ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8

11 3,996 13
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:28

GV: HAØ ÑÖÙC TÖÔI TRÖÔØNG THCS VOÕ THAØNH TRANG TRÖÔØNG THCS VOÕ THAØNH TRANG Nêu định nghĩa; tính chất của hai tam giác đồng dạng. Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác (tóm tắt). Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (tóm tắt). Nhóm I;II Nhóm III;IV Nhóm V;VI A. LÝ THUYẾT Nêu định nghĩa ;tính chất của hai tam giác đồng dạng. Nhóm I;II ' ' 'A B C∆ ABC ∆ ⇔ ' ; ' ; ' ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ = = = = A A B B C C k A'B' B'C' C'A' = = AB BC CA (Tỉ số đồng dạng k) D’ C’ B’ A’ M’H’ ' ' ' 2 ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1) 2) A B C ABC A B C ABC P A H A D A M k AH AD AM P S k S = = = = = Chú ý: D C B A MH Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. Nhóm III;IV ( . . ) ' ' ' ' ' ' ( . . ) ' ' ' ' ; ' ( . ' ) ) ' ) ; ) c c c A B B C C A AB BC CA c g c A B B C B B A a b B BC g A B c g A B ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ = = = = = = Trường hợp đồng dạng Trường hợp bằng nhau ( . . ) ' ' ; ' ' ; ' ' ( ) . . ) ' ' ; ' ' ; ' ( . . ) ' ; ' ; ' ' ) ) c c c A B AB B C BC A C AC c g c A B A a B B C BC B B g c g b c A A B B A B AB ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ = = = = = = = = = Nêu các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. Nhóm V;VI 0 ( ' 90 )A A ∧ ∧ = = Hai tam giácvuông A’B’C’và ABC ) ) ' ' ' ' ' ' ' ' ) ' A B A C AB AC B B A B B C AB BC a b c ∧ ∧ = = = 'C C ∧ ∧ = hoặc A B C A’ C’ B’ Ta còn dùng định lý Pitago để tính độ dài cạnh-Định lý Pitago đảo để chứng minh tam giác vuông. a) Hai tam giỏc bng nhau thỡ ng dng. b) Hai tam giỏc cú hai cnh ca tam giỏc ny t l vi hai cnh ca tam giỏc kia v cú mt cp gúc bng nhau thỡ ng dng vi nhau. c) ABC v DMN ng dng theo t s ng dng l thỡ t s din tớch ca chỳng l d) Hai tam giỏc vuụng luụn ng dng vi nhau. Traộc nghieọm 2 3 4 9 Choùn caõu ủuựng ẹ U N G R O I ! S A I R O I ! B. BÀI TẬP Tứ giác ABCD có: AB = 9cm, BC = 8cm, CD =16cm ,DA =6 cm, đường chéo BD=12cm. a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD có kích thước đã cho ở trên. B.BÀI TẬP a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD DB =12 cm BC = 8 cm DC = 16cm • Vẽ BDC ∆ Ta được tứ giác ABCD cần dựng D B A 9 16 1 2 86 C Trên nửa mặt phẳng bờ BD không chứa C: • Vẽ A là giao điểm của ( D; 6cm) và (B; 9cm) • Nối D với A ; B với A a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD b) ABD và BDC đồng dạng ∆ ∆ c) AB//DC d) AH.CK = BK.HD e) So sánh S ADH và S BKC f) AD và BC cắt nhau tại I. Hình vẽ trên có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?Giải thích. Suy ra tỉ số đồng dạng. B. BÀI TẬP D C B A 9 16 1 2 86 1 1 I H K 45 0 g) Góc C=45 0 .Tính S IDC ?(BTVN) . vi nhau. Traộc nghieọm 2 3 4 9 Choùn caõu ủuựng ẹ U N G R O I ! S A I R O I ! B. BÀI TẬP Tứ giác ABCD có: AB = 9cm, BC = 8cm, CD =16cm ,DA =6 cm, đường. Nêu cách vẽ tứ giác ABCD DB =12 cm BC = 8 cm DC = 16cm • Vẽ BDC ∆ Ta được tứ giác ABCD cần dựng D B A 9 16 1 2 86 C Trên nửa mặt phẳng bờ BD không chứa
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8, ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8, ON TAP CHUONG 3.HINH HOC 8

Bình luận về tài liệu on-tap-chuong-3-hinh-hoc-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP