DSpace at VNU: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

1 63 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 00:51

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN  Trần Thị Kiên Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: THƠNG TIN – THƯ VIỆN GVHD: PGS TS Trần Thị Quý HÀ NỘI - 2010
- Xem thêm -

Xem thêm: DSpace at VNU: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, DSpace at VNU: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn