DSpace at VNU: Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương

13 116 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/12/2017, 14:26

... nhằm nâng cao hiệu việc đánh giá kết học tập sinh viên trường CĐSPTƯ Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết học tập sinh viên trường. .. chức giáo dục trường đại học cao đẳng Chính thế, nước giới đề công tác nghiên cứu việc đánh giá kết học tập học sinh, sinh viên Một số nước liên kết tổ chức điều tra kết học tập học sinh, sinh viên. .. kết học tập sinh viên nhằm góp phần tạo sở cho việc thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường Chính thế, nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết học tập sinh viên trường Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: DSpace at VNU: Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương, DSpace at VNU: Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn