ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8

Henry Cavendish
Henry Cavendish (11336 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 3956
13
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:28

Mô tả: GV: HAØ ÑÖÙC TÖÔI TRÖÔØNG THCS VOÕ THAØNH TRANG TRÖÔØNG THCS VOÕ THAØNH TRANG Nêu định nghĩa; tính chất của hai tam giác đồng dạng. Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác (tóm tắt). Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (tóm tắt). Nhóm I;II Nhóm III;IV Nhóm V;VI A. LÝ THUYẾT Nêu định nghĩa ;tính chất của hai tam giác đồng dạng. Nhóm I;II ' ' 'A B C∆ ABC ∆ ⇔ ' ; ' ; ' ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ = = = = A A B B C C k A'B' B'C' C'A' = = AB BC CA (Tỉ số đồng dạng k) D’ C’ B’ A’ M’H’ ' ' ' 2 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1) 2) A B C ABC A B C ABC P A H A D A M k AH AD AM P S k S = = = = = Chú ý: D C B A MH Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. Nhóm III;IV ( . . ) ' ' ' ' ' ' ( . . ) ' ' ' ' ; ' ( . ' ) ) ' ) ; ) c c c A B B C C A AB BC CA c g c A B B C B B A a b B BC g A B c g A B ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ = = = = = = Trường hợp đồng dạng Trường hợp bằng nhau ( . . ) ' ' ; ' ' ; ' ' ( ) . . ) ' ' ; ' ' ; ' ( . . ) ' ; ' ; ' ' ) ) c c c A B AB B C BC A C AC c g c A B A a B B C BC B B g c g b c A A B B A B AB ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ = = = = = = = = = Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. Nhóm V;VI 0 ( ' 90 )A A ∧ ∧ = = Hai tam giácvuông A’B’C’và ABC ) ) ' ' ' ' ' ' ' ' ) ' A B A C AB AC B B A B B C AB BC a b c ∧ ∧ = = = 'C C ∧ ∧ = hoặc A B C A’ C’ B’ Ta còn dùng định lý Pitago để tính độ dài cạnh-Định lý Pitago đảo để chứng minh tam giác vuông. a) Hai tam giỏc bng nhau thỡ ng dng. b) Hai tam giỏc cú hai cnh ca tam giỏc ny t l vi hai cnh ca tam giỏc kia v cú mt cp gúc bng nhau thỡ ng dng vi nhau. c) ABC v DMN ng dng theo t s ng dng l thỡ t s din tớch ca chỳng l d) Hai tam giỏc vuụng luụn ng dng vi nhau. Traộc nghieọm 2 3 4 9 Choùn caõu ủuựng ẹ U N G R O I ! S A I R O I ! B. BÀI TẬP Tứ giác ABCD có: AB = 9cm, BC = 8cm, CD =16cm ,DA =6 cm, đường chéo BD=12cm. a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD có kích thước đã cho ở trên. B.BÀI TẬP a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD DB =12 cm BC = 8 cm DC = 16cm • Vẽ BDC ∆ Ta được tứ giác ABCD cần dựng D B A 9 16 1 2 86 C Trên nửa mặt phẳng bờ BD không chứa C: • Vẽ A là giao điểm của ( D; 6cm) và (B; 9cm) • Nối D với A ; B với A a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD b) ABD và BDC đồng dạng ∆ ∆ c) AB//DC d) AH.CK = BK.HD e) So sánh S ADH và S BKC f) AD và BC cắt nhau tại I. Hình vẽ trên có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?Giải thích. Suy ra tỉ số đồng dạng. B. BÀI TẬP D C B A 9 16 1 2 86 1 1 I H K 45 0 g) Góc C=45 0 .Tính S IDC ?(BTVN) . vi nhau. Traộc nghieọm 2 3 4 9 Choùn caõu ủuựng ẹ U N G R O I ! S A I R O I ! B. BÀI TẬP Tứ giác ABCD có: AB = 9cm, BC = 8cm, CD =16cm ,DA =6 cm, đường. Nêu cách vẽ tứ giác ABCD DB =12 cm BC = 8 cm DC = 16cm • Vẽ BDC ∆ Ta được tứ giác ABCD cần dựng D B A 9 16 1 2 86 C Trên nửa mặt phẳng bờ BD không chứa

— Xem thêm —

Xem thêm: ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8, ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8, ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Nghi Nguyen
Nghi Nguyen Vào lúc 07:48 pm 06/04/2015

j

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu on-tap-chuong-3-hinh-hoc-8

Đăng ký

Generate time = 0.143558979034 s. Memory usage = 18.46 MB