741 0.2509 0.0184 0.0222 0.3918 0.0668 0.0063 THƢƠNG THƢƠNG VIỆT NAM Phụ lục 2: Một số kiện sách bật liên quan đến hoạt động huy động vốn hoạt động tín dụng từ 2011 - 2015 Năm 2011 Sự kiện Lãi suất ngân hàng căng thẳng: Năm 2011, NHNN lần tăng lãi suất chiết khấu (từ 7% năm 2010 lên 13%), lần tăng lãi suất tái cấp vốn (từ 9% lên 15%), lần tăng lãi suất OMO (từ 8% lên 15%) Lãi suất đƣợc giữ nguyên 9% kể từ năm 2010 Lãi suất bắt đầu leo thang kể từ đầu tháng 5/2011, có thời điểm huy động VND lên đến 20%/năm, lãi suất cho vay nông nghiệp nông thôn lên 16,520%/năm, cho vay phi sản xuất từ 25-28%/năm Quy định trần lãi suất 14%/năm khiến NHTM gặp khó khoản phải vay thị trƣờng liên ngân hàng với lãi suất cao Cá biệt, có giao dịch lãi suất lên tới mức 30-40%/năm kỳ hạn tháng Năm 2011 sách tiền tệ chặt chẽ: Chỉ tiêu tăng trƣởng tín dụng đƣợc áp dụng tất ngân hàng dƣới 20%, tổng phƣơng tiện toán tăng 15-16% Giảm tỷ lệ dƣ nợ phi sản xuất đến cuối năm xuống dƣới 16% Nợ xấu tăng mạnh, Đến cuối tháng 8.2011, nợ không đủ tiêu chuẩn đƣợc xác định khoảng 76.700 tỉ đồng Tuy nhiên, theo hãng xếp hạng tín dụng nợ xấu lên tới 100.000 tỉ đồng - tƣơng đƣơng khoảng tỉ USD, nợ nhóm lên tới 47% số 2012 Lãi suất giảm – 8%: Lãi suất giảm 5% so với cuối năm 2011, từ mức trần 14%/năm xuống 9%/năm Song song việc áp trần lãi suất huy động kỳ hạn ngắn, NHNN cho thả lãi suất kỳ hạn 12 tháng trở lên Các mức lãi suất điều hành khác giảm mạnh Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 13%/năm xuống 8%/năm lãi suất tái cấp vốn giảm từ 15%/năm xuống 10%/năm Lãi suất cho vay giảm mạnh từ – 8%/năm Lãi suất cao 15%/năm, theo đạo NHNN Cuối năm, lãi suất cho vay phổ biến từ 12 – 15%/năm NHNN quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn VNĐ lĩnh vực ƣu tiên nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ vừa, công nghiệp hỗ trợ mức không +/-3% lãi suất Tín dụng tăng trưởng thấp 20 năm: Theo số liệu NHNN, tín dụng toàn hệ thống tăng trƣởng 4,85% 11 tháng đầu năm ƣớc tăng – 5,5% năm 2012 Đây lần kể từ năm 1992, mức tăng trƣởng tín dụng chữ số So với mức trung bình 10 năm trở lại (đạt 28%), tăng trƣởng tín dụng năm 15% Nguyên nhân tín dụng tăng thấp cầu yếu, khả tiêu thụ sản phẩm khó khăn, hàng tồn kho cao nên nhiều DN không đủ điều kiện vay vốn; TCTD phải kiểm soát chặt chẽ tín dụng nhằm ngăn chặn nợ xấu Tốc độ tăng nợ xấu mức báo động, tháng đầu năm tăng tới 66% so với cuối năm 2011 Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống đến cuối tháng 8,82% tổng dƣ nợ ƣớc năm vào khoảng 8,5% -10% Nợ xấu có tài sản đảm bảo bất động sản bất động sản hình thành tƣơng lai chiếm đến 70% tổng nợ xấu 2013 Lãi suất thấp từ năm 2005: Trong năm 2013, NHNN giảm 2%/năm mức lãi suất điều hành; giảm 3%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa VND lĩnh vực ƣu tiên; giảm 1%/năm lãi suất tối đa áp dụng tiền gửi VND, từ cuối tháng cho phép TCTD tự ấn định lãi suất tiền gửi VND có kỳ hạn từ tháng trở lên Với giải pháp kết hợp với điều hành linh hoạt cung ứng tiền, mặt lãi suất tiếp tục giảm 2-5%/năm (trở mức lãi suất giai đoạn 2005-2006) nhƣng đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định thị trƣờng tiền tệ Khơng hồn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng Tính đến ngày 12/12/2013, tín dụng tồn hệ thống TCTD kinh tế tăng 8,83% so với cuối năm 2012 Theo NHNN, tăng trƣởng tín dụng thấp tiêu định hƣớng 12% nhƣng nhiều khả tăng cao mức tăng năm 2012 chất lƣợng tín dụng, hiệu tín dụng kinh tế đƣợc cải thiện rõ rệt Cuối 2013, nhiều NHTM dƣ thừa ngoại tệ doanh nghiệp thờ với việc vay vốn ngoại tệ Nhiều chuyên gia cho lãi suất huy động USD tiếp tục giảm mức 0% từ mức 0,25% Dấu ấn quan trọng ngành ngân hàng năm qua đời Công ty quản lý tài sản TCTD (VAMC) Sau thời gian dài chuẩn bị, ngày 9/7/2013, VAMC đƣợc thành lập, ngày 26/7 NHNN tổ chức mắt VAMC Bên cạnh đời VAMC, TCTD đẩy mạnh tự giải nợ xấu nguồn dự phòng, tái cấu nợ theo Quyết định 780, đến tỷ lệ nợ xấu giảm 4,55% tổng dƣ nợ, từ mức 4,73% vào tháng 10 Tốc độ tăng nợ xấu chậm lại, 2,2%/tháng, thay 3,91%/tháng năm 2012 Ngày 01/10 VAMC bắt tay vào mua nợ xấu Agribank 2014 Lãi suất thấp kỷ lục: Ngày 29/10, NHNN công bố điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tối đa VND tổ chức, cá nhân TCTD, chi nhánh ngân hàng nƣớc từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến dƣới tháng Trong đó, thời điểm đầu năm trần lãi suất huy động ngắn hạn 7%/năm Đến ngày 19/12/2014, mặt lãi suất huy động giảm 1,5-2%/năm, lãi suất cho vay giảm khoảng 2%/năm, so với cuối năm 2013, đƣa mặt lãi suất thấp mức lãi suất giai đoạn 2005-2006 Tăng trưởng tín dụng vượt đích Theo Tổng cục Thống kê, đến thời điểm 22/12/2014, tín dụng kinh tế tăng 12,62% (cùng kỳ năm 2013 tăng 12,51%) Năm 2014, tốc độ tăng trƣởng tín dụng đƣợc đánh giá tăng đều, không dồn cục vào tháng cuối năm so với năm trƣớc Theo báo cáo TCTD, tỷ lệ nợ xấu có xu hƣớng giảm, cụ thể đến cuối tháng 4,17%; tháng 4,11%; tháng 3,9% cuối tháng 3,8%; ƣớc cuối năm 2014 khoảng 2,5-2,7%.Trong nợ xấu ngân hàng giảm nhanh dự phòng rủi ro lại tăng vọt ngân hàng áp dụng phân loại nợ theo quy định Thông tƣ 09 trích lập dự phòng cho phần nợ xấu mà VAMC mua hoán đổi trái phiếu đặc biệt, từ hoạt động tới nay, Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng (VAMC) mua đƣợc 107.000 tỷ đồng nợ xấu từ nhiều ngân hàng, riêng năm 2014 mua đƣợc 67.000 tỷ đồng 2015 Lãi suất trì ổn định Mặt lãi suất giảm nhẹ trì tƣơng đối ổn định mức thấp giúp tín dụng tăng trƣởng tốt 17,29% so với 2014, vƣợt trội so với tăng trƣởng huy động khoảng 14,31% so với năm 2014 Ngày 28/09, NHNN thức giảm lãi suất tiền gửi USD mức 0%/năm doanh nghiệp Lãi suất tiền gửi USD cá nhân mức 0,25%/năm.Từ ngày 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD cá nhân tiếp tục giảm mức 0%/năm Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao kể từ năm 2011, nợ xấu kiểm soát Tính đến ngày 21/12/2015, tín dụng tăng trƣởng 17,17% so với đầu năm, giải ngân 4.652 nghìn tỷ đồng Trái với diễn biến tăng trƣởng tín dụng năm 2013 2014 (tín dụng tăng chậm/tăng trƣởng âm tháng đầu năm tăng nhanh vào cuối năm), tín dụng tăng trƣởng tích cực từ tháng đầu năm 2015 Tính đến ngày 30/9/2015, nợ xấu tồn hệ thống ngân hàng giảm mức 2,9%/năm Đây mức giảm mạnh nợ xấu ngân hàng thời điểm tháng 9/2012 khoảng 465.000 tỷ đồng (17,43%) Nguồn trang web tài tài chứng khoán Phụ lục 3: Kiểm định đa cộng tuyến Một vấn đề thƣờng gặp việc ƣớc lƣợng mơ hình hồi quy đa cộng tuyến Nếu tồn đa cộng tuyến làm cho kết ƣớc lƣợng khơng xác Để kiểm định phát đa cộng tuyến, quy tắc kiểm định hệ số nhân tử phóng đại phƣơng sai VIF (Variance Inflating Factor) lớn 10 có xảy tƣợng đa cộng tuyến Variable VIF SIZE 541.56 GDP 173.5 LOAN 162.74 DP 92.1 LQD 31.05 LLP 21.74 CIR 18.24 CA 18.07 NPL 6.3 INF 4.04 Nguồn: kết chạy từ phần mềm stata Dựa vào kết qua bảng với biến có VIF lơn 10 mơ hình tồn đa cộng tuyến (SIZE có VIF lớn đƣợc tác giả ƣu tiên bỏ trƣớc) Loại bỏ đa cộng tuyến thu đƣợc kết cuối nhƣ sau Các biến đƣợc lựa chọn mơ hình Variable VIF LLP 7.99 LQD 6.92 CIR 6.23 NPL 5.14 INF 3.12 Nguồn: kết chạy từ phần mềm stata Với giá trị VIF nhỏ 10 cho thấy khơng tồn đa cộng tuyến mơ hình với biến LLP, LQD, CIR, NPL INF Phục lục 4: Các kiểm định cho mơ hình hồi quy ROA Kiểm định Hausman để tìm mơ hình phù hợp Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 2.54 Prob>chi2 = 0.7705 Kiểm định tự tƣơng quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 8) = 8.376 Prob > F = 0.0201 Phụ lục 5: Các kiểm định cho mơ hình hồi quy ROE Kiểm định Hausman để tìm mơ hình phù hợp Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 23.84 Prob>chi2 = 0.0002 Kiểm định tự tƣơng quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation F( 1, 8) = 7.179 Prob > F = 0.0279 Kiểm định phƣơng sai thay đổi Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (9) = Prob>chi2 = 167.84 0.0000 ... SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tài liệu nhân tố ảnh hƣởng đến kết hoạt động NHTM 1.1.1... luận kết hoạt động ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động ngân hàng thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Phân tích nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động. .. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHTM ĐANG NIÊM YẾT TRÊN TTCKVN 38 3.1 Kết hoạt động NHTM niêm yết TTCKVN từ 2011 – 2015 38 3.1.1 Các ngân hàng thương mại niêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn