Mây và sóng

Gordon Moore
Gordon Moore(11610 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 55
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

Mô tả: Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Hiªn Tr­êng THCS Xu©n CÈm Mẹ yêu con - Nguyễn Văn Tý Mẹ yêu con - Nguyễn Văn Tý KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò Kể tên những văn bản em đã được học ở lớp 6, 7, 8, 9 viết về tình mẹ con ? Đáp án : Những văn bản viết về tình mẹ con đã học : Đáp án : Những văn bản viết về tình mẹ con đã học : - - Cổng trường mở ra Cổng trường mở ra (Lí Lan) (Lí Lan) - - Mẹ tôi Mẹ tôi (E. A-mi - xi) (E. A-mi - xi) - - Trong lòng mẹ Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng) (Nguyên Hồng) - - Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (Nguyễn Khoa Điềm) (Nguyễn Khoa Điềm) - - Con cò Con cò (Chế Lan Viên) (Chế Lan Viên) Bài 25 Bài 25 Tiết 126 Tiết 126 : Văn bản : : Văn bản : M©y vµ sãng M©y vµ sãng (R. Ta - go ) (R. Ta - go ) I/ Đọc – Tìm hiểu chú thích I/ Đọc – Tìm hiểu chú thích 1. Đọc : 1. Đọc : 2. Tìm hiểu chú thích : 2. Tìm hiểu chú thích : a.Tác giả : a.Tác giả : Ra –bin – Ra –bin – đra- nát Ta – go đra- nát Ta – go (1861 - 1941) (1861 - 1941) - Là nhà thơ hiện đại lớn nhất Ấn Độ, - Là nhà thơ hiện đại lớn nhất Ấn Độ, từng đến Việt Nam năm 1929. từng đến Việt Nam năm 1929. - Là nhà thơ đầu tiên của châu Á - Là nhà thơ đầu tiên của châu Á được nhận giải thưởng Nô – ben được nhận giải thưởng Nô – ben về văn học (1913) với tập về văn học (1913) với tập Thơ Dâng Thơ Dâng Bài 25 Bài 25 Tiết 126 Tiết 126 : Văn bản : : Văn bản : M©y vµ sãng M©y vµ sãng (R. Ta - go ) (R. Ta - go ) Bài 25 Bài 25 Tiết 126 Tiết 126 : Văn bản : : Văn bản : M©y vµ sãng M©y vµ sãng (R. Ta - go ) (R. Ta - go ) I/ Đọc – Tìm hiểu chú thích I/ Đọc – Tìm hiểu chú thích 1. Đọc : 1. Đọc : 2. Tìm hiểu chú thích : 2. Tìm hiểu chú thích : a.Tác giả : Ra –bin – a.Tác giả : Ra –bin – đra- nát Ta – go đra- nát Ta – go (1861 - 1941) (1861 - 1941) b. Tác phẩm : Bài thơ Mây và sóng xuất bản năm 1909, in trong tập Si – su (Trẻ thơ) bằng tiếng Ben – gan và được chính R.Ta – go dịch ra tiếng Anh in trong tập Trăng non (1915) Mother, the folk who live up in the clouds call out to me- Mother, the folk who live up in the clouds call out to me- "We play from the time we wake till the day ends. "We play from the time we wake till the day ends. We play with the golden dawn, we play with the silver moon." We play with the golden dawn, we play with the silver moon." I ask, "But how am I to get up to you ?" I ask, "But how am I to get up to you ?" They answer, "Come to the edge of the earth, lift up your They answer, "Come to the edge of the earth, lift up your hands to the sky, and you will be taken up into the clouds." hands to the sky, and you will be taken up into the clouds." "My mother is waiting for me at home, "I say, "How can I leave "My mother is waiting for me at home, "I say, "How can I leave her and come?" her and come?" Then they smile and float away. Then they smile and float away. But I know a nicer game than that, mother. But I know a nicer game than that, mother. I shall be the cloud and you the moon. I shall be the cloud and you the moon. I shall cover you with both my hands, and our house-top will I shall cover you with both my hands, and our house-top will be the blue sky. be the blue sky. The folk who live in the waves call out to me- The folk who live in the waves call out to me- "We sing from morning till night; on and on we travel and know "We sing from morning till night; on and on we travel and know not where we pass." not where we pass." I ask, "But how am I to join you?" I ask, "But how am I to join you?" They tell me, "Come to the edge of the shore and stand with They tell me, "Come to the edge of the shore and stand with your eyes tight shut, and you will be carried out upon the waves." your eyes tight shut, and you will be carried out upon the waves." I say, "My mother always wants me at home in the everything- I say, "My mother always wants me at home in the everything- how can I leave her and go?" how can I leave her and go?" They smile, dance and pass by. They smile, dance and pass by. But I know a better game than that. But I know a better game than that. I will be the waves and you will be a strange shore. I will be the waves and you will be a strange shore. I shall roll on and on and on, and break upon your lap with I shall roll on and on and on, and break upon your lap with laughter. laughter. And no one in the world will know where we both are. And no one in the world will know where we both are. Clouds and Waves Clouds and Waves Mother, the folk who live up in the clouds call out to me- Mother, the folk who live up in the clouds call out to me- "We play from the time we wake till the day ends. "We play from the time we wake till the day ends. We play with the golden dawn, we play with the silver moon." We play with the golden dawn, we play with the silver moon." I ask, "But how am I to get up to you ?" I ask, "But how am I to get up to you ?" They answer, "Come to the edge of the earth, lift up your They answer, "Come to the edge of the earth, lift up your hands to the sky, and you will be taken up into the clouds." hands to the sky, and you will be taken up into the clouds." "My mother is waiting for me at home, "I say, "How can I leave "My mother is waiting for me at home, "I say, "How can I leave her and come?" her and come?" Then they smile and float away. Then they smile and float away. But I know a nicer game than that, mother. But I know a nicer game than that, mother. I shall be the cloud and you the moon. I shall be the cloud and you the moon. I shall cover you with both my hands, and our house-top will I shall cover you with both my hands, and our house-top will be the blue sky. be the blue sky. The folk who live in the waves call out to me- The folk who live in the waves call out to me- "We sing from morning till night; on and on we travel and know "We sing from morning till night; on and on we travel and know not where we pass." not where we pass." I ask, "But how am I to join you?" I ask, "But how am I to join you?" They tell me, "Come to the edge of the shore and stand with They tell me, "Come to the edge of the shore and stand with your eyes tight shut, and you will be carried out upon the waves." your eyes tight shut, and you will be carried out upon the waves." I say, "My mother always wants me at home in the everything- I say, "My mother always wants me at home in the everything- how can I leave her and go?" how can I leave her and go?" They smile, dance and pass by. They smile, dance and pass by. But I know a better game than that. But I know a better game than that. I will be the waves and you will be a strange shore. I will be the waves and you will be a strange shore. I shall roll on and on and on, and break upon your lap with I shall roll on and on and on, and break upon your lap with laughter. laughter. And no one in the world will know where we both are. And no one in the world will know where we both are. Clouds and Waves Clouds and Waves Bài 25 Bài 25 Tiết 126 : Văn bản : Mây và sóng Tiết 126 : Văn bản : Mây và sóng (R. Ta - go ) (R. Ta - go ) • Clouds and Waves Clouds and Waves I/ Đọc – Tìm hiểu chú thích I/ Đọc – Tìm hiểu chú thích 1. Đọc : 1. Đọc : 2. Tìm hiểu chú thích : 2. Tìm hiểu chú thích : 3. Tìm hiểu cấu trúc văn bản : - Thể loại : Thơ trữ tình - Phương thức biểu đạt : Tự sự, miêu tả, biểu cảm. Bài 25 Bài 25 Tiết 126 : Văn bản : Mây và sóng Tiết 126 : Văn bản : Mây và sóng (R. Ta - go ) (R. Ta - go ) Hãy cho biết : Hãy cho biết : Cách tổ chức bài thơ có gì Cách tổ chức bài thơ có gì đặc biệt ? (Th đặc biệt ? (Th ảo luận nhóm đôi ) ảo luận nhóm đôi ) Gợi ý : Gợi ý : - Bài thơ là lời của ai nói với ai ? Bài thơ là lời của ai nói với ai ? L L ời của nhân ời của nhân vật được chia làm mấy phần ? vật được chia làm mấy phần ? - - Cấu trúc các phần trong bài thơ có gì giống Cấu trúc các phần trong bài thơ có gì giống và khác nhau ? Tác dụng của sự giống và và khác nhau ? Tác dụng của sự giống và khác nhau đó trong việc thể hiện chủ đề của khác nhau đó trong việc thể hiện chủ đề của bài thơ ? bài thơ ? . Waves Clouds and Waves Bài 25 Bài 25 Tiết 126 : Văn bản : Mây và sóng Tiết 126 : Văn bản : Mây và sóng (R. Ta - go ) (R. Ta - go ) • Clouds and Waves Clouds. miêu tả, biểu cảm. Bài 25 Bài 25 Tiết 126 : Văn bản : Mây và sóng Tiết 126 : Văn bản : Mây và sóng (R. Ta - go ) (R. Ta - go ) Hãy cho biết : Hãy cho

— Xem thêm —

Xem thêm: Mây và sóng, Mây và sóng, Mây và sóng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu may-va-song

Đăng ký

Generate time = 0.1667640209198 s. Memory usage = 18.58 MB