Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

30 1,934 5
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/30 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

1 Giáo viên thực hiện : Lê Thị Nhung Trường THCS Ninh Xá NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH Chào mừng các thầy cô giáo Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh và các em học sinh Chào mừng các thầy cô giáo Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh và các em học sinh 2 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : Em hãy Em hãy cho biết vùng Đông Nam cho biết vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành thuận lợi nào để trở thành vùng sản xuất cây công vùng sản xuất cây công nghiệp lớn nhất cả nước ? nghiệp lớn nhất cả nước ? - Địa hình thoải, đất xám, đất badan với diện tích rộng. Địa hình thoải, đất xám, đất badan với diện tích rộng. - Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, nguồn sinh thủy tốt. Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, nguồn sinh thủy tốt. - Người lao động có tay nghề cao và kinh nghiệm phong phú. Người lao động có tay nghề cao và kinh nghiệm phong phú. 3 TiÕt 37 Bµi 33 Vïng §«ng Nam Bé (tiÕp theo) 4 3.DÞch vô L­îc ®å vïng §«ng Nam Bé 5 Th­¬ng m¹i Du lÞch BCVT H×nh 1 H×nh 2 H×nh 3 H×nh 4 Giao th«ng H×nh 4 B­u chÝnh… H×nh 3 H×nh 4 6 *Khu vực dịch vụ rất đa dạng, gồm các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông . 3. Dịch vụ 3. Dịch vụ Lược đồ vùng Đông Nam Bộ 7 Dựa vào bảng trên h y nhận xét 1 số chỉ tiêu ã dịch vụ của vùng so với cả nước? Tiêu chí 1995 2000 2002 Tổng mức bán lẻ hàng hóa (%) 35,8 34,9 33,1 Số lượng hành khách vận chuyển (%) 31,3 31,3 30,3 Khối lượng hàng hóavận chuyển (%) 17,1 17,5 15,9 Cả nước =100% =>Tỉ trọng các loại hình dịch vụ có biến động ( chiều hướng giảm) 8 Hoạt động nhóm ( Thời gian từ 3 5 phút ) Hoạt động nhóm ( Thời gian từ 3 5 phút ) Nhóm 1,2 Dựa vào H14.1cho biết từ TP. HCM có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào? Phân tích vai trò đầu mối GTVT của TP Hồ Chí Minh. Nhóm 3,4 Nhóm 5,6 Đánh giá tiềm năng du lịch của ĐNB và TP Hồ Chí Minh. Vì sao tuyến du lịch từ TPHCM, Đà lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm nhộn nhịp ? Dựa vào H33.1 và Kiến thức đ học,ã nhận xét tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở ĐNB. Giải thích vì sao ĐNB Có sức hút mạnh nguồn đầu tư nước ngoài. 9 H14.1: L­îc ®å m¹ng l­íi giao th«ng *NhiÒu lo¹i h×nh giao th«ng: ®­ êng « t«, s¾t, biÓn, hµng kh«ng. *C¸c tuyÕn ®­êng trong hÖ thèng giao th«ng cña vïng t¹o thµnh m¹ng l­íi quy tô t¹i TP. Hå ChÝ Minh lµ tiªu ®Ò t¹o nªn sù giao l­ u trong vïng, liªn vïng vµ quèc tÕ 10 3. Dịch vụ - TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ và cả nước. [...]... Dịch vụLược đồ vùng Đông Nam Bộ 25Phần thưởng của bạn là một điểm 8Phần thưởng của bạn là một điểm 10 Phần thưởng của bạn là 1 tràng vỗ tay. 30 24D ị c H v ụ Ngành kinh tế nào phát triển mạnh và đa dạng góp phần thúc đẩy sản xuất và giải quyết việc làm của vùng Đông Nam Bộ? 16V.Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía nam Lược đồ vùng Đông Nam Bộ 9H14.1: Lược... đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam năm 2003 ( cả nước = 100%)49,950,1 Đông Nam Bộ Các vùng khác 22 + Trung tâm kinh tế: TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.iv. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía nam + Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vai trò quan trọng không chỉ đối với Đông Nam Bộ mà còn đối với các tỉnh phía Nam và cả n­íc. 6 *Khu vực... là trung tâm du lịch lớn của cả nước. 2Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũ : : Em hÃy Em hÃy cho biết vùng Đông Nam cho biết vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành thuận lợi nào để trở thành vùng sản xuất cây công vùng sản xuất cây công nghiệp lớn nhất cả nước ?nghiệp lớn nhất cả nước ? - Địa hình thoải, đất xám, đất badan với diện tích... diện tích rộng. - Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, nguồn sinh thủy tốt.Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, nguồn sinh thủy tốt. - Người lao động có tay nghề cao và kinh nghiệm phong phú.Người lao động có tay nghề cao và kinh nghiệm phong phó. 103. Dịch vụ - TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ và cả nước. 3 Tiết 37 Bài 33 Vùng Đông Nam Bé (tiÕp theo) 17Dựa... thống giao thông của vùng tạo thành mạng lưới quy tụ tại TP. Hồ Chí Minh là tiêu đề tạo nên sự giao lưu trong vùng, liên vùng và quốc tế 27 ? Tại sao tuyến du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm nhộn nhịp? Đáp án: - Tp. Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch phía Nam, khách du lịch đông. - Đông Nam Bộ có số dân đông, thu nhập cao nhất nước. - Các điểm du lịch... ĐNB?TP. Hồ Chí MinhVũng TàuBiên hòa 12Hình 10. 2- Lược đồ phân bố lượng mưa ở Nam á3. Dịch vụ - Khu vực dich vụ rất đa dạng,có đầy đủ các loại hình - TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ và cả nước. - Đông Nam Bộ có sức hút đầu tư nước ngoài rất mạnh mẽ chiếm 50,1% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (năm 2003.) ... 29 Hướng dẫn về nhà1.1.Học bài theo câu hỏi SGK Học bài theo câu hỏi SGK 2. Làm bài tập 3 SGK / 123. 2. Làm bài tập 3 SGK / 123. 3. Chuẩn bị bài TH 34 giờ sau làm tại lớp.3. Chuẩn bị bài TH 34 giờ sau làm tại lớp. 11 + Vị trí địa lí thuận lợi. + Có tiềm lực kinh tế lớn hơn các vùng khác. + Vùng phát triển năng động. + Số lao động có kỹ thuật nhiều, nhạy... mại,dịch vụ nhằm thu hút nhiều nguồn đầu tư trong và ngoài nước, kinh tế phát triển với tốc độ nhanh, đặc biệt là công nghiệp. Vùng kinh tế trọng điểm 15Tại sao tuyến du lịch từ TP. Hồ Chí Minh đến Đà Lạt, NhaTrang, Vũng Tàu quanh năm nhộn nhịp? + Vùng ĐNB có số dân đông, thu nhập cao hơn cả nước. + Có nhiều di tích lịch sử văn hóa. Các điểm du lịch có cơ sở hạ tầng rất phát triển ( khách... 20 Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam * Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An. Diện tích: 28 nghìn km2 Dân số: 12,3 triệu người ( năm 2002) 5Thương mạiDu lịchBCVT Hình 1Hình 2 Hình 3 Hình 4Giao thông Hình 4Bưu chính Hình 3 Hình 4 13Hoạt động xuất khẩu của TP. Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì ?Cảng Sài Gòn. 19Là vùng tập... đông, thu nhập cao nhất nước. - Các điểm du lịch trên có cơ sở hạ tầng du lịch rất phát triển (khách sạn, khu vui chơi ). - Khí hậu quanh năm tốt cho sức khoẻ, phong cảnh đẹp (đô thị, cao nguyên, bÃi biển ) 7 Dựa vào bảng trên h y nhận xét 1 số chỉ tiêu Ãdịch vụ của vùng so với cả nước? Tiêu chí1995 2000 2002Tổng mức bán lẻ hàng hóa(%)35,8 34,9 33,1Số lượng hành khách vận chuyển . học sinh 2 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : Em hãy Em hãy cho biết vùng Đông Nam cho biết vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện Bộ có những điều kiện. ngoài vào Việt Nam năm 2003 ( cả nước = 100%) 49,9 50,1 Đông Nam Bộ Các vùng khác 12 Hình 10. 2- Lược đồ phân bố lượng mưa ở Nam á 3. Dịch vụ - Khu vực dich
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo), Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo), Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bình luận về tài liệu tiet-37-bai-33-vung-dong-nam-bo-tiep-theo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP