DSpace at VNU: Phân tích chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội

17 88 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2017, 00:14

... chất lượng dịch vụ số lĩnh vực cụ thể du lịch mà chưa sâu phân tích chất lượng dịch vụ hướng dẫn di tích lịch sử văn hóa Qua thấy chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch di tích lịch sử văn hóa lĩnh... đưa tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn điểm di tích lịch sử văn hố - Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch di tích lịch sử văn hóa Hà Nội, tìm ưu điểm, hạn... dịch vụ hướng dẫn du lịch di tích lịch sử văn hóa Hà Nội từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ * Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá sở lý luận chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch,
- Xem thêm -

Xem thêm: DSpace at VNU: Phân tích chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, DSpace at VNU: Phân tích chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa ở Hà Nội, Cấu trúc của luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn