luận văn chuyên ngành kế toán-quản lý vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư cường thịnh năm 2010 2012

7 128 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2017, 12:11

... vói năm 2011 ta thấy hiệu sử dụng vốn lưu động năm 2011 tốt so với năm 2012 Một số tồn công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh Thứ hiệu sử dụng vốn lưu động chưa cao Thứ hai khoản phải thu công ty. .. cấu tổ chức máy quản lý Công ty CP đầu tư Cường Thịnh Giám đốc Phó Giám đốc Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng TCKT KT-KH DA- ĐT KT KD- TT TC- HC Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh bố trí thành... triệu đồng tư ng ứng với mức tăng 20,95% so với năm 2011 Kết cấu vốn lưu động Công ty cổ phần đầu tư Cường Thịnh (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Vốn tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn chuyên ngành kế toán-quản lý vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư cường thịnh năm 2010 2012, luận văn chuyên ngành kế toán-quản lý vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư cường thịnh năm 2010 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn