SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

10 143 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 17:45

SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớpSKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp MỤC LỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM- ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP MỤC LỤC…………………………………………………………………… I TÊN ĐỀ TÀI: II PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………… Lý chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu .3 Đối tượng khảo sát thực nghiệm Phương pháp nghiên cứu Phạm vi kế hoạch nghiên cứu III PHẦN NỘI DUNG .3 Cơ sở lý luận … .3 Cơ sở thực tiễn 3 Thực trạng .4 3.1 Thuận lợi 3.2 Khó khăn 4 Các biện pháp chủ yếu 4.1 Biện pháp thứ nhất 4.2 Biện pháp thứ hai 4.3 Biện pháp thứ ba 4.4 Biện pháp thứ tư 4.5 Biện pháp thứ năm .7 4.6 Biện pháp thứ sáu .8 Kết quả đạt IV PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI .8 Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp I TÊN ĐỀ TÀI: Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp II PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Lí chọn đề tài: 1.1 Cơ sở lí luận: Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, ln Đảng Nhà nước quan tâm, phần giúp cho đất nước ngày phát triển Muốn vậy, phải trang bị cho nước nhà nguồn nhân lực dồi cả số lượng chất lượng Nhà trường nơi đào tạo nên thế hệ tương lai đất nước, người phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ Người đào tạo nên người thế khơng khác giáo viên.Giáo viên đóng vai trò quan trọng việc quản lí giáo dục học sinh Giáo viên người góp phần đưa nguồn tri thức đến với học sinh mà người giúp các em hình thành phát triển nhân cách suốt quá trình học tập Điều đòi hỏi người giáo viên phải có phẩm chất đạo đức lực quản lí lớp lực tổ chức các hoạt động Ngồi cơng tác giảng dạy, giáo viên phải tâm đến công tác chủ nhiệm, phải người nắm rõ mục đích, vai trò, nhiệm vụ cơng tác chủ nhiệm giáo dục học sinh phát triển tồn diện, trở thành cơng dân tốt cho xã hội Tuy nhiên công tác chủ nhiệm nhà trường hiện gặp phải khơng khó khăn việc quản lý, giáo dục học sinh.Một số học sinh sa sút đạo đức, thiếu ý thức việc học tập, đặc biệt học sinh cá biệt, chậm tiến Đây lí khiến giáo viên làm công tác chủ nhiệm cần phải quan tâm để đưa các biện pháp phù hợp với đối tượng học sinh 1.2 Cơ sở thực tiễn: Trường Tiểu học Hướng Phùng ngơi trường thuộc vùng khó khăn địa bàn Đa số học sinh em đồng bào Vân Kiều, điều kiện kinh tế, học tập sinh hoạt nhiều khó khăn Trong có lớp 4B, hiện tại lớpsố em chưa nhận thức tầm quan trọng việc học, số khác hồn cảnh gia đình nên thiếu thốn các đồ dùng học tập khiến các em phải nghỉ học Hằng ngày, bên cạnh buổi học trường, số em phải theo gia đình nương rẫy Do giáo viên chủ nhiệm lớp cần có các biện pháp giúp cho học sinh lớp tiến các mặt để khơng rèn ý thức sống ngày cho các em mà góp phần nâng cao chất lượng dạy học Mục đích nghiên cứu: Qua quá trình quan sát, tơi nhận thấy cần phải tìm các biện pháp giúp làm tốt cơng tác chủ nhiệm, đồng thời qua giúp tơi học hỏi rút kinh nghiệm để phục vụ tốt cho cơng việc chủ nhiệm lớp sau Chính tơi qút định tìm hiểu thực hiện SKKN “Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp” Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: Học sinh lớp 4B trường Tiểu học Hướng Phùng – Hướng Hóa – Quảng Trị Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp quan sát, điều tra, trao đổi, giao tiếp, phương pháp trải nghiệm, phương pháp tổng hợp rút kinh nghiệm Phạm vi kế hoạch nghiên cứu: 6.1 Phạm vi: Nghiên cứu các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác chủ nhiệm lớp 6.2 Kế hoạch: Tháng 10/2016: Đăng kí đề tài, lập đề cương Tháng 11/2016 - 2/2017: Điều tra tình hình lớp, tìm hiểu thơng tin học sinh qua các tiết dạy lớp 4B Tháng 3/2017: Viết chỉnh sửa hoàn thiện đề tài III PHẦN NỘI DUNG: Cơ sở lí luận: Giáo viên Tiểu học người hướng dẫn, người đưa các em vào thế giới tri thức, khoa học, văn hoá, nghệ thuật Người giáo viên Tiểu học có nhiệm vụ xây dựng tập thể trẻ em, tổ chức các hoạt động khác học sinh để mở rộng tri thức, rèn luyện kĩ năng, giáo dục ý thức ứng xử, thoả mãn nhu cầu hứng thú, phát triển lực học sinh Học sinh Tiểu học chưa biết hành động độc lập, giáo viên phải người tổ chức hoạt động, cho em học sinh có cơng việc thích hợp bộc lộ khả Giáo viên Tiểu học “thần tượng” học sinh, tấm gương các em Trong tới trường, giáo viên kiểm tra theo dõi hành vi các em Bằng tấm gương kết hợp với việc truyền thụ giá trị chuẩn mực thể hiện nội dung các mơn học, giáo viên Tiểu học góp phần to lớn việc hình thành phát triển nhân cách các em qua công tác chủ nhiệm lớp Ngồi cơng việc phụ trách tồn diện trước học sinh, cơng tác chủ nhiệm lớp có ý nghĩa quan trọng Giáo viên chủ nhiệm lớp linh hồn lớp, người tổ chức, cổ vũ tư tưởng cho học sinh.Người với phụ huynh học sinh tiến hành giáo dục các em Nhưng công tác chủ nhiệm lớp khơng phải cơng việc đơn giản Nó ln vấn đề trăn trở hầu hết các giáo viên Tiểu học Bởi lẽ, việc quản lí học sinh học tập sinh hoạt đòi hỏi giáo viên phải có quá trình tìm hiểu, vận dụng các phương pháp cho phù hợp với đối tượng học sinh phù hợp với cả tập thể lớp Cơ sở thực tiễn: Tổng số lớp 31 học sinh, có 17 học sinh nữ 1/3 học sinh lớp người Vân Kiều, mà việc trì nề nếp chất lượng học tập các em nhiều hạn chế Sự chênh lệch Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp mức độ chuyên cần học tập đối tượng học sinh lớp thể hiện rõ rệt Trong đó, số em chưa mạnh dạn học tập giao tiếp, dẫn đến kết quả học tập các em chưa đảm bảo Thực trạng: 3.1 Thuận lợi: Thứ nhất: Được sự quan tâm đạo phận chuyên môn tạo điều kiện cho bản thân làm quen với công tác chủ nhiệm Cùng với việc học hỏi các kinh nghiệm từ đồng nghiệp để tích lũy cho kĩ cần thiết Thứ hai: Đa số học sinh có ý thức học tập rèn luyện, có tinh thần trách nhiệm cao Thứ ba: Học sinh nhận sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp nhịp nhàng từ phía nhà trường gia đình hoạt động Được sự quan tâm, phối hợp với tổng phụ trách nhà trường, giáo viên môn để giáo dục học sinh thực hiện tốt nề nếp lớp hoạt động lên lớp.Ngoài ra, học sinh giáo dục các kĩ thơng qua các mơ hình mơ thực tế nhà trường lồng ghép vào các tiết ngoại khóa 3.2 Khó khăn: Trong lớp có nhiều học sinh có hồn cảnh gia đình khó khăn, số phụ huynh chưa thật sự để tâm đến việc học giáo dục cái, phó mặc cho nhà trường Điều yếu tố khó khăn giáo viên chủ nhiệm Hơn nữa, có 2/3 học sinh tham gia học bán trú nên buổi chiều sỉ số lớp thường khơng đồng Như chất lượng học tập học sinh không đảm bảo Bên cạnh đó, số học sinh có tính ham chơi, chưa xác định rõ nhiệm vụ học tập nên dẫn đến việc tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm hồn thành kế hoạch đề chậm, chưa mong muốn Cụ thể, kết điều tra học sinh vào đầu năm học 2016 – 2017 sau: Tổng Học tập Năng lực phẩm chất số học sinh Hồn Hồn Chưa Tớt Đạt Cần cớ thành tớt thành hồn gắng thành 32 SL % SL % SL % SL % SL % SL % 10 31,2 12 37, 10 31,2 15 46,9 14 43,7 9,4 5 Các biện pháp chủ yếu: 4.1 Biện pháp thứ nhất: Xây dựng nề nếp lớp học Để xây dựng nề nếp lớp học tốt, lớp cần phải có đội ngũ học sinh tham gia đạo điều hành lớp với giáo viên, đội ngũ ban cán sự lớp Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Việc bầu Ban cán sự lớp hết sức cẩn trọng, nhất bầu lớp trưởng Những năm học trước, ban cán sự lớp giáo viên chọn lựa định học sinh làm Nhưng lớp 4, các em tự nhận thức lực lực các bạn lớp, các em cần có ý thức trách nhiệm tập thể Vì vậy, giáo viên nên tổ chức cho các em ứng cử bầu cử để chọn lựa ban cán sự lớp Tiến trình bầu chọn Ban Cán sự lớp diễn sau: Trước hết, giáo viên phân tích để các em hiểu rõ vai trò trách nhiệm người lớp trưởng, lớp phó Sau khún khích các em xung phong ứng cử chọn học sinh tiêu biểu để cả lớp bầu chọn Cuối cùng, tổ chức cho học sinh bỏ phiếu: Lớp trưởng cũ phát cho học sinh phiếu trống, yêu cầu học sinh ghi tên bạn chọn vào phiếu học sinh đạt số phiếu cao nhất bốc thăm để nhận “chức vụ” (lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó lao động) Việc tiếp đến xếp chỗ ngồi các em Chỗ ngồi có tác động tâm lý rất lớn đến các em Nên đổi chỗ định kì khoảng tháng lần để các em ngồi vị trí phù hợp, đảm bảo phát triển cân đối mắt Không nên để các em học sinh yếu, hay nói chuyện ngồi bên Những em không nên cho ngồi bên cửa lớn cửa sổ, cố gắng xếp các em học yếu, hay nói chuyện ngồi với các bạn học tốt, có đạo đức tốt để bạn giúp đỡ Ban cán sự lớp yếu tố rất quan trọng đảm bảo trì tốt hoạt động lớp giáo viên chủ nhiệm phải lựa chọn, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho em Giáo viên chủ nhiệm phải kiểm tra thường xuyên, động viên, rút kinh nghiệm, đưa số giải pháp để ban cán sự lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ Ví dụ : Mỗi em ban cán sự có sổ sách ghi chép cơng tác làm hiểu nội dung cơng việc phụ trách Cuối tuần đến tiết sinh hoạt lớp, các em tự giác xếp thi đua theo tổ, số liệu mảng cơng tác để trình bày trước lớpchủ nhiệm Bên cạnh lớp trưởng lớp phó, tổ trưởng phải có sổ ghi chép để quan sát ghi lại tình hình học tập các thành viên tổ, nêu tên bạn tuyên dương, bạn bị phê bình để các bạn phát huy mặt tích cực rút kinh nghiệm từ bạn vi phạm tuần Giáo viên bồi dưỡng thêm cho ban cán sự lớp các kĩ để tổ chức các hoạt động ngồi lên lớp, giải trí buổi sinh hoạt để các em phát huy vai trò sở trường trước tập thể lớp Một giáo viên muốn làm tốt công tác chủ nhiệm phải dựa cả quá trình giúp học sinh hình thành thói quen từ việc nhỏ nhặt tạo thói quen sinh hoạt, học tập Muốn ý thức học sinh đồng nhất việc lập nội quy lớp học cần thiết Học sinh dựa vào các nội quy để điều chỉnh hành vi cho phù hợp Ví dụ: Nội quy lớp học: 1) Đi học chuyên cần Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 2) Lễ phép, lời thầy cô 3) Ngồi học ngắn, chỗ ngồi gọn gàng, sạch 4) Trang phục đến trường gọn gàng, nghiêm túc 5) Không chơi các trò chơi nguy hiểm, khơng đùa nghịch sau bữa ăn 6) Ln đồn kết, giúp đỡ bạn bè Với lớp học mà học sinh biết tự giác chấp hành các quy định tập thể việc quản lí lớp giáo viên diễn hiệu quả 4.2 Biện pháp thứ hai: Nắm bắt đặc điểm tình hình học sinh Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, giáo viên phải nắm bắt tình hình lớp: Sĩ số, nam, nữ , tìm hiểu thơng tin đối tượng học sinh thơng qua giáo viên chủ nhiệm Thông qua các tiết dạy lớp, giáo viên trao đổi với học sinh để biết lực, hoàn cảnh học sinh, từ có biện pháp giáo dục phù hợp Thường xuyên động viên, khuyến khích học sinh học đặn, tìm hiểu ngun nhân, hồn cảnh học sinh nghỉ học dài ngày Nếu nắm bắt rõ tình hình học sinh lớp, giáo viên hiểu học sinh để có kế hoạch rèn luyện đạt kết quả mong muốn 4.3 Biện pháp thứ ba: Nắm bắt tình hình học tập học sinh Để nâng cao chất lượng dạy học, giáo viên phải nắm rõ tình hình học tập học sinh lớp để có biện pháp giải quyết cho phù hợp Đối với học sinh ́u lớp, tơi ln tìm hiểu nguyên nhân học sinh học yếu Những học sinh thường rụt rè quá trình học tập nêu quan điểm mình, nắm bắt đặc điểm đó, tơi ln động viên, khích lệ học sinh nêu ý kiến mình, bày tỏ thắc mắc quá trình học tập để giải bày tỉ mỉ nội dung cần truyền đạt Đưa câu hỏi cụ thể hướng học sinh nêu lên quan điểm Thường xuyên tổ chức hoạt động nhóm học tập để các học sinh nhóm hỗ trợ lẫn Ngồi ra, thơng qua các tiết dạy lớp tiết Đạo đức Tiết kiệm thời để hướng dẫn học sinh lập thời gian biểu việc làm cụ thể các ngày tuần nhằm giúp học sinh xếp thời gian hợp lí học tập vui chơi Ví dụ: Thời gian biểu: Thời gian 6h00’ 6h15’-6h30’ 6h45’- 10h30’ 10h30’ 12h00’- 13h50’ 14h00’-16h00’ 16h00’ 16h30’-17h30’ 18h00’ Công việc Thức giậy, vệ sinh cá nhân Ăn sáng Đến trường Ăn trưa tại trường Ngủ trưa Học trường Về nhà Đi đá bóng Ăn cơm tối, xem ti vi Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 19h30’-21h00’ Học 21h00’ Đi ngủ Cũng các tiết học văn hóa trường khiến học sinh cảm thấy nhàm chán nên bên cạnh các tiết học văn hóa, giáo viên xen kẽ vào số tiết học ngoại khóa nhằm giúp học sinh cảm thấy hứng thú với việc đến trường Hoặc xen vào các tiết học các trò chơi phạm vi lớp học nhằm giúp học sinh thư giãn trước chuyển sang môn học tiếp theo Ngồi ra, giáo viên tìm hiểu xu hướng, hứng thú động học sinh học tập các hoạt động khác, từ giáo viên hiểu nguyên nhân để hướng dẫn, giáo dục học sinh đạt kết quả tốt 4.4 Biện pháp thứ tư: Xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh Khi nói chuyện, giảng bài, nghiêm khắc phê bình lỗi lầm học sinh, giáo viên phải thể hiện cho các em thấy tình cảm yêu thương người thầy học trò Muốn có “Lớp học thân thiện”, giáo viên phải có tấm lòng nhân hậu, bao dung, hết lòng học sinh Có người thầy chắn học sinh chăm ngoan, tích cực ham học, thích học Khơng thế, giáo viên phải thường xun khún khích học sinh giúp đỡ lẫn học tập sống ngày như: Hướng dẫn bạn cách làm bài; thăm hỏi có bạn lớp bị ốm Tạo nên “đôi bạn tiến” để học sinh tự giác học tập Như khơng giúp học sinh có mối quan hệ gần gũi, thân thiết với bạn bè mà giúp các em tự tin học tập giao tiếp 4.5 Biện pháp thứ năm: Có sự phới hợp giáo viên các phận nhà trường, phụ huynh học sinh Để nắm tốt tình hình học tập học sinh, giáo viên cần thường xuyên trao đổi với các giáo viên môn, phụ trách Đội quá trình học tập sinh hoạt các học sinh lớp Ngoài việc học kiến thức văn hóa, việc tham gia các hoạt động đội điều thiếu Thông qua đó, các em rèn luyện thêm nhiều phẩm chất người học sinh cần có : tình đồn kết, lòng nhân ái, tinh thần cầu tiến…Giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp với phận Đội nhà trường, hiểu biết hoạt động đội các em, động viên nhắc nhở các em các hoạt động đội Đối với gia đình học sinh, việc trì mối quan hệ nhà trường gia đình hết sức cần thiết Giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh quá trình học tập, ưu điểm nhược điểm học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp Giáo viên xếp thời gian để đến tận nhà học sinh tìm hiểu thơng tin để khún khích, động viên học sinh tham gia học tập đầy đủ.Vì có học sinh gia đình lao động nghèo, cha mẹ có thời gian quản lý, bảo chụn học hành cái Điều vơ tình tạo thành thói quen khơng tốt cho học sinh việc học tập Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Giáo viên chủ nhiệm phải người huy động tiềm năng, trí tuệ khả các bậc phụ huynh vào việc giáo dục toàn diện học sinh đặc biệt vấn đề tư tưởng đạo đức, ý thức học tập việc phòng chống các tệ nạn xã hội Muốn có sự phối hợp cần nhận thức cách đầy đủ trách nhiệm phụ huynh học sinh sự yêu nghề mến trẻ giáo viên chủ nhiệm 4.6 Biện pháp thứ sáu: Rèn luyện thói quen học tập cho học sinh Mỗi cá nhân học sinh phải rèn luyện thói quen học tập ngày Tận dụng thời gian đầu buổi học, giáo viên yêu cầu ban cán sự lớp đạo học sinh ôn lại nội dung các học liên quan đến học ngày, ví dụ như: đọc các thơ, tập đọc, đọc các quy tắc toán học, bảng cửu chương theo hình thức tập thể Ngồi ra, giáo viên tập cho học sinh thói quen học tập lúc nơi cách trang trí lớp học Thay các từ tiếng Việt đơn giản các từ tiếng Anh, sử dụng các hình học mơn Toán để kích thích sự ham học hỏi học sinh nhìn vào các chi tiết lớp học Các kết quả đạt được: Qua quá trình vận dụng các biện pháp, kết quả đạt cho thấy: Tỉ lệ học sinh nghỉ học thuyên giảm; đa số học sinh có ý thức chấp hành nội quy trường lớp Điểm học tập các môn học lớp, lực học đa số học sinh có nhiều tiến bộ; thái độ ý thức học tập tốt học nâng lên rõ rệt, học sinh cảm nhận tầm quan trọng việc học rèn luyện trường, lớp Đa số học sinh chủ động, tích cực mạnh dạn tham gia các hoạt động phong trào lớp, trường; các học sinh thể hiện tinh thần đoàn kết, biết giúp đỡ học tập sinh hoạt Tỉ lệ học sinh vi phạm nội quy trường lớp giảm rất nhiều, số học sinh coi cá biệt biết tự thay đổi, tự hòa nhập vào hoạt động chung lớp Đa số học sinh có lối sống lành mạnh, ngoan ngỗn có tinh thần tự giác, tự lập cao, khơng để giáo viên phải nhắc nhở nhiều lần; học sinh tự tin giao tiếp đứng trước tập thể, đặc biệt các học sinh người dân tộc thiểu số Kết đạt sau: Thời Học tập Năng lực phẩm chất gian Hồn Hồn Chưa Tớt Đạt Cần cớ thành tớt thành hồn gắng thành SL % SL % SL % SL % SL % SL % Giữa 11 34,4 14 43,7 21,9 16 50 15 46,9 3,1 HKI Cuối 12 37,5 17 53, 9,4 17 53,1 15 46,9 0 HK I Giữa 12 37,5 20 62, 0 19 59,4 13 40,6 0 HK II Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp So với đầu năm học, học sinh có sự tiến cả học tập, lực phẩm chất IV PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI: 1.Kết luận: Để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, ln đòi hỏi nhiều ́u tố quan trọng Nhưng đó, quan trọng nhất phương pháp tâm huyết giáo viên chủ nhiệm Người giáo viên phải thật sự mẫu mực, phải tấm gương sáng từ nhận thức đến hành động, từ lời nói, cử chỉ, điệu đến thái độ ứng xử hàng ngày… để học sinh noi theo Trong quá trình giảng dạy trường, giáo viên phải không ngừng sáng tạo soạn giảng, tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt tập thể đặc biệt các biện pháp giáo dục đạo đức rèn luyện kĩ sống cho học sinh Hơn nữa, thời gian làm quen với công tác chủ nhiệm, ln muốn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tìm hiểu cơng việc mà người chủ nhiệm sau cần phải làm theo quy định trường đề Bên cạnh đó, bản thân phải khơng ngừng phấn đấu để trở thành người giáo viên gương mẫu, tâm hút với nghề để hồn thành tốt các nhiệm vụ giao 2.Kiến nghị: 2.1 Đới với nhà trường: Tích cực phối hợp với giáo viên chủ nhiệm phụ huynh việc giáo dục học sinh; tổ chức các buổi ngoại khóa, các hội thi để học sinh hứng thú với việc học tập 2.2 Đối với giáo viên: Mỗi giáo viên nhận lớp chủ nhiệm cần tìm hiểu để biết hiểu rõ hồn cảnh gia đình, tính cách, sở thích, thói quen, học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp Cần phải trọng xây dựng bồi dưỡng Hội đồng tự quản lớp, đào tạo để các em trở thành “người lãnh đạo nhỏ” tài ba Đối với các tình xảy lớp, giáo viên nên bình tĩnh trước lỗi lầm học sinh, tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân tình xảy để có cách xử lí đắn, hợp tình, hợp lí; tránh trách nhầm, trách oan học sinh làm các em hoang mang, thiếu niềm tin vào người thầy Ln biết khích lệ biểu dương các em kịp thời, khen ngợi ưu điểm sở trường các em để các em thấy giá trị nâng cao, có niềm tin hứng thú học tập Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh; kiên trì vận động phụ huynh tích cực tham gia vào công tác giáo dục học sinh Điều đặc biệt phải thể hiện cho học sinh thấy tình cảm yêu thương người thầy học sinh 2.3 Đối với phụ huynh: Cần quan tâm, nhắc nhở học sinh quá trình học tập sinh hoạt nhà Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 2.4 Đới với học sinh: Biết đồn kết giúp đỡ bạn bè, có ý thức học tập rèn luyện 2.5 Đối với địa phương: Thường xuyên nhắc nhở phụ huynh việc giáo dục em mình; phối hợp chặt chẽ với nhà trường việc vận động học sinh Trên số biện pháp tơi cơng tác chủ nhiệm lớp Kính mong Hội đồng Khoa học trường đóng góp cho SKKN tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA Hướng Phùng, ngày 28 tháng năm 2017 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Phan Thị Mỹ Phụng 10 Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng ... biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Người thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng - Trường Tiểu học Hướng Phùng Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Đối tượng nghiên cứu: Một số. . .Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp I TÊN ĐỀ TÀI: Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp II PHẦN MỞ ĐẦU: 1.Lí chọn đề tài:... Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp So với đầu năm học, học sinh có sự tiến cả học tập, lực phẩm chất IV PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI: 1.Kết luận: Để làm tốt công tác chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, SKKN Một số biện pháp giúp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn