DSpace at VNU: Hoạt động marketing tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

71 98 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/12/2017, 16:00

Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia MỤC LỤC Nội dung Trang MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƢ VIỆN 1.1 Các khái niệm marketing 1.2 Vai trò cần thiết marketing hoạt động thông tin thƣ viện 11 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc ứng dụng marketing hoạt động thông tin thƣ viện 13 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 16 2.1 Giới thiệu Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia 16 2.1.1 Lịch sử hình thành Cục Thơng tin KH&CN 16 2.1.2 Thực trạng nội lực Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 20 2.2 Chiến lƣợc kế hoạch marketing Cục Thông tin KH & CN 21 2.3 Hoạt động nghiên cứu nhu cầu ngƣời dùng tin 24 2.4 Các sản phẩm marketing Trung tâm 29 2.4.1 Tài liệu gốc: 29 2.4.2 Sản phẩm thông tin 31 Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia 2.4.3 Dịch vụ thông tin 36 2.5 Các phƣơng thức phân phối sản phẩm dịch vụ 36 2.5.1 Phổ biến sản phẩm đến cá nhân nhóm người dùng tin 37 2.5.2 Phổ biến sản phẩm thông tin đưa đến địa điểm xác định 40 2.5.3 Phổ biến sản phẩm thông tin qua mạng 47 2.6 Các phƣơng tiện truyền thông marketing 49 2.6.1 Quan hệ công chúng 49 2.6.2 Quảng cáo 51 2.6.3 Các hoạt động chiêu thị 54 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CỤC THÔNG TIN KH & CN QUỐC GIA 57 3.1 Đánh giá hoạt động Marketing hoạt động thông tin thƣ viện Cục Thông tin KH&CN 57 3.1.1 Ưu điểm 57 3.1.2 Hạn chế 61 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động marketing Cục Thông tin 63 3.2.1 Cục Thông tin cần xây dựng chiến lược marketing cụ thể 63 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật thông tin khoa học công nghệ 63 3.2.3 Cải tiến đa dạng hố sản phẩm thơng tin 64 3.2.4 Định giá cho sản phẩm thông tin 65 3.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động phân phối sản phẩm dịch vụ 66 3.2.6 Tăng cường hoạt động chiêu thị, quảng bá sản phẩm dịch vụ TTTV 66 2.3.7 Đào tạo cán nghiệp vụ marketing 67 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kỷ nguyên số hóa thay đổi chức thư viện tổ chức thông tin với vai trò cán thư viện chuyên gia thông tin trở nên quan trọng hết việc phát triển kiến thức kỹ cho NDT cộng đồng mà họ hỗ trợ Thương mại điện tử, thư điện tử marketing, mối quan hệ marketing …chính yếu tố cấu thành hoạt động marketing thời đại kỹ thuật số Marketing giúp thư viện hiểu NDT muốn gì, làm để đáp ứng nhu cầu họ làm để cải thiện mối quan hệ bạn đọc- thủ thư Do marketing xem công cụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt tới NDT nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động TT - TV Marketing giúp cho quan TT - TV linh hoạt chiến lược phát triển, kịp thời nắm bắt nhu cầu NDT, kịp thời cung cấp sản phẩm có giá trị dịch vụ có chất lượng tới NDT nhằm thỏa mãn tối đa NCT họ Hiện chiến lược marketing triển khai áp dụng nhanh chóng thực tiễn hoạt động TT-TV Cục Thông tin KH & CN Quốc gia tổ chức thông tin KH&CN lớn Việt Nam có chức đầu mối liên kết trung tâm mạng lưới tổ chức dịch vụ thơng tin KH & CN, có nhiệm vụ thơng tin, phổ biến, tun truyền KH & CN Tuy nhiên, Cục Thông tin chưa thực hoạt động hiệu theo tầm cỡ quy mơ mình, hoạt động marketing mờ nhạt, chưa có chiến lược quảng bá sản phẩm dịch vụ thông tin KH & CN cách bản, chưa có giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiểu biết NDT vai trò lợi ích sản phẩm dịch vụ KH & CN Do đó, để triển khai chiến lược marketing đẩy mạnh hoạt động Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia marketing góp phần nâng cao hiệu hoạt động TT – TV Cục Thông tin chọn đề tài cho khóa luận là: “ Hoạt động marketing Cục Thông tin KH&CN Quốc gia” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nâng cao hiệu hoạt động marketing Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu khái niệm marketing marketing hoạt động TT – TV - Giới thiệu sơ lược Cục Thông tin KH&CN Quốc gia - Nghiên cứu đặc điểm nhu cầu tin NDT quan - Nghiên cứu loại hình sản phẩm dịch vụ thông tin, phương thức phân phối hoạt động chiêu thị sản phẩm dịch vụ TT-TV Cục Thông tin KH&CN - Nhận xét, đánh giá hiệu hoạt động marketing Cục Thông tin - Đưa kiến nghị giải pháp nhằm đẩy mạnh hoàn thiện hoạt động marketing hoạt động TT-TV Cục Thông tin KH&CN Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động marketing 3.2 Phạm vi nghiên cứu Cục Thông tin KH&CN Quốc gia Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận triển khai nghiên cứu với phương pháp sau đây: - Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu - Phương pháp quan sát, điều tra thực tế - Phương pháp vấn Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thông tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Kết cấu khóa luận chia làm chương: Chương Cơ sở lý luận marketing hoạt động thông tin thư viện Chương Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Chương Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƢ VIỆN 1.1 Các khái niệm marketing Marketing xuất từ đại công nghiệp phát triển, thúc đẩy sản xuất tăng nhanh làm cho cung hàng hoá có xu hướng vượt cầu Khi người phải tìm biện pháp tốt để tiêu thụ hàng hố Q trình tìm kiếm giải pháp tốt để thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá làm cho hoạt động marketing ngày phát triển sở để hình thành mơn khoa học hồn chỉnh Có nhiều cách định nghĩa marketing khác Hiệp hội marketing Mỹ (American Marketing Association, AMA) định nghĩa sau: “Marketing nhiệm vụ cấu tổ chức tập hợp tiến trình để nhằm tạo ra, trao đổi, truyền tải giá trị đến khách hàng, nhằm quản lý quan hệ khách hàng cách khác để mang lợi ích cho tổ chức thành viên hội đồng cổ đông” Theo Philip Kotler - cha đẻ marketing đại marketing trình quản lý mang tính xã hội, nhờ mà cá nhân tập thể có họ cần mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán trao đổi sản phẩm có giá trị với người khác Khái niệm marketing đưa mang tính chất tổng hợp dựa khái niệm cốt lõi: nhu cầu, mong muốn yêu cầu, sản phẩm, giá trị, chi phí hài lòng, trao đổi, giao dịch mối quan hệ, thị trường, marketing người làm marketing Có thể xem marketing trình mà cá nhân tập thể đạt họ cần muốn thơng qua việc tạo lập, cống hiến, trao đổi tự giá trị sản phẩm dịch vụ với Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Theo định nghĩa dành cho nhà quản lý, marketing ví “ nghệ thuật bán hàng", yếu tố quan trọng marketing thật không nằm chỗ bán sản phẩm Peter Drucker, nhà lý thuyết quản lý hàng đầu cho rằng: “ Nhưng mục đích marketing để biết hiểu rõ khách hàng thật tốt cho sản phẩm dịch vụ thích hợp với người đó, tự bán Lý tưởng nhất, marketing nên kết từ sẵn sàng mua sắm Từ đó, việc hình thành nên sản phẩm dịch vụ trở nên cần thiết để tạo chúng” Marketing hiểu dịch vụ khuyến sản phẩm, đặc biệt quảng cáo gây dựng thương hiệu Tuy nhiên, marketing có nghĩa rộng lấy khách hàng làm trọng tâm Các sản phẩm hàng hóa phát triển để đáp ứng với mong mỏi nhóm khách hàng khác nhau, vài trường hợp, nhóm khách hàng chuyên biệt Ngày nay, marketing đại hệ thống kết hợp nhiều hoạt động kinh tế, gồm có bốn việc: bán sản phẩm đến thị trường cần nó, định giá theo nhu cầu, thoả mãn nhu cầu khách hàng tạo lợi nhuận cho nhà sản xuất Một kế hoạch marketing để đạt thành cơng đòi hỏi kết hợp chiến lược hiệu chữ P (Product, Place, Price, Promotion) - Sản phẩm, Phân phối, Định giá Khuyến Vì nhà tiếp thị tiếng, E Jerome McCarthy, phân loại marketing vào nhóm hoạt động trở nên vô phổ biến, bao gồm - Sản phẩm (Product) - Giá (Price) - Phân phối (Place) - Xúc tiến thương mại hỗ trợ bán hàng (Promotions) Việc phối hợp chiến lược để đạt thành công gọi marketing hỗn hợp Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thông tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Trong hoạt động TT-TV chiến lược marketing hỗn hợp bao gồm thành tố hiểu sau: - Sản phẩm (Product): Sản phẩm gồm thứ hữu hình vơ dịch vụ Sản phẩm hiểu tất mà quan TT-TV cung cấp cho NDT, nhằm thỏa mãn NCT họ Sản phẩm TT –TV có ý nghĩa có giá trị sử dụng NDT Sản phẩm TT - TV bao gồm tài liệu gốc, sản phẩm dịch vụ TT - TV - Phân phối (Place): Việc phân phối đề cập đến địa điểm bán hàng đưa sản phẩm hay dịch vụ đến với NDT Quyết định phân phối phải đảm bảo việc cung cấp SP – DV thông tin cho NDT cách thuận lợi thời gian địa điểm Với thư viện truyền thống việc phân phối có liên quan đến quy định phục vụ người đọc (giờ mở cửa, quy định mượn trả…) thư viện điện tử sách giải pháp cơng nghệ xác nhận quyền phép truy cập, quyền khai thác dịch vụ mức truy cập trường hợp cụ thể - Giá (Price): thành tố thứ ba marketing hỗn hợp Giá quy định sản phẩm xác định dựa sở chi phí cấu thành để tạo nên sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông tin khác Giá khơng nói giá trị chi phí tiền mặt, mà giá trị thời gian công sức khách hàng thu thập thơng tin hữu ích, kịp thời Chí phí xem cơng cụ để trì thúc đẩy hoạt động TT-TV hoạch định chiến lược đầu tư, định lựa chọn công cụ yểm trợ - Các hoạt động chiêu thị (Promotion): Bao gồm quảng cáo, quan hệ công chúng, khuyến khích, chiêu thị sản phẩm làm cho người ý đến Các hoạt động truyền thông marketing q trình truyền tải thơng tin quan TT-TV thực nhằm gây ảnh hưởng tới thái độ, hành vi nhận thức NDT Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Marketing có ảnh hưởng sâu sắc đến cơng tác TT - TV Bất thư viện muốn phát triển phải quan tâm đến marketing Marketing giúp hiểu, giao tiếp đem lại giá trị cho khách hàng việc giúp thư viện định vị hình ảnh với người dùng tin, lãnh đạo cấp nhà tài trợ Hơn nữa, marketing không công cụ mà triết lý hoạt động tổ chức, nâng cao trình độ, kỹ thư viện viên làm thay đổi tất hoạt động thư viện theo hướng quan tâm tới thị trường Như vậy, để ứng dụng marketing vào thực tiễn hoạt động TT- TV, thư viện cần phải có kế hoạch xây dựng chiến lược marketing cụ thể lâu dài Một q trình marketing cần có giai đoạn chính: - Giai đoạn nghiên cứu marketing - Giai đoạn xây dựng chiến lược, lập kế hoạch marketing - Giai đoạn triển khai kế hoạch marketing * Giai đoạn nghiên cứu marketing nghiên cứu khách hàng nhằm nhận diện nhu cầu khách hàng xác định thị trường cách xác Đồng thời nghiên cứu việc tạo sản phẩm với mức độ khả sản phẩm đáp ứng nhu cầu cộng đồng người dùng Thêm giai đoạn bao gồm phân tích giá dự báo mức tiêu thụ sản phẩm, đề cập đến cách thức quảng bá sản phẩm thị trường, từ xác định hiệu chiến dịch marketing, nghiên cứu phương tiện làm môi trường để tiến hành marketing Cuối nghiên cứu khả đáp ứng nhu cầu thị trường nhà cung cấp sản phẩm Theo P Kotler nghiên cứu marketing tổng hòa cơng việc thiết kế, thu thập, phân tích tổng hợp liệu tìm liệu thích hợp tình thị trường cụ tình cụ thể đặt Như khơng có giai đoạn nghiên cứu marketing khơng thể hiểu rõ nhu cầu thị trường Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia * Giai đoạn xây dựng chiến lược, lập kế hoạch marketing Chiến lược marketing trình thực việc lựa chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn vị trí cạnh tranh, phát triển marketing hỗn hợp cách hợp lý nhằm đạt mục tiêu, phục vụ nhóm khách hàng lựa chọn đồng thời làm sở cho tổ chức phát triển hệ thống sản phẩm để đưa thị trường Theo P Kotler chiến lược marketing việc lựa chọn số thị trường mục tiêu, tìm vị trí cạnh tranh triển khai hoạt động marketing cách hiệu để đáp ứng nhu cầu khách hàng chọn trước Kết trình marketing sở cho việc lập kế hoạch marketing Kế hoạch marketing ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược phát triển thư viện Kế hoạch marketing cần xem giải pháp quan trọng để triển khai hoạt động quan TT – TV * Giai đoạn triển khai kế hoạch marketing Việc triển khai kế hoạch marketing xem giai đoạn cuối hoạt động marketing Triển khai marketing bao gồm bước: + Tạo sản phẩm mới: vấn đề tạo sản phẩm nhìn nhận hệ tất yếu, nội dung quan trọng trình marketing hoạt động TT- TV xem yếu tố nhất, yếu tố trước hết dành để đáp ứng nhu cầu tin NDT + Phổ biến sản phẩm thông tin- thư viện Phổ biến sản phẩm bao gồm nhiều hoạt động khác nhau: phổ biến thông tin địa xác định, phổ biến thông tin địa điểm xác định Phổ biến sản phẩm thông tin không hoạt động chiều quan thư viện triển khai NDT mà bao gồm phương thức mà NDT cách nhận thơng tin mà cần đáp ứng nhu cầu thơng tin + Xác định chi phí, giá Nhóm miễn phí gọi dịch vụ loại mà nhóm người trở thành người đọc, NDT quan TT – TV Phạm Thị Bích Ngọc 10 K51-Thông tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CỤC THÔNG TIN KH & CN QUỐC GIA 3.1 Đánh giá hoạt động Marketing hoạt động thông tin thƣ viện Cục Thơng tin KH&CN 3.1.1 Ưu điểm Nhìn chung Cục Thông tin KH & CN Quốc gia bước đầu triển khai vận dụng lý thuyết marketing hoạt động TT-TV, cho dù chưa có định hướng marketing cụ thể hoạt động marketing Cục Thông tin đem lại bước đầu thành công (1) Các sản phẩm dịch vụ thông tin KH&CN Hệ thống sản phẩm dịch vụ thông tin ngày đa dạng từ truyền thống tới đại Với vai trò quan đầu ngành nước nguồn lực thông tin KH&CN, năm qua kinh phí bổ sung tài liệu trì ổn định, số lượng tài liệu nhập vào Cục Thông tin tăng đáng kể quan hệ trao đổi hợp tác quốc tế Các sản phẩm dịch vụ thông tin không ngừng mở rộng, trọng sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng phục vụ cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Định hướng thu thập tài liệu xác định rõ ràng sở chức nhiệm vụ, góp ý NDT định hướng phát triển đất nước Các ấn phẩm tổng quan phân tích sưu tập chuyên đề biên soạn kịp thời, phục vụ việc xây dựng chương trình, đề án Bộ Khoa học Công nghệ Thêm nữa, Cục Thông tin đẩy mạnh loại hình ấn phẩm thơng tin mình, đặc biệt loại thông tin chuyên đề, thông tin nhanh, điểm tin khoa học công nghệ chuyên ngành khoa học tiên tiến, mũi nhọn mà bạn đọc quan tâm (ví dụ vật liệu mới, siêu dẫn ) Phạm Thị Bích Ngọc 57 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Song song với trình bổ sung tài liệu q trình hồn thiện, đa dạng hóa loại hình sản phẩm, dịch vụ thơng tin Cục Thơng tin KH & CN Quốc gia trọng nguồn tin giấy, CD/ROM nguồn tin điện tử CSDL tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh, Chemical Abstracts, Pascal…, ) Các tin điện từ ngày chứng tỏ ưu điểm trội việc trao đổi thuận tiện, nhanh, bao gói thơng tin dễ dàng Những ấn phẩm thông tin giấy điển hình Tạp chí Thơng tin- tư liệu, Khoa học Công nghệ Việt Nam, Khoa học Công nghệ giới, Tổng luận Khoa học – Công nghệ - Kinh tế, Tap chí tóm tắt Tài liệu KH&CN Việt Nam …Ngồi Trung tâm xuất tin điện tử phát hành mạng VISTA như: Kinh tế - Khoa học – Công nghệ - Môi trường, Nông thôn đổi mới, Bản tin công nghệ, Bản tin KH&CN tổng hợp… Bên cạnh đó, Cục Thơng tin triển khai dịch vụ thơng tin thích hợp, linh họat để phục vụ cho đối tượng NDT Đặc biệt Cục thông tin tổ chức dịch vụ”Bạn đọc đặc biệt", nâng cao chất lượng phục vụ NDT, góp phần đưa thông tin KH&CN đến với NDT Phát triển ngân hàng liệu Quốc gia KH & CN sở dịch vụ thông tin chủ yếu (2) Hoạt động phân phối sản phẩm dịch vụ thông tin Hoạt động phân phối sản phẩm dịch vụ thơng tin ngày có đổi đáng kể công tác thư viện Nội quy thư viện linh hoạt nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu tin NDT Thư viện Khoa học Kỹ thuật Trung ương tổ chức kho mở Kho tạp chí, phòng Đọc tự chọn trang bị thiết bị công nghệ đại, trung tâm tra cứu – Thư viện Điện tử đa phương tiện có quy mô lớn Việt Nam lĩnh vực KH&CN cung cấp cho NDT sản phẩm dịch vụ thơng tin cách nhanh chóng chất lượng Ngồi phương thức phục vụ chỗ, phương thức phục vụ từ xa trọng qua điện thoại chuyển fax, qua email Một mạnh bật Cục Phạm Thị Bích Ngọc 58 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Thông tin KH & CN sản phẩm dịch vụ quan phần lớn miễn phí thu phí thấp điều tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích NDT tích cực sử dụng nguồn lực thư viện Với hình thức phục vụ ngày đa dạng, Cục Thông tin bước đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhanh thuận tiện cho nhu cầu thông tin nhà nghiên cứu, quản lý, doanh nghiệp, giáo viên, sinh viên nước Cục Thông tin trọng phát triển mạng lưới thông tin theo lĩnh vực trọng điểm ưu tiên phát triển đất nước, mở rộng thư viện điện tử tới trường đại học cao đẳng hầu hết quan KH & CN Đặc biệt Cục Thông tin đẩy mạnh dịch vụ thông tin công nghệ phục vụ doanh nghiệp đưa thông tin tư liệu phục vụ phát triển nông thôn, vùng sâu, vùng xa đất nước, thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật tiến góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu KH & CN Song song với hoạt động đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thông tin công tác phục vụ thông tin Cục Thông tin không ngừng mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động Với chức thư viện Trung tâm nước KH&CN, với việc phát triển nguồn lực thông tin, ứng dụng công nghệ đại, khu vực phục vụ ngày khang trang, đại đặc biệt với đội ngũ cán giỏi nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, thời gian qua hoạt động phục vụ Cục Thông tin bạn đọc đánh giá cao Kho sách phòng đọc tạp chí ngoại văn Phạm Thị Bích Ngọc 59 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia (3) Hoạt động chiêu thị, quảng bá sản phẩm dịch vụ thông tin Các hoạt động chiêu thị, quảng bá sản phẩm dịch vụ thông tin bước đầu triển khai thu kết khả quan việc số lượng NDT biết đến khai thác, sử dụng sản phẩm dịch vụ thông tin ngày tăng Cục Thông tin thường xuyên tổ chức chương trình tiếp nhận thơng tin phản hồi NDT nhằm không ngừng thỏa mãn nhu cầu thông tin NDT đồng thời phát triển dịch vụ cung cấp thông tin thông qua Hội nghị bạn đọc thường niên, hội thảo Thư viện tích cực quảng cáo sản phẩm, dịch vụ thông tin tư liệu hình thức: qua mạng, qua hình thức tuyên truyền giới thiệu sách báo… Cục Thông tin chuyển đổi phương thức phục vụ từ kho đóng sang kho mở áp dụng khung phân loại DDC với cổng tử mã vạch Với hình thức phục vụ làm cho hoạt động thư viện trở nên sinh động hiệu trở nên gần gũi với NDT Cục Thông tin triển khai công tác tổ chức đào tạo, huấn luyện NDT kiến thức tin học, kỹ tra tìm thơng tin mạng, tra tìm tài liệu CSDL kho mở Đây là hình thức khác marketing sản phẩm dịch vụ Cục Thông tin Tất hoạt động bước đầu có tác dụng định đạt số tiến đáng kể, giúp cho NDT nhận thức rõ vai trò to lớn giá trị hữu ích sản phẩm dịch vụ TT- TV, yếu tố tiền đề quan trọng ban đầu giúp NDT hình thành thói quen tập quán sử dụng sản phẩm dịch vụ thơng tin KH & CN góp phần nâng cao trình độ dân trí, kịp thời nắm bắt với trình độ KH & CN giới đồng thời đưa công tác TT - TV lên tầm cao trước yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước giai đoạn Phạm Thị Bích Ngọc 60 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh kết thu Cục Thơng tin KH & CN tồn nhiều hạn chế đồng thời gặp số khó khăn q trình triển khai marketing - Cục Thơng tin chưa có kế hoạch xây dựng chiến lược marketing cụ thể khả thi, hoạt động marketing diễn nhỏ lẻ, rời rạc có hoạt động marketing lồng ghép hoạt động nghiệp vụ quan + Các sản phẩm thơng tin nhìn chung ngày hoàn thiện nét bật sản phẩm đầu xu hướng tập trung vào thơng tin khoa học cơng nghệ nên hạn chế nội dung, trình bày đơn điệu chưa xuất phát từ nhu cầu NDT, tạo nên tâm lý không tin tưởng cho người sử dụng khai thác mảng tài liệu có liên quan đến khoa học cơng nghệ Chưa có nhiều sản phẩm dịch vụ thơng tin có hàm lượng chất xám cao, ví dụ thơng tin phân tích, tư vấn, thông tin cảnh báo công nghệ, thông tin cạnh tranh + Bên cạnh tiến bộ, việc phổ biến sản phẩm dịch vụ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia chủ yếu dựa vào xuất phẩm tạp chí, tin, sách, chưa thiết lập mối liên kết chặt chẽ với quan thông tin đại chúng, với người tổ chức thông tin khác + Cục Thông tin gặp khó khăn vấn đề định giá chi phí sản phẩm dịch vụ TTTV Phần lớn dịch vụ quan miễn phí thu phí thấp để bổ sung hỗ trợ ngân sách hoạt động, Cục Thơng tin có thu phí số sản phẩm dịch vụ thơng tin có vấn đề đặt Cục thông tin chưa tiến hành định giá sản phẩm dịch vụ cần thu phí, khơng có tiêu chuẩn cụ thể thước đo xác giá sản phẩm thông tin Hoạt động thu phí mang tính chất khiên cưỡng, bề Chi phí khơng giá trị tiền mặt, mà giá trị thời gian cơng sức khách hàng thu nhận thơng tin có giá trị Phạm Thị Bích Ngọc 61 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia + Về hoạt động phục vụ tin: việc đáp ứng yêu cầu tin khoa học cơng nghệ mang tính thủ cơng chưa thể dạng dịch vụ cung cấp thông tin đại Phần lớn hoạt động đáp ứng nhu cầu tin quan nặng dịch vụ hỏi – đáp, các câu hỏi mang nội dung khoa học, chưa thể dịch vụ thông tin khoa học, công nghệ + Các hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh thư viện, tài liệu sản phẩm thơng tin thư viện manh mún, nhỏ lẻ chưa tương xứng với vai trò vị trí đầu ngành nước lĩnh vực KH&CN Quảng cáo qua Intenet mang lại tiện ích to lớn hiệu tức thời song không trọng mức Mặc dù hình thức quảng cáo qua email hay qua Web quan tin dùng song số phương thức tiếp cận khách hàng trực tiếp qua mạng như: Blog, Forum, wiki, audio, postcast, mạng tìm kiếm đem lại hiệu lớn lao lại chưa triển khai Dịch vụ quảng cáo sản phẩm thông tin qua Blog chưa có + Cục Thơng tin chưa có kế hoạch, sách cụ thể để nắm bắt thơng tin NDT để tạo nhu cầu NDT đồng thời thiết lập mối quan hệ thiết thư viện với NDT nhằm nâng cao nhận thức họ vai trò giá trị sản phẩm thơng tin + Bên cạnh đó, trang thiết bị, sở vật chất Cục Thông tin trở nên lạc hậu trước phát triển vũ bão thành tựu khoa học công nghệ, số kho sách xuống cấp, trang thiết bị phòng đọc xuống cấp, không gian dành cho thư viện bị thu hẹp Và đội ngũ cán nhiều ngày thiếu người có lực Một thực tế đáng buồn đặt phận cán quan có lực bỏ nghề làm nghề khác chuyên môn nghiệp vụ thư viện, phải công tác thư viện thực chưa đủ hấp dẫn để thu hút người tài, vai trò thư viện cán thư viện chưa đặt chỗ Marketing hoạt động khoa học, logic mang tính nghệ thuật đòi hỏi đội ngũ chun gia có chun mơn nghiệp vụ cao song Phạm Thị Bích Ngọc 62 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia thiếu hụt ngày nhiều đội ngũ cán có trình độ ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược, kế hoạch marketing Cục thơng tin nói riêng thư viện khác nói chung 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động marketing Cục Thông tin Từ hạn chế, khó khăn nêu tơi mạnh dạn đưa số đề xuất sau nhằm hoàn thiện chiến lược marketing Cục Thông tin KH & CN Quốc gia 3.2.1 Cục Thông tin cần xây dựng chiến lược marketing cụ thể có khoa học mang tính khả thi Chiến lược marketing xây dựng nhằm giúp Cục Thông tin đạt mục tiêu, phục vụ nhóm khách hàng mục tiêu, sở phát triển hệ thống sản phẩm đưa thị trường Chiến lược marketing bao gồm bước : ▪ Xác định mục tiêu ▪ Phân tích thị trường ▪ Hoạch định chiến lược ▪ Xây dựng giải pháp ▪ Chiến lược kênh phân phối ▪ Chiến lược giá ▪ Chiến lược truyền thông ▪ Thực kế hoạch ▪ Rút kinh nghiệm 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật thông tin khoa học công nghệ Bộ Khoa học Công nghệ cần xây dựng hệ thống pháp luật thông tin khoa học công nghệ nhằm phát triển cơng tác sở hữu trí tuệ loại hình sản phẩm, dịch vụ thơng tin KH & CN; xây dựng ban hành hệ thống sách phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ thơng tin KH & CN nhằm bảo Phạm Thị Bích Ngọc 63 K51-Thông tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia vệ quyền lợi trách nhiệm thực thi nghĩa vụ chủ thể tham gia vào thị trường sản phẩm, dịch vụ thông tin KH & CN 3.2.3 Cải tiến đa dạng hố sản phẩm thơng tin - Để thực điều trước hết cần có sách chương trình tạo lập, phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ đặc thù cách ổn định, lâu dài sở nhu cầu tin điều kiện phát triển hoạt động thông tin KH&CN ngành, lĩnh vực đồng thời trọng phát triển loại hình sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng, định hướng đến NDT có khả hỗ trợ tích cực cho NDT - Cải tiến sản phẩm theo hướng đại: lấy công cụ mạng CSDL làm kim nam cho hoạt động, áp dụng hình thức phục vụ như: kho mở ( với cổng từ, mã vạch) phòng đa phương tiện truy cập trực tuyến - Liên kết chặt chẽ quan thông tin - thư viện với - nhà tạo lập môi giới sản phẩm, dịch vụ thông tin để thực thi việc bảo vệ quyền lợi tuân thủ nghĩa vụ nhà cung cấp - Tăng cường biện pháp công nghệ để bảo vệ hệ thống sản phẩm, dịch vụ thông tin, đặc biệt loại tồn dạng số thức, mạng - Với nguồn kinh phí hạn hẹp nay, với tăng giá sách báo tạp chí Cục thơng tin cần thực sách “chia sẻ nguồn lực” quan TTTV nước phân công theo nội dung chủ đề việc mua tài liệu để nội dung tài liệu phong phú, lượng tài liệu nhiều, đầy đủ, mà không bị chồng chéo thiếu, từ xây dựng CSDL mục lục liên hợp tài liệu có thư viện để phục vụ cho yêu cầu NDT - Nghiên cứu marketing hoạt động TT – TV nghiên cứu sản phẩm, giá dịch vụ bao quanh sản phẩm Hiện xu tri thức, kỷ nguyên công nghệ thông tin Cục Thơng tin khơng vấp phải Phạm Thị Bích Ngọc 64 K51-Thông tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia cạnh tranh trung tâm TT – TV khác mà gặp phải cạnh tranh gay gắt từ nhà cung cấp thơng tin, sản phẩm giá thông tin dịch vụ thư viện quan ngang tất yếu dẫn tới cạnh tranh dịch vụ Vì cần phát triển dịch vụ phục vụ thông tin, hoạt động dịch vụ cần hướng vào NDT có nghĩa là, bạn đọc nhiều khơng cần đến thư viện, qua hình thức đặt hàng qua điện thoại, thư điện tử, FAX, chuyển phát nhanh, trả lời kết gửi tài liệu chụp cho họ để đó, việc đánh giá sử dụng, khai thác tài liệu cán nghiên cứu khoa học không thống kê số người đến thư viện, mà chủ yếu số đơn đặt hàng người dùng tin 3.2.4 Định giá cho sản phẩm thông tin Hoạt động TT –TV thuộc khu vực phi lợi nhuận, mang tính chất dịch vụ công cộng, phục vụ tất thành viên xã hội Các sản phẩm dịch vụ mà Cục Thông tin KH & CN cung cấp cho NDT phần lớn miễn phí thu phí thấp Một vấn đề thông qua việc cung cấp sản phẩm dịch vụ thích hợp, Cục Thơng tin cần tự tạo lập kinh phí hỗ trợ cho q trình hoạt động để mang lại lợi ích kinh tế thiết thực Vấn đề quan trọng đặt Cục Thông tin cần phải định giá sản phẩm dịch vụ thư viện phải xác định cách thức thu phí, đối tượng nào, dịch vụ đối tượng NDT phải trả tiền hay trả tiền Thực tế NDT hài lòng với sản phẩm dịch vụ mà quan cung cấp chắc NDT tự nguyện trả phí sử dụng SP – DV TT – TV Các sản phẩm thông thường sử dụng tự do, khơng giới hạn, dịch vụ u cầu nội dung thông tin cao, hàm lượng chất xám lớn phục vụ thơng tin có chọn lọc, phục vụ thơng tin bậc 2, nên u cầu thu phí - Mặt khác Cục Thông tin cần liên kết chặt chẽ với quan TTTV nước quốc tế, với nhà tạo lập môi giới sản phẩm, dịch vụ thơng Phạm Thị Bích Ngọc 65 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia tin để chia sẻ nguồn lực thơng tin, miễn phí giảm chí phí giá thành sản phẩm dịch vụ TTTV 3.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động phân phối sản phẩm dịch vụ thông tin - Cải tiến đổi hình thức phục vụ theo hướng đại hình thức phổ biến thơng tin chọn lọc, phổ biến thông tin theo chuyên đề, lấy NDT làm trung tâm - Xây dựng phát triển mối quan hệ với cộng đồng NDT để linh hoạt thích ứng với thay đổi thị trường sản phẩm, dịch vụ thông tin KH & CN bảo đảm thông tin đầy đủ đến người dùng tin quyền, nghĩa vụ, mức sử dụng phép sản phẩm, dịch vụ cung cấp - Cục Thơng tin cần tăng cường q trình đầu tư, đổi trang thiết bị, sở vật chất nhằm cải thiện nâng cấp mở rộng phòng đọc thu hút thành phần NDT đến thư viện để thư viện thực trở thành không gian lý tưởng cho bạn đọc học tập , nghiên cứu, thư giãn , giải trí đồng thời tích cực tuyên truyền giới thiệu hướng dẫn trợ giúp NDT hoạt động TTTV - Tăng cường hình thức phục vụ thơng tin theo yêu cầu bạn đọc Trong chế thị trường nay, mà thông tin trở thành hàng hố nhiệm vụ phải sản xuất nhiều hàng hố có chất lượng, đáp ứng nhu cầu khách hàng- người dùng tin, không đơn phục vụ cách thụ động trước nữa, hoạt động dịch vụ phục vụ nhu câù tin phải dựa quan điểm Các hình thức phục vụ phải thay đổi theo chế thị trường 3.2.6 Tăng cường hoạt động chiêu thị, quảng bá sản phẩm dịch vụ TTTV - Các hoạt động quảng cáo không hướng tới quảng cáo sản phẩm dịch vụ mà hướng tới quảng bá hình ảnh thư viện Trước chuẩn bị Phạm Thị Bích Ngọc 66 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia kế hoạch quảng cáo, Cục Thông tin phải xác định thị trường mục tiêu mình, xác định rõ nhu cầu người dùng Hiện khơng đơn có cạnh tranh thư viện với mà có cạnh tranh nhà xuất bản, hiệu sách với thư viện Các chiến lược phải sử dụng với kế hoạch quảng bá tổng thể với kế hoạch phát triển chiến lược cho thư viện - Cục Thông tin cần quảng cáo sản phẩm, dịch vụ thông tin tư liệu nhiều hình thức Tiến hành số hoạt động tuyên truyền, quảng cáo với quy mơ khác thơng qua hình thức tuyên truyền báo chí, tổ chức hội nghị, hội thảo, tiếp xúc với khách hàng để nâng cao nhận thức vai trò ý nghĩa to lớn việc sử dụng rộng rãi thông tin KH&CN xã hội - Một cách để thư viện tự quảng cáo hình ảnh truyền tải thơng điệp đến nhóm NDT quan trọng Khi truyền thông điệp này, thông điệp marketing giúp sản phẩm thông tin dễ vào nhận thức NDT Thông điệp marketing điều quan trọng mà thư viện muốn người biết thân Nội dung thơng điệp phải thể nhiệm vụ chiến lược thư viện 2.3.7 Đào tạo cán nghiệp vụ marketing Một mặt, đội ngũ người làm công tác TT - TV cần đào tạo, tổ chức lại để có đủ trình độ lực thích ứng với hoạt động thơng tin tri thức đại Mặt khác, Cục Thông tin nên tăng cường khóa đào tạo ngắn hạn cho cán về công nghệ thông tin, marketing, quan hệ cơng chúng tổ chức khóa học ngắn hạn nâng cao trình độ ngoại ngữ nhằm giúp cho cán có kiến thức, có khả xử lý, nắm bắt thơng tin, có kỹ khai thác, sử dụng máy tính để đáp ứng nhanh u cầu NDT Bên cạnh đó, Cục Thơng tin cần có giải pháp thu hút cán có trình độ có tâm với Phạm Thị Bích Ngọc 67 K51-Thông tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia nghề thơng qua sách tiền lương sách đãi ngộ khác để cán toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghề Phạm Thị Bích Ngọc 68 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia KẾT LUẬN Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức thông tin KH&CN lớn Việt Nam với nguồn lực mạnh người thông tin Các hoạt động Cục Thơng tin có đóng góp to lớn vào phát triển cơng tác thông tin KH & CN đất nước, tập trung vào đảm bảo thông tin cho định hướng lĩnh vực ưu tiên nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thực chủ trương đường lối đổi hoạt động KH & CN Đảng Nhà nước thơng tin KH & CN ngày đóng góp cho nghiệp CNH, HĐH đất nước, Cục Thông tin cần nỗ lực để thực hồn thành mục tiêu để với định hướng sau: Góp phần xây dựng kiện tồn hệ thống thơng tin KH & CN Quốc gia, ngân hàng liệu quốc gia KH & CN, tăng cường phổ biến tri thức KH & CN, đẩy mạnh dịch vụ thông tin KH & CN Hiện Cục Thông tin KH&CN Quốc gia triển khai hoạt động marketing nhằm tiếp thị, quảng bá hình ảnh thư viện giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới đơng đảo NDT Mặc dù hoạt động marketing sơ khai hiệu thu khả quan dấu hiệu đáng mừng cho bước phát triển quan nói riêng ngành thư viện Việt Nam nói chung thời kỳ hội nhập đất nước Phạm Thị Bích Ngọc 69 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cao Minh Kiểm Hoạt động Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia thời gian qua : kết triển vọng / Kỷ yếu Hội nghị ngành Thông tin Khoa học Công nghệ lần thứ V – H : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, 2005 – tr.96 – 105 Dương Hữu Hạnh Các nguyên tắc Marketing – H.: Nxb Thống kê, 2000 Đặng Phương Thảo Tuyên truyền giới thiệu sách báo - Biện pháp hữu hiệu trấn hưng văn hoá đọc / Tạp chí thư viện Việt Nam - Tập 2, số 10, tr 43-47 Đồn Phan Tân Thơng tin học – H.: Nxb Quốc Gia Hà Nội, 2001 Lê Văn Viết Cẩm nang nghề thư viện.- H : Văn hóa thông tin, 2000 Kỷ yếu Hội nghị ngành Thông tin Khoa học Công nghệ - H : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, 2005 – 304 tr Mai Thanh Hào Tiếp thị kỷ 21 – H.: Nxb Trẻ, 2002 Marketing Information Products and Services, Nxb Tata McGraw - Hill Publishing Co, Ltd, New Delhi, 1999 Ngơ Xn Bình Marketing lý thuyết vận dụng – H.: Nxb Khoa Học Xã Hội, 2001 10 Nguyễn Hữu Nghĩa Tiếp thị thư viện qua mạng Internet / Tạp chí thư viện Việt Nam - 2007 - Tập 2, số 10, tr 29- 32 11 Phan Thu Nga Chiến lược marketing hoạt động thông tin thư viện / Bản tin thư viện – công nghệ thông tin – 2005 - Số 3, tr 15- 25 12 Nguyễn Hữu Hùng Phát triển thông tin khoa học công nghệ để trở thành nguồn lực / Tạp chí Thơng tin Tư liệu – 2005 – Số 1, - tr.2 – Phạm Thị Bích Ngọc 70 K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia 13 Tạ Bá Hưng, Cao Minh Kiểm, Nguyễn Tiến Đức Hoạt động Thông tin KH&CN Việt Nam Hiện trạng định hướng phát triển / Kỷ yếu Hội nghị ngành Thông tin Khoa học Công nghệ lần thứ V – H : Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, 2005 – tr.3 - 14 14 Trần Mạnh Tuấn Marketing hoạt động thông tin thư viện.- H: Nxb Quốc Gia Hà Nội, 2005 15 Trần Mạnh Tuấn Sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện / Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia – H., 1998 Tài liệu điện tử: http://www.vjol.info http://vi.wikipedia.org http://www.cinet.gov.vn http://www.gslhcm.org.vn http://www.lrc.ctu.edu.vn http://vi.wikipedia.org http://www.cinet.gov.vn http://www.gslhcm.org.vn Phạm Thị Bích Ngọc 71 K51-Thơng tin thư viện ... K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 2.1 Giới thiệu Cục Thông tin. .. marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Chương Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia Phạm Thị Bích Ngọc K51-Thơng tin thư viện Hoạt động. .. K51-Thơng tin thư viện Hoạt động marketing Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia marketing góp phần nâng cao hiệu hoạt động TT – TV Cục Thông tin chọn đề tài cho khóa luận là: “ Hoạt động marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: DSpace at VNU: Hoạt động marketing tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, DSpace at VNU: Hoạt động marketing tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn