BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Đỗ Thế Sử
Đỗ Thế Sử(11572 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 159
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:25

Mô tả: Bài tập 4c)-5 Bài tập 6-7 Bài tập 8-9 Bài tập 1-2-3 Bài tập 10 Củng cố Muc lục Bài 1: a) Viết phương trình mặt phẳng qua điểm M(1;-2; 4) Giải: Mặt phẳng đi qua điểm M(1;-2;4) và Có vectơ pháp tuyến : (2;3;5)n = r Có vectơ pháp tuyến : (2;3;5)n = r Có phương trình là: ( ) ( ) ( ) 2 1 3 2 5 4 0x y z− + + + − = ⇔ 2 3 5 16 0x y z+ + − = (3;2;1)u = r ( 3;0;1)v = − r (2; 6;6)n = − r phương trình mặt phẳng là: ( ) ( ) ( ) 2 0 6 1 6 2 0x y z− − + + − = ⇔ 3 3 9 0x y z− + − = b) Viết phương trình mặt phẳng qua điểm A(0;-1; 2) và song song với giá của mỗi vectơ (3;2;1)u = r ( 3;0;1)v = − r Giải Mặt phẳng đi qua điểm A(0;-1;2) và là các vectơ chỉ phương vì vậy có vtpt là: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG (trang 80) ( 3;0;0) ,A − (0; 2;0) ,B − (0;0; 1)C − 1 x y z a b c + + = 1 3 2 1 x y z + + = ⇔ − − − 2 3 6 6 0x y z+ + + = (3; 2;0)AB = − uuur (3;0; 1)AC = − uuur (2;3;6)n = r Phương trình mặt phẳng qua A có vectơ pháp tuyến (2;3;6)n = r Có phương trình là: 2 3 6 6 0x y z+ + + = Cách 2 và Chỉ phương Nên có vectơ pháp tuyến là Giải:Áp dụng công thức: Thay số vào ta có: Câu 1c):Viết phương trình mặt phẳng qua 3 điểm: BÙI NGOC LINH TH PT DT buingoclin h2011@yahoo.com. vn Bài 2 Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua trung điểm I(3;2;5) và có vectơ pháp tuyến là: (2; 2; 4)n = − − r Mặt phẳng trung trực có phương trình là: ( ) ( ) ( ) 1 1 1 2 2 5 0x y z− − − − − = ⇔ 2 9 0x y z− − + = Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB :A(2;3;7);B(4;1;3) GIẢI α A B I Muc lục BÙI NGOC LINH TH PT DT buingoclin h2011@yahoo.com. vn 5 Bài 3a) Cho hệ toạ độ Oxyz.Hãy viết phương trình của các mặt phẳng (Oxy),(Oyz),(Oxz) Giải Mặt phẳng (Oxy) i qua O(0;0;0) và có véc tơ pháp tuy nđ ế (0;0;1)cho nên có phương trình:0(x-0)+0(y-0)+1(z-0)=0⇔z=0 Mặt phẳng (Oxz) i qua O(0;0;0) và có véc tơ pháp đ tuyến(0;1;0)cho nên có phương trình:0(x-0)+1(y-0)+0(z-0)=0⇔y=0 Mặt phẳng (Oyz) i qua O(0;0;0) và có véc tơ pháp đ tuy n(1;0;0)cho nên có phương trình:1(x-0)+0(y-0)+0(z-0)=0ế ⇔x=0 Muc lục BÙI NGOC LINH TH PT DT buingoclin h2011@yahoo.com. vn 6 Bài 3b) Hãy viết phương trình của các mặt phẳng qua điểm M(2;6;-3) và lần lượt song song các mặt phẳng toạ độ Giải Mặt phẳng song song với (Oxy) i qua M (2;6;-3) và có véc tơ đ pháp tuyến(0;0;1)cho nên có phương trình: 0(x-2)+0(y-6)+1(z+3)=0⇔ z+3=0 Mặt phẳng song song với (Oxz) i qua M(2;6;-3) và có véc tơ pháp đ tuyến(0;1;0)cho nên có phương trình: 0(x-2)+1(y-6)+0(z+3)=0⇔ y-6=0 Mặt phẳng song song với (Oyz) i qua M(2;6;-3) và có véc tơ pháp đ tuyến(1;0;0)cho nên có phương trình: 1(x-2)+0(y-6)+0(z+3)=0⇔ x-2=0 Muc lục Bài 4 a) Mặt phẳng chứa truc Ox nên qua O(0;0;0)và có vectơ (1;0;0)i = r Và có vectơ : (4; 1;2)OP = − uuur Có vectơ pháp tuyến : , (0; 2; 1)n i OP   = = − −   uuur r r Mặt phẳng có phương trình là: ( ) ( ) ( ) 0 0 2 0 1 0 0x y z− − − − − = ⇔ 2 0y z− − = 2 0y z⇔ + = Bài 4 b) Mặt phẳng chứa truc Oy nên qua O(0;0;0)và có vectơ (0;1;0)j = r Và có vectơ : (1;4; 3)OQ = − uuur Có vectơ pháp tuyến : , ( 3;0; 1)n j OQ   = = − −   uuur r r Mặt phẳng có phương trình là: ( ) ( ) ( ) 3 0 0 0 1 0 0x y z− + − + − = ⇔ 3 0x z+ = Chỉ phương Chỉ phương Muc lục Lâp phương trình mặt phẳng chứa trục Ox và điểm P(4;-1;2) Lâp phương trình mặt phẳng chứa trục Oyvà điểm Q(1;4;-3) Bài 4 c) Vì mặt phẳng chứa truc Oz nên chứa O(0;0;0)và có vectơ (0;0;1)k = r và có vectơ : (3; 4;7)OR = − uuur Có vectơ pháp tuyến : , (4;3;0)n k OR   = =   uuur r r Mặt phẳng có phương trình là: ( ) ( ) ( ) 4 0 3 0 0 0 0x y z− + − + − = ⇔ 4 3 0x y+ = Chỉ phương Bài 5 a)Mặt phẳng (ACD) qua C(5;0;4)và có vectơ (0; 1;1)AC = − uuur Và có vectơ : ( 1; 1;3)AD = − − uuur Có vectơ pháp tuyến : , (2;1;1)n AC AD   = =   uuur uuur r Mặt phẳng có phương trình là: ( ) ( ) ( ) 2 5 1 0 1 4 0x y z− + − + − = ⇔ 2 14 0x y z+ + − = Chỉ phương Muc lục Lâp phương trình mặt phẳng chứa trục Oz và điểm R(3;-4;7) BÙI NGOC LINH TH PT DT buingoclin h2011@yahoo.com. vn Mặt phẳng (BCD) qua C(5;0;4) và có vectơ (4; 6;2)BC = − uuur và có vectơ : (3; 6;4)BD = − uuur Có vectơ pháp tuyến : , (12;10;6)n BC BD   = =   uuur uuur r Mặt phẳng có phương trình là: ( ) ( ) ( ) 6 5 5 0 3 4 0x y z− + − + − = ⇔ 6 5 3 42 0x y z+ + − = Chỉ phương 5b)Phương trình mặt phẳng đi qua cạnh AB và song song cạnh CD Giải: Phương trình mặt phẳng đi qua cạnh AB và song song cạnh CD Có vectơ pháp tuyến : , (10;9;5)n AB CD   = =   uuur uuur r Mặt phẳng có phương trình là: ( ) ( ) ( ) 10 5 9 1 5 3 0x y z− + − + − = ⇔ 10 9 5 74 0x y z+ + − = Muc lục Bài 6 Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(2;-1;2) và song song mặt phẳng :2x-y+3z+4=0 Giải : Phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(2;-1;2) và song song mặt phẳng :2x-y+3z+4=0 do đó có vec tơ pháp tuyến là: (2; 1;3)n = − r Mặt phẳng có phương trình là: ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 3 2 0x y z− − + + − = ⇔ 2 3 11 0x y z− + − = Bài 7 Viết phương trình mặt phẳng đi 2 qua điểm A(1;0;1);B(5;2;3) và vuông góc mặt phẳng :2x-y+z-7=0 Giải : Phương trình mặt phẳng đi 2 qua điểm A(1;0;1);B(5;2;3) và vuông góc mặt phẳng :2x-y+z-7=0 do đó có vec tơ pháp tuyến là: Mặt phẳng có phương trình là: ( ) ( ) 1 1 2 1 0x z− − − = ⇔ 2 1 0x z− + = , (4;0; 8)n AB n β   = = −   uuur uur r (4;2;2)AB = uuur (2; 1;1)n β = − uur Muc lục . Bài tập 4c)-5 Bài tập 6-7 Bài tập 8-9 Bài tập 1-2-3 Bài tập 10 Củng cố Muc lục Bài 1: a) Viết phương trình mặt phẳng qua điểm M(1;-2; 4) Giải: Mặt phẳng. Phương trình mặt phẳng: Bài tập 4c)-5a) Bài tập 6-7 Vị trí tương đối –khoảng cách: Bài tập 8-9 Xem bải phương trình đường thẳng trong không gian Giải bài

— Xem thêm —

Xem thêm: BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG, BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG, BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tap-phuong-trinh-mat-phang

Đăng ký

Generate time = 0.122529983521 s. Memory usage = 18.47 MB