DSpace at VNU: Chính sách đào tạo nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin khoa học và công nghệ thuộc Hệ thống Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

14 76 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 10:20

ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ VIệN CHIếN LƯợC Và CHíNH SáCH KHOA HọC Và CÔNG NGHệ NGUYễN THị PHƯƠNG DUNG Chính sách Đào tạo Nhân lực thông tin quan thông tin khoa học công nghệ thuộc hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia LUậN VĂN THạC Sỹ KHOA HọC CHUYÊN NGàNH: CHíNH SáCH KHOA HọC Và CÔNG NGHệ Mã Số 60.34.70 Khóa 2006-2009 Hà Nội, 2009 ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ VIệN CHIếN LƯợC Và CHíNH SáCH KHOA HọC Và CÔNG NGHệ Chính sách Đào tạo Nhân lực thông tin quan thông tin khoa học công nghệ thuộc hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia LUậN VĂN THạC Sỹ KHOA HọC CHUYÊN NGàNH: CHíNH SáCH KHOA HọC Và CÔNG NGHƯ M· Sè 60.34.70 Khãa 2006-2009 Ng-êi thùc hiƯn: Ngun Thị Ph-ơng Dung Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng Hà Nội, 2009 MC LC LI CM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 10 Phạm vi nghiên cứu 10 Mẫu khảo sát 10 Câu hỏi nghiên cứu 10 Giả thuyết nghiên cứu 10 Phƣơng pháp chứng minh 11 Kết cấu luận văn 11 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC THÔNG TIN Error! Bookmark not defined 1.1 Một số khái niệm liên quan Error! Bookmark not defined 1.2 Tiêu chuẩn lực cán thông tin Việt Nam thời kỳ Error! Bookmark not defined 1.3 Kinh nghiệm từ số mơ hình đào tạo cán thông tin số nƣớc giới Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHÂN LỰC THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN KH&CN THUỘC HỆ THỐNG THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIA Error! Bookmark not defined 2.1 Tổng quan Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia .Error! Bookmark not defined 2.1.1 Lịch sử hình thành cấu tổ chứcError! Bookmark not defined 2.1.2 Tiềm lực thông tin Error! Bookmark not defined 2.2 Hiện trạng nhân lực thông tin quan thông tin KH&CN Hệ thống Thông tin KH&CN Quốc gia Error! Bookmark not defined 2.2.1 Về số lượng Error! Bookmark not defined 2.2.2 Về chất lượng Error! Bookmark not defined 2.2.3 Tổng hợp nhận định nhân lực thông tinError! Bookmark not defined 2.3 Hiện trạng đào tạo cán thông tin Việt NamError! Bookmark not defined 2.3.1 Về đào tạo theo văn Error! Bookmark not defined 2.3.2 Về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thông tinError! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN THUỘC HỆ THỐNG THÔNG TIN KH&CN QUỐC GIAError! Bookmark not defined 3.1 Quan điểm Đảng Nhà nƣớc đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực thông tin Error! Bookmark not defined 3.2 Đánh giá tồn nhân lực thơng tin sở đào tạo nghiệp vụ thông tin Error! Bookmark not defined 3.2.1 Thiếu hụt cán thông tin năm tới Error! Bookmark not defined 3.2.2 Trình độ cán thơng tin số mặt hạn chế .Error! Bookmark not defined 3.2.3 Các sở đào tạo chuyên ngành thông tin nhiều bất cập Error! Bookmark not defined 3.2.4 Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chưa đáp ứng nhu cầu Error! Bookmark not defined 3.3 Đề xuất giải pháp Error! Bookmark not defined 3.3.1.Tăng cường hợp tác đào tạo trường đào tạo thông tin với quan thông tin KH&CN Error! Bookmark not defined 3.3.2.Thành lập trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán thông tin hoạt động độc lập, tự chủ tài theo tinh thần Nghị định 115/2005/NĐ-CP Error! Bookmark not defined 3.3.3 Đẩy mạnh E-learning công tác bồi dưỡng nghiệp vụ.Error! Bookmark not defined 3.3.4 Xây dựng chế đánh giá cán thông tin thông qua kết học tập từ lớp bồi dưỡng Error! Bookmark not defined 3.3.5 Khuyến khích cán tham gia đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học kiến thức KH&CN Error! Bookmark not defined 3.3.6 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lớp bồi dưỡng cán thông tin Error! Bookmark not defined 3.3.7 Đổi chương trình, giáo trình tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu phát triển Error! Bookmark not defined Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng, người tận tình giúp đỡ tơi việc chọn chủ đề luận văn, hướng dẫn phương hướng triển khai, cách sử dụng tài liệu tổng kết kết nghiên nghiên cứu cách có hệ thống Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đồng nghiệp thuộc quan thông tin KH&CN tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra số liệu nhanh chóng xác Vì thời gian có hạn, nên chắn luận văn tơi nhiều khiếm khuyết Kính mong thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp đóng góp ý kiến để luận văn hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT KH&CN Khoa học công nghệ SP&DV TT Sản phẩm dịch vụ thông tin KHKT Khoa học kỹ thuật CNTT Công nghệ thông tin IFLA Hiệp hội thư viện quốc tế UNESCO Tổ chức văn hoá, khoa học giáo dục Liên Hợp Quốc TW Trung ương CNH-HĐH Cơng nghiệp hố, đại hoá CSDL Cơ sở liệu SHTT Sở hữu trí tuệ ĐLCL Đo lường chất lượng PHẦN MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Tư tưởng chiến lược phát triển KH &CN nước ta đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước cơng nghiệp Việc tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ mới, thích hợp nhằm tắt đón đầu ln nhiệm vụ trọng tâm cấp, ngành Để thực tốt nhiệm vụ trên, tổ chức thơng tin KH&CN mà thành phần trung tâm nhân lực làm công tác thông tin KH&CN đóng vai trò quan trọng Đặc biệt, giai đoạn nay, cách mạng KH&CN giới phát triển vũ bão, phát minh sáng chế, công nghệ tri thức đời với tốc độ “hàm mũ” việc thu thập xử lý thơng tin lại đòi hỏi phải nhanh chóng cấp bách hết Điều đặt yêu cầu ngày cao cán thông tin Thực tế, đến phần lớn nhân lực thông tin quan thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia tốt nghiệp từ chuyên ngành khác, ngành thông tin Hơn nữa, cán thông tin đến tuổi nghỉ hưu chiếm tỷ lệ cao, dẫn đến thiếu hụt nhân năm tới Do vậy, việc đánh giá thực trạng nhân lực thông tin quan thông tin KH&CN thuộc hệ thống thông tin KH&CN quốc gia đề xuất sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng trước mắt lẫn lâu dài Trên tinh thần đó, định chọn nội dung nghiên cứu luận văn “Chính sách đào tạo nhân lực thơng tin quan thông tin KH&CN thuộc hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia” Lịch sử nghiên cứu Vấn đề đào tạo nhân lực thông tin từ lâu ý nhiều nước gần quan tâm nước ta Một phần vấn đề phản ánh số đề tài, cơng trình nghiên cứu Trước hết, đề tài “Mơ hình và giải pháp đào tạo cán thông tin- thư viện Việt Nam điều kiện xã hội thông tin đại” (Đề tài nghiên cứu cấp Bộ trường Đại học văn hóa Ths Nguyễn Thế Hiển thực năm 2004) - Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo sinh viên thông tin- thư viện nước, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo sinh viên thông tin -thư viện trường đại học - Hạn chế đề tài: + Đề tài nghiên cứu công tác đào tạo sinh viên thông tin-thư viện nói chung, khơng đề cập đến cơng tác bồi dưỡng cán thông tin - thư viện cơng tác quan thơng tin + Ngồi ra, tác giả không điều tra nghiên cứu chi tiết số lượng cán thông tin - thư viện nên không đánh giá nhu cầu đào tạo lực lượng cán tương lai Thứ hai, đề cập trực tiếp đến vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán thông tin có nhiều cơng trình viết liên quan Đặc biệt, “Thông tin: từ lý luận tới thực tiễn” (Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng, NXB văn hóa thơng tin, năm 2005), có nhiều nghiên cứu liên quan như: số quan điểm xây dựng sách quốc gia thơng tin KH&CN giai đoạn CHN-HĐH đất nước; phát triển thông tin KH&CN để trở thành nguồn lực; Đào tạo bồi dưỡng cán thông tin hệ thống thông tin KH&CN quốc gia Xuyên suốt viết này, tác giả phần đề cập đưa sách phát triển cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán thông tin Việt Nam giai đoạn nhằm biến thông tin KH&CN thành nguồn lực để phát triển đất nước Tuy nhiên, thiếu nguồn lực cần thiết, viết dừng lại phân tích định hướng mang tính chiến lược, số liệu sâu chất lượng nguồn nhân lực (trình độ, độ tuổi, trình độ chuyên mơn, ngoại ngữ…) lĩnh vực cần tiếp tục nghiên cứu sâu Tác giả luận văn kế thừa số tư tưởng định hướng viết PGS.TS Nguyễn Hữu Hùng trình nghiên cứu đưa ra giải pháp cụ thể Thứ ba, đề cập trực tiếp đến vấn đề đào đạo bồi dưỡng cán thông tin không kể đến hội thảo chuyên đề “Nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán thông tin tư liệu” (Kỷ yếu tháng 7/2006 Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia xuất bản) Các tham luận hội thảo hướng vào sách phát triển công tác bồi dưỡng cán thông tin hệ thống Các viết dừng lại việc đưa giải pháp phát triển công tác bồi dưỡng trình độ cán thơng tin mang tính khái quát, chưa đưa giải pháp cụ thể như: người cần đào tạo? đào tạo mơn gì? thời gian bao lâu? hay phối hợp trường đại học với quan tuyển dụng việc đào tạo Bên cạnh đó, viết không đề cập tới thiếu hụt nguồn nhân lực tương lai Tóm lại, so với cơng trình, đề tài nghiên cứu liên quan, luận văn lần khảo sát cụ thể số lượng chất lượng nhân lực thông tin (chuyên môn, cấp, ngoại ngữ, độ tuổi) quan thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thông tin KH&CN quốc gia Từ đó, đưa dự báo thiếu hụt nguồn nhân lực thông tin tương lai Hơn nữa, luận văn đề cập đến thực trạng đào tạo sinh viên thực trạng bồi dưỡng cán thông tin, nên phác họa tranh tổng thể nguồn nhân lực Ngoài ra, luận văn nhấn mạnh đến việc liên kết đào tạo khoa, trường đào tạo nhân lực thông tin với đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn nhân lực này; thành lập riêng trung tâm chuyên bồi dưỡng cán thông tin Đây giải pháp mà công trình, đề tài nghiên cứu trước luận văn khơng đề cập tới 10 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm vào việc: - Đánh giá thực trạng nhân lực thông tin quan thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thơng tin KH&CN Quốc gia - Đề xuất sách đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn đội ngũ cán thông tin tổ chức thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia - Thời gian nghiên cứu từ sau năm 2000 Mẫu khảo sát Cơ quan thông tin KH&CN Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia phân loại theo mơ hình cấp: TW, Bộ/ngành, địa phương sở bao gồm: - Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia - Cơ quan thông tin KH&CN cấp Bộ/ngành - Cơ quan thông tin KH&CN thuộc Sở KH&CN - Cơ quan thông tin Viện/Trung tâm nghiên cứu, trường Đại học Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng nhân lực thông tin quan thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia sao? Cần có sách đào tạo nhân lực thông tin để đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập? Giả thuyết nghiên cứu Trả lời câu 1: - Rất cán thông tin tốt nghiệp chuyên ngành thông tin thư viện - Cán thông tin đến tuổi nghỉ hưu chiếm tỷ lệ cao 11 Trả lời câu 2: - Thành lập Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán thông tin hoạt động độc lập, tự chủ tài - Tăng cường hợp tác đào tạo trường đào tạo thông tin với quan thông tin KH&CN Phƣơng pháp chứng minh - Nghiên cứu tài liệu - Điều tra, khảo sát nhân lực thông tin quan thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia - Phỏng vấn cán bộ, chuyên gia đầu ngành thông tin Kết cấu luận văn: gồm chương Mở đầu Chƣơng : Cơ sở lý luận đào tạo nhân lực thông tin Chƣơng : Đánh giá thực trạng nhân lực thông tin quan thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia Chƣơng : Giải pháp đào tạo nhân lực thông tin quan thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia Kết luận 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Loan Thuỳ: Vấn đề đào tạo cán thông tin-tư liệu Việt Nam, Tạp chí Thơng tin Tư liệu, số 2/1997 Bùi Loan Thuỳ: Đổi phương pháp giảng dạy môn học chuyên ngành thông tin - thư viện, số nhu cầu cấp thiết giai đoạn mới, Tập san Thư viện, số 4/1998 Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 quy định hoạt động thông tin khoa học cơng nghệ Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức KH&CN công lập Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội: Kỷ yếu hội thảo Ngành thông tin thư viện xã hội thông tin, Hà Nội, 2006 Minh Anh, Phan Văn: Một số suy nghĩ đào tạo cán thông tin-thư viện Việt Nam, Tạp chí Thơng tin Tư liệu, 3/1996 Nguyễn Hữu Hùng: Thông tin từ lý luận tới thực tiễn, Nhà xuất văn hố thơng tin, 2005 Nguyễn Hữu Hùng: Training and Upgrading of library of information personnels in Vietnam: A status report UNESCO, Bangkok, 1993 Nguyễn Hữu Hùng: Giáo dục đào tạo nghề nghiệp thơng tin, Tạp chí Thơng tin Tư liệu, 3/1996 10 Nguyễn Hữu Hùng: Mơ hình vấn đề đào tạo đại học cán thông tin học quản lý thơng tin, Tạp chí Thơng tin Tư liệu, 1/1999 11 Nguyễn Minh Hiệp: Nâng cao lực chuyên môn công tác thông tin-thư viện: Vấn đề giải pháp, Bản tin Liên hiệp thư viện, 11/2002 12 Nguyễn Minh Hiệp: Chương trình đào tạo ngành thông tin thư viện đổi mới, Bản tin Liên hiệp thư viện, 1/2002 13 13 Nguyễn Tiến Hiển: Mô hình giải pháp đào tạo cán thư viện thông tin Việt Nam điều kiện xã hội thông tin đại, Đề tài cấp bộ, Bộ Văn hóa thơng tin, 2004 14 Trần Anh Dũng: Thư viện quốc gia Việt Nam với việc đào tạo, bồi dưỡng cán ngành thư viện, Tạp chí Thư viện, 1/1999 15 Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia: Hội thảo tập huấn nâng cao hiệu công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán thông tin tư liệu, Hà Nội, 2002 16 Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia: Kỷ yếu Hội nghị ngành thông tin khoa học công nghệ lần thứ 5, Hà Nội, 2005 17 Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia: Nghiên cứu sách khoa học thực tiễn việc đại hố Hệ thống thơng tin khoa học cơng nghệ quốc gia Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế, Hà Nội, 12/2005 18 Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia: Hội thảo chuyên đề Nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin – tư liệu, Hà Nội, 2006 19 Vũ Dương Thúy Ngà: Vài nét công tác đào tạo cán thư viện giới Việt Nam, Tạp chí Thơng tin Tư liệu, 1/1994 20 Website: http://www.glib.hcmuns.edu.vn/ 14 ...ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN Bộ KHOA HọC Và CÔNG NGHệ VIệN CHIếN LƯợC Và CHíNH SáCH KHOA HọC Và CÔNG NGHệ Chính sách Đào tạo Nhân lực thông tin quan thông tin. .. thông tin quan thông tin khoa học công nghệ thuộc hệ thống thông tin khoa học công nghệ quốc gia LUậN VĂN THạC Sỹ KHOA HọC CHUYÊN NGàNH: CHíNH SáCH KHOA HọC Và CÔNG NGHệ Mã Số 60.34.70 Khóa 2006-2009... lực thông tin quan thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia Chƣơng : Giải pháp đào tạo nhân lực thông tin quan thông tin KH&CN thuộc Hệ thống thông tin KH&CN Quốc gia Kết luận 12
- Xem thêm -

Xem thêm: DSpace at VNU: Chính sách đào tạo nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin khoa học và công nghệ thuộc Hệ thống Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, DSpace at VNU: Chính sách đào tạo nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin khoa học và công nghệ thuộc Hệ thống Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn