Đề kiểm tra HK1 toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

7 518 2
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2017, 11:28

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT GANG THÉP ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN TỐN LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút( khơng kể thời gian phát đề (Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Tìm tọa độ giao điểm đồ thị hàm số y = 2- x + đường thẳng y = 11 A ( 4;11) B ( - 4;11) C ( 3;11) D ( - 3;11) Câu 2: Hàm số sau nghịch biến ¡ ? A y = x - 3x + B y =- x + x - C y = x + x - D y =- x + x - x - Câu 3: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x + x , biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳng d : x + y = A y = x - B y = x - C y = x - D y =- x - a 21 Câu 4: Cho hình chóp S ABC có cạnh đáy a , cạnh bên a Tính theo thể tích V khối chóp cho a a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 12 24 x +1 Câu 5: Gọi M(a;b) điểm đồ thị hàm số y = có hồnh độ dương x- cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng khoảng cách từ M đến trục hồnh Khi đóy giá trị P = a + b A B C 25 D Câu 6: Cho khối trụ có chiều cao 8cm, bán kính đường tròn đáy 6cm Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục cách trục 4cm Diện tích thiết diện tạo thành là: A 32 5cm2 B 32 3cm2 C 16 5cm2 D 16 cm2 Câu 7: Đường cong đưới đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn 2phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? y -1 O x -1 A y =- x + x - B y = x - x - C y =- x + x - D y =- x + x +1 Trang 1/7 - Mã đề thi 132 Câu 8: Tìm tọa độ giao điểm đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = x- x +2 A ( - 2;1) B ( - 2; - 2) C ( - 2;2) Câu 9: Tìm tất giá trị a thỏa mãn A a = a7 > a2 C a >1 B a < D ( 2;1) 15 D < a C P = a D P = a Câu 17: Cho a số thực dương khác Tính giá trị biểu thức P = log a a A P = B P = C P =- D P = Trang 2/7 - Mã đề thi 132 Câu 18: Rút gọn biểu thức P = x x với x > A P = x B P = x C P = x D P = x Câu 19: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên sau: Hỏi đồ thị hàm số cho có tất đường tiệm cận? A B C D Câu 20: Phương trình x +x + x A B 2 +x+1 - = có nghiệm không âm? C D Câu 21: Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy a tổng diện tích mặt bên 3a a3 A V = a3 B V = 12 a3 C V = a3 D V = Câu 22: Tổng lập phương nghiệm phương trình log x.log ( x - 1) = 2log x bằng: A 216 B 26 C D 126 Câu 23: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy SA = a Tính thể tích V khối chóp S ABCD A V = a B V = a3 C V = Câu 24: Cho hàm số y = f ( x ) liên tục ¡ a3 D V = a3 với bảng xét dấu đạo hàm sau: Hỏi hàm số y = f ( x ) có điểm cực trị? A B C D Trang 3/7 - Mã đề thi 132 x ổ2 ổ2 ữ ữ ỗ Cõu 25: Tỡm nghim S ca bt phng trỡnh ỗ Ê ữ ữ ỗ ỗ ữ ố ữ ỗ ỗ 5ø è 5ø ỉ 1ư 0; ÷ A S = ç ç ÷ ç ÷ ỉ 1ù è 3ú û 0; ỳ B S = ỗ ỗ ỗ ố 3ứ æ è 1ù 3ú û æ è - ¥ ; ỳẩ ( 0; +Ơ ) C S = ỗ ç ç 1ù 3ú û - ¥ ; ú D S = ỗ ỗ ỗ Cõu 26: ng cong di đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? y x -1 O A y = ( x +1) C 2 ( - x) y = ( x +1) ( + x ) B y = ( x +1) ( 1- x) D y = ( x +1) Câu 27: Tìm tập xác định D hàm số y = ( x - x - 2) ( + x) - p A D = ( - ¥ ; - 1) È ( 2; +¥ ) B D = ( 0; +¥ ) C D = ¡ D D = ¡ \ { - 1;2} x - x +1 Câu 28: Phương trình log + x +1 = 3x có tổng tất nghiệm bằng: x A B C D Câu 29: Cho chuyển động xác định phương trình S = t − 3t − 9t , t tính giây S tính mét Tính vận tốc thời điểm gia tốc triệt tiêu A −12 m/s B 12 m/s C −21 m/s D −12 m/s2 Câu 30: Tìm tất các giá trị thực tham số m để hàm số y = x + x + mx + m đồng biến tập xác định A m £ B m < C - £ m £ D m ³ Câu 31: Khối đa diện loại { 5;3} có tên gọi là: A Khối tứ diện C Khối bát diện B Khối lập phương D Khối mười hai mặt ( Câu 32: Tính giá trị biểu thức P = log a a a a A P = B P = 3 ) với < a ¹ C P = D P = Trang 4/7 - Mã đề thi 132 Câu 33: Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng A B C D Câu 34: Cho tứ diện ABCD có cạnh AB, AC AD đơi vng góc Các điểm M, N, P trung điểm đoạn thẳng BC, CD, BD Biết AB = 4a , AC = 6a , AD = a Tính thể tích V khối tứ diện AMNP A V = 28a B V = 7a C V = 14a D V = 21a khoảng ( 0; +¥ ) x A m = B m = C m = D m = Câu 36: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vng cân A , AB = AC = a Cạnh bên SA vng góc với đáy ( ABC ) Gọi I trung điểm Câu 35: Tìm giá trị nhỏ m hàm số f ( x ) = x + BC , SI tạo với mặt phẳng ( ABC ) góc 600 Tính theo a thể tích V khối chóp S ABC A V = a3 B V = a3 C V = a3 D V = a3 12 Câu 37: Một hình nón có đường cao 9cm nội tiếp hình cầu bán kính 5cm Tỉ số thể tích khối nón khối cầu là: 27 81 27 A B C 500 500 125 D 81 125 Câu 38: Cho khối lăng trụ đứng ABC A¢B ¢C ¢ có BB ¢= a , đáy ABC tam giác vuông cân B AC = a Tính thể tích V khối lăng trụ cho a3 A V = a3 B V = a3 C V = D V = a Câu 39: Cho hình chóp tam giác S ABC có cạnh đáy a cạnh bên a 21 Tính khoảng cách d từ đỉnh A đến mặt phẳng ( SBC ) 3a a a A d = B d = C d = D d = 4 Câu 40: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , tam giác SAD nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Tính khoảng cách d hai đường thẳng SA BD a 21 a a 21 B d = C d = D d = a 14 Câu 41: Trong bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hàm số có bảng biến thiên sau? A d = Trang 5/7 - Mã đề thi 132 A y = x- x- B y = 2x - x +1 C y = 1- x x +1 D y = - 2x x- Câu 42: Cho hình nón đỉnh S có bán kính đáy R = a , góc đỉnh 600 Diện tích xung quanh hình nón bằng: A 4pa B 3pa C 2pa Câu 43: Giải bất phương trình log ( x - 1) > 10 A < x < B x > C x < 3 D pa D x > Câu 44: Cho mảnh tôn hình chữ nhật ABCD ( AB > BC ) , từ mảnh tơn người thợ gò thành ống hình trụ theo hai cách: Cách 1: Gò cho BC chập vào AD ống trụ tích khối trụ tương ứng V1 Cách 2: Gò cho AB chập vào CD ống trụ tích khối trụ tương ứng V2 Biết V1.V2 = A 50 m 1000 m Người thợ dùng mảnh tơn có diện tích: 16p2 B 20 m C 100 m D 10 m Câu 45: Cho hình trụ có bán kính đáy R có chiều cao R Hai điểm A, B nằm hai đường tròn đáy cho góc AB trục hình trụ 300 Khoảng cách AB trục hình trụ bằng: R R A R B R C D Câu 46: Cho mặt cầu tâm I bán kính R = 2,6cm Một mặt phẳng cắt mặt cầu cách tâm I khoảng 2, 4cm Bán kính đường tròn mặt phẳng cắt mặt cầu tạo nên là: A 1, 2cm B 1,3cm C 1cm D 1, 4cm Câu 47: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , AB = a Cạnh bên SA = a , hình chiếu điểm S lên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm cạnh huyền AC Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S ABC là: a a a a A B C D 3 Câu 48: Tính đạo hàm hàm số y = log 2017 x log 2017 e ln 2017 C y ' = A y ' = B y ' = D y ' = x.log 2017 x ln 2017 x Trang 6/7 - Mã đề thi 132 x +1 đồ thị hàm số y = x + x +1 cắt x hai điểm Kí hiệu ( x1 ; y1 ) , ( x2 ; y2 ) tọa độ hai điểm Tìm y1 + y2 A y1 + y2 = B y1 + y2 = C y1 + y2 = D y1 + y2 = Câu 49: Biết đồ thị hàm số y = Câu 50: Vật thể vật thể sau khối đa diện? A B C D - - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 132 ... phương án A, B, C, D Hàm số có bảng biến thiên sau? A d = Trang 5/7 - Mã đề thi 132 A y = x- x- B y = 2x - x +1 C y = 1- x x +1 D y = - 2x x- Câu 42: Cho hình nón đỉnh S có bán kính đáy R = a ,... = ( x +1) ( 1- x) D y = ( x +1) Câu 27: Tìm tập xác định D hàm số y = ( x - x - 2) ( + x) - p A D = ( - ¥ ; - 1) È ( 2; +¥ ) B D = ( 0; +¥ ) C D = ¡ D D = ¡ { - 1;2} x - x +1 Câu 28:... - x cắt đường thẳng y = m ba điểm phõn bit A m ẻ ( 0; +Ơ ) B m Ỵ ( - 4;0) C m Ỵ ( - Ơ ; - 4) D m ẻ ( - ¥ ; - 4) È ( 0; +¥ ) Câu 16: Rút gọn biểu thức P = A P = a a ( B P = a a +1 a 2- 2-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra HK1 toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên , Đề kiểm tra HK1 toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn