Công văn hướng dẫn về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật CV gui 5 tinh

1 161 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2017, 13:45

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 3175 /BTP-PBGDPL V/v hướng dẫn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, cơng nhận địa phương đạt chuẩn biểu dương tiêu biểu tiếp cận pháp luật Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau thành phố Hồ Chí Minh Theo đạo Thủ tướng Chính phủ Cơng văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2014 Văn phòng Chính phủ việc tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg (mục 2), Bộ Tư pháp giao tổ chức triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu dương, khen thưởng cấp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật người dân sở năm, từ năm 2014 đến năm 2015 tỉnh: Quảng Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau thành phố Hồ Chí Minh Để triển khai thực nhiệm vụ nêu 05 tỉnh, thành phố chọn làm thử, Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn biểu dương tiêu biểu tiếp cận pháp luật gửi kèm theo Công văn Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau thành phố Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế địa phương Hướng dẫn Bộ Tư pháp để tổ chức thực cho phù hợp Trong q trình thực hiện, có vướng mắc vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời Bộ Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, số điện thoại 04.62739469) để hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ kịp thời./ Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ PBGDPL KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Nguyễn Thúy Hiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn hướng dẫn về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật CV gui 5 tinh, Công văn hướng dẫn về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; quy trình đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn và biểu dương tiêu biểu về tiếp cận pháp luật CV gui 5 tinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn