Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Bill Gates
Bill Gates(11512 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 1912
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 30 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

Mô tả: 1 Giáo viên thực hiện : Lê Thị Nhung Trường THCS Ninh Xá NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH Chào mừng các thầy cô giáo Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh và các em học sinh Chào mừng các thầy cô giáo Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh và các em học sinh 2 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : Em hãy Em hãy cho biết vùng Đông Nam cho biết vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện Bộ có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành thuận lợi nào để trở thành vùng sản xuất cây công vùng sản xuất cây công nghiệp lớn nhất cả nước ? nghiệp lớn nhất cả nước ? - Địa hình thoải, đất xám, đất badan với diện tích rộng. Địa hình thoải, đất xám, đất badan với diện tích rộng. - Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, nguồn sinh thủy tốt. Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, nguồn sinh thủy tốt. - Người lao động có tay nghề cao và kinh nghiệm phong phú. Người lao động có tay nghề cao và kinh nghiệm phong phú. 3 TiÕt 37 Bµi 33 Vïng §«ng Nam Bé (tiÕp theo) 4 3.DÞch vô L­îc ®å vïng §«ng Nam Bé 5 Th­¬ng m¹i Du lÞch BCVT H×nh 1 H×nh 2 H×nh 3 H×nh 4 Giao th«ng H×nh 4 B­u chÝnh… H×nh 3 H×nh 4 6 *Khu vực dịch vụ rất đa dạng, gồm các hoạt động thương mại, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông . 3. Dịch vụ 3. Dịch vụ Lược đồ vùng Đông Nam Bộ 7 Dựa vào bảng trên h y nhận xét 1 số chỉ tiêu ã dịch vụ của vùng so với cả nước? Tiêu chí 1995 2000 2002 Tổng mức bán lẻ hàng hóa (%) 35,8 34,9 33,1 Số lượng hành khách vận chuyển (%) 31,3 31,3 30,3 Khối lượng hàng hóavận chuyển (%) 17,1 17,5 15,9 Cả nước =100% =>Tỉ trọng các loại hình dịch vụ có biến động ( chiều hướng giảm) 8 Hoạt động nhóm ( Thời gian từ 3 5 phút ) Hoạt động nhóm ( Thời gian từ 3 5 phút ) Nhóm 1,2 Dựa vào H14.1cho biết từ TP. HCM có thể đi đến các thành phố khác trong nước bằng những loại hình giao thông nào? Phân tích vai trò đầu mối GTVT của TP Hồ Chí Minh. Nhóm 3,4 Nhóm 5,6 Đánh giá tiềm năng du lịch của ĐNB và TP Hồ Chí Minh. Vì sao tuyến du lịch từ TPHCM, Đà lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm nhộn nhịp ? Dựa vào H33.1 và Kiến thức đ học,ã nhận xét tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở ĐNB. Giải thích vì sao ĐNB Có sức hút mạnh nguồn đầu tư nước ngoài. 9 H14.1: L­îc ®å m¹ng l­íi giao th«ng *NhiÒu lo¹i h×nh giao th«ng: ®­ êng « t«, s¾t, biÓn, hµng kh«ng. *C¸c tuyÕn ®­êng trong hÖ thèng giao th«ng cña vïng t¹o thµnh m¹ng l­íi quy tô t¹i TP. Hå ChÝ Minh lµ tiªu ®Ò t¹o nªn sù giao l­ u trong vïng, liªn vïng vµ quèc tÕ 10 3. Dịch vụ - TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông quan trọng hàng đầu ở Đông Nam Bộ và cả nước. . học sinh 2 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : Em hãy Em hãy cho biết vùng Đông Nam cho biết vùng Đông Nam Bộ có những điều kiện Bộ có những điều kiện. ngoài vào Việt Nam năm 2003 ( cả nước = 100%) 49,9 50,1 Đông Nam Bộ Các vùng khác 12 Hình 10. 2- Lược đồ phân bố lượng mưa ở Nam á 3. Dịch vụ - Khu vực dich

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo), Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo), Tiết 37 - Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-37-bai-33-vung-dong-nam-bo-tiep-theo

Đăng ký

Generate time = 0.19543504714966 s. Memory usage = 18.54 MB