Bài tập thực hành excel nghề Phổ thông

12 4,727 69
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Bài tập thực hành Microsoft Excel 2000 Bài số 1 Mục đích của bài tập: Thiết lập được môi trường và thao tác với cột Book, Sheet, Column, Row và Cell. Thực hiện việc nhập, sửa và định dạng kiểu dữ liệu trong Excel. Sử dụng các công thức đơn giản. Câu 1 ( Khởi động và thiết lập môi trường của bảng tính ) Trong menu View: Chọn màn hình soạn thảo Normal trong menu View Chọn menu View/Toolbars những thanh công cụ sau: Status bar Standard Formatting Drawing Trong menu Format chọn Cells, tại tab Fonts chọn định dạng Font: 1. Từ menu Arial(nếu bạn đang dùng font Vietkey, chế độ Unicode dựng sẵn mã 39) .Vntime(nếu bạn đang dùng font Vietkey, chế độ TCVN3-ABC mã 15). VNI Times(nếu bạn đang dùng font Vietkey, chế độ VNI-Win mã 29). Hoặc bạn có thể dùng font sẵn có khác ngoài Vietkey trên máy của bạn để hiện thị tiếng Việt. 2. Từ thanh công cụ: Tại thanh công cụ Formatting, chọn Font: thích hợp). Câu 2: Tạo bảng tính sau: Bảng bán hành tháng 7 năm 2003 Mã hàng Tên hàng Ngày bán Đơn giá Số lượng Thành tiền Tiền Việt MH-01 Coputer 03/07/03 500 $ 5 MH-02 TV Sony 03/07/03 230 $ 20 MH-03 TV Sam sung 07/03/03 210 $ 10 MH-04 TV-LG 07/06/03 200 $ 9 MH-05 VCD-Sony 07/06/03 100 $ 30 MH-06 VCD-LG 07/06/03 80 $ 8 MH-07 VCD-Samsung 07/10/03 60 $ 9 MH-08 Sond-Sony 07/10/03 74 $ 3 MH-09 Amply-Sony 07/10/03 200 $ 2 MH-10 Amply-Technics 07/20/03 198 $ 40 Thực hiện các yêu cầu sau: Thực hiện đúng định dạng như bảng trên. Đối với cột mã hàng phải được đánh số tự động bằng việc sao chép công thức của ô đầu. Tính cột Thành tiền = Đơn giá * Số lượng. Định dạng cho cột Thành tiền với kiểu tiền tệ như cột Đơn giá ($). Ví dụ 2300$ Cột Tiền Việt = 15670*Thành tiền. Định dang cho cột Tiền Việt với kiểu tiền tệ là VND (ví dụ: VND 20.000) Câu 3: Thực hiện các công việc sau: Sao chép toàn bộ bảng trên sang Sheet 2 Chèn thêm một cột Sheet mới và sao chép sang đó một bảng nữa. Thực hiện việc ẩn cột thành tiền trong Sheet 1 Đổi tên các cột Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 lần lượt như trên Thực hiện việc ẩn Sheet Bang du phong. Câu 4: Hãy thực hiện việc ghi lên đĩa với các yêu cầu sau: Ghi lên thư mục mang tên bạn trong ổ đĩa C:\ Với tên Bán hàng. Đổi tên cột tệp vừa tạo thành Bán hàng dự phòng với mật khẩu tùy bạn đặt. Đóng toàn bộ các cột Book đang mở và mở lại cột Book đó Thoát khỏi Excel để kết thúc bài học. Bài tập thực hành microsoft excel (Bài 2) Mục đích của bài tập này: Tạo lập và định dạng các kiểu dữ liệu trong bảng tính: Sử dụng một số hàm trong excel. Câu 1: Khởi động Excel và tạo bảng tính sau: Yêu cầu: Cột STT được đánh số tự động 1,2,3. Tính cho cột lương bằng công thức: Lương = Lương cơ bản*Bậc lương ( Tại ô E2 nhập công thức = C2*D2). Sao chép công thức đó cho các người tiếp theo. Tính cột Phụ cấp = 20%*Lương cơ bản. Tính cột Bảo hiểm = 5%*Lương. Tính cột Tổng lương = Lương +Phụ cấp –Bảo hiểm. Hãy tính tổng cột lương cơ bản và Tổng lương. Tính giá trị lớn nhất và nhỏ nhất cho các cột Bậc lương và phụ cấp . Ghi bảng tính lên đĩa với tên Bảng lương Câu 2: Mở một cột Book mới (tập tin mới) và tạo một bảng tính sau: Yêu cầu: Đánh số báo danh cho 10 thí sinh tự động theo mẫu: 2003D1, 2003D2,…, 2003D10. Tự nhập các cột Họ tên và Ngày sinh. Chèn thêm cột khu vực vào bên trái cột Ngày sinh và nhập dữ liệu. Nhập điểm cho các cột vừa định dạng và tính các cột còn lại theo công thức : Tổng điểm = Điểm toán + Điểm văn + Điểm anh. Kết quả = Đỗ nếu Tổng điểm >= 21, Còn lại là trượt . Đặt độ cao cho dòng thứ 7 là 20 . Tự đặt màu, cỡ và font chữ cho thích hợp . Ghi bảng tính lên đĩa với tên Bảng điểm . Đóng bảng tính và thoát khỏi Excel Bài tập thực hành microsoft excel (Bài 4) Mục đích của bài tập này: Đặt khoảng giá trị cho vùng nhập dữ liệu ( Validation ). Sử dụng các nhóm hàm tìm kiếm và điều kiện ( Hlookup, Vlookup, OR, And, IF ). Bài 1: Khởi động Excel và tạo bảng: Yêu cầu: Thực hiện việc định dạng như bảng trên: Vùng nhập điểm được định dạng tiêu đề nhập liệu như hình trên và khoảng giá trị chỉ được phép nhập từ 0 đến 10. Tự nhập điểm cho thích hợp. Tính cột Điểm TB = (Điểm từng môn * Số đơn vị học trình tương ứng của môn đó )/ Tổng số đơn vị học trình . Tính cột Kết quả theo công thức sau: Nếu Điểm TB >=5 và không có môn nào có điểm < 5 thì kết quả = “Lên lớp” còn lại Kết quả = “ Phải thi lại ”. Tính cột Xếp loại với kết quả như sau: Xếp loại = “ Giỏi ” nếu Điểm TB >= 8 và không phải thi lại. Xếp loại = “ Khá ” nếu điểm TB thuộc [6.5, 8) không phải thi lại. Xếp loại = “ Trung bình ” nếu Điểm TB thuộc [5, 6.5) và không phải thi lại. Còn lại thì Xếp loại = “ Yếu ”. Bài 2: Chèn thêm một Sheet mới và tạo bảng: Yêu cầu: Vùng nhập điểm được định dạng chỉ được phép nhập trên [0, 10]. Tính cột Tổng = Toán +Văn + Anh Sử dụng hàm Hlookup để tính cột UTKV1 trên vùng tìm kiếm như hình trên ( kết quả lấy dòng Nhóm UT1). Chèn thêm cột UTKV3 bên phải cột UTKV1 và tính cho cột này bằng hàm Hlookup lấy kết quả ở nhóm UT3. Tính cột Điểm XT = Tổng + UTKV3. Tính cột kết quả = “Đỗ” Nếu Điểm XT >= 21 còn lại kết quả = “Trượt”. Ghi lại và thoát khỏi Excel. bài tập thực hành microsoft excel (Bài 5) Mục đích của bài tập này: Tổng hợp lại các kiến thức đã học về hàm, cách định dạng, lọc và sắp xếp dữ liệu trong excel. Sử dụng các nhóm hàm xử lý văn bản, tìm kiếm và các nhóm hàm điều kiện. Chèn và định dang biểu đồ trong bảng tính. Khởi động Excel và tạo bảng: Yêu cầu: 1. Sử dụng hàm Left để tính cho cột Mã vùng nhận bằng 3 ký tự đầu của Số máy nhận. 2. Sử dụng hàm Hlookup để tính cột Đơn giá theo bảng tìm kiếm đã được xây dựng ở trên. 3. Tính cột thành tiền = Thời gian gọi * Đơn giá 4. Tính tổng 2 cột Thời gian gọi và Thành tiền 5. Tự xây dựng các vùng điều kiện để thực hiện các hàm sau đây: Đếm xem có bao nhiêu máy gọi có mã vùng 040 Đếm xem có bao nhiêu máy nhận có mã vùng 090 Tính tổng tiền cho những máy gọi có mã vùng 040 Tính tổng thời gian của những máy gọi có mã vùng 090. 6. Sắp xếp dữ liệu của bảng giảm dần theo cột Thành tiền, nếu trùng giá trị thì sắp xếp theo Thời gian gọi. 7. Thực hiện việc lọc dữ liệu như sau: Lọc tất cả các máy nhận có mã vùng 090 và sau đó sao chép sang Sheet 2 Lọc tất cả các máy gọi có mã vùng 040 và sau đó sao chép sang Sheet 3 Lọc những máy có cột thành tiền >=50.000 và <= 100.000. 8. Chèn biểu đồ cho bảng tính trên. Ghi lại một lần nữa và thoát khỏi Excel. Bài thực hành Excel tổng hợp Bài 1: Tạo bảng thành toán lương như sau: Bảng thanh toán lương tháng 05/2003 STT Họ Tên Mức Lương Chức vụ mã kt số con ngày công lương phụ cấp tiền kt thu nhập tạm ứng 1 Minh 600 tp a 1 25 2 Hoa 570 pp a 2 24 3 Liên 560 pp b 3 23 4 Phượng 500 nv a 5 26 5 Ngân 500 nv c 2 27 6 Ngọc 400 nv b 3 28 7 Hưng 600 tp a 4 29 8 Hải 450 nv c 4 30 9 Hùng 500 nv b 2 21 [...]... được dựa vào bảng khen thưởng Thu nhập = Lương +phụ cấp gia đinh+tiền khen thưởng Tạm ứng = 1/3 lương Thực lĩnh = thu nhập – tạm ứng Trích những người có số con >2 Trích những người có số con 2 hoặc vụ là “TP” B 250000 C 100000 Bài 2: Tạo bảng tính và thực hiện Yêu cầu 1 Kẻ khung viền cho bảng như định dạng trên 2 Tính cột số ngày thuê theo công thức( . Bài tập thực hành Microsoft Excel 2000 Bài số 1 Mục đích của bài tập: Thiết lập được môi trường và thao tác với cột Book, Sheet, Column, Row và Cell. Thực. tên Bảng điểm . Đóng bảng tính và thoát khỏi Excel Bài tập thực hành microsoft excel (Bài 4) Mục đích của bài tập này: Đặt khoảng giá trị cho vùng nhập dữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập thực hành excel nghề Phổ thông, Bài tập thực hành excel nghề Phổ thông, Bài tập thực hành excel nghề Phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn