Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch

13 1,232 11 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

07/26/13 NhiÖt liÖt Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o VÒ Dù giê th¨m líp Tr­êng THpt phô Tr­êng THpt phô dùc dùc 07/26/13 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu 2: Câu 2: Một dung dịch chứa đồng thời các cation Cu Một dung dịch chứa đồng thời các cation Cu 2+ 2+ , Al , Al 3+ 3+ , Fe , Fe 3+ 3+ . Trình . Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng ion trong dung dịch. bày cách nhận biết sự có mặt từng ion trong dung dịch. Câu 3: Câu 3: Cho các ion sau: Na Cho các ion sau: Na + + (1), Ca (1), Ca 2+ 2+ (2), Ag (2), Ag + + (3), Cl (3), Cl - - (4), NO (4), NO 3 3 - - (5), NH (5), NH 4 4 + + (6), (6), CO CO 3 3 2- 2- (7), H (7), H + + (8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là: (8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là: A. 1, 2, 4, 5, 6, 7 A. 1, 2, 4, 5, 6, 7 B. 1, 3, 4, 5, 6, 8 B. 1, 3, 4, 5, 6, 8 C. 1, 2, 4, 5, 7, 8 C. 1, 2, 4, 5, 7, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 Câu 1: Câu 1: Nguyên tắc để nhận biết một ion trong dung dịch? Cho ví dụ? Nguyên tắc để nhận biết một ion trong dung dịch? Cho ví dụ? D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 07/26/13 ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN Câu 1: Câu 1: Nguyên tắc: thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một Nguyên tắc: thêm vào dung dịch một thuốc thử tạo với ion đó một sản phẩm đặc trưng như: một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc sản phẩm đặc trưng như: một chất kết tủa, một hợp chất có màu hoặc một chất khí. một chất khí. - Ví dụ: Ví dụ: + Nhận biết ion NH + Nhận biết ion NH 4 4 + + thuốc thử là dung dịch kiềm, đun nóng. thuốc thử là dung dịch kiềm, đun nóng. NH NH 4 4 + + + OH + OH - - NH→ NH→ 3 3 + H↑ + H↑ 2 2 O O + Nhận biết cation Fe + Nhận biết cation Fe 3+ 3+ : thuốc thử là SCN : thuốc thử là SCN - - hoặc dung dịch kiềm. hoặc dung dịch kiềm. Fe Fe 3+ 3+ + 3SCN Fe(SCN)→ + 3SCN Fe(SCN)→ 3 3 màu đỏ máu màu đỏ máu Fe Fe 3+ 3+ + 3OH– Fe(OH)→ + 3OH– Fe(OH)→ 3 3 ↓ ↓ màu nâu đỏ màu nâu đỏ Câu 2: Câu 2: - Dùng dd NaOH: Cho từ từ đến dư dd thuốc thử vào dd mẫu. - Dùng dd NaOH: Cho từ từ đến dư dd thuốc thử vào dd mẫu. + Thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, chứng tỏ có mặt Fe + Thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, chứng tỏ có mặt Fe 3+ 3+ . . Fe Fe 3+ 3+ + 3OH + 3OH - - Fe(OH)→ Fe(OH)→ 3 3 ↓ ↓ màu nâu đỏ màu nâu đỏ + Thấy xuất hiện kết tủa màu xanh lam, chứng tỏ có mặt Cu + Thấy xuất hiện kết tủa màu xanh lam, chứng tỏ có mặt Cu 2+ 2+ . . Cu Cu 2+ 2+ + 2OH + 2OH - - Cu(OH)→ Cu(OH)→ 2 2 ↓ ↓ màu xanh lam màu xanh lam + Thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó tan trong thuốc thử dư, chứng + Thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, sau đó tan trong thuốc thử dư, chứng tỏ có mặt Al tỏ có mặt Al 3+ 3+ . . Al Al 3+ 3+ + 3OH + 3OH - - Al(OH)→ Al(OH)→ 3 3 keo trắng↓ keo trắng↓ Al(OH) Al(OH) 3 3 + OH + OH - - → → [Al(OH) [Al(OH) 4 4 ] ] - - 07/26/13 Bµi 49 Bµi 49 nhËn biÕt mét sè anion trong dung nhËn biÕt mét sè anion trong dung dÞch dÞch MỤC TIÊU BÀI HỌC MỤC TIÊU BÀI HỌC - Hiểu cách sử dụng một số thuốc thử phân tích. Hiểu cách sử dụng một số thuốc thử phân tích. - Hiểu được cách nhận biết một số anion trong dung dịch. Hiểu được cách nhận biết một số anion trong dung dịch. - Giải một số bài tập Nhận biết hoá chất. Giải một số bài tập Nhận biết hoá chất. 07/26/13 Câu 3: Câu 3: Cho các ion sau: Na Cho các ion sau: Na + + (1), Ca (1), Ca 2+ 2+ (2), Ag (2), Ag + + (3), Cl (3), Cl - - (4), NO (4), NO 3 3 - - (5), NH (5), NH 4 4 + + (6), (6), CO CO 3 3 2- 2- (7), H (7), H + + (8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là: (8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là: A. 1, 2, 4, 5, 6, 7 A. 1, 2, 4, 5, 6, 7 B. 1, 3, 4, 5, 6, 8 B. 1, 3, 4, 5, 6, 8 C. 1, 2, 4, 5, 7, 8 C. 1, 2, 4, 5, 7, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 Câu 3: Câu 3: Cho các ion sau: Na Cho các ion sau: Na + + (1), Ca (1), Ca 2+ 2+ (2), Ag (2), Ag + + (3), Cl (3), Cl - - (4), NO (4), NO 3 3 - - (5), NH (5), NH 4 4 + + (6), (6), CO CO 3 3 2- 2- (7), H (7), H + + (8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là: (8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là: A. 1, 2, 4, 5, 6, 7 A. 1, 2, 4, 5, 6, 7 B. 1, 3, 4, 5, 6, 8 B. 1, 3, 4, 5, 6, 8 C. 1, 2, 4, 5, 7, 8 C. 1, 2, 4, 5, 7, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 Nhận xét: Nhận xét: Sự có mặt của một số ion trong dung dịch phụ thuộc vào sự Sự có mặt của một số ion trong dung dịch phụ thuộc vào sự có mặt của các ion khác. có mặt của các ion khác. Chẳng hạn, dung dịch đã chứa ion Ag Chẳng hạn, dung dịch đã chứa ion Ag + + thì không thể có Cl thì không thể có Cl - - ; trong môi ; trong môi trường axit các ion HCO trường axit các ion HCO 3 3 - - , CO , CO 3 3 2- 2- , SO , SO 3 3 2- 2- không thể tồn tại . không thể tồn tại . Bµi 49 Bµi 49 nhËn biÕt mét sè anion trong dung nhËn biÕt mét sè anion trong dung dÞch dÞch 07/26/13 Bµi 49 Bµi 49 nhËn biÕt mét sè anion trong dung nhËn biÕt mét sè anion trong dung dÞch dÞch Nhóm 1: Nhóm 1: - Tính chất hoá học đặc trưng - Tính chất hoá học đặc trưng của anion NO của anion NO 3 3 - - là gì? là gì? - Để nhận biết anion NO - Để nhận biết anion NO 3 3 - - cần cần phải làm như thế nào? phải làm như thế nào? Nhóm 2: Nhóm 2: - Thuốc thử để nhận biết anion - Thuốc thử để nhận biết anion SO SO 4 4 2- 2- là gì? là gì? - Tại sao thí nghiệm này phải - Tại sao thí nghiệm này phải thực hiện trong môi trường thực hiện trong môi trường axit dư? axit dư? Nhóm 1: Nhóm 1: - Tính chất hoá học đặc trưng - Tính chất hoá học đặc trưng của anion NO của anion NO 3 3 - - là gì? là gì? - Để nhận biết anion NO - Để nhận biết anion NO 3 3 - - cần cần phải làm như thế nào? phải làm như thế nào? Nhóm 2: Nhóm 2: - Thuốc thử để nhận biết anion - Thuốc thử để nhận biết anion SO SO 4 4 2- 2- là gì? là gì? - Tại sao thí nghiệm này phải - Tại sao thí nghiệm này phải thực hiện trong môi trường thực hiện trong môi trường axit dư? axit dư? Nhóm 3: Nhóm 3: - Để nhận biết anion Cl - Để nhận biết anion Cl - - cần cần dùng thuốc thử gì? dùng thuốc thử gì? - Muốn phân biệt anion Cl - Muốn phân biệt anion Cl - - với các với các ion halogenua còn lại phải làm ion halogenua còn lại phải làm thế nào? Tại sao làm như vậy? thế nào? Tại sao làm như vậy? Nhóm 4: Nhóm 4: - Anion CO - Anion CO 3 3 2- 2- có tính chất gì? có tính chất gì? - Làm thế nào để nhận biết được - Làm thế nào để nhận biết được anion CO anion CO 3 3 2- 2- ? Dấu hiệu sự có ? Dấu hiệu sự có mặt của anion CO mặt của anion CO 3 3 2- 2- là gì? là gì? PHIẾU HỌC TẬP PHIẾU HỌC TẬP 07/26/13 1. Nhận biết anion NO 1. Nhận biết anion NO 3 3 - - - Thuốc thử Thuốc thử : dd H 2 SO 4 loãng, lá đồng - Dấu hiệu: Dấu hiệu: dd có màu xanh, khí không màu hóa nâu đỏ trong không khí. dd có màu xanh, khí không màu hóa nâu đỏ trong không khí. 3Cu + 2NO 3Cu + 2NO 3 3 - - + 8H + 8H + + 3Cu→ 3Cu→ 2+ 2+ + 2NO + 4H↑ + 2NO + 4H↑ 2 2 O O Xanh Xanh 2NO + O↑ 2NO + O↑ 2 2 2NO→ 2NO→ 2 2 ( màu nâu đỏ)↑ ( màu nâu đỏ)↑ 2. Nhận biết ion SO 2. Nhận biết ion SO 4 4 2- 2- - Thuốc thử: - Thuốc thử: dd BaCl 2 /HCl hoặc HNO 3 - Dấu hiệu: - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư. xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư. Ba Ba 2+ 2+ + SO + SO 4 4 2- 2- BaSO→ BaSO→ 4 4 ↓ ↓ Chú ý: Chú ý: Cần lấy môi trường axit dư Cần lấy môi trường axit dư vì một số các anion như CO vì một số các anion như CO 3 3 2- 2- , PO , PO 4 4 3- 3- , , SO SO 3 3 2- 2- , HPO , HPO 4 4 2- 2- cũng tạo kết tủa trắng với ion Ba cũng tạo kết tủa trắng với ion Ba 2+ 2+ , nhưng các kết tủa đó , nhưng các kết tủa đó đều tan trong các dung dịch HCl, HNO đều tan trong các dung dịch HCl, HNO 3 3 loãng, riêng BaSO loãng, riêng BaSO 4 4 không tan. không tan. Bµi 49 Bµi 49 nhËn biÕt mét sè anion trong dung nhËn biÕt mét sè anion trong dung dÞch dÞch 07/26/13 3. Nhận biết anion Cl 3. Nhận biết anion Cl - - - Thuốc thử: - Thuốc thử: dd AgNO 3 /HNO 3 loãng. - Dấu hiệu: - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư. xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư. Ag Ag + + + Cl + Cl - - AgCl trắng → ↓ AgCl trắng → ↓ Tương tự : Tương tự : Br Br - - tạo ra kết tủa vàng nhạt AgBr tạo ra kết tủa vàng nhạt AgBr I I - - tạo ra kết tủa vàng AgI tạo ra kết tủa vàng AgI Chú ý: Chú ý: AgCl tan trong dd NH AgCl tan trong dd NH 3 3 loãng loãng , AgBr và AgI thì không tan: , AgBr và AgI thì không tan: AgCl + 2NH AgCl + 2NH 3 3 [Ag(NH→ [Ag(NH→ 3 3 ) ) 2 2 ] ] + + + Cl + Cl - - 4. Nhận biết anion CO 4. Nhận biết anion CO 3 3 2- 2- - Thuốc thử: - Thuốc thử: dd axit mạnh như HCl, H 2 SO 4 loãng - Hiện tượng: - Hiện tượng: sủi bọt khí làm đục nước vôi dư. sủi bọt khí làm đục nước vôi dư. CO CO 3 3 2- 2- + 2H + 2H + + CO→ CO→ 2 2 + H↑ + H↑ 2 2 O O CO CO 2 2 + Ca(OH) + Ca(OH) 2 2 CaCO→ CaCO→ 3 3 + H↓ + H↓ 2 2 O O Bµi 49 Bµi 49 nhËn biÕt mét sè anion trong dung nhËn biÕt mét sè anion trong dung dÞch dÞch 07/26/13 1. Nhận biết anion NO 1. Nhận biết anion NO 3 3 - - - Thuốc thử Thuốc thử : dd H 2 SO 4 loãng, lá đồng - Dấu hiệu: Dấu hiệu: dd màu xanh, khí không dd màu xanh, khí không màu hóa nâu đỏ trong không khí. màu hóa nâu đỏ trong không khí. 3Cu + 2NO 3Cu + 2NO 3 3 +8H +8H + + 3Cu→ 3Cu→ 2+ 2+ +2NO +4H↑ +2NO +4H↑ 2 2 O O Xanh Xanh 2NO + O↑ 2NO + O↑ 2 2 2NO→ 2NO→ 2 2 ( màu nâu ↑ ( màu nâu ↑ đỏ) đỏ) 1. Nhận biết anion NO 1. Nhận biết anion NO 3 3 - - - Thuốc thử Thuốc thử : dd H 2 SO 4 loãng, lá đồng - Dấu hiệu: Dấu hiệu: dd màu xanh, khí không dd màu xanh, khí không màu hóa nâu đỏ trong không khí. màu hóa nâu đỏ trong không khí. 3Cu + 2NO 3Cu + 2NO 3 3 +8H +8H + + 3Cu→ 3Cu→ 2+ 2+ +2NO +4H↑ +2NO +4H↑ 2 2 O O Xanh Xanh 2NO + O↑ 2NO + O↑ 2 2 2NO→ 2NO→ 2 2 ( màu nâu ↑ ( màu nâu ↑ đỏ) đỏ) 2. Nhận biết anion SO 2. Nhận biết anion SO 4 4 2- 2- - Thuốc thử: - Thuốc thử: dd BaCl 2 /HCl - Dấu hiệu: - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử trắng, không tan trong thuốc thử dư. dư. Ba Ba 2+ 2+ + SO + SO 4 4 2- 2- BaSO→ BaSO→ 4 4 ↓ ↓ 2. Nhận biết anion SO 2. Nhận biết anion SO 4 4 2- 2- - Thuốc thử: - Thuốc thử: dd BaCl 2 /HCl - Dấu hiệu: - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử trắng, không tan trong thuốc thử dư. dư. Ba Ba 2+ 2+ + SO + SO 4 4 2- 2- BaSO→ BaSO→ 4 4 ↓ ↓ Bµi 49 Bµi 49 nhËn biÕt mét sè anion trong dung nhËn biÕt mét sè anion trong dung dÞch dÞch 3. Nhận biết anion Cl 3. Nhận biết anion Cl - - - Thuốc thử: - Thuốc thử: dd AgNO 3 /HNO 3 loãng. - Dấu hiệu: - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử trắng, không tan trong thuốc thử dư. dư. Ag Ag + + + Cl + Cl - - AgCl trắng→ ↓ AgCl trắng→ ↓ 3. Nhận biết anion Cl 3. Nhận biết anion Cl - - - Thuốc thử: - Thuốc thử: dd AgNO 3 /HNO 3 loãng. - Dấu hiệu: - Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử trắng, không tan trong thuốc thử dư. dư. Ag Ag + + + Cl + Cl - - AgCl trắng→ ↓ AgCl trắng→ ↓ 4. Nhận biết anion CO 4. Nhận biết anion CO 3 3 2- 2- - Thuốc thử: - Thuốc thử: dd axit mạnh như HCl, H 2 SO 4 loãng - Hiện tượng: Hiện tượng: sủi bọt khí làm sủi bọt khí làm đục nước vôi dư. đục nước vôi dư. CO CO 3 3 2- 2- + 2H + 2H + + CO→ CO→ 2 2 + H↑ + H↑ 2 2 O O CO CO 2 2 +Ca(OH) +Ca(OH) 2 2 CaCO→ CaCO→ 3 3 + H↓ + H↓ 2 2 O O 4. Nhận biết anion CO 4. Nhận biết anion CO 3 3 2- 2- - Thuốc thử: - Thuốc thử: dd axit mạnh như HCl, H 2 SO 4 loãng - Hiện tượng: Hiện tượng: sủi bọt khí làm sủi bọt khí làm đục nước vôi dư. đục nước vôi dư. CO CO 3 3 2- 2- + 2H + 2H + + CO→ CO→ 2 2 + H↑ + H↑ 2 2 O O CO CO 2 2 +Ca(OH) +Ca(OH) 2 2 CaCO→ CaCO→ 3 3 + H↓ + H↓ 2 2 O O 07/26/13 Câu hỏi chung: Câu hỏi chung: Nhận biết các anion Nhận biết các anion NO NO 3 3 - - , Cl , Cl - - , SO , SO 4 4 2- 2- , CO , CO 3 3 2- 2- đựng trong các ống nghiệm mất nhãn đựng trong các ống nghiệm mất nhãn A, B, C, D riêng biệt. A, B, C, D riêng biệt. Bµi 49 Bµi 49 nhËn biÕt mét sè anion trong dung nhËn biÕt mét sè anion trong dung dÞch dÞch (M (M ỗi mẫu các nhóm độc lập nhận biết để kiểm chứng ỗi mẫu các nhóm độc lập nhận biết để kiểm chứng ) ) Nhóm 2 và 4: Nhóm 2 và 4: (Mẫu 2) (Mẫu 2) Trß ch¬i – Bµi tËp thùc nghiÖm Nhóm 1 và 3: Nhóm 1 và 3: (Mẫu 1) (Mẫu 1) [...]... chung:Câu hỏi chung: Nhận biết các anion Nhận biết các anion NONO33--, Cl, Cl--, SO, SO442-2-, CO, CO332-2- đựng trong các ống nghiệm mất nhãnđựng trong các ống nghiệm mất nhãn A, B, C, D riêng biệt. A, B, C, D riêng bit. Bài 49 Bài 49 nhận biết một số anion trong dung nhận biết một số anion trong dung dịch dịch(M(Mi mu cỏc nhóm độc lập nhận biết để kiểm chứngỗi... dung dịch đã chứa ion AgChẳng hạn, dung dịch đã chứa ion Ag++ thì không thể có Cl thì không thể có Cl--; trong môi ; trong môi trường axit các ion HCOtrường axit các ion HCO33--, CO, CO332-2-, SO, SO332-2- không thể tồn tại không th tn ti Bài 49 Bài 49 nhận biết một số anion trong dung nhận biết một số anion trong dung dịch dịch 07/26/13 1. Nhận biết anion NO1. Nhận. .. tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:A. 1, 2, 4, 5, 6, 7A. 1, 2, 4, 5, 6, 7B. 1, 3, 4, 5, 6, 8B. 1, 3, 4, 5, 6, 8C. 1, 2, 4, 5, 7, 8C. 1, 2, 4, 5, 7, 8D. 1, 2, 4, 5, 6, 8D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 Nhận xét: Nhận xét: Sự có mặt của một số ion trong dung dịch phụ thuộc vào sự Sự có mặt của một số ion trong dung dịch phụ thuộc vào... ion trong dung dịch. bày cách nhận biết sự có mặt từng ion trong dung dịch. Câu 3:Câu 3: Cho các ion sau: NaCho các ion sau: Na++(1), Ca(1), Ca2+2+(2), Ag(2), Ag++(3), Cl(3), Cl--(4), NO(4), NO33--(5), NH(5), NH44++(6), (6), COCO332-2-(7), H(7), H++(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch. .. lập nhận biết để kiểm chứng ) )Nhóm 2 v 4:Nhúm 2 v 4: (Mu 2)(Mu 2)Trò chơi Bài tập thực nghiệmNhúm 1 v 3:Nhúm 1 và 3: (Mẫu 1)(Mẫu 1) 07/26/13 Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũKiểm tra bài cũKiểm tra bài cũCâu 2:Câu 2: Một dung dịch chứa đồng thời các cation Cu Một dung dịch chứa đồng thời các cation Cu2+2+, Al, Al3+3+, Fe, Fe3+3+. Trình . Trình bày cách nhận biết. .. một số các anion như CO332-2- , PO , PO443-3-, , SOSO332-2-, HPO, HPO442-2- cũng tạo kết tủa trắng với ion Ba cũng tạo kết tủa trắng với ion Ba2+2+, nhưng các kết tủa đó , nhưng các kết tủa đó đều tan trong các dung dịch HCl, HNOđều tan trong các dung dịch HCl, HNO33 loãng, riêng BaSO loãng, riêng BaSO44 không tan. khụng tan. Bài 49 Bài 49 nhận biết một số anion. .. 6, 7B. 1, 3, 4, 5, 6, 8B. 1, 3, 4, 5, 6, 8C. 1, 2, 4, 5, 7, 8C. 1, 2, 4, 5, 7, 8D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 Câu 1:Câu 1: Nguyên tắc để nhận biết một ion trong dung dịch? Cho ví dụ? Nguyên tắc để nhận biết một ion trong dung dịch? Cho ví dụ? D. 1, 2, 4, 5, 6, 8D. 1, 2, 4, 5, 6, 8 07/26/13 Câu 3:Câu 3: Cho các ion sau: NaCho các ion sau: Na++(1), Ca(1), Ca2+2+(2),... tan trong các dung dịch HCl, HNOđều tan trong các dung dịch HCl, HNO33 loãng, riêng BaSO loãng, riêng BaSO44 không tan. khụng tan. Bài 49 Bài 49 nhận biết một số anion trong dung nhận biết một số anion trong dung dịch dịch ... Nhận biết ion SO2. Nhận biết ion SO442-2-- Thuốc thử:- Thuốc thử: dd BaCl2/HCl hoặc HNO3- Dấu hiệu:- Dấu hiệu: xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư.xuất hiện kết tủa trắng, không tan trong thuốc thử dư.BaBa2+2+ + SO + SO442-2- BaSO→ BaSO→44 ↓ ↓ Chú ý:Chú ý: Cần lấy môi trường axit dưCần lấy môi trường axit dư vì một số các anion như CO vì một. .. Ag(2), Ag++(3), Cl(3), Cl--(4), NO(4), NO33--(5), NH(5), NH44++(6), (6), COCO332-2-(7), H(7), H++(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:(8). Các ion tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là:A. 1, 2, 4, 5, 6, 7A. 1, 2, 4, 5, 6, 7B. 1, 3, 4, 5, 6, 8B. 1, 3, 4, 5, 6, 8C. 1, 2, 4, 5, 7, 8C. 1, 2, 4, 5, 7, 8D. 1, 2, 4, 5, 6, 8D. 1, 2, 4, . dụng một số thuốc thử phân tích. - Hiểu được cách nhận biết một số anion trong dung dịch. Hiểu được cách nhận biết một số anion trong dung dịch. - Giải một. 2NO + O 2NO + O 2 2 → → 2NO 2NO 2 2 ↑ ↑ NHẬN NHẬN BIẾT BIẾT MỘT MỘT SỐ SỐ ANION ANION TRONG TRONG DUNG DUNG DỊCH DỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch, Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch, Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch

Bình luận về tài liệu bai-49-nhan-biet-mot-so-anion-trong-dung-dich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP